ORDRE de 6 de novembre de 2001, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l'Ordre de 15 de novembre de 1999, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprovava el nou text del Reglament de la Denominació d'Origen València i el seu consell regulador.Publicat en:  DOGV núm. 4128 de 15.11.2001
Número identificador:  2001/10943
Referència Base de Dades:  4559/2001
 ORDRE de 6 de novembre de 2001, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l'Ordre de 15 de novembre de 1999, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprovava el nou text del Reglament de la Denominació d'Origen València i el seu consell regulador. [2001/10943]

Atés que el terme municipal de Chella es troba ubicat dins de la zona vitícola emparada per la Denominació d'Origen València i l'interés que existeix per part de l'Ajuntament de Chella de ser inclòs dins de la dita denominació d'origen, i que en l'Ordre de 4 d'octubre de 2001, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modificava l'Ordre de 15 de novembre de 1999, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprovava el nou text del Reglament de la Denominació d'Origen València i el seu consell regulador, es van ometre els termes municipals de Calles i Enguera, i en l'exercici de les competències que em confereix la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià.

ORDENE:

Article únic

Queda modificada l'Ordre de 15 de novembre de 1999, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprovava el nou text del Reglament de la Denominació d'Origen València i el seu consell regulador, i el punt 1 del seu article 4 queda de la manera següent:

«Article 4

1. La zona de producció emparada per la Denominació d'Origen València està constituïda pels terrenys ubicats a la província d'Alacant que el Consell Regulador considere aptes per a la producció de raïm de les varietats que s'indiquen en l'article cinqué i la constitueixen les subzones i termes municipals que a continuació s'esmenten:

Subzona Alt Túria: Alpuente, Aras de los Olmos, Calles, Chelva, La Yesa, Titaguas i Tuéjar.

Subzona Valentino: Alborache, Alcublas, Andilla, Bugarra, Buñol, Casinos, Cheste, Chiva, Chulilla, Domeño, Gestalgar, Godelleta, Higueruelas, Llíria, Losa del Obispo, Macastre, Monserrat, Montroy, Pedralba, Real de Montroi, Turís, Vilamarxant i Villar del Arzobispo.

Subzona Moscatell de València: Catadau, Cheste, Chiva, Godelleta, Llombai, Montroy, Monserrat, Real de Montroi i Turís.

Subzona Clarià: Agullent, Albaida, Alfarrasí, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Atzeneta d'Albaida, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigánim, Bocairent, Bufali, Castelló de Rugat, Chella, Enguera, Fontanars dels Alforins, la Font de la Figuera, Guadasequies, Llutxent, Moixent, Montaverner, Montesa, Montichelvo, l'Olleria, Ontinyent, Otos, el Palomar, Pinet, la Pobla del Duc, Quatretonda, Ráfol de Salem, Sempere, Terrateig i Vallada.

2. Així mateix, atesa la continuïtat edàfica, la proximitat geogràfica i les analogies climàtiques i enològiques, es considera també zona de producció l'ocupada pels terrenys de la varietat boval situats als termes municipals que figuren en l'annex I i l'ocupada pels terrenys de la varietat monestrell situats als termes municipals que figuren en l'annex II.

3. De conformitat amb l'apartat anterior i a l'efecte de preservar la identitat de la Denominació d'Origen Utiel-Requena i la Denominació d'Origen Alacant, la superfície que s'acollirà a la Denominació d'Origen València dins dels termes municipals que figuren en els annexos I i II no podrà superar el 30 per cent de la protegida per aquella.

4. El Consell Regulador podrà sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació l'ampliació de la zona de producció per incloure aquelles zones limítrofes de característiques edafològiques, climàtiques i varietals semblants. Tal ampliació es farà efectiva mitjançant l'oportuna ordre de la dita conselleria.

5. La dependència o unitat administrativa que tinga atribuïdes les competències relatives al foment i control de la qualitat agroalimentària en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació podrà fixar els procediments per desenvolupar el que s'estableix en els apartats 2 i 3 d'aquest article.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 6 de novembre de 2001

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació