DECRET 144/2005, de 7 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea el Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 5113 de 13.10.2005
Número identificador:  2005/X11211
Referència Base de Dades:  5068/2005
 DECRET 144/2005, de 7 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea el Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana. [2005/X11211]

La Directiva 96/61/CE, del Consell, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i control integrat de la contaminació, i la seua transposició a l'ordenament nacional amb la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, comporta un nou repte tant per a les empreses que exerceixen alguna de les activitats incloses en el seu annex 1 com per a l'administració.

D'una banda, les empreses queden sotmeses al règim d'autorització ambiental integrada, en la qual s'estableixen uns valors límit d'emissió que ha de complir cada instal·lació. D'altra banda, l'administració ha de dur a terme els tràmits necessaris per a l'atorgament de l'autorització ambiental integrada i l'establiment dels valors límit d'emissió, que s'hauran de basar en les millors tècniques disponibles, tenint en compte aspectes com ara les característiques tècniques de l'activitat, la seua implantació geogràfica i les condicions locals del medi ambient.

L'autorització ambiental integrada implica un procediment administratiu complex que integra totes les autoritzacions ambientals existents relatives a producció i gestió de residus, incloses les d'incineració de residus municipals i perillosos d'abocaments a les aigües continentals, inclosos els abocaments al sistema integral de sanejament, i d'abocaments des de terra al mar, com també les determinacions de caràcter ambiental en matèria de contaminació atmosfèrica.

Per fer front a este repte, en col·laboració amb la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, es crea el Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana, centre de transferència tecnològica en l'àmbit de les millors tècniques i integrador d'interessos i promotor d'iniciatives en pro de l'ecoeficiència i la producció neta.

La creació del Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana és, al seu torn, conseqüència directa d'un mandat legal contingut en l'article 12.1.h) de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de la Generalitat, de Residus de la Comunitat Valenciana. Este precepte enumera, entre les funcions de l'Entitat de Residus, la de «promoure, impulsar i desenrotllar programes d'investigació i el desenrotllament de tecnologies netes en col·laboració amb el Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana que es crearà reglamentàriament, a fi d'integrar les actuacions que emprenga la conselleria competent en medi ambient dins d'un programa específic de prevenció i control integrats de la contaminació».

En este sentit, dins del títol dedicat als principis generals i finalitats de l'actuació administrativa de l'esmentada llei, el seu article 16, relatiu a la prevenció i reducció de la producció de residus i el seu caràcter nociu, estableix en l'apartat a) que es fomentarà «l'ús de tecnologies netes que permeten un major estalvi i la utilització racional dels recursos naturals, dins del programa d'actuacions del Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana».

D'altra banda, el Decret 40/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es desenrotlla el règim de prevenció i control integrats de la contaminació a la Comunitat Valenciana, va crear la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat, com a òrgan col·legiat encarregat de garantir un enfocament integrat en la resolució de l'autorització ambiental integrada, presidida pel director general competent en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

L'esmentat decret preveu, entre les funcions de l'esmentada Comissió, avaluar, des d'un punt de vista ambiental, el projecte d'instal·lació i la proposta de resolució de l'autorització ambiental integrada, establint les mesures i condicions complementàries que hagen de ser recollides en la proposta de resolució.

A més, d'acord amb l'article 30.2 d'este decret, la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat “depén de la conselleria competent en matèria de medi ambient i estarà assistida per un servei tècnic per al correcte exercici de les seues funcions”.

Amb l'aprovació d'esta norma, el Consell pretén que el Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana es configure com un instrument al servei de l'administració autonòmica i del teixit productiu industrial per a l'impuls i desenrotllament de la investigació, innovació, difusió i implantació de tecnologies netes a la Comunitat Valenciana, i en especial com a òrgan adequat per a la gestió del procediment d'autorització ambiental integrada. Per al compliment d'este fi, el Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana exercirà les activitats que siguen convenients.

En este sentit, el Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana prestarà l'assistència tècnica i col·laboració necessàries a la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat en l'exercici de les seues funcions, i podrà disposar de grups de treball de caràcter tècnic en què participen representants dels diferents sectors socials i econòmics, i en especial recolzant-se en les directrius que li marque el Comité Tècnic a què es refereix este decret, com a canalitzador de l'experiència i dels coneixements tècnics dels instituts tecnològics, que permetrà al Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana realitzar a més una important labor d'informació i anàlisi sobre la viabilitat i evolució en l'aplicació de les millors tècniques disponibles en el teixit empresarial valencià.

En matèria de residus, el Centre es constituirà en un ens d'informació sobre prevenció, reciclatge i ecodisseny, com també d'intervenció en la coordinació d'anàlisi de cicle de vida dels productes valencians.

La col·laboració amb la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana proporciona una font d'informació i coordinació amb l'activitat investigadora en els sectors industrials rellevants de la Comunitat Valenciana, i un suport tecnològic del potencial d'investigadors i infraestructures de la Xarxa.

Per tant, la implantació del Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana permetrà un millor coneixement dels distints sectors inclosos en la referida Llei 16/2002, com també les necessitats concretes de les empreses davant de la posada en marxa de processos de transformació tecnològica i canalització de la tecnologia punta, aproximant i ajudant les indústries a adaptar els avanços tecnològics existents i facilitar el desenrotllament i l'execució de projectes concrets.

En definitiva, la naturalesa i els fins del futur Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana el configuren com l'òrgan adequat per al desenrotllament d'activitats dirigides a afavorir la sostenibilitat ambiental de les activitats productives a la Comunitat Valenciana i, en especial, per a oferir les aportacions de caràcter tècnic en la tramitació dels procediments de concessió de l'autorització ambiental integrada, com també de la informació sobre les millors tècniques disponibles.

Per esta raó, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 7 d'octubre de 2005

DECRETE

Article 1. Creació

Es crea el Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana de la Comunitat Valenciana, com a unitat administrativa amb el rang d'àrea, adscrit a la conselleria competent en matèria de medi ambient i amb dependència orgànica i funcional de la direcció general amb competències en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació.

Article 2. Objectius

El Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana té com a objecte principal promoure el desenrotllament sostenible en les activitats industrials i econòmiques en general, a través de la investigació científica, desenrotllament i innovació tecnològica i la transferència de coneixement en àrees relacionades amb les tecnologies i polítiques ambientals, com també servir de suport tècnic que facilite la gestió de qualsevol procediments d'interés per a la conselleria competent en medi ambient, dins d'un marc específic de prevenció i control integrats de la contaminació.

Article 3. Funcions

Per a aconseguir estos objectius, el Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana exercirà les funcions següents:

– Impulsar i desenrotllar la investigació, innovació, difusió i implantació de tecnologies netes a la Comunitat Valenciana. Per a això, el Centre exercirà les activitats que siguen convenients a este fi.

– Informació i assessorament tècnic a l'administració, empreses i altres interessats en el camp de les tecnologies netes.

– Elaboració i manteniment de guies de les millors tècniques disponibles, normes i documents tècnics.

– Serveis d'anàlisi i assaig especialitzats.

– Activitats de formació específiques relatives a les tecnologies netes i aspectes ambientals.

– Promoció de projectes d'innovació tecnològica i de transferència de tecnologia al teixit productiu i social de la Comunitat Valenciana en l'àmbit del medi ambient.

– Establiment d'una oferta integrada de serveis ambientals de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, destinada a les administracions públiques, empreses i altres entitats o organismes públics o privats interessats.

– Tramitar qualsevol procediment d'interés que li siga encomanat per la direcció general amb competències en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació.

– Establir i promoure un sistema d'assistència tècnica i assessorament ambiental a les empreses.

– Elaborar i difondre entre les empreses la informació ambiental que puga ser-los útil en els distints camps de la seua activitat.

– Realitzar i promoure cursos, seminaris i jornades, dirigits a la formació i el reciclatge del personal de les empreses.

– Realitzar estudis, publicacions i activitats en la línia de millorar el coneixement de l'empresa valenciana i de les actuacions que a nivell internacional es realitzen en este àmbit.

Article 4. Col·laboració

1. En la realització de les funcions establides en els articles anteriors, el Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana actuarà amb la col·laboració de les universitats, cambres oficials de comerç, indústria i navegació, col·legis professionals, organitzacions empresarials, sindicats, fundacions i associacions i, en especial, amb els instituts tecnològics i els centres europeus d'empreses innovadores de la Xarxa IMPIVA.

2. Les entitats públiques o privades degudament acreditades i reconegudes per l'administració per a actuar en l'àmbit de la qualitat ambiental poden actuar a instàncies del Centre per a l'exercici de les funcions públiques de tramitació i gestió dels procediments que se'ls poden encomanar, sempre que estes funcions no hagen de ser exercides per funcionaris públics, la qual cosa no impedirà que puguen assistir a estos en eixa tasca, d'acord amb el que establix el Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu Registre.

Article 5. Comité Tècnic

1. Hi haurà Comité Tècnic, com a òrgan encarregat d'assessorar el Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana pel que fa a organització, funcionament, optimització i requeriments en matèria de recursos científics i tecnològics, en especial per a oferir suport tècnic a la gestió del procediment de concessió de l'autorització ambiental integrada i dotar d'informació sobre les millors tècniques disponibles.

2. El Comité Tècnic estarà presidit pel director general competent en prevenció i control integrats de la contaminació i els seus membres seran anomenats pel conseller amb competències en matèria de medi ambient:

3. Formaran part del Comité Tècnic:

a) Dos vocals, que seran caps d'àrea de la direcció general que tinga atribuïda les funcions en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació, de la conselleria competent en medi ambient.

b) Dos vocals designats pel REDIT entre els responsables en matèria de medi ambient dels instituts adscrits a esta entitat.

c) Fins a un màxim de sis vocals investigadors, dels quals tres seran designats per REDIT i la resta per la conselleria competent en medi ambient.

4. El Comité Tècnic podrà constituir en el seu si grups de treball de caràcter tècnic en què participen representants dels diferents sectors socials i econòmics.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Es modifica l'article 16 del Decret 119/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Territori i Habitatge, que queda redactat com segueix:

«Article 16

De la Direcció General de Qualitat Ambiental depenen l'Àrea de Qualitat Ambiental, l'Àrea de Residus i l'Àrea del Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana.

Correspondrà a l'Àrea de Qualitat Ambiental el control de la qualitat de les aigües, estratègies contra la contaminació i control d'abocaments.

Correspondrà a l'Àrea de Residus la gestió integral dels residus.

Correspondrà a l'Àrea del Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana la direcció i gestió del Centre, en el marc de les competències atribuïdes pel seu decret de creació».

DISPOSICIONS FINALS

Primera

El conseller competent en matèria de medi ambient dictarà totes les disposicions que siguen necessàries per al compliment del que estableix este decret.

Segona

Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Alacant, 7 d'octubre de 2005

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Territori i Habitatge,