RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 1997, del conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es reconeix el Museu Internacional de Titelles d'Albaida com a museu.

(DOGV núm. 3004 de 02.06.1997) Ref. Base de dades 1428/1997
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Cultura, Educació i Ciència
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Cultura
  Descriptors:
    Temàtics: museu, espectacles
    Descriptors toponímics: Albaida

1997/901428 RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 1997, del conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es reconeix el Museu Internacional de Titelles d'Albaida com a museu.

Vista la documentació presentada per l'Ajuntament d'Albaida en la qual sol·licita el reconeixement del Museu Internacional de Titelles d'Albaida com a museu.

Tenint en compte que l'esmentat museu compleix tots els requisits establits en l'Ordre de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana.

Vistos els informes favorables del Servei de Patrimoni Arqueològic, Etnològic i Històric i del Servei Jurídic, i a proposta de la Direcció General de Patrimoni Artístic, de data 10 d'abril de 1997, resolc:Primer

Reconéixer el Museu Internacional de Titelles d'Albaida com a museu, als efectes establits en l' Ordre de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.Segon

Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tercer

De conformitat amb el que disposa l'article 13 de l'esmentada ordre, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència podrà anul·lar aquest reconeixement del museu quan no es complisca algun dels requisits que es demanen en l'ordre.Quart

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s'hi podrà interposar, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptador des de l'endemà de publicar-la en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, conformement amb el que estableix la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. La dita interposició serà comunicada prèviament a la Conselleria, de conformitat amb el que disposa l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992).

València, 11 d'abril de 1997.- El conseller de Cultura, Educació i Ciència: Francisco E. Camps Ortiz.