ORDE de 15 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual establix el model d'informe psicopedagògic i el procediment de formalització.Publicat en:  DOGV núm. 5270 de 31.05.2006
Número identificador:  2006/6370
Referència Base de Dades:  3008/2006
 ORDE de 15 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual establix el model d'informe psicopedagògic i el procediment de formalització. [2006/6370]

El Decret 131/1994, de 5 juliol del Govern Valencià, pel qual es regulen els servicis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional (DOGV 28-07-94), en l'article 3, g), atribuïx a estos servicis la funció de realitzar l'avaluació i la valoració sociopsicopedagògiques i logopèdiques de l'alumnat, per a la determinació de la seua escolarització més adequada i, si és procedent, elaborar la proposta de diversificació curricular o d'adaptació curricular significativa i realitzar, si cal, el tractament logopèdic i rehabilitador.

El Decret 39/1998, de 31 de març del Govern Valencià, d'ordenació de l'educació per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (DOGV 17-04-98), en l'article 6, disposa que els servicis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional i els gabinets psicopedagògics escolars autoritzats realitzaran, en aplicació de les funcions atribuïdes pel citat Decret 131/1994, en estreta col.laboració amb l'equip de professors i amb els pares o tutors legals, la identificació i l'avaluació de les necessitats educatives especials per a orientar, recolzar i estimular el desenvolupament i el procés d'aprenentatge dels alumnes.

L'avaluació psicopedagògica servix de base per a la presa de decisions sobre diferents situacions de l'alumnat amb necessitats educatives especials, així com sobre l'organització del seu entorn educatiu i els recursos de suport necessaris.

Després d'esta avaluació psicopedagògica, els servicis especialitzats han d'emetre un informe tècnic psicopedagògic, amb caràcter previ a l'adopció de les mesures educatives que corresponguen.

Amb la finalitat de facilitar la seua tasca als professionals de l'orientació educativa, psicopedagògica i professional, esta orde establix un model únic d'informe psicopedagògic, així com el procediment de formalització.

Per tot això, en virtut de les competències que m'atribuïx l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,

ORDENE

Primer. Objecte

1. Esta orde té com a objecte aprovar el model d'informe psicopedagògic que s'ha d'emetre preceptivament, després de la corresponent avaluació de l'alumnat, per a adoptar les següents mesures educatives previstes en les disposicions que se citen:

a) Determinació de la modalitat d'escolaritat a l'inici de l'escolarització i Modificació de la modalitat d'escolaritat: Orde d'11 de novembre de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'establix el procediment del dictamen per a l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials (DOGV 18-01-95).

b) Adaptació curricular individual significativa, adaptació d'accés al currículum, diversificació curricular i adaptació curricular en grup: Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria (DOGV 19-06-99).

c) Flexibilització de curs per sobredotació intel.lectual: Orde de 14 de juliol de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regulen les condicions i el procediment per a flexibilitzar, excepcionalment, la duració del període d'escolarització obligatòria dels alumnes que tenen necessitats educatives especials derivades de condicions personals de sobredotació intel.lectual (DOGV 05-08-99).

d) Programa de garantia social: Orde conjunta de 24 de febrer del 2000, de les conselleries de Cultura, Educació i Ciència i d'Ocupació, per la qual es regulen els programes de garantia social a la Comunitat Valenciana (DOGV 14-03-00).

e) Pròrroga de l'escolarització bàsica: Orde de 4 de juny del 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa (DOGV 17-07-01).

f) Pròrroga de permanència extraordinària en Educació Primària per a alumnes amb necessitats educatives especials, adaptacions curriculars individuals significatives en Educació Primària, adaptacions d'accés al currículum i atenció del mestre o de la mestra d'educació especial: audició i llenguatge: Orde de 16 de juliol del 2001 per la qual es regula l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d'Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària (DOGV 17-09-01)

g) Adaptació curricular (ACI) en Batxillerat i Formació Professional Específica, Exempció de qualificació en Batxillerat: Orde de 14 de març del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen educació secundària (DOGV 14-04-05).

2. Així mateix, l'orde establix el procediment que s'ha de seguir per a l'emissió de l'informe i el seu arxivament.

Segon. Àmbit d'aplicació

La present orde s'aplicarà en els centres docents que impartisquen les ensenyances de règim general no universitàries i que estiguen ubicats en l'àmbit territorial de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat.

Tercer. Iniciació del procediment

1. Les normes esmentades en l'apartat primer.1 determinen, per a cada una de les mesures, qui pot sol.licitar l'informe psicopedagògic, així com els terminis i les instàncies a qui es dirigix la sol.licitud.

2. Per a això, s'utilitzarà el model de sol.licitud que figura en l'annex I d'esta orde.

Quart. Informe psicopedagògic

1. Després de l'avaluació preceptiva, la professora o el professor de psicologia i pedagogia o qui tinga atribuïdes les seues funcions, emetrà l'informe tècnic psicopedagògic corresponent, d'acord amb els terminis i procediments establits en la corresponent norma entre les citades en l'apartat primer.1 d'esta orde.

2. L'informe s'ajustarà al model que figura en l'annex II d'esta orde.

3. En tots els casos, s'ompliran els apartats A, B, C, D i E de l'annex. Quan l'informe psicopedagògic haja d'incloure una proposta de pla d'actuació, s'omplirà també l'apartat F que corresponga.

4. Les normes esmentades en l'apartat primer.1 determinen, per a cada una de les mesures, la data, forma i procediment per a la comunicació del contingut de l'informe, així com el lloc on ha de ser arxivat.

5. En tot cas, es garantirà la confidencialitat de la informació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Derogació parcial de:

1. Orde d'11 de novembre de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'establix el procediment del dictamen per a l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials (DOGV 18-01-95).

. Annex I.

2. Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria (DOGV de 19-06-99).

. Annexos I, II, III i V: apartats de Dades Inicials, Avaluació Psicopedagògica de les necessitats educatives especials i Informe Psicopedagògic.

3. Orde de 14 de juliol de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regulen les condicions i el procediment per a flexibilitzar, excepcionalment, la duració del període d'escolarització obligatòria dels alumnes que tenen necessitats educatives especials derivades de condicions personals de sobredotació intel.lectual (DOGV de 05-08-99).

. Apartats sèptim.b, octau i nové.

. Annex II.

4. Orde de 16 de juliol del 2001 per la qual es regula l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d'Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària (DOGV 17-09-01).

. Annexos I i II: apartats de Dades Inicials, Avaluació Psicopedagògica de les necessitats educatives especials i Informe Psicopedagògic.

5. Orde de 14 de març del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen educació secundària (DOGV 14-04-05).

. Apartat deu.d.

. Annex: apartats de Dades Inicials, Avaluació Psicopedagògica de les necessitats educatives especials i Informe Psicopedagògic.

6. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que establix esta orde.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Facultat per a l'aplicació i desenrotllament

S'autoritza la Direcció General d'Ensenyament a dictar totes les disposicions necessàries per a la interpretació, el desplegament i l'aplicació d'esta orde.

Segona. Entrada en vigor

Esta orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

València, 15 de maig de 2006

El conseller de Cultura, Educació i Esport

ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN