DECRET 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats a obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció.Publicat en:  DOGV núm. 4860 de 11.10.2004
Número identificador:  2004/F10263
Referència Base de Dades:  4505/2004
 DECRET 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats a obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció. [2004/F10263]

L'important desenvolupament econòmic produït en els últims anys a la Comunitat Valenciana, que té com un dels seus millors indicadors l'auge del sector de la construcció, produeix una sèrie d'efectes negatius derivats d'aquest creixement, entre els quals es troba el notable augment en la generació, entre altres, de residus inerts derivats de les activitats de construcció i demolició, de la fabricació de materials de construcció i de les activitats extractives.

La normativa comunitària en la matèria s'estableix en la Directiva 75/442/CEE, de 15 de juliol, relativa als residus, modificada per la Directiva 91/156/CEE, de 18 de març, que proporciona el marc jurídic per a la definició, prevenció i gestió de residus, i la Directiva 1999/31/CE, de 26 d'abril, que regula l'abocament de residus, entre altres.

Aquesta última directiva considera convenient fomentar el reciclatge i l'aprofitament dels residus, com també la utilització dels materials i energia recuperats, amb la finalitat de no malgastar els recursos naturals. Al seu torn, considera que, d'acord amb la Directiva 75/442/CE, l'aprofitament de residus inerts o no perillosos apropiats mitjançant la seua utilització en obres de restauració, condicionament i rebliment o amb finalitats de construcció no necessàriament constitueix una activitat d'abocament, aquestes activitats queden excloses del règim jurídic aplicable a l'abocament de residus tal com va establir l'article 54. b) de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.

En el marc del mandat global de protecció del medi ambient de l'article 45 de la Constitució, l'estat va efectuar la transposició al dret intern espanyol de la normativa comunitària en matèria de residus, per mitjà de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus, dictada amb caràcter bàsic, establint una norma comuna per a tots ells, que podrà ser completada amb una regulació específica per a determinades categories de residus.

En aquest sentit, i amb el mateix caràcter bàsic, el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el seu depòsit a abocador, exclou del seu àmbit d'aplicació la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció.

Al seu torn, la Decisió 1600/2002/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juliol, per la qual s'estableix el Sisé Programa d'Acció Comunitari en Matèria de Medi Ambient, assenyala com un dels objectius prioritaris sobre l'ús i la gestió sostenibles dels recursos naturals i els residus, el desenvolupament de la legislació sobre residus inclosos, entre altres, els residus de la construcció i la demolició.

Al respecte, l'acord de Consell de Ministres d'1 de juliol de 2001 pel qual s'aprova el Pla NACIONAL de residus de Construcció i Demolició 2001-2006, estableix que per a determinades finalitats constructives poden utilitzar-se determinats residus i materials derivats del tractament dels residus de construcció i demolició, sempre que es complisquen les prescripcions tècniques exigides en la normativa específica, i es declare l'origen dels materials, com estableix la legislació comunitària en aquestes matèries.

En aquest sentit, normes com l'Ordre 891/2004, d'1 de març, del Ministeri de Foment, per la qual s'actualitzen determinats articles del plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments, estableixen aplicacions en què poden utilitzar-se materials granulars reciclats, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig en les condicions establides en aquesta.

D'una altra part, hi ha altres tipologies de residus inerts que procedeixen de plantes de tractament mecànic de residus de construcció i demolició o altres, que podrien ser utilitzats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció, sempre que estiguen formats exclusivament per material inert petri seleccionat i que posseïsquen propietats aptes per a la finalitat proposada, la qual cosa s'haurà de determinar segons el procediment de declaració establit en aquest decret.

L'article 32.1.6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, atorga a la Generalitat les competències de desenvolupament legislatiu i execució de la legislació bàsica de l'estat en matèria de medi ambient, sense perjudici de les facultats per a establir normes addicionals de protecció. En aquest marc, la Generalitat, fent ús de la seua competència, va dictar la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, el conjunt de les seues disposicions constitueixen l'expressió de la política de residus de la Generalitat, i proporciona les bases per a convertir la gestió dels residus en una pràctica adequada que garantisca la salut de les persones i un alt nivell de qualitat en el nostre medi ambient.

La Conselleria de Territori i Habitatge, conscient de la necessitat d'habilitar mecanismes capaços de donar una resposta a aquesta situació, considera necessària una adequada regulació d'aquells residus inerts generats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, que per les seues característiques poden ser utilitzats per a finalitats distintes de l'eliminació mitjançant depòsit a abocador, contribuint així a prolongar la vida útil d'aquests i a reduir el consum de matèries primeres. Així mateix, es contribueix a impedir el depòsit incontrolat i promoure la regeneració dels espais degradats com a conseqüència d'aquells, tot això d'acord amb els principis generals i finalitats de l'actuació administrativa en matèria de residus.

Aquest decret regula únicament la utilització final d'aquests residus, per la qual cosa en qualsevol altra gestió realitzada durant el cicle de vida dels residus inerts adequats, regirà el que disposa el règim general establit en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, i la resta de normativa aplicable en matèria de residus.

De conformitat amb el Decret 8/2004, de 3 de setembre, del president de la Generalitat, pel qual s'assignen competències a la presidència de la Generalitat i a les conselleries amb competències executives, les competències sobre medi ambient estan assignades a la Conselleria de Territori i Habitatge.

Per raó de tot el que antecedeix, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la seua reunió del dia 1 d'octubre de 2004,

DECRETE

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquest decret és la regulació de la utilització de residus inerts adequats a obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitat de construcció.

Article 2. Àmbit d'aplicació

El present decret serà d'aplicació als residus inerts que es generen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la definició establida en l'article 2.b) del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant depòsit a abocador.

Article 3. Residus inerts adequats

1. Es consideren residus inerts adequats aquells que tenen característiques que els fan aptes per a la seua utilització d'acord amb el que estableix l'article 4 del present decret. A l'efecte es consideraran adequats els següents:

a) Els excedents no aprofitats de terres i pedres no contaminades d'excavació i desmuntatge, codificats d'acord amb la Llista Europea de Residus com LER 17 05 04 terres i pedres que no contenen substàncies perilloses, i LER 20 02 02, terra i pedres, i els residus inerts homogenis generats en el desenvolupament d'obres d'infraestructures hidràuliques, de transport, comunicacions, subministrament energètic i elèctric, quan la utilització prevista per a aquests tipus de residus supose l'ús d'un volum inferior a 50.000 m³.

b) Residus inerts procedents de la prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments físics i químics de minerals, inclosos en el capítol 1 de la Llista Europea de Residus, amb un contingut en humitat inferior al 70% en pes.

c) Residus que de conformitat amb la legislació sectorial aplicable a materials de construcció, siguen aptes per a la seua utilització en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció.

d) Aquells altres residus a què es refereix l'article 5, quan siguen declarats com tals per la conselleria competent en medi ambient, d'acord amb el procediment establit en els articles 6 i següents.

2. La utilització de residus inerts adequats no es considerarà operació d'eliminació de residus, d'acord amb l'article 54 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.

Article 4. Utilització dels residus inerts adequats

A més de les destinacions previstes en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, els residus inerts adequats podran utilitzar-se en:

a) Obres de restauració: s'entén com a tals aquelles actuacions encaminades tant a la restauració d'activitats mineres, que es troben en explotació o abandonades, de conformitat amb el Reial Decret 2994/1982, de 15 d'octubre, sobre restauració d'espai natural afectat per activitats mineres, com la restauració ambiental en la clausura i manteniment posterior d'abocadors, de conformitat amb l'article 14 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre.

b) Obres de condicionament: són aquelles actuacions encaminades a la regularització topogràfica de superfícies, amb finalitats constructives, urbanístiques o agropecuàries.

c) Obres de rebliment: són les actuacions desenvolupades en el marc d'obres públiques o privades per al rebliment de rases o qualsevol altres excavacions.

d) Finalitats constructives: són les actuacions que consisteixen en la utilització d'aquest tipus de materials, realitzada davall la supervisió de tècnic competent, en aquelles obres en què pogueren aprofitar-se aquests residus, i en aquells altres usos que es determinen d'acord amb la legislació sectorial sobre materials de construcció.

Article 5. Residus sotmesos a declaració administrativa

Podran considerar-se residus inerts adequats, després de sotmetre's a procediment de declaració previst en els articles 6 i següents del present decret, entre altres, els següents:

a) Els residus assenyalats en l'article 3.1.a) del present decret, quan la utilització supose l'ús d'un volum superior a 50.000 m³.

b) Altres tipus de residus de producció regular en un mateix procés (residus específics i homogenis en els quals la instal·lació i el procés que generen el residu són ben coneguts i els materials d'entrada en el procés i el mateix procés estan ben definits), el contingut dels quals en humitat siga inferior al 70% i que no superen els valors límit establits en l'apartat 2.1.2. de l'annex de la Decisió 2003/33/CE, del Consell, de 19 de desembre de 2002, per la qual s'estableixen els criteris i procediments d'admissió de residus en els abocadors d'acord amb l'article 16 i amb l'annex II de la Directiva 1999/31/CE, del Consell, de 26 d'abril. En qualsevol cas, aquests tipus de residus hauran de posseir propietats fisicoquímiques i geotècniques aptes per a la seua utilització.

c) Residus inerts del tractament mecànic de residus, codificats com LER 19 12 09 minerals, amb una densitat superior a 1,4 t/m³ i contingut en humitat inferior al 70% en pes.

Article 6. Autorització administrativa de residu inert adequat

La declaració de l'aptitud del residu inert es realitzarà mitjançant una resolució en la qual la conselleria competent en medi ambient, avaluarà les característiques d'aquest en relació amb la destinació prevista i resoldrà sobre la idoneïtat o no de la utilització del residu per a la finalitat i ubicació proposades.

Article 7. Inici i tramitació del procediment

1. El procediment de declaració de residu inert adequat per a la seua utilització concreta en obres de restauració, condicionament i rebliment o amb fins constructius, s'iniciarà a sol·licitud del titular del residu.

2. El titular del residu, bé si és el seu productor, posseïdor o gestor, que pretenga portar a terme la utilització d'aquest, dirigirà la seua sol·licitud a la conselleria competent en medi ambient, que podrà presentar en els registres dels serveis centrals o territorials de l'esmentat departament o en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. A més de complir els requisits que s'especifiquen en l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la següent documentació:

a) Identificació del sol·licitant i, si és el cas, acreditació de la representació que exercix.

b) Font i origen del residu.

c) Codi conforme a la Llista Europea de Residus (Ordre 304/2002, de 8 de febrer, del Ministeri de Medi Ambient).

d) Informació sobre el procés de producció que genera el residu (descripció i característiques de les matèries primeres i dels productes).

e) Quantitats previstes que s'han de generar del residu.

f) Utilització prevista del residu, s'indicarà a més la ubicació (referència cadastral i coordenades UTM), duració de l'actuació, volums i quantitats de residu que s'han d'emprar.

g) Autoritzacions o llicències urbanístiques que siguen d'aplicació en la utilització prevista.

h) Estudi de l'emplaçament de l'actuació: afecció a espais naturals, camins ramaders, classificació i qualificació del sòl afectat, inundabilitat, conques que drenen, afecció al domini públic hidràulic, geologia i hidrogeologia local, geomorfologia i paisatgisme.

i) Dades sobre la composició del residu i el comportament de lixiviació conforme als valors límit establits en l'apartat 2.1.2 de l'annex de la Decisió 2003/33/CE, del Consell, de 19 de desembre de 2002, per la qual s'estableixen els criteris i procediments d'admissió de residus en els abocadors d'acord amb l'article 16 i amb l'annex II de la Directiva 1999/31/CE, del Consell, de 26 d'abril.

j) Contingut d'humitat expressat en percentatge sobre el pes total del residu. Densitat.

k) Aspecte del residu (color, forma física).

l) Justificació firmada per tècnic competent, sobre l'aptitud geotècnica del residu per a la utilització sol·licitada.

m) Precaucions addicionals que han de prendre's en la utilització del residu.

n) Comprovació de la impossibilitat de reciclatge o valorització del residu d'acord amb les millors tècniques disponibles.

4. No serà obligatòria la presentació de les dades establides en l'incís i) de l'apartat anterior en les sol·licituds relatives a la utilització dels residus indicats en l'article 5.a) del present decret.

5. Els documents previstos en la lletra a) del número 3 anterior, hauran de presentar-se en còpies autèntiques, expedides per fedatari públic o pels funcionaris encarregats de la recepció de les sol·licituds, després de la presentació del document original.

6. Si la sol·licitud o la documentació aportada està incompleta o no reuneix els requisits establits o l'administració considera necessària l'ampliació de dades que hi apareixen, conforme al que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o aporte els documents pertinents, amb indicació que si no ho fa així, se'l considerarà desistit de la petició, després de la resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 42 de la mencionada llei.

7. Durant la instrucció del procediment la conselleria competent en medi ambient podrà demanar dels sol·licitants tota la informació que considere necessària i realitzar tots els actes de comprovació que estime oportuns per a emetre una resolució sobre el fons de l'assumpte.

Article 8. Resolució

1. La resolució s'adoptarà per l'òrgan que tinga atribuïdes les competències en matèria de residus de la conselleria competent en medi ambient, dins del termini de tres mesos, comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud, transcorreguts els quals, s'entendrà estimada per silenci administratiu.

2. La resolució serà motivada i contindrà algun dels següents pronunciaments amb els efectes que, en cada cas, s'indiquen:

a) Estimació de la sol·licitud, declarant el residu com residu inert adequat per a la destinació i ubicació proposades, i establint els condicionants tècnics i ambientals en què haja de dur-se a terme la seua utilització, no serà considerada operació d'eliminació de residus mitjançant depòsit en abocador, sense perjudici d'altres llicències o autoritzacions que siguen exigibles.

b) Desestimació de la sol·licitud, declarant que el residu no és adequat per a la destinació o la ubicació proposades.

3. La declaració d'un residu inert adequat no autoritza que el dit residu puga ser destinat a altres emplaçaments o usos distints als establits en la resolució.

Article 9. Obligacions generals

1. El titular d'un residu inert adequat està obligat al compliment de les obligacions generals relatives a la producció, possessió i gestió previstes en la normativa vigent sobre residus, amb l'excepció d'allò relatiu a les normes específiques que fan referència a l'abocament de residus d'acord amb l'article 54 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, per a les utilitzacions previstes en l'article 4 del present decret.

2. En tot cas, el titular del residu inert adequat estarà obligat a donar al residu alguna de les destinacions establides en l'article 4 o, si és el cas, el que especifique la resolució administrativa que declare l'adequació o idoneïtat del residu. L'incompliment de la dita obligació generarà la responsabilitat del seu titular en els termes previstos per la normativa vigent en matèria de residus i de protecció del medi ambient.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

Règim sancionador

Única

En cas d'incompliment de les disposicions del present decret, s'aplicaran els règims d'infraccions administratives i sancions previstos en la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus, i la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació reglamentària

Es faculta l'òrgan que tinga atribuïdes les competències en matèria de residus de la conselleria competent en medi ambient per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i execució del present decret.

Segona. Entrada en vigor

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 1 d'octubre de 2004

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Territori i Habitatge,