ACORD de 28 de desembre de 2007, del Consell, pel qual aprova el Pla Director de la Cooperació Valenciana 2008-2011.Publicat en:  DOGV núm. 5673 de 04.01.2008
Número identificador:  2007/15870
Referència Base de Dades:  000049/2008
 ACORD de 28 de desembre de 2007, del Consell, pel qual aprova el Pla Director de la Cooperació Valenciana 2008-2011. [2007/15870]

El Consell, en la reunió del dia 28 de desembre de 2007, va adoptar l'acord següent:

La Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, establix en l'article 7 que la política de la Generalitat en matèria de cooperació al desenrotllament s'articula per mitjà del Pla director de la Cooperació Valenciana, els plans anuals i els plans estratègics. El Pla director, de duració quatriennal, fixarà les prioritats geogràfiques i sectorials, els objectius estratègics i els recursos pressupostaris indicatius que orientaran l'activitat de la cooperació al desenrotllament durant el seu període de vigència.

En la seua aplicació, i considerant els criteris que regixen el model de cooperació valenciana establits per l'esmentada Llei 6/2007, en especial la planificació i la coordinació de totes les activitats que s'executen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el Consell establix este Pla director, que determina els principis i objectius de la seua política de cooperació al desenrotllament en els pròxims quatre anys.

El Pla director, fonamentat en els principis, finalitats i criteris de la Llei 6/2007, és el resultat d'un procés d'informació, estudi, consulta, participació i avaluació de les actuacions precedents, havent sigut consultats els agents socials de la cooperació valenciana per a la redacció del document final.

L'experiència proporcionada per l'anterior Pla director 2004-2007, els paràmetres de qualitat aconseguits, l'augment dels fons destinats a cooperació al desenrotllament i l'existència d'una conselleria pròpia, en què s'articulen conjuntament les polítiques i els agents en matèria de cooperació internacional al desenrotllament, immigració i participació ciutadana, ens proporcionen el marc del model de cooperació descentralitzada de la Comunitat Valenciana, que el Pla director 2008-2011 tracta d'impulsar, planificant l'acció solidària de la ciutadania valenciana cap als pobles empobrits durant el seu període d'aplicació.

Per tot el que s'ha dit, en atenció al que disposa l'article 11.2.a) de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, i en exercici de les competències atribuïdes per l'article 16.b) de la Llei del Consell, a proposta del conseller d'Immigració i Ciutadania, el Consell

ACORDA

Primer

Aprovar el Pla director de la Cooperació Valenciana 2008-2011, que figura com a annex.

Segon

Ordenar la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, com també donar-li la màxima difusió a través dels mitjans de comunicació tècnics i electrònics pertinents.

Valencia, 28 de desembre de 2007

El vicepresident primer i secretari del Consell,

VICENTE RAMBLA MOMPLETANNEX I

PLA DIRECTOR DE LA COOPERACIÓ VALENCIANA

2008-2011

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Marc teòric de la integració ciutadana en la Comunitat Valenciana

1.2. Eixos transversals de la cooperació al desenrotllament vinculats amb la integració ciutadana

1.2.1. Relatius a la participació activa

1.2.2. Relatius a la millora de la qualitat de la cooperació

1.3. Principals línies d'actuació del Pla Director 2008-2011

2. LA COOPERACIÓ AL DESENROTLLAMENT EN LA COMUNITAT VALENCIANA

2.1. Aspectes normatius en l'àmbit internacional, nacional i autonòmic

2.1.1. Context internacional

2.1.2. Marc normatiu estatal

2.1.3. Marc normatiu de la cooperació valenciana

2.2. Principis rectors de la cooperació valenciana

2.3. Balanç del Pla Director de la Cooperació Valenciana 2004-2007

2.3.1. Evolució del pressupost

2.3.2. Zones geogràfiques i sectors d'intervenció

2.3.3. Modalitats i instruments de cooperació

2.3.4. Avaluació de la cooperació valenciana

2.3.5. Agents de la cooperació valenciana

2.4. Objectius i prioritats horitzontals, sectorials i geogràfiques 2008-2011

2.4.1. Objectius

2.4.2. Prioritats horitzontals

2.4.3. Prioritats sectorials

2.4.4. Prioritats geogràfiques

2.5. Recursos humans

3. MODALITATS I INSTRUMENTS DE LA COOPERACIÓ VALENCIANA

3.1. Modalitats: Cooperació bilateral i multilateral

3.2. Instruments de la cooperació valenciana

3.2.1. La cooperació tècnica, econòmica i financera

3.2.2. La sensibilització social i l'educació per al desenrotllament

3.2.3. La investigació sobre el desenrotllament i la formació especialitzada

3.2.4 L'acció humanitària

3.2.5. El codesenrotllament

4. ELS AGENTS DE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENROTLLAMENT

4.1. Organitzacions no governamentals de desenrotllament (ONGD)

4.2. Universitats valencianes

4.3. Organitzacions sindicals

4.4. Empreses i organitzacions empresarials

4.5. Altres departaments de la Generalitat i administracions públiques valencianes

4.6. Agents socials d'àmbit nacional i internacional

5. AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE LA COOPERACIÓ VALENCIANA I DEL PLA DIRECTOR 2008-2011

5.1. Polítiques de control de qualitat

5.2. Sistemes d'avaluació en el marc de la millora de la qualitat

5.3. Avaluació del Pla director 2008-2011

5.4. Indicadors de les accions impulsades per la Generalitat

6. MARC PRESSUPOSTARI 2008-2011

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Marc teòric de la integració ciutadana en la Comunitat Valenciana

Amb la creació de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, el Pla director de la Cooperació Valenciana 2008-2011 s'emmarca en les directrius establides pel Pla Autonòmic de la Comunitat Valenciana per a la Integració Ciutadana, que inclou les mesures de coordinació i articulació de les polítiques i dels agents en matèria de cooperació internacional al desenrotllament, immigració i participació ciutadana.

Dins del Pla d'Integració Ciutadana, destaquen dos aspectes d'especial importància vinculats al Pla director de la Cooperació Valenciana: la integració a nivell de sociabilitat i la integració de ciutadania, ja que en estos es duen a terme les polítiques de promoció de la participació ciutadana i de l'associacionisme de les persones immigrants i, més concretament, quant a l'impuls i la promoció de l'enfocament de codesenrotllament.

El Pla director està basat en el concepte de «integració» dut a terme en el Pla Autonòmic de la Comunitat Valenciana per a la Integració Ciutadana, entesa com «el procés d'incorporació dels individus a la societat, en el nostre cas la valenciana, en igualtat de condicions, drets i deures, per mitjà del qual puguen arribar a ser partícips actius de la societat, conformant també la vida social, econòmica i cultural».

En este sentit, l'enfocament de codesenrotllament és important per a la cooperació valenciana al desenrotllament, en afavorir la participació activa de les organitzacions i associacions d'immigrants com a actors de desenrotllament en els seus països d'origen.

D'altra banda, la globalització, a través de la igualtat de drets, ha situat l'expressió «ciutadans del món» com un fet real. Per tant, la integració es fa realitat a través de la igualtat de drets en els àmbits legals, laborals, residencials, familiars, educatius, socials i culturals. I això afecta tant a immigrants com a nacionals. D'ací que la integració ens remeta a conceptes com a ciutadania, convivència, participació, cooperació, solidaritat i codesenrotllament.

La societat valenciana ha manifestat reiteradament el seu caràcter solidari, tolerant, obert i integrador cap a totes aquelles persones que tenen escassetat de recursos o travessen per circumstàncies que impedixen disposar d'un nivell i unes condicions mínimes de vida, la qual cosa confirma la importància de les accions dirigides a la sensibilització i l'educació per al desenrotllament. L'existència de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania permetrà dissenyar accions participatives i d'impacte en la població valenciana, que faciliten la integració social, la convivència i el canvi de valors i actituds cap a altres cultures.

Part d'eixa població, quasi el 15% en l'actualitat, són estrangers que han triat la Comunitat Valenciana per a viure i treballar. A més de les persones provinents dels països de la Unió Europea, un percentatge important correspon a immigrants procedents de països en desenrotllament, entre els quals el Marroc (7,75%), Equador (7,07%) Colòmbia (5,48%), Argentina (2,74%) i Algèria (1,99%), coneixedors dels problemes que passen els seus països d'origen i vectors molt importants per al seu desenrotllament.

Per això, el Pla director 2008-2011 impulsarà una política específica en matèria de codesenrotllament, implicant la població immigrant en les tasques de desenrotllament dels seus països d'origen, que incloga capacitació i formació, sensibilització i especialment la seua participació en els projectes i programes al desenrotllament impulsats des de la Generalitat, en coordinació amb els agents socials de la cooperació valenciana.

1.2. Eixos transversals de la cooperació al desenrotllament vinculats amb la integració ciutadana

El Pla director 2008-2011 inclou actuacions específiques vinculades amb la integració ciutadana i la millora de la qualitat de la cooperació valenciana, que s'han incorporat en el marc estratègic dut a terme en l'apartat 2.

1.2.1. Relatius a la participació activa

El capítol V de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, regula la participació social. Concretament, l'article 23 assenyala que «les accions de cooperació al desenrotllament no són exclusives de les institucions públiques, sinó que necessiten la participació activa de la societat civil en la seua planificació i execució. Per això, els principis de col·laboració i complementarietat amb les iniciatives dels agents de la cooperació internacional al desenrotllament, com a expressió col·lectiva de la solidaritat de la societat valenciana, informaran totes les actuacions de la Generalitat en este àmbit».

A més, en l'article 29 de l'esmentada llei, relatiu a la població immigrant, s'establixen els mecanismes per a afavorir la seua participació activa en els processos de desenrotllament de les seues comunitats i països d'origen.

El Pla director de la Cooperació Valenciana 2008-2011 reconeix que la pluralitat d'actors en l'àmbit de la cooperació al desenrotllament existents en la Comunitat Valenciana contribuïx a una major riquesa de les intervencions i que les persones són el centre de les accions de desenrotllament.

Per tant, la participació es concep com el procés pel qual les dones i hòmens de diferents sectors socials, amb interessos legítims en un projecte, programa o política de desenrotllament influïxen, en ells i són implicats en la presa de decisions i en la gestió dels recursos, són així actors del seu mateix desenrotllament i de les seues comunitats d'origen.

D'esta manera, la participació és una de les condicions per a aconseguir una democràcia plena, i, conseqüentment, el desenrotllament humà. Així, la participació es concep com un procés d'implicació i acció per a potenciar la capacitat sociopolítica i econòmica dels sectors amb majors nivells de pobresa, vulnerabilitat i exclusió social.

Des del reconeixement de la importància en l'exercici dels drets de ciutadania i, entre estos, la rellevància de la participació ciutadana en les polítiques públiques, s'impulsaran els objectius i les prioritats que s'han incorporat en l'apartat 2.4.

1.2.2. Relatius a la millora de la qualitat de la cooperació

D'acord amb l'objectiu general del Pla director 2008-2011, s'establix com a eix fonamental la consolidació dels criteris i mecanismes de qualitat regulats per la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana i, per tant, d'un model descentralitzat propi orientat al millorar la qualitat de les accions gestionades per tots els agents valencians en esta matèria.

Així mateix, el Pla director promou l'aplicació dels principis de la Declaració de París sobre l'eficàcia de l'ajuda al desenrotllament: apropiació, harmonització, alineació i resultats i mútua responsabilitat, que queden recollits en els objectius específics de l'apartat 2.4.1.

L'actual Pla director proveirà els mecanismes financers, d'investigació, avaluació i aprenentatge continu per a avançar en la millora de la qualitat dels programes i projectes de cooperació al desenrotllament.

Per a això, s'establixen quatre línies estratègiques, que són:

a) Millora de la gestió de les ajudes

En l'apartat relatiu al balanç del Pla director 2004-2007, s'expressa la importància d'incorporar millores en la qualitat en el sistema de gestió de la cooperació valenciana, per mitjà de la introducció d'elements d'avanç d'eficiència i efectivitat de les ajudes per a assolir els objectius definits en el Pla director 2008-2011. Fa falta, a més, de l'estructura i la planificació adequada per a la gestió quantitativa i qualitativa de totes les intervencions en matèria de cooperació que impulsa la Generalitat.

b) La millora organitzativa i institucional dels agents valencians de cooperació internacional al desenrotllament

El Consell reconeix el paper fonamental que tenen ONGD, universitats, associacions sindicals, empresarials i d'immigrants, organitzacions multilaterals, administracions locals, entre altres, en l'impuls de la política de cooperació al desenrotllament de la Comunitat Valenciana.

Per això, és necessari fomentar la implicació i l'enfortiment organitzacional de les ONGD i la resta dels agents socials de la cooperació valenciana.

c) La coherència i la coordinació de totes les intervencions promogudes per la Generalitat en matèria de cooperació al desenrotllament, sensibilització i educació per al desenrotllament, acció humanitària i codesenrotllament

La importància que ha anat adquirint la cooperació al desenrotllament en la Comunitat Valenciana, fa necessària una major articulació i coordinació entre els diversos actors, així com el foment de la coherència de les polítiques que s'impulsen des de la Generalitat.

d) Consolidació del model de cooperació descentralitzada valenciana

L'important increment de projectes i de fons destinats per la cooperació valenciana al desenrotllament que s'ha produït en els últims anys, recomanen adaptar l'actual model de cooperació descentralitzada valenciana a les noves exigències que este fet implica quant a la planificació d'estratègies i objectius.

1.3. Principals línies d'actuació del Pla director 2008-2011

El Pla director 2004-2007 va ser el primer document de planificació estratègica de la cooperació valenciana i la constatació del compromís del Consell de la Generalitat d'incrementar notablement els fons destinats a la cooperació internacional i incorporar els criteris de qualitat que demandava la societat valenciana, anticipant un model propi de cooperació descentralitzada.

La Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, constituïx el marc de referència per a establir les accions del Govern Valencià en l'àmbit de la cooperació internacional al desenrotllament en els pròxims anys, a fi de contribuir al compromís d'assolir els Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni establits en la Declaració de la Cimera del Mil·lenni, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides l'any 2000.

Esta llei va convertir la Generalitat en la primera administració autonòmica espanyola a garantir per llei el 0,7% dels seus pressupostos a la cooperació al desenrotllament i el codesenrotllament, la qual cosa suposa no solament un objectiu complit, sinó un repte per al mateix Govern Valencià i tots els agents socials que treballen des de la Comunitat Valenciana per al desenrotllament sostenible dels països empobrits, la lluita contra les desigualtats i la defensa i promoció dels drets humans, per quant l'increment dels fons ha d'anar unit a la professionalització de tot el sector i a l'augment de l'impacte en els processos de desenrotllament i l'eficiència de les accions mampreses.

Este Pla director 2008-2011 du a terme el que disposa l'article 7 de la Llei 6/2007, establint, per als pròxims quatre anys, les previsions normatives, el marc estratègic de la cooperació valenciana (objectius i prioritats), les seues modalitats i instruments, la presència i la col·laboració de tots els agents socials implicats i el marc general pressupostari.

Això es durà a terme amb els criteris bàsics de qualitat, on la millora contínua, la participació dels agents i l'avaluació permanent siguen processos clau. I tot açò d'acord amb les directrius i estàndards de qualitat que estan en marxa en el context de la cooperació espanyola.

El Pla director incidix en un dels elements clau de la política del Govern Valencià en matèria de cooperació: la participació dels agents socials i la ciutadania. Esta participació tindrà el seu principal instrument en el Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament, òrgan col·legiat superior de consulta i participació dels distints sectors implicats en l'àmbit de la cooperació al desenrotllament que actuen en la Comunitat Valenciana.

Juntament amb el Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament, es promourà la participació ciutadana i institucional i la coordinació en els distints àmbits de la cooperació, a través del Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana, la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenrotllament i la Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenrotllament.

A més, es promourà l'aplicació del criteri de responsabilitat de totes les accions, a través de l'avaluació de plans, programes i projectes, que permeta un aprenentatge del que s'ha realitzat i, sobretot, la qualitat de les nostres polítiques concretes. En col·laboració amb les universitats valencianes i la resta d'entitats que treballen en el sector, es potenciarà la professionalització i especialització d'este, per mitjà de programes específics de postgrau, programes formatius, cursos, jornades, beques i pràctiques professionals per a cooperants valencians.

Es potenciaran els sectors en què hem canalitzat la nostra intervenció en els últims quatre anys, com l'educació, la salut, l'abastiment d'aigua i sanejament, sectors productius, o desenrotllament rural, prestant especial atenció als grups més vulnerables, com la infància i la joventut, la població indígena, la població refugiada i desplaçada o les persones amb discapacitat. I, dins de tot això, considerarem la igualtat de la dona com a eix transversal de tot projecte de cooperació al desenrotllament.

Els reptes de la Comunitat Valenciana en el desenrotllament dels pobles empobrits i especialment en el compliment dels Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni són de caràcter global i afecten tota la comunitat internacional. Per això, l'agenda de la cooperació valenciana comportarà la seua presència constant i creixent en els fòrums internacionals, promovent, d'una banda, la seua relació amb els organismes que des de la cooperació multilateral treballen en este àmbit, així com amb altres regions i països, especialment de l'entorn europeu i, d'un altre, la participació de la Generalitat en els programes multilaterals de les Nacions Unides i altres organismes internacionals.

Esta mateixa coordinació serà la base de la política en matèria d'acció humanitària. La Comunitat Valenciana ha sigut ja pionera per mitjà de la creació del Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana, que aglutina la participació i els recursos dels organismes valencians. És necessari potenciar la seua activitat i eficiència, per mitjà d'un instrument amb personalitat jurídica única i una estructura operativa i eficaç.

En les disposicions del Pla director 2008-2011, igual que va ocórrer en el pla director anterior, s'inclouen les directrius i objectius específics del primer any de vigència d'este. En els successius plans anuals es definiran les línies estratègies per als dits períodes.

En definitiva, des de la planificació, el consens i la coordinació, la Conselleria d'Immigració i Ciutadania treballarà activament en estos quatre anys per a l'eradicació de la pobresa i el compliment dels Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni, d'acord amb un model propi de cooperació al desenrotllament d'impacte i transformador, en el qual els importants recursos econòmics que la Generalitat ha destinat al desenrotllament sostenible seran gestionats per mitjà de criteris de qualitat i amb la implicació i la participació de tota la ciutadania.

2. LA COOPERACIÓ AL DESENROTLLAMENT EN LA COMUNITAT VALENCIANA

2.1. Aspectes normatius en l'àmbit internacional, nacional i autonòmic

2.1.1. Context internacional

Hi ha antecedents normatius de la cooperació internacional que es remunten fonamentalment a mitjan segle passat, quan es creen les Nacions Unides amb el propòsit de mantindre la pau i la seguretat internacional.

Amb poques paraules, el context internacional actual de la cooperació al desenrotllament es fonamenta en la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per l'Assemblea General de l'ONU en la seua resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948. Esta declaració és proclamada com «ideal comú pel qual tots els pobles i nacions han d'esforçar-se a fi que tant els individus com les institucions, inspirant-se constantment en ella, promoguen, per mitjà de l'ensenyança i l'educació, el respecte a estos drets i llibertats, i asseguren, per mesures progressives de caràcter nacional i internacional, el seu reconeixement i aplicació universals i efectius, tant entre els pobles dels estats membres com entre els dels territoris col·locats sota la seua jurisdicció».

És important igualment la iniciativa 20/20, impulsada pel Programa de Nacions Unides per al Desenrotllament (PNUD) i aprovada en la Cimera Mundial de Desenrotllament Social de Copenhaguen de 1995. El seu objectiu és destinar el 20% de l'ajuda oficial per al desenrotllament i el 20% del gasto públic del país receptor a servicis socials bàsics universals.

En la Cimera del Mil·lenni de l'ONU, celebrada en el 2000, va ser aprovada la Declaració del Mil·lenni per 189 països. D'esta es deriven els Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni, que comprometen als països a lluitar contra la pobresa amb huit objectius, acompanyats d'indicadors d'abast d'estos. Es proposa aconseguir per a l'any 2015 estes metes.

Els huit Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni són els següents:

Objectiu 1: Eradicar la pobresa extrema i la fam

Objectiu 2: Aconseguir l'ensenyament primari universal

Objectiu 3: Promoure la igualtat entre els gèneres i l'autonomia de la dona

Objectiu 4: Reduir la mortalitat infantil

Objectiu 5: Millorar la salut materna

Objectiu 6: Combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altres malalties

Objectiu 7: Garantir la sostenibilitat del medi ambient

Objectiu 8: Fomentar una associació mundial per al desenrotllament

Així mateix, s'han realitzat importants esforços a nivell internacional per a fomentar l'harmonització del finançament i l'eficàcia de l'ajuda al desenrotllament, que tenen com a origen l'objectiu 8 de la Declaració del Mil·lenni. En este sentit cal destacar:

• El Consens de Monterrey 2002, producte de la Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenrotllament celebrat a Monterrey, Mèxic, convocat per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Els líders del món es van comprometre en esta a reduir les càrregues administratives de l'ajuda en els països receptors, i a recolzar les polítiques prioritàries que decidixen els mateixos països en desenrotllament.

• La Declaració de Roma sobre l'Harmonització 2003, resultat de la reunió entre líders mundials i d'agències de cooperació, que tenia l'objectiu de millorar la gestió i l'efectivitat de l'ajuda i donar compte d'avanços concrets. Proposa com a programa d'activitats el fet d'assegurar que els esforços d'harmonització s'adapten a la situació del país, i que l'ajuda dels donants s'alinee amb les prioritats de desenrotllament del país receptor; a més, millorar els esforços dels països líders per a adaptar les polítiques, els processos i les pràctiques de les institucions i estats per a facilitar l'harmonització, i simplificar els complexos procediments que sobrecarreguen la capacitat institucional dels països pobres.

• La Declaració de París sobre l'Eficàcia de l'Ajuda al Desenrotllament 2005, a través de la qual es plasma el propòsit de traduir els acords anteriors en compromisos clars i específics, incorporant com a annex una llista d'indicadors de progrés. Els compromisos de desenrotllament que es plasmen en el document poden sintetitzar-se en els conceptes de:

· Apropiació: els països socis exercixen una autoritat efectiva sobre les seues polítiques de desenrotllament i estratègies i coordinen accions de desenrotllament.

· Harmonització: les accions dels donants són més harmonitzades, transparents i col·lectivament eficaces.

· Alineació: els donants basen tot el seu suport en les estratègies, institucions i procediments nacionals de desenrotllament dels països socis.

· Gestió orientada a resultats: administrar els recursos i millorar les preses de decisions orientades a resultats.

· Mútua responsabilitat: sonants i socis són responsables dels resultats del desenrotllament.

2.1.2. Marc normatiu estatal

Ja en el preàmbul de la Constitució Espanyola del 1978 es fa referència que és voluntat de la Nació espanyola col·laborar en l'enfortiment d'unes relacions pacífiques i d'eficaç cooperació entre tots els pobles.

En el 1985 es crea la Secretaria d'Estat per a la Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i en el 1988 l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI), actualment Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (AECID), òrgan de gestió de la política espanyola de cooperació internacional per al desenrotllament, adscrit al Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació a través de la Secretaria d'Estat per a la Cooperació Internacional (SECI). L'AECID és responsable del disseny, l'execució i la gestió dels projectes i programes de cooperació per al desenrotllament.

A nivell estatal, la normativa bàsica en matèria de cooperació internacional és la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenrotllament. A través d'esta llei es definix el règim jurídic; la planificació, instruments i modalitats; l'atribució de competències dels òrgans operatius; recursos materials; el personal al servici de l'administració a l'estat i el context social de la cooperació espanyola.

En esta, es disposa que la política espanyola de cooperació internacional per al desenrotllament s'establirà a través de plans directors i plans anuals, elaborats per la Direcció General de Planificació i Avaluació de Polítiques de Desenrotllament.

Així mateix, i en relació a les competències de les comunitats autònomes en matèria de cooperació, la llei establix que:

1. La cooperació per al desenrotllament que es realitze des de les comunitats autònomes i les entitats locals, expressió solidària de les seues respectives societats, s'inspira en els principis objectius i prioritats […] de la present llei.

2. L'acció de les dites entitats en la cooperació per al desenrotllament es basa en els principis d'autonomia pressupostària i autoresponsabilitat en el seu desplegament i execució, havent de respectar les línies generals i directrius bàsiques establides pel Congrés dels Diputats […] i el principi de col·laboració entre administracions públiques quant a l'accés i la participació de la informació i màxim aprofitament dels recursos públics.

2.1.3. Marc normatiu de la cooperació valenciana

La cooperació descentralitzada es concep a Espanya com aquella que es gestiona per les administracions públiques descentralitzades, és a dir, les comunitats autònomes i els ens locals.

La seua participació creixent en l'ajuda oficial al desenrotllament espanyola va tindre com a conseqüència la seua inclusió com una modalitat important en la Llei 23/1998, de Cooperació Internacional al Desenrotllament de l'Estat, dotant-la fins i tot d'espais de coordinació amb el Govern Central.

Tal com recullen alguns autors, les seues majors notes definitòries radiquen en el contacte directe amb la societat civil organitzada i la ciutadania en general, així com en la independència d'interessos polítics o comercials. A més, el fet que la majoria d'estos recursos siguen canalitzats a través d'ONGD i altres agents socials, per mitjà de convocatòries públiques d'ajudes o per mitjà de convenis de col·laboració, ha generat una millora de la qualitat de l'ajuda i un major acostament cap als objectius del desenrotllament humà sostenible.

Els antecedents normatius en la Comunitat Valenciana, responen al Decret 201/1997, d'1 de juliol, del Consell, sobre la regulació de les bases per a la cooperació internacional al desenrotllament i del règim específic de transferències de fons destinats a la cooperació amb països en via de desenrotllament.

La Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, és un compromís polític i amb la nostra ciutadania, adquirit en l'anterior Pla director de la Cooperació Valenciana i suposa un pas important per a l'establiment del model de cooperació valenciana descentralitzada, planificada, coordinada i eficaç. A més, servix com a marc de referència per a l'establiment de l'acció del Govern Valencià en cooperació al desenrotllament en els pròxims anys, encaminat a contribuir al compromís internacional d'assolir els Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni.

D'acord amb el mandat de la mateixa Llei 6/2007 i la previsió inclosa en el Pla director 2004-2007, es publicaran els següents reglaments de desplegament.

• La Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenrotllament, ja publicat.

• El Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament, que tindrà prioritat en la tramitació i aprovació.

• La Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenrotllament.

• El Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i el seu òrgan consultiu.

• El Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana.

A més, en esta legislatura la Generalitat promourà, tal com realitzen el Govern Central i les comunitats autònomes amb major inversió en cooperació, la creació d'un organisme que execute les polítiques del Consell en esta matèria per mitjà de fórmules avançades i àgils quant a estructura pròpia i gestió, seguiment i control de les accions. Les bases per al finançament de les accions es regularan reglamentàriament, en aplicació del que establix l'article 22.3 de la Llei 6/2007.

D'altra banda, en aplicació de la Llei 6/2007, s'elaboraran i publicaran, prèvia consulta amb el Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament, els successius plans anuals de la cooperació al desenrotllament de la Generalitat, que seran aprovats pel Consell abans del 31 de desembre de l'any anterior al de la seua vigència. No obstant això, per raons d'eficàcia i oportunitat, el Pla Anual de Cooperació al Desenrotllament 2008 queda integrat en el present document, per a la qual cosa s'inclouen les corresponents accions específiques.

Igualment, es podran elaborar plans estratègics de caràcter sectorial, en àrees d'especial importància, com la salut o l'educació, o de caràcter geogràfic. En tot cas, els plans estratègics se centraran en els països que són prioritaris per a la cooperació valenciana.

En definitiva, una àmplia activitat normativa que completa la regulació del model de cooperació valenciana recollit en la Llei 6/2007.

2.2. Principis rectors de la cooperació valenciana

La cooperació al desenrotllament valenciana, expressió del compromís solidari de la nostra ciutadania amb els sectors socials més desfavorits dels països i pobles estructuralment empobrits, es fonamenta en els principis següents:

a) Principis de l'agenda comuna internacional:

1. Centralitat de la promoció del desenrotllament humà sostenible, amb equitat de gènere i assumpció de l'objectiu de reducció de la pobresa en el marc dels Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni.

2. Planificació a partir de les necessitats dels països en desenrotllament i en especial dels països menys afavorits (PMA).

3. Coherència i coordinació interinstitucional.

4. Complementarietat i subsidiarietat.

5. Condicionalidad al compliment dels drets humans.

6. Participació i implicació social.

7. Eficàcia.

8. Globalitat i integració.

9. Estratègies a llarg termini.

10. Transparència i publicitat.

b) Principis de la cooperació descentralitzada:

1. Participació.

2. Coordinació.

3. Coherència.

4. Descentralització.

5. Autonomia pressupostària.

6. Desenrotllament institucional.

7. Planificació.

8. Responsabilitat d'execució.

9. Impacte en la ciutadania.

c) Principis específics de la cooperació valenciana al desenrotllament, d'acord amb la Llei 6/2007:

1. Reconeixement de l'ésser humà com a protagonista i destinatari últim de la política de cooperació per al desenrotllament.

2. Defensa i promoció dels drets humans i les llibertats fonamentals.

3. Promoció del desenrotllament humà sostenible.

4. Participació endògena de les comunitats d'origen i actors locals.

5. Defensa i promoció dels col·lectius més desfavorits o dels que patixen discriminacions.

6. Cultura de la prevenció, el diàleg i la resolució pacífica dels conflictes.

7. Ratificació de l'obligació de contribuir a eradicar la pobresa en el món.

8. Consideració del medi ambient com a patrimoni de la humanitat.

2.3. Balanç del Pla director de la Cooperació Valenciana 2004-2007

El Pla director 2004-2007 va establir que la Generalitat impulsaria la revisió de les directrius contingudes en este, a fi de valorar la seua aplicació i integrar les experiències obtingudes de la realització de les diferents accions i programes, de manera que foren tingudes en compte per a l'elaboració dels posteriors plans directors.

Transcorregut el període de vigència del primer pla director, és moment de fer un balanç de les seues disposicions i objectius.

En primer lloc, de manera global, cal ressaltar que el Pla director 2004-2007 va introduir uns principis i criteris de qualitat que han inspirat la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, igual que les seues prioritats horitzontals, sectorials i geogràfiques. Per això, es pot afirmar que el Pla director 2004-2007 va anticipar un model de cooperació que ha demostrat la seua eficàcia i la seua validesa, ratificats per la Llei 6/2007.

D'altra banda, el Pla director establia un ambiciós marc normatiu que, malgrat la seua complexitat, ha sigut majoritàriament complit, principalment per mitjà de l'aprovació de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana i els respectius plans anuals. Es troben en procés d'elaboració i aprovació els reglaments de desplegament de la Llei 6/2007, que entraran en vigor en els pròxims mesos, especialment i de manera imminent el decret que regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament.

2.3.1. Evolució del pressupost

S'han satisfet les previsions pressupostàries del pla director, que advocaven en l'any 2004 per acostar-nos als objectius de les recomanacions internacionals, realitzant un increment significatiu dels fons de la cooperació valenciana.

Així, l'augment en el pressupost del programa de cooperació internacional al desenrotllament ha sigut en el 2007 del 15.264% des de l'any 1997. Igualment, el pressupost del període 2004-2007, en comparació amb el quadrienni 2000-2003, s'ha incrementat en un 540,13%.

2.3.2. Zones geogràfiques i sectors d'intervenció

S'han dut a terme accions en tots els sectors definits en el pla director, destacant el sector salut i l'educació, així com la sobirania alimentària, la protecció dels grups més vulnerables o les capacitats productives.

Cal destacar especialment el codesenrotllament, una de les innovacions del Pla director 2004-2007, que ha convertit la Comunitat Valenciana en referent de la participació dels immigrants en els processos de desenrotllament dels seus països d'origen amb la creació d'una convocatòria específica per a projectes de codesenrotllament.

<div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div>

<div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div>Finalment, s'ha posat de manifest l'encert en la definició dels criteris per a la selecció de les àrees geogràfiques prioritàries, que han permés la introducció dels canvis i adaptacions necessaris en els distints plans anuals, com la distinció entre països prioritaris i d'atenció específica des de 2006. Així mateix, s'ha incrementat el percentatge d'ajuda cap als països menys avançats (PMA), el percentatge dels quals en el 2007 ha superat el 12%.

2.3.3. Modalitats i instruments de cooperació

Des de l'any 1996, la Generalitat ha canalitzat els fons de cooperació per mitjà del cofinançament de projectes i accions bilaterals de desenrotllament a través dels diferents agents de cooperació, en especial d'ONGD, però també d'altres entitats com universitats, xarxes d'ajuntaments, centres d'investigació, sindicats, empreses socials, etc. A partir de l'entrada en vigor de la Llei 6/2007, es consolida la posada en marxa de nous instruments de cooperació, com la cooperació multilateral.

Junt amb la novetat anterior, l'experiència dels últims deu anys de cooperació, així com l'avanç i l'actualització constant en matèria de cooperació al desenrotllament recomanen una revisió dels actuals instruments de manera que estos s'adapten als reptes i a la millora de la qualitat en matèria de cooperació al desenrotllament, tot això amb la finalitat de facilitar l'èxit dels objectius que en matèria de cooperació s'ha plantejat la Generalitat.

Els procediments de finançament utilitzat per la Generalitat durant el període 2004-2007 han sigut bàsicament dos, les convocatòries públiques d'ajudes i els convenis de col·laboració.

a) Convocatòries públiques d'ajudes:

a.1. CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENROTLLAMENT. Ha sigut el principal mitjà de cofinançament de projectes de desenrotllament, destinat a les iniciatives de les ONGD valencianes, canalitzant a través d'esta convocatòria un 40% del total dels fons anuals. En total, han sigut finançats en els quatre anys un total de 226 projectes, per un import de 44.056.993 euros, en 35 països. Esta convocatòria anual, instrument fonamental de la cooperació valenciana, ha donat resposta a la necessitat de gestionar la gran quantitat de fons destinats a les inversions en els països del sud i han contribuït a consolidar les estratègies a llarg termini i augmentar el seu impacte, per mitjà de la definició de les àrees geogràfiques i els mecanismes de valoració tècnica prèvia de les sol·licituds presentades.

a.2. CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ, a través de la qual s'han finançat les accions de sensibilització i educació al desenrotllament presentades per ONGD. Esta convocatòria ha absorbit una mitjana del 4% del total dels fons.

a.3. CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN MATÈRIA DE DESENROTLLAMENT. En l'àmbit de la investigació i la formació especialitzada en cooperació internacional al desenrotllament, s'han finançat un ampli nombre de projectes de les universitats valencianes. A més d'aprovar els primers projectes amb les universitats privades, l'anterior Pla director 2004-2007 va donar suport al naixement del Comité Universitari Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació (CUVRIC), en el qual participen les cinc universitats públiques valencianes i que té el seu origen en el Comité Interuniversitari Valencià de Cooperació al Desenrotllament, coordinat per la Generalitat. L'acord d'intencions firmat entre la Generalitat i CUVRIC l'any 2006, ha permés impulsar accions conjuntes de gran importància, com els Congressos Internacionals de Cooperació al Desenrotllament, el Programa Oficial de Postgrau en Cooperació al Desenrotllament o els cursos dirigits al foment de l'especialització i professionalització de la cooperació valenciana.

a.4. CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE CODESENROTLLAMENT. L'instrument del codesenrotllament s'ha posat en pràctica des de l'any 2006, principalment a través de la convocatòria de codesenrotllament, amb una assignació del 3% del total del pressupost. Durant el període de vigència del Pla director 2004-2007, s'han dut a terme dos convocatòries de codesenrotllament, en 2006 i 2007, en les quals la majoria de projectes recolzats a ONGD conjuntament amb associacions d'immigrants en la primera convocatòria han sigut recolzats també en la segona. Això indica que s'està contribuint a consolidar l'incipient enfocament de codesenrotllament en la Comunitat Valenciana, amb una visió de continuïtat de les iniciatives impulsades. A més, s'està promovent i enfortint el paper de les associacions d'immigrants en les iniciatives de codesenrotllament com a actors clau en els processos de desenrotllament dels països del sud.

a.5. CONVOCATÒRIES DE BEQUES. La Generalitat ha adquirit un compromís amb els jóvens universitaris valencians, promovent la seua especialització per mitjà de convocatòries de beques, a través de pràctiques de formació complementària com a gestors i especialistes en cooperació internacional al desenrotllament. Un 80% de les persones beneficiàries d'estes beques s'ha inserit professionalment en l'àmbit de la cooperació al desenrotllament. Constituïxen, per tant, una valuosa ferramenta d'inserció i promoció en el dit àmbit. Actualment, hi ha tres convocatòries distintes, les quals suposen un 1% del total dels fons de convocatòries públiques:

- Beques per a la realització de pràctiques professionals en les Oficines Tècniques de Cooperació dependents de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament. Esta convocatòria es troba dins del marc del conveni subscrit entre la Generalitat i l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament, amb data 11 de juliol de 2001. Entre 2004 i 2007 han disfrutat d'esta un total 31 persones, en els països següents: Perú, Bolívia, Equador, el Salvador, Nicaragua, el Marroc, Moçambic, Colòmbia, Hondures, República Dominicana i Guatemala.

- Beques per a la realització de pràctiques professionals en la seu de la Direcció General de Cooperació al Desenrotllament i Solidaritat, des de l'any 2004. En total, durant el període 2004-2007 han sigut 18 persones les beneficiàries d'estes.

- Beques per a la realització de pràctiques professionals en les oficines centrals i territorials del Programa de les Nacions Unides per al Desenrotllament (PNUD), des de l'any 2007, en el qual han sigut dos les persones beneficiàries.

Les convocatòries de beques de formació i especialització en matèria de cooperació per al desenrotllament són un instrument idoni per a millorar la formació i incrementar les capacitats de la cooperació valenciana, la qual cosa recomana el manteniment d'este instrument i la revisió i adaptació quant als seus continguts.

b) Convenis de col·laboració

A través dels convenis de cooperació, s'han recolzat fonamentalment plans estratègics d'intervenció (PEI), programes de cooperació multilateral, projectes d'acció humanitària, accions de sensibilització i educació per al desenrotllament i activitats de formació especialitzada en matèria de cooperació.

Els convenis han suposat en el període 1994-2007 una mitjana del 35% del total de fons del programa de cooperació.

Els plans estratègics d'intervenció (PEI) han donat resposta a la necessitat de plantejament d'estratègies de desenrotllament a llarg termini assenyalada en el Pla director. Alguns d'estos PEI, com el Programa ERATI, a Moçambic, han finalitzat les seues primeres fases; de la mateixa manera, la seua avaluació contínua, tant interna com externa, permetrà constatar els excel·lents resultats de viabilitat, eficàcia, impacte i sostenibilitat d'estos programes, aplicant mecanismes correctors per a poder adaptar amb èxit el model en altres països i sectors d'intervenció. El pressupost destinat als plans estratègics d'intervenció, des de l'any 2004, ha superat els 28 milions d'euros, i ha suposat la intervenció en països d'Iberoamèrica, Àfrica i Àsia.

L'any 2007 s'ha iniciat la modalitat de cooperació multilateral, a través d'organismes internacionals, com l'Organització Panamericana de Salut (OPS), el Programa de les Nacions Unides per al Desenrotllament (PNUD) i l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI). L'import de la cooperació multilateral ha aconseguit el 7,87% dels projectes de desenrotllament subvencionats pel programa de cooperació al desenrotllament de la Generalitat.

La sensibilització i l'educació al desenrotllament han tingut un paper molt significatiu en l'activitat de la Generalitat en este àmbit. Així, el programa institucional Solidària s'ha transformat en una acció integral al llarg de tot l'any, consolidant-se en les seues quatre últimes edicions com a referent de l'acció conjunta de la Generalitat i els diversos agents socials en matèria de sensibilització i educació al desenrotllament. Entre les seues propostes, destaca la celebració dels dos primers Congressos Internacionals de Cooperació al Desenrotllament.

Per a les intervencions en l'àmbit de l'acció humanitària han participat conjuntament un ampli nombre d'institucions valencianes, a

DISTRIBUCIÓ DE L'AJUDA PER MODALITAT

Convocatòries Convenis de Convenis d'acció Total

públiques desenrotllament i sensibilització humanitària

TOTAL 59,65% 34,56% 5,78% 100%

* * * * *

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR MODALIDAD

Convocatorias Convenios de Convenios de acción Total

públicas desarrollo y sensiblización humanitaria

TOTAL 59,65% 34,56% 5,78% 100%

través del Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana, que presidix la Generalitat, en l'enviament de material de primera necessitat i la rehabilitació de capacitats i reconstrucció de les zones afectades pels grans desastres naturals o els conflictes humans, com el tsunami del sud-est asiàtic, el terratrémol de Perú o els huracans d'Amèrica central. En total, el Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana ha finançat en els quatre anys, un total de 55 projectes, per un import total de 7.403.882 euros en 28 situacions d'emergència i acció humanitària. La Generalitat ha finançat el 71% de l'import total.

Estos convenis han permés a la Generalitat recolzar iniciatives i accions de cooperació d'especial interés, en les quals l'administració assumix un compromís directe i un alt grau de coordinació i participació.

2.3.4. Avaluació de la cooperació valenciana

Tal com preveia el Pla director, s'han establit procediments d'avaluació de les actuacions en matèria de cooperació al desenrotllament, que analitzen els resultats aconseguits, el compliment d'objectius i, principalment, el nivell d'impacte, estudiant la pertinència, la rellevància i la sostenibilitat de les intervencions. La dita avaluació s'està realitzant tant en els projectes de convocatòries d'ajudes, com també respecte als plans estratègics d'intervenció. Les avaluacions permeten corregir les deficiències observades, així com adoptar les mesures adequades per a optimitzar els resultats dels esforços.

2.3.5. Agents de la cooperació valenciana

Els agents socials valencians han sigut consultats en tots aquells documents de planificació estratègica, com el Pla director, els plans anuals o la mateixa Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana. Així mateix, han participat en les principals accions desenrotllades, com els plans estratègics d'intervenció o el programa Solidària.

D'altra banda, la Generalitat ha assistit a les reunions de la Comissió Interterritorial de l'AECID i ha subscrit la seua participació en els programes sectorials de la dita agència, com el programa ARAUCÀRIA, i consolidat la seua acció en altres programes, com el programa AZAHAR o el programa VITA. Igualment, s'han potenciat accions de col·laboració amb altres comunitats autònomes.

Junt amb això, s'han firmat acords d'intencions amb distintes agències de Nacions Unides, com el Programa de les Nacions Unides per al Desenrotllament (PNUD) o l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), així com amb l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI) i l'Organització Panamericana de la Salut (OPS), entre altres. Com a conseqüència d'això, s'han subscrit convenis de desenrotllament i acció humanitària amb els dits organismes multilaterals.

2.4. Objectius i prioritats horitzontals, sectorials i geogràfics 2008-2011

2.4.1. Objectius

L'article 4 de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, establix que l'activitat de la Generalitat en matèria de cooperació al desenrotllament, inspirada en la Declaració i en els Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni, s'orientarà a propiciar tant el desenrotllament integral de les persones, pobles i països empobrits, com a la conscienciació i el compromís responsable de la societat valenciana.

Basant-se en això, este Pla director 2008-2011 té com a objectiu general:

Contribuir al desenrotllament humà sostenible en els països estructuralment empobrits per a la consecució dels Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni; potenciar la participació social valenciana, i especialment de la població immigrant; i consolidar els criteris de qualitat del model de cooperació descentralitzada de la Comunitat Valenciana.

Per al seu compliment, el Pla director de la Cooperació Valenciana 2008-2011 establix els següents objectius específics:

1. Enfortir els criteris i mecanismes de qualitat de la cooperació valenciana introduïts pel Pla director 2004-2007 i regulats per la Llei 6/2007.

2. Executar l'acció conjunta amb la resta de centres directius de la conselleria, promovent la participació ciutadana en la cooperació i especialment la participació de la població immigrant en els processos de desenrotllament dels seus països d'origen.

3. Assegurar l'impacte i la sostenibilitat de les accions, incidint en els sectors i països amb major presència de la cooperació valenciana.

4. Impulsar la coordinació i l'eficàcia en la preparació i resposta davant de les situacions d'emergència derivades de catàstrofes naturals o de conflictes armats.

5. Incrementar el suport als projectes dels agents de la cooperació valenciana, i implantar noves mesures d'agilització de la gestió i el seguiment i control de les accions.

6. Fomentar la professionalització i la protecció social dels cooperants valencians, així com la millora organitzativa i institucional dels agents valencians de cooperació al desenrotllament.

7. Impulsar polítiques actives de col·laboració, coordinació i complementarietat amb la cooperació internacional, estatal, local, entre comunitats autònomes; com també la coordinació interdepartamental del Consell i entre els agents valencians de la cooperació al desenrotllament.

8. Potenciar la presència de la cooperació valenciana a l'exterior, acostant la nostra acció a països estructuralment empobrits i facilitant la planificació, seguiment i avaluació de les accions.

9. Reconéixer institucionalment la labor dels cooperants i agents valencians i informar i sensibilitzar a la societat valenciana.

2.4.2. Prioritats horitzontals

Les prioritats horitzontals són línies estratègiques que han de concórrer en totes les actuacions de la cooperació valenciana al desenrotllament i que corresponen a l'agenda internacional en matèria de cooperació i són, com establix la Llei 6/2007, les següents:

I. Contribuir a la reducció de la pobresa, recolzant estratègies que tinguen com a objecte el desenrotllament humà sostenible i la millora de les condicions de vida dels pobles.

II. La protecció i el respecte als drets humans, l'enfortiment de les estructures democràtiques i el suport a les institucions, la governabilitat, la gestió descentralitzada, l'enfortiment del teixit social i la participació ciutadana.

III. L'equitat de gènere, recolzant i incentivant la igualtat d'oportunitats i la participació de les dones en totes les accions.

IV. La protecció i la millora del medi ambient, la conservació de la biodiversitat i l'ús racional i sostenible dels recursos naturals.

2.4.3. Prioritats sectorials

Les prioritats sectorials de la cooperació al desenrotllament promoguda pel Consell, basades en la contribució a l'èxit dels Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni, queden descrites en l'article 6 de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana.

Els àmbits específics d'intervenció se centren en dos grans grups:

A) En els països receptors de la cooperació al desenrotllament:

a) Els servicis socials bàsics i mitjans de vida sostenibles, amb especial incidència en seguretat sanitària, educació, habitatge, sobirania alimentària, sanejament i abastiment de l'aigua i accés als servicis energètics.

b) La millora de les condicions i els drets dels grups que travessen o patixen situacions de vulnerabilitat: infància (amb especial atenció a l'eradicació de qualsevol tipus d'explotació infantil o juvenil), persones majors, minories i població indígena, immigrant, reclusa, refugiada, desplaçada, retornada o apàtrida.

c) La creació i la millora d'infraestructures i la vigorització del sector productiu.

d) L'enfortiment de les administracions descentralitzades i la promoció de la societat civil, potenciant el seu teixit associatiu.

e) El foment de la pau, per mitjà del suport als processos de prevenció activa de conflictes i la reconciliació postconflicte.

f) El foment de la interculturalitat.

g) L'impuls de la investigació científica i tecnològica orientada a la promoció del desenrotllament humà sostenible.

h) La recuperació i la conservació de la biodiversitat i la promoció de l'ús sostenible dels ecosistemes i els seus recursos naturals.

B) En la Comunitat Valenciana:

a) La sensibilització i l'educació per al desenrotllament.

b) La informació i la difusió del coneixement de la realitat dels països empobrits i les seues causes.

c) La promoció del comerç just i solidari i el consum responsable.

d) El suport a totes les actuacions que perseguisquen la condonació del deute extern dels països empobrits.

e) L'aplicació de l'enfocament de gènere en totes les fases dels projectes i programes, per a promoure una participació igualitària en els processos de desenrotllament.

f) El foment de la implicació de totes les organitzacions institucionals i socials valencianes en les tasques de cooperació al desenrotllament.

g) L'impuls de la iniciativa i l'enfortiment de les capacitats dels agents de la cooperació.

h) El foment de la implicació i la participació de la població immigrant organitzada en accions de cooperació internacional al desenrotllament en les seues zones d'origen, en coordinació amb les institucions i les organitzacions locals.

i) La promoció del codesenrotllament com a factor de desenrotllament de la societat receptora i afavoridor al mateix temps de la societat d'origen.

j) El foment dels estudis i investigacions sobre desenrotllament i cooperació.

2.4.4. Prioritats geogràfiques

Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, assenyala en l'article 6 que «geogràficament, la dita prioritat s'orientarà de forma preferent als països i regions amb menor índex de desenrotllament humà, de conformitat amb el que ha previst el Programa de les Nacions Unides per al Desenrotllament, i als que continguen grans sectors de la seua societat especialment empobrits i, entre ells, a aquells amb què la Comunitat Valenciana té especials relacions de tipus històric, social, cultural i migratori».

Les prioritats geogràfiques que definix este Pla director de la Cooperació Valenciana 2008-2011, amb vista a la consecució dels Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni (ODM), s'establixen basant-se en els criteris següents:

- Concentració geogràfica de l'activitat, per a aconseguir un major impacte de les intervencions des d'una perspectiva de mig i llarg termini i d'acord amb el huité Objectiu de Desenrotllament del Mil·lenni, referit a fomentar una associació mundial per al desenrotllament.

- Orientació cap als països amb major vinculació amb la Comunitat Valenciana, per llaços històrics i socioculturals, així com per la més implantació o experiència dels agents socials de la cooperació valenciana.

- Focalització dels recursos cap a àrees amb baixos índexs de desenrotllament humà (països menys avançats) o amb importants bosses de pobresa, per a contribuir d'esta manera al primer dels Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni, dirigit a eradicar la pobresa extrema i la fam.

- Establiment de diversos nivells d'intervenció territorial, com a conseqüència de la intersecció dels tres criteris anteriors.

- Introducció d'un criteri geogràfic específic per a la convocatòria de codesenrotllament, destinat a dirigir l'acció cap aquells països d'on procedix la població immigrant.

Basant-se en els anteriors criteris, es definixen les següents àrees geogràfiques d'intervenció:

• Amèrica central i Carib.

• Sud-amèrica.

• Àfrica Subsahariana.

• Magrib i Orient Mitjà.

• Àsia.

Dins de cada àrea geogràfica, els plans anuals establiran els països d'actuació de la cooperació valenciana, basant-se en els nivells següents:

• Països prioritaris.

• Països d'atenció específica.

• Països per a la promoció del codesenrotllament.

Igualment, en cada Pla anual es concretaran els criteris de percentatge de l'ajuda cap a determinades àrees geogràfiques o grups de països, a fi de complir els criteris esmentats, especialment el de concentració, impacte de l'ajuda i objectius de desenrotllament del mil·lenni.

En compliment de les mesures acordades en la III Conferència de les Nacions Unides sobre els Països Menys Avançats, concretament del Programa d'Acció a favor dels Països Menys Avançats per al Decenni 2001-2010, el Consell incrementarà gradualment el seu percentatge de l'ajuda als països menys avançats (PMA) entre els països prioritaris i d'atenció específica indicats en este epígraf, fins a aconseguir l'any 2011 el 20% total de l'ajuda. Amb això, es contribuirà a millorar la condició de les persones que viuen en estos països i a reduir en 2015 la proporció de persones que viuen en extrema pobresa i patixen fam.

Així, tenint en compte la necessària continuïtat i coherència amb els plans anteriors i com a punt de referència per a posteriors exercicis, els països d'actuació durant 2008 seran els següents:

1. Països prioritaris:

a) Amèrica Central i el Carib: El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua i República Dominicana.

b) Sud-amèrica: Bolívia, Colòmbia, Equador i Perú.

c) Àfrica Subsahariana: Angola, Benín, Burkina-Faso, Etiòpia, Kenya, Moçambic, Uganda i Rwanda.

d) Magrib i Orient Mitjà: Algèria, el Marroc, la població sahrauí i els territoris palestins.

e) Àsia: Índia.

2. Països d'atenció específica:

a) Amèrica central i Carib: Cuba, Mèxic i Panamà.

b) Sud-amèrica: Argentina, Brasil i Paraguai.

c) Àfrica Subsahariana: Txad, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Guinea Equatorial, Mali, Níger, República Democràtica del Congo, Senegal, Sierra Leone i Sudan.

d) Magrib i Orient Mitjà: Jordània, Mauritània i Tunis.

e) Àsia: Bangla Desh i Filipines.

3. Països per a la promoció del codesenrotllament:

a) Amèrica central i Carib: Cuba i República Dominicana.

b) Sud-amèrica: Argentina, Bolívia, Colòmbia, Equador i Perú.

c) Àfrica Subsahariana: Guinea Equatorial i Senegal.

d) Magrib i Orient Mitjà: Algèria i el Marroc.

Igualment, per a l'any 2008 l'ajuda que es destinarà als PMA, serà, com a mínim, del 14%, percentatge que anirà augmentant gradualment fins al 20% en el 2011.

Finalment, l'ajuda per als països prioritaris ha de ser en el 2008, com a mínim, del 75% del total dels fons destinats als països estructuralment empobrits. El dit percentatge podrà revisar-se en posteriors exercicis.

2.5. Recursos humans

La política de foment de professionalització de la cooperació valenciana, comprendrà no solament els agents socials de la cooperació valenciana involucrats en les organitzacions no governamentals, sinó que es promourà la dotació d'un equip humà interdisciplinari, que tinga la formació i la capacitat específiques dins del marc de l'execució de les polítiques del Consell en esta matèria, per mitjà de l'impuls de diversos instruments, com l'organisme a què es referix l'apartat 2.1.3. del present pla director.

Juntament amb el personal propi, es promourà la participació de professionals procedents de les diferents administracions públiques, experts en les diferents matèries estratègiques de la cooperació, com ara la salut, l'educació, l'agricultura, el medi ambient o les noves tecnologies, i entre les funcions de les quals es troben les d'assessorament, les de formulació de propostes tècniques, o fins i tot les de seguiment de projectes que per la seua especificitat o la seua envergadura requerisquen la intervenció d'aquells.

Igualment, es potenciaran els comités o grups de treball, en aquelles accions on siga convenient una coordinació d'esforços i especial concentració de recursos, especialment en matèria de codesenrotllament.

3. MODALITATS I INSTRUMENTS DE LA COOPERACIÓ VALENCIANA

3.1. Modalitats: cooperació bilateral i multilateral

Amb l'objectiu de potenciar la participació dels agents de la cooperació valenciana, la Generalitat continuarà executant els seus programes i projectes per mitjà d'accions de cooperació bilateral, a través d'organitzacions no governamentals de desenrotllament, universitats i altres agents valencians inclosos en l'article 24.2 de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, que tinguen com a finalitat la consecució dels objectius i prioritats establits en la dita llei.

No obstant això, es poden executar accions de cooperació bilateral amb entitats o institucions dels països beneficiaris, quan així ho exigisca o ho aconselle la naturalesa de l'acció que s'ha de realitzar.

D'altra banda, com a conseqüència de la internacionalització de la cooperació valenciana i a fi de materialitzar els acords, firmats i futurs, amb organismes internacionals, orientats a la consecució dels Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni, es promourà la cooperació multilateral, principalment per mitjà de convenis de col·laboració o altres mecanismes que permeten incrementar la celeritat i eficàcia en la transferència i gestió dels fons.

3.2. Instruments de la cooperació valenciana

Des de l'any 1996, la Generalitat ha focalitzat la seua acció de govern en matèria de cooperació per mitjà del cofinançament de programes i projectes de diferents agents socials, en especial d'ONGD, però també d'altres entitats com universitats, xarxes d'ajuntaments, centres d'investigació, sindicats, o empreses socials.

L'experiència dels últims deu anys, així com els criteris de qualitat introduïts per l'anterior pla director, recomanaven una revisió dels instruments de la cooperació, de manera que estos s'adapten millor a les necessitats actuals, tant de l'administració valenciana, com dels agents implicats en la cooperació, tot això amb la finalitat de facilitar l'èxit dels objectius que ha establit la Generalitat.

Este plantejament ha sigut resolt amb l'entrada en vigor de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, que obri la possibilitat a la posada en marxa de nous instruments de cooperació.

Així, el Pla director 2008-2011 pot utilitzar tots els instruments que la Llei 6/2007 posa a disposició de la Generalitat per a complir els objectius de la mateixa. Davall el criteri de responsabilitat, el pla director tractarà de definir procediments i adoptar aquelles pràctiques i instruments més adequats en les distintes accions.

L'activitat de la Generalitat en matèria de cooperació al desenrotllament es podrà dur a terme per mitjà dels instruments següents:

3.2.1. La cooperació tècnica, econòmica i financera

Es consideren totes aquelles aportacions destinades a projectes d'estructuració de sectors bàsics (educació, salut, abastiment i tractament de l'aigua, infraestructures, transports, sectors productius i altres) dels països receptors, així com d'inversió per a l'augment del seu capital físic, i el suport a organismes internacionals.

Així mateix, s'inclou l'acció dirigida a potenciar la formació dels recursos humans del país receptor, que millore els seus nivells de qualificació i producció en els àmbits social, sanitari, agrícola, industrial, cultural, institucional, sindical, empresarial, educatiu, econòmic, científic o tecnològic.

La cooperació tècnica, econòmica i financera es durà a terme preferentment per mitjà de:

a) Les convocatòries públiques d'ajudes dirigides a organitzacions no governamentals per al desenrotllament de la Comunitat Valenciana per a l'execució de projectes de cooperació internacional al desenrotllament en països definits com prioritaris o d'atenció específica.

b) Els plans estratègics d'intervenció (PEI), programes de caràcter integral que constituïxen un dels elements d'innovació de la cooperació valenciana, i que propugnen l'establiment d'intervencions a llarg termini, en col·laboració participativa amb els agents de la cooperació valenciana, i d'acord amb els plans de desenrotllament dels països d'intervenció.

c) Participació en els programes establits per la comunitat internacional, dirigits a l'execució d'estratègies globals per al desenrotllament dels països empobrits, per mitjà de la col·laboració amb organismes internacionals.

d) Experiències de cooperació coordinada amb altres comunitats autònomes espanyoles o regions europees, dirigides a unir esforços, a crear sinergies i a establir climes de mutu aprenentatge i intercanvi de coneixements i recursos tècnics i humans.

A fi de facilitar la planificació d'estes accions, així com el seguiment i avaluació d'estes, i potenciar la relació de la Generalitat amb els ens locals i les oficines tècniques de la cooperació espanyola i internacional, es crearan, a partir de 2008, les primeres oficines de la cooperació valenciana a l'exterior. Les dites unitats tècniques s'ubicaran en les principals àrees geogràfiques d'actuació.

a) Convocatòria pública d'ajudes a projectes de desenrotllament

Esta convocatòria anual, instrument fonamental de la cooperació valenciana, ha donat resposta a la voluntat de la societat valenciana de contribuir al desenrotllament dels països del sud, a través de l'acció dels seus principals agents socials de la cooperació.

Fruit de l'experiència acumulada i com a resposta a les demandes dels agents socials, durant els pròxims quatre anys, es treballarà en la consecució dels següents objectius:

a. Increment significatiu de la dotació de la convocatòria pública d'ajudes. Durant l'any 2008, l'augment de la línia pressupostària serà del 80% respecte a l'any 2007 (d'acord amb el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2008). En tot cas, la dotació de la convocatòria serà, com a mínim, del 50% del total dels fons de la cooperació tècnica i financera. L'objectiu per al 2011 serà que la convocatòria cobrisca el finançament de la major part dels projectes que hagen aprovat l'avaluació tècnica prèvia.

b. Actualització dels criteris de selecció i finançament dels projectes, amb la finalitat de proporcionar un major impacte en els processos de desenrotllament i orientar les accions cap a la concentració geogràfica i sectorial. Entre estos criteris, s'inclouran:

• Accions que reforcen els plans estratègics d'intervenció impulsats per la Generalitat.

• Augment de l'impacte de les accions recolzades en anteriors exercicis per la Generalitat.

• Consonància del projecte amb les prioritats de desenrotllament dels països receptors de l'ajuda.

• Participació de dos o més entitats amb capacitats complementàries, potenciant el treball en xarxa.

Amb l'objectiu d'avaluar les accions impulsades des de la Generalitat, tal com es detalla en l'apartat corresponent, tots els projectes el cost total dels quals supere els 200.000 euros han d'incloure una avaluació externa dels resultats i objectius aconseguits. Esta xifra podrà ser revisada, a la baixa, a través dels plans anuals. En els projectes inferiors a este pressupost, la seua realització serà considerada com a mèrit preferent a l'hora de la seua valoració.

Es treballarà especialment en la racionalització, simplificació i agilització de les convocatòries, a través de les mesures següents:

- Publicació del reglament de regulació de les bases per a la concessió de les ajudes en matèria de cooperació al desenrotllament, previst en la Llei 6/2007, assenyalat en l'apartat 2.1.3. d'este pla director.

- Presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajuda i, si és el cas, de la documentació adjunta, així com la realització, a través de la xarxa, dels tràmits l'execució dels quals resulte compatible amb este mitjà.

- Publicació de les convocatòries a principis de cada any i resolució abans de finalitzar el mes de juliol del mateix any.

Els projectes subvencionats per mitjà de la convocatòria de desenrotllament es dirigiran als països i territoris considerats prioritaris o d'atenció específica en este pla director i els plans anuals que el despleguen, d'acord amb el percentatge que s'establisca anualment i que l'any 2008 ha de ser, com a mínim, del 75% cap als països prioritaris. Així mateix, en el 2008 el percentatge del finançament total cap als països menys avançats ha de ser, almenys, del 14% del total del finançament de la convocatòria.

Finalment, les organitzacions no governamentals per al desenrotllament que concórreguen a la convocatòria de desenrotllament han d'acreditar el compliment dels requisits establits en l'article 5 del vigent Decret 201/1997, o la norma que en aplicació de la Llei 6/2007, regule les bases de les ajudes.

D'acord amb la normativa vigent, les entitats sol·licitants d'ajudes dins del programa de cooperació al desenrotllament, han de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Generalitat, sorgides com a conseqüència del finançament de projectes en anys anteriors.

A més, les dites organitzacions han d'estar inscrites en el Registre d'Agents Socials de la Cooperació Valenciana, una vegada regulat pel respectiu reglament de desplegament de la Llei 6/2007. Fins a eixe moment, la inscripció es referirà al Registre d'Organitzacions no Governamentals per al Desenrotllament de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament.

b) Plans estratègics d'intervenció

S'efectuarà un especial seguiment dels plans estratègics iniciats amb l'anterior pla director i es reforçaran les actuacions, si és el cas, per a consolidar els nivells de desenrotllament que s'aconseguisquen.

Es potenciaran els factors que definixen i diferencien els plans estratègics d'intervenció, que són:

- Àmbit multisectorial.

- Participació de diversos agents de cooperació, que actuen coordinadament i amb la necessària capacitat i experiència.

- Àmbit geogràfic ampli i població beneficiària significativa.

- Garanties de participació i compromís de les autoritats locals.

- Coordinació general sobre el terreny, que garantix a la Generalitat una adequada evolució del programa en el seu conjunt.

A fi d'assegurar la transparència i la viabilitat dels projectes, les entitats participants han de complir els criteris de qualitat i eficàcia, posseir una estructura i capacitat operativa suficient, així com experiència en el terreny i el sector en què s'actue. Respecte d'això, la Generalitat comprovarà el nivell de satisfacció i compliment de les accions anteriorment finançades a les dites entitats i podrà establir, en els plans anuals, sistemes o paràmetres de qualitat afegits.

La complexitat dels PEI, la necessitat de coordinació dels diversos agents socials i la participació activa de les poblacions i països beneficiaris, impliquen la conveniència d'establir un número reduït de plans en cada exercici, als quals se sumarà el seguiment dels anteriors i la realització de noves fases d'estos, quan així es requerisca.

D'acord amb la llei, en l'execució de les accions i sempre que siga possible, un dels criteris de selecció o valoració dels projectes serà la utilització dels recursos humans, materials i tècnics existents en el mateix país.

Cada any, els plans anuals definiran els PEI per al dit exercici, com també les accions que reforcen o incidisquen en els plans establits en anteriors exercicis.

Així, per a l'any 2008 es treballarà en els següents PEI:

• Enfortiment dels sistemes de salut a Moçambic, per mitjà de l'execució de la segona fase del Programa Erati.

• Desenrotllament de ciutats solidàries per a la població desplaçada pel conflicte armat i atenció a xiquets del carrer, a Colòmbia.

• Enfortiment de l'educació professional a Bolívia.

• Millora dels sistemes de reg i de les infraestructures hídriques a l'Índia.

• Programa de desenrotllament integral en zones deprimides de Brasil.

• Malnutrició infantil al Salvador.

• Millora de l'accés i la qualitat del sector educatiu a Perú.

• Salut sexual i reproductiva a Kenya.

c) Programes amb organismes internacionals

En l'anterior pla director, es va posar de relleu la necessitat de coordinar la nostra política de cooperació amb l'agenda internacional, per la qual cosa la Generalitat ha fomentat en els últims anys el diàleg i la col·laboració amb els organismes internacionals en la matèria, concretant acords de col·laboració per a la participació en les estratègies definides i posades en marxa per Nacions Unides i altres organismes multilaterals.

La definició de la cooperació multilateral, en la Llei 6/2007, com una de les modalitats de la cooperació valenciana, facilita molt la intervenció en estos programes, per la qual cosa en els pròxims quatre anys s'intensificarà la participació de la Generalitat en les polítiques globals de desenrotllament, per mitjà de la firma d'acords d'intencions i l'execució dels subsegüents programes.

Així, durant el primer any de vigència del pla director es promouran projectes en l'àmbit iberoamericà i africà amb el Programa de Nacions Unides per al Desenrotllament (PNUD) i altres agències de Nacions Unides. En matèria de salut, es recolzaran programes regionals de l'Organització Panamericana de la Salut (OPS), mentre en l'àmbit de l'educació s'actuarà a través de l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI).

Esta acció es potenciarà en posteriors exercicis, incorporant les estratègies sorgides de les conferències internacionals, especialment en les resolucions relatives als Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni.

D'altra banda, es potenciarà la relació amb l'Oficina de Cooperació EuropeAid i amb l'Oficina d'Ajuda Humanitària (ECHO), col·laborant en programes i accions que es duen a terme en els països on actua la Generalitat i els seus agents de cooperació. Amb això, es continuarà en la línia ja avançada d'obtindre la màxima informació actualitzada de tots els recursos, programes i projectes de què dispose la Unió Europea, facilitant l'accés dels agents socials a estos.

d) Accions de cooperació descentralitzada coordinada

La introducció del criteri de coordinació en la cooperació valenciana va significar no sols la necessitat i l'oportunitat d'establir mecanismes de col·laboració i informació amb els agents socials valencians i els organismes nacionals i internacionals, sinó que també va facilitar el disseny d'actuacions amb altres cooperacions descentralitzades que, igual que la valenciana, assignen recursos i esforços a l'eradicació de la pobresa.

Esta coordinació permetrà incrementar l'impacte de l'ajuda en els processos de desenrotllament i la intervenció racionalitzada en zones i sectors en què, d'una banda, puga suposar un valor afegit la participació de diversos finançadors i, d'un altre, evitar la possible superposició d'intervencions distintes cap als mateixos beneficiaris.

A més, la col·laboració interinstitucional significarà l'aprenentatge mutu en les distintes experiències i l'intercanvi d'informació i recursos tècnics i humans.

Per a això, es promourà la participació de la Generalitat en jornades, congressos i seminaris on es fomente el contacte i la col·laboració institucional amb altres cooperacions descentralitzades nacionals o internacionals, especialment de l'àmbit europeu.

Igualment, es crearan experiències d'execució conjunta de projectes en l'àmbit de la cooperació al desenrotllament.

3.2.2. La sensibilització social i l'educació per al desenrotllament

Comprén el conjunt d'accions que afavorixen una millor percepció i la comprensió dels problemes que afecten els països empobrits i les seues causes, a fi de promoure la solidaritat, el compromís i la cooperació activa de la societat valenciana amb estos.

En este sentit, després de l'experiència acumulada per la Generalitat en este àmbit, durant els pròxims anys es potenciaran les accions dirigides a la sensibilització de la ciutadania valenciana i l'educació per al desenrotllament, principalment dels més jóvens, amb vista a:

• Fomentar una reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat mundial i la relació d'interdependència entre les societats i promoure entre la societat valenciana valors que provoquen canvis en les pautes de comportament i que repercutisquen en les societats dels països del sud.

• Recolzar aquelles iniciatives que permeten a la societat valenciana comprendre les causes de les diferents emergències i conflictes armats, i contribuïsquen a la difusió d'iniciatives per a la prevenció, la reconstrucció i la reconciliació postconflicte.

• Promoure, difondre i formar sobre els drets humans i la violació d'estos, així com sobre la vulneració dels drets laborals en els països del sud.

• Difondre el contingut dels Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni, establits per les Nacions Unides.

• Informar i sensibilitzar sobre el paper de la dona en els conflictes armats i en els processos d'acció humanitària i desenrotllament, promovent la igualtat de gènere.

• Fomentar el comerç just i el consum responsable, com també l'establiment de relacions comercials entre el nord i el sud basades en condicions justes.

• Millorar la qualitat dels recursos pedagògics, incorporant materials educatius de provada qualitat i reconeixement, que incorporen ferramentes i metodologies pedagògiques noves adaptades als grups a què va dirigit.

• Desenrotllament curricular conjunt nord-sud, l'intercanvi de professorat, així com l'impuls dels agermanaments o programes bilaterals de col·legis de la Comunitat Valenciana amb centres educatius dels països del sud.

• Fomentar el voluntariat i la participació de la societat valenciana com a agents de l'educació per al desenrotllament.

• Desenrotllar iniciatives i propostes de caràcter innovador en l'àmbit de l'educació per al desenrotllament i la sensibilització.

Per a això, es duran a terme les accions següents:

a) Convocatòria pública d'ajudes

Es convocaran les ajudes dirigides als projectes de sensibilització i l'educació al desenrotllament de les ONGD valencianes, basant-se en els criteris següents:

• Increment significatiu dels fons, com a resposta a l'àmplia demanda dels agents socials. Així, l'objectiu serà aconseguir, abans de finalitzar el termini de vigència del present pla director, que la convocatòria cobrisca la major part dels projectes que han superat l'avaluació tècnica prèvia.

• Promoció de la continuïtat de les accions que, per mitjà de l'avaluació dels resultats d'anteriors anys, garantisquen la seua eficàcia i impacte, evitant així la dispersió dels projectes i la fragmentació de l'activitat.

• Foment de la col·laboració entre els agents socials i amb els organismes públics i privats d'àmbit educatiu, que suposen un treball en xarxa consolidat.

• Publicació de la convocatòria a principis d'any, de manera que la seua resolució es realitze abans de finalitzar el mes de juliol del mateix any.

La convocatòria d'ajudes es dirigirà a les organitzacions no governamentals per al desenrotllament que acrediten el compliment dels requisits establits en la normativa vigent i es troben inscrites en el registre d'agents socials de la cooperació valenciana, una vegada creat.

D'acord amb la normativa vigent, les entitats sol·licitants d'ajudes dins del programa de cooperació al desenrotllament han de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions amb este departament sorgides com a conseqüència del finançament de projectes o activitats en anys anteriors.

b) Programa Solidària

Es continuarà promovent el programa institucional «Solidària», projecte integral anual que inclou diverses accions en coordinació amb els diferents agents socials de la cooperació valenciana, dirigides a formar i proporcionar una millor percepció en la societat valenciana de les causes estructurals que generen les desigualtats en el món, a fi de potenciar la seua participació i compromís amb el desenrotllament dels països estructuralment empobrits del planeta, així com contribuir a generar uns valors i estils de vida més justos i solidaris.

Este pla director naix dins d'una conselleria nova, la d'Immigració i Ciutadania, com a reflex de l'impuls que han de seguir les polítiques de cooperació vinculades en la participació de tots els agents socials de la nostra comunitat, inclosos els col·lectius de persones que procedixen d'altres països, especialment d'aquells amb què coopera la Comunitat Valenciana. Per això, Solidària es transformarà, amb un nou enfocament i noves accions, en l'instrument que fomente les sinergies dels tres centres directius de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania; Solidària serà referència quant a la tasca promoguda des de la conselleria en matèria de sensibilització, educació en valors de convivència i informació sobre les accions que du a terme per a afavorir el desenrotllament tant dels països empobrits, com de les persones que procedixen d'estos i residixen en la nostra Comunitat.

Solidària inclourà iniciatives dels agents socials de la cooperació i de la immigració, ja que formen part d'un continu en un món globalitzat. Es facilitarà la difusió i la participació del món associatiu en les diverses accions de Solidària, definint accions de gran impacte entre la població.

Així mateix, s'introduiran criteris en les convocatòries d'ajudes de sensibilització i educació al desenrotllament, per a la inclusió en el programa Solidària en aquelles accions de major impacte o acostament als objectius del programa.

c) Altres accions

En els pròxims anys es dissenyaran accions institucionals per a la sensibilització de la ciutadania i els valors que propugna la cooperació al desenrotllament. Entre estees, l'any 2008 es crearà el Dia de la Solidaritat del Poble Valencià, que tindrà caràcter anual i que inclourà una sèrie d'activitats dirigides a la sensibilització de la ciutadania cap a la situació dels països empobrits i els grups més vulnerables.

A més, es distingirà per part de la Generalitat l'especial aportació o trajectòria de valencians i valencianes en l'àmbit de la cooperació internacional, així com la convocatòria dels Premis Solidària, que inclouran una menció i aportació econòmica extraordinària per als agents de la cooperació que s'hagen distingit en la planificació, execució o avaluació de les seues accions.

Igualment, es promourà la sensibilització en matèria de drets humans a través de la Fundació dels Drets Humans de la Comunitat Valenciana.

Finalment, es potenciaran els mecanismes de transparència per mitjà dels sistemes d'informació que permeten les noves tecnologies i es fomentarà la participació a través dels òrgans d'assessorament i coordinació previstos en la Llei 6/2007. S'incidirà en la publicació d'informes, memòries i estadístiques que avaluen i diagnostiquen la cooperació valenciana.

3.2.3. La investigació sobre el desenrotllament i la formació especialitzada

Este instrument tracta d'enfortir les capacitats i estratègies de reducció de la pobresa pròpies de les poblacions empobrides, a fi de produir ciència i tecnologia adaptada a les seues necessitats, com també millorar les capacitats, habilitats i valors dels agents de la cooperació en la planificació, gestió i avaluació de projectes, i dels jóvens cooperants per mitjà de cursos de postgrau, concessió de beques i altres accions formatives.

En este camp, és necessari destacar l'important paper que duen a terme les universitats valencianes, que ha sigut reforçat amb la creació del Comité Universitari Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació (CUVRIC).

Per això, serà indispensable per al compliment d'estos objectius la participació de les universitats, per mitjà de l'impuls d'accions pròpies i la participació en aquelles que promoga la Generalitat.

Entre elles, es promourà una convocatòria anual d'ajudes als projectes de les universitats, dirigides a finançar fins al 50% de l'import de les accions que plantegen i que superen l'avaluació tècnica.

Esta convocatòria tindrà en compte els aspectes següents:

• Necessitat de la continuïtat dels projectes formatius empresos, millorant el seu impacte per mitjà de l'avaluació d'anteriors experiències o edicions.

• Potenciació dels projectes d'investigació sobre el desenrotllament, que permeten emprendre accions posteriors dirigides a la mitigació de les causes que produïxen l'empobriment i promoguen el desenrotllament dels països desfavorits, enllaçant el treball de les universitats amb el de la resta d'agents socials, especialment amb les ONGD.

• Foment de l'intercanvi d'informació entre la Generalitat i les universitats durant la fase d'execució i avaluació del projecte, facilitant la gestió i la justificació de les accions.

• Publicació de la convocatòria de les ajudes a principis d'any i resolució abans de finalitzar el mes de juliol del mateix any.

La convocatòria estarà dirigida, entre altres, als projectes destinats a:

• Impulsar la investigació sobre el concepte de desenrotllament, així com sobre els mitjans, les estratègies i polítiques de cooperació.

• Fomentar la participació de professors i investigadors del nord i del sud en cursos i seminaris que faciliten el coneixement de la realitat dels països empobrits.

• Promoure els agermanaments o programes bilaterals entre institucions investigadores dels països del sud i de la Comunitat Valenciana.

• Formar i investigar sobre el codesenrotllament, com també avaluar les experiències existents.

• Fomentar la professionalització dels agents de cooperació de la Comunitat Valenciana, inclosos els immigrants com a agents de codesenrotllament.

• Celebrar jornades, trobades, seminaris i congressos, que permeten l'intercanvi de coneixements i el diàleg.

• Promoure la identificació i el suport a centres d'investigació locals, a través de la dotació d'equipaments i la formació de recursos humans.

Així mateix, es promourà la formalització de convenis amb CUVRIC en les distintes matèries objecte d'este àmbit, que desenrotllen tots els aspectes que reculla l'acord d'intencions firmat l'any 2006 amb la Generalitat, i que són els següents:

• Foment de la professionalització del sector de la cooperació valenciana, per mitjà de la consolidació del Programa Oficial de Postgrau Interuniversitari de Cooperació al Desenrotllament (POP-ICAD), creat per CUVRIC i la Generalitat en el 2007, i un programa formatiu anual, dirigits a personal d'ONGD i altres agents socials, de les administracions públiques i d'altres organismes de cooperació, sobre matèries pròpies del cicle del projecte, organismes de la cooperació i altres que es consideren d'interés o que propose el Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament.

• L'increment del capital humà a través de la realització d'accions formatives conjuntes i l'intercanvi d'alumnes, professors i personal d'administració i servicis amb aquelles universitats amb què s'establisca conveni de col·laboració.

• La realització de projectes d'investigació i formació al desenrotllament en països estructuralment empobrits, a fi de facilitar i impulsar el seu benestar econòmic i social, l'eradicació de la pobresa en el món, la defensa i la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals, i la sostenibilitat i conservació del medi ambient i la biodiversitat, tant en els països que tenen elevats índexs de pobresa, com en els que es troben cap a la plena consolidació de les seues institucions democràtiques i la seua inserció en el sistema econòmic internacional.

• L'impuls de la investigació en l'àmbit de les relacions internacionals i la seua influència sobre el desenrotllament dels pobles.

• L'augment de la sensibilització social i l'educació al desenrotllament dels ciutadans en l'àmbit de la solidaritat entre els pobles.

• L'assessorament tècnic dels actors públics i privats en iniciatives de cooperació al desenrotllament.

• La difusió de documentació i informació referent a la cooperació al desenrotllament.

D'altra banda, la Generalitat continuarà promovent la formació i l'especialització de cooperants valencians, per mitjà de la convocatòria de beques, que es constituïxen en un instrument de gran vàlua per a millorar la formació, realitzar pràctiques i incrementar les capacitats de la cooperació valenciana. El 80% dels jóvens becaris d'anteriors convocatòries estan treballant ja en distintes ONGD, altres agents socials, organismes nacionals i internacionals de la cooperació, així com en consultores del sector. Així, la Generalitat impulsarà la formació complementària dels jóvens cooperants valencians per mitjà de la concessió de beques en la mateixa administració, en les Oficines Tècniques de Cooperació a l'Exterior dependents de l'AECID i en les oficines del Programa de les Nacions Unides per al Desenrotllament (PNUD).

3.2.4. L'acció humanitària

L'objectiu de l'acció humanitària, d'acord amb els principis del dret internacional humanitari, es dirigix a ajudar a previndre i pal·liar el patiment de les persones afectades per catàstrofes d'origen natural o humà, a fi de restablir els seus drets fonamentals i la seua dignitat humana, així com reduir la seua vulnerabilitat enfront dels desastres.

Este instrument inclou les actuacions de prevenció i reducció de desastres que es duguen a terme per a disminuir la vulnerabilitat de les poblacions, en situacions originades per desastres naturals o provocats per l'ésser humà, així com la resposta immediata a les necessitats d'assistència i protecció més urgents de les poblacions afectades per les dites situacions i la protecció dels seus drets, atenent en especial a les persones refugiades i desplaçades. Igualment, comprén les actuacions de postemergència encaminades a la rehabilitació, la reconstrucció d'infraestructures, la reinserció de la població afectada i l'assentament de les bases per al desenrotllament de les comunitats afectades.

Esta activitat, que en la Comunitat Valenciana es du a terme de forma coordinada entre els principals organismes públics i financers a través del Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana, presidit per la Generalitat, amb el suport de les ONGD del seu òrgan consultiu, es veurà especialment reforçada amb la creació d'un instrument que proporcione a l'acció humanitària la major eficàcia i immediatesa que requerix.

Junt amb la intervenció en prevenció, emergència i reconstrucció i rehabilitació, la Comunitat Valenciana durà a terme una important tasca en sensibilització, formació i investigació en acció humanitària. Així mateix, una de les seues prioritats serà l'establiment de programes d'ajudes a projectes de foment de la pau en zones de conflictes armats.

Així mateix, es promourà la creació del Pla d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana, a què es referix la Llei 6/2007.

D'acord amb els països de l'OCDE i amb la tendència de la cooperació espanyola, la Generalitat impulsarà la destinació del 7% dels pressupostos del programa de cooperació al desenrotllament a l'acció humanitària.

3.2.5. El codesenrotllament

Es tracta del conjunt d'actuacions de caràcter transnacional i interinstitucional orientades a fomentar la implicació i la participació activa dels col·lectius de persones immigrants amb major presència en la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'afavorir el seu potencial com a agents de desenrotllament en els seus països d'origen, en coordinació amb altres organitzacions socials i administracions locals. Comprén, entre altres, accions de formació, capacitació, assessoria i assistència tècnica, així com d'enfortiment de les organitzacions d'immigrants i comunitàries en origen. S'inclouen també les accions d'educació i sensibilització de la societat valenciana sobre les causes de la població immigrant i la seua positiva aportació i enriquiment en la societat valenciana en l'àmbit socioeconòmic i cultural.

La Comunitat Valenciana ha sigut pionera a fomentar la participació de la població immigrant en els processos de desenrotllament dels seus països d'origen. Així, el Pla director 2004-2007 ja va introduir el codesenrotllament entre les seues prioritats sectorials, i les convocatòries d'ajudes van possibilitar entre els projectes subvencionables, aquells dirigits a la sensibilització o la capacitació per al codesenrotllament, així com la participació en la implementació de projectes, fomentant la incorporació d'immigrants residents en la Comunitat Valenciana com a agents per a la identificació, la implantació i l'avaluació dels projectes en els seus respectius països.

Igualment, l'any 2006, la Generalitat va ser la primera administració autonòmica espanyola que va publicar una convocatòria específica d'ajudes per a projectes de codesenrotllament, i l'any 2007 s'ha dedicat el II Congrés Internacional de Cooperació al Desenrotllament a la temàtica «Immigració i Codesenrotllament». A més, el Programa Solidària ha tingut com a eix central en les seues edicions de 2006 i 2007 el codesenrotllament.

La Llei 6/2007 inclou el codesenrotllament com un dels instruments de la cooperació al desenrotllament i a la població immigrant dins de la participació social i ciutadana en la matèria. En aplicació de la llei, la Generalitat recolzarà en els pròxims quatre anys els següents programes i projectes en matèria de codesenrotllament:

• Capacitació i formació per al codesenrotllament, per mitjà de l'impuls d'accions que permeten la formació de la població immigrant, a fi d'afavorir la seua participació activa en els processos de desenrotllament de les seues comunitats i països d'origen, juntament amb altres organitzacions i entitats valencianes, contribuint d'esta manera a establir relacions de coresponsabilitat i interessos compartits entre la comunitat d'origen i la de destinació.

• Impuls de la sensibilització per al codesenrotllament, a fi de potenciar la participació de les persones immigrants com a agents de desenrotllament, i fomentar el coneixement de la realitat immigratòria, l'associacionisme, l'intercanvi d'experiències i la interculturalitat, promovent el codesenrotllament com a factor de desenrotllament de la societat receptora i afavoridor al mateix temps la societat d'origen.

• Formació i ocupació per a persones residents en les àrees d'origen de les migracions, amb prioritat en jóvens i dones.

• Creació de xicotetes empreses, concessió de microcrèdits o mecanismes semblants en els països d'origen, amb la finalitat d'augmentar les fonts de riquesa i millorar el benestar dels seus ciutadans.

• Foment i consolidació d'activitats de producció, comercialització i distribució de béns en els països d'origen dels immigrants.

• Busca de mecanismes orientats a canalitzar les remeses d'immigrants cap a la reactivació del teixit productiu local i enfortiment d'institucions microfinanceres locals.

• Promoció del disseny i realització de plans i programes concrets de desenrotllament local a mig i llarg termini i de polítiques públiques en les municipalitats d'origen dels col·lectius d'immigrants.

Per a dur a terme estos objectius, la Generalitat triplicarà en els pròxims anys els fons destinats al codesenrotllament, respecte a l'any 2007, i propugnarà accions formatives i de divulgació entre els agents socials, a fi de promoure entre els seus objectius, l'impuls d'accions de codesenrotllament.

El principal mecanisme d'actuació continuarà sent la convocatòria de codesenrotllament, en la qual s'estudiarà la inclusió com a possibles beneficiaris, juntament amb les ONGD, altres agents socials que poden aportar experiència i recursos en algunes de les àrees objecte de l'acció.

D'altra banda, l'existència d'una conselleria única en matèria de cooperació i immigració, permet establir sinergies i dissenyar actuacions conjuntes, que promoguen la major implicació de la població immigrant en els projectes de cooperació internacional, de manera que es complementen les actuacions amb les necessitats i demandes de les associacions d'immigrants en la Comunitat Valenciana amb les intervencions en codesenrotllament en els països empobrits.

Es primaran aquells programes i projectes que incorporen immigrants residents en la Comunitat Valenciana en els processos d'identificació, disseny, execució i avaluació d'estos; i, en especial, es valorarà la participació en estos d'entitats sense finalitat lucrativa constituïdes legalment que incloguen, entre els seus fins socials, l'atenció i suport als immigrants.

L'important nombre de dones immigrants que residixen en la Comunitat Valenciana i la seua aportació i vinculació amb la societat d'origen, posa en relleu les connotacions de gènere en l'experiència de la immigració. Per això, s'impulsaran especialment els projectes que incorporen les aportacions de la perspectiva de gènere al codesenrotllament.

Les accions de codesenrotllament es dirigiran cap a les poblacions procedents dels països empobrits que compten amb nombre més gran d'immigrants i capacitat organitzativa en la Comunitat Valenciana, d'acord amb les prioritats geogràfiques assenyalades en l'apartat corresponent d'este pla director. Els projectes que incloguen activitats d'enfortiment de les xarxes organitzatives i sensibilització que s'han de realitzar en la Comunitat Valenciana estaran oberts a tots els col·lectius i associacions d'immigrants provinents de països estructuralment empobrits.

Amb l'objectiu d'avaluar les accions impulsades des de la Generalitat, tal com es detalla en l'apartat corresponent, tots els projectes de codesenrotllament el cost total dels quals supere els 200.000 euros han d'incloure una avaluació externa dels resultats i objectius aconseguits. Esta xifra podrà ser revisada, a la baixa, a través dels Plans Anuals. En els projectes inferiors al dit pressupost, la seua realització serà considerada com a mèrit preferent a l'hora de la seua valoració.

Es recolzarà la inclusió del component de codesenrotllament en els plans estratègics d'intervenció, així com en la convocatòria d'investigació i formació, en el programa de sensibilització i educació al desenrotllament Solidària i en les altres accions que impulse la Generalitat.

Finalment, es promourà la formalització d'acords amb l'administració central de l'Estat per a la col·laboració mútua en projectes de codesenrotllament, especialment de formació en origen.

4. ELS AGENTS DE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENROTLLAMENT

D'acord amb la Llei 6/2007, de 9 febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, es consideren agents de la cooperació internacional al desenrotllament en la Comunitat Valenciana, les institucions i entitats que reunisquen els requisits següents:

a) Constituir una organització amb personalitat jurídica i capacitat legal per a actuar d'acord amb la normativa vigent en l'àmbit de la cooperació internacional al desenrotllament.

b) No tindre finalitat lucrativa.

c) Tindre seu social o delegació permanent en la Comunitat Valenciana.

d) Tindre entre els seus fins o com a objecte exprés, segons figure en els seus estatuts o document equivalent, la realització d'activitats de cooperació internacional al desenrotllament o d'acció humanitària.

e) Disposar d'una estructura susceptible de garantir suficientment el compliment dels seus objectius.

f) Respectar els principis, objectius i criteris d'actuació previstos en el capítol I de la present llei.

Així mateix, la Llei 6/2007 possibilita la consideració com a agents de la cooperació les entitats que per la seua naturalesa jurídica posseïsquen finalitat lucrativa, encara que estes no podran rebre ajudes o subvencions computables com a cooperació valenciana al desenrotllament, però sí contribuir per mitjà de l'aportació dels seus recursos i la seua experiència en els distints sectors de la seua activitat, sempre que acrediten prèviament les garanties exigides per les disposicions financeres i pressupostàries i es comprometen a no obtindre benefici algun de les seues actuacions en esta matèria.

La Llei 6/2007 reconeix els agents de la cooperació internacional al desenrotllament com a interlocutors fonamentals de les administracions públiques en esta matèria, materialitzant-se la dita interlocució fonamentalment a través del Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament i les altres instàncies representatives de les organitzacions no governamentals de desenrotllament i altres agents de la cooperació.

El Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament, seguint el mandat de la Llei 6/2007, es regularà amb caràcter d'urgència i es constituirà a principis de l'any 2008. En la seua composició, tindran representació tots els agents socials de la cooperació valenciana.

D'altra banda, la llei ha possibilitat la creació d'un registre propi d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, la regulació i operativitat del qual es preveu a partir de 2008. La inscripció en este registre serà requisit imprescindible perquè els dits agents puguen rebre ajudes de la Generalitat en esta matèria.

4.1. Organitzacions no Governamentals per al Desenrotllament (ONGD)

La Llei 6/2007 reconeix les ONGD com els principals agents de la cooperació, tant a nivell individual, com a través de les associacions o federacions que les agrupen, com ara puga ser la Coordinadora Valenciana d'ONGD. Per això, tindran una especial representació en el Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament.

Així mateix, seran els principals destinataris de les ajudes del programa de cooperació i assessoraran l'administració en les seues diferents polítiques i accions.

D'altra banda, l'increment dels fons de la cooperació valenciana implica el necessari i continu procés de la professionalització i especialització del sector, de manera que els criteris de qualitat es compartisquen entre l'administració i la resta dels agents, augmentant la capacitació i la formació dels cooperants i els professionals de les organitzacions no governamentals i, amb això, la qualitat de les intervencions, no sols en la seua execució, sinó també en les tasques d'identificació, formulació i avaluació. Així, com ja s'ha assenyalat, la Generalitat promourà la seua formació, per mitjà de programes oficials de postgrau, programes de formació contínua, dotació de beques, seminaris, etc.

D'igual o major importància per a la cooperació valenciana que la formació dels cooperants, serà l'enfortiment de la seua cobertura social, sanitària o familiar, que permeta realitzar la seua tasca en les millors condicions i facilitar així l'augment del nombre i la qualitat dels recursos humans que destinen els agents socials a l'execució i seguiment dels projectes des dels països estructuralment empobrits.

Igual que en anteriors exercicis, es promourà la col·laboració de la societat civil amb les ONGD, especialment en matèria de codesenrotllament, on es fa tan necessari l'establiment de sinergies i mecanismes de coordinació entre els agents de la cooperació al desenrotllament i les associacions d'immigrants.

4.2. Universitats valencianes

Com ja s'ha mencionat, les universitats constituïxen el principal interlocutor de l'administració valenciana en matèria de formació de recursos humans, generació de coneixement especialitzat i investigació al desenrotllament, a més d'aportar fons propis a la cooperació a través del cofinançament de projectes.

Per això, durant els pròxims anys s'enfortiran els mecanismes de coordinació amb les universitats, especialment a través del Comité Universitari Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació (CUVRIC) i es potenciaran les accions dutes a terme conjuntament o a través de les universitats.

Entre les dites accions, s'inclourà el Congrés Internacional de Cooperació al Desenrotllament que, amb caràcter bianual, se celebra des de l'any 2005, promogut per la Generalitat i les cinc universitats públiques valencianes, a través de CUVRIC.

Al mateix temps, s'intensificarà el treball i cooperació entre les universitats i altres actors de la cooperació valenciana, especialment a través del Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament.

4.3. Organitzacions sindicals

Els sindicats, a través de les ONGD pròpies, han dut a terme una important tasca en l'àmbit de la cooperació al desenrotllament, principalment per mitjà de la defensa i la promoció dels drets laborals dels treballadors dels països empobrits i la prevenció de la seua explotació, però també en la igualtat de gènere, l'educació, la sensibilització i altres.

Per això, es potenciarà la participació de les organitzacions sindicals més representatives com a agents socials de la cooperació valenciana i s'estudiaran noves fórmules de col·laboració amb la Generalitat i altres agents socials, així com la formulació i l'execució de programes específics i plans estratègics d'intervenció.

4.4. Empreses i organitzacions empresarials

Igual que l'administració central de l'Estat i altres comunitats autònomes, la Generalitat és conscient de la importància de vincular les empreses i les organitzacions empresarials en l'objectiu de l'eradicació de la pobresa i en l'enfortiment de les polítiques públiques en esta matèria, com a part important i necessària de la població civil, motor de les economies desenrotllades i, per tant, font de recursos i experiències.

Així mateix, són evidents els avanços en matèria de responsabilitat social corporativa i l'existència d'un nombre cada vegada major d'empreses vinculades, bé directament o a través de les seues fundacions o obres socials, amb els Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni.

Per això, la Llei 6/2007 les reconeix com a agents de la cooperació, sense possibilitat d'obtindre finançament públic, però aportant, amb les garanties necessàries, el seu coneixement i experiència per a la consecució dels objectius establits en la dita llei.

Així, en els pròxims anys es promourà la participació de les empreses i les seues organitzacions més representatives en el Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament, així com en els programes institucionals, com Solidària, o a través de la seua aportació a l'acció humanitària.

El Registre d'Agents de la Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana regularà els requisits i garanties exigits a les organitzacions empresarials per a ser considerats com a tals.

4.5. Altres departaments de la Generalitat i Administracions públiques valencianes

Encara que la principal tasca en matèria de cooperació al desenrotllament de la Generalitat és la que du a terme la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, la resta de departaments de la Generalitat tenen entre els seus objectius, en major o menor mesura, algunes actuacions que incidixen o impliquen el desenrotllament de poblacions empobrides, en àrees com la salut, educació, benestar social, medi ambient, dona, joventut, desenrotllament productiu, etc.

Així, l'acció de cooperació al desenrotllament ha de considerar-se de manera global per a tota la Generalitat i per això la Llei 6/2007 recull, entre els seus òrgans de coordinació, la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenrotllament, creada a fi de garantir la coordinació, l'intercanvi d'informació, la coherència i la complementarietat de l'activitat de la Generalitat en l'àmbit de la cooperació al desenrotllament. El reglament de desplegament de la Comissió Interdepartamental es publicarà en el primer semestre de 2008.

Igualment necessària es considera la coordinació amb la resta d'administracions públiques valencianes que duen a terme accions en matèria de cooperació, a l'efecte de les quals la Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenrotllament impulsarà l'intercanvi d'informació permanent, promourà la sistematització de la informació sobre els programes, projectes i accions, informarà sobre la planificació de la cooperació valenciana, promourà accions conjuntes de cooperació al desenrotllament i facilitarà el coneixement dels projectes desenrotllats i el seu impacte entre la ciutadania en els distints municipis valencians. La Comissió Interterritorial es regularà per mitjà del corresponent reglament de desplegament de la Llei 6/2007, que es publicarà en el primer semestre de 2008.

4.6. Agents socials d'àmbit nacional i internacional

La Llei 6/2007, en l'article 19, assenyala que la Generalitat es relaciona amb les altres institucions nacionals i internacionals en l'àmbit de la cooperació al desenrotllament amb criteris d'informació, coordinació i col·laboració recíproques.

Per això, es potenciarà la relació amb els estaments següents:

a) Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament, per mitjà de la presència en la Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenrotllament, la participació en els programes transversals de la cooperació espanyola, com el Programa AZAHAR, el Programa VITA o el Programa ARAUCÀRIA, l'execució de projectes comuns, com les beques de pràctiques de formació en les Oficines Tècniques de Cooperació, o la coordinació d'accions d'emergència d'interés humanitari.

b) Comunitats autònomes espanyoles i altres regions europees, per mitjà de la participació en estratègies, programes o projectes comuns, així com a través de l'assistència i la participació en accions formatives o divulgatives.

c) Organismes multilaterals, principalment de Nacions Unides i la Unió Europea. Com ja s'ha assenyalat, es promourà la participació de la Generalitat en accions globals, com el Programa ART, així com en les altres estratègies que incidisquen especialment en el compliment dels Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni.

d) Organismes i entitats dels països destinataris de la cooperació, a través de la promoció per a la formalització d'acords i convenis amb els governs i organismes locals dels països on la Generalitat duga a terme plans estratègics d'intervenció o projectes d'especial rellevància, que garantisquen la seua viabilitat i sostenibilitat, com també amb aquells països que siguen principals destinataris dels fons de la cooperació valenciana, de manera que servisquen de marc de referència i suport a les accions que es duguen a terme amb l'execució dels projectes de la Generalitat i dels agents de la cooperació valenciana.

5. AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE LA COOPERACIÓ VALENCIANA I DEL PLA DIRECTOR 2008-2011

5.1. Polítiques de control de qualitat

Durant la vigència del pla director anterior, es va introduir per primera vegada el criteri de la responsabilitat en la cooperació valenciana, establint els procediments d'avaluació de les accions desplegades. Els plans anuals van recollir les primeres experiències en avaluació de resultats i objectius, d'una banda, i en avaluació d'impacte, per un altre.

D'altra banda, en l'article 10 de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, s'afirma que la Generalitat promourà la realització d'avaluacions de totes les accions en què directament o indirectament participe, contribuint a una major orientació dels processos avaluatius cap a l'aprenentatge institucional i la millora contínua de les seues polítiques i intervencions. Igualment fomentarà el desenrotllament de procediments metodològics i instruments que faciliten les avaluacions sobre l'impacte, l'eficàcia i la sostenibilitat en les polítiques, els programes i els projectes de cooperació al desenrotllament i es promourà la realització d'avaluacions participatives, d'acord amb les característiques del programa o el projecte.

En la seua aplicació, en este Pla director 2008-2011 es considera eix fonamental l'avaluació de les accions, amb l'objectiu de contribuir en l'avanç cap a la consolidació en la millora de la qualitat de les accions gestionades per tots els agents valencians en matèria de cooperació internacional al desenrotllament, d'acord amb la següent metodologia i criteris.

5.2. Sistemes d'avaluació en el marc de la millora de la qualitat

Els projectes, els programes i els plans estratègics seran avaluats en els seus resultats i objectius, i també en l'impacte que produïxen en els processos de desenrotllament.

Els criteris comunament acceptats que han de seguir-se per a la realització d'avaluacions de projectes de cooperació al desenrotllament són els següents:

a) Pertinència: determina l'adequació dels resultats i els objectius del projecte al context en què es realitza, d'acord amb les prioritats de desenrotllament locals i nacionals.

b) Eficàcia: determina si s'ha aconseguit l'objectiu específic del projecte, analitzant la racionalitat i la lògica de la seqüència dels recursos, activitats, resultats i objectiu, a través dels indicadors objectivament verificables especificats en el document de formulació del projecte.

c) Eficiència: és una mesura de l'èxit dels resultats en relació amb els recursos que es consumixen, és a dir, analitza els resultats en relació amb l'esforç realitzat. Valora la productivitat dels recursos emprats.

d) Impacte: consistix en l'anàlisi de tot efecte possible (positiu o negatiu, previst o imprevist) que el projecte produïx en la seua àrea d'influència o entorn, fins i tot a nivell local, regional o nacional. Açò és, se centra en l'anàlisi de la mesura en què el dit projecte ha col·laborat al desenrotllament de les societats en què s'ha localitzat, havent de potenciar els efectes positius i eliminar o minimitzar els negatius.

e) Viabilitat: en termes generals, la viabilitat pot ser definida com el grau en què els efectes positius derivats de la intervenció continuen una vegada s'ha retirat l'ajuda externa.

Es realitzaran avaluacions anuals d'impacte dels projectes executats en anys anteriors, de manera que servisquen com a aprenentatge i millora de la qualitat de les intervencions i permeten elaborar conclusions i recomanacions. Esta avaluació podrà ser per mostratge, en el cas dels projectes aprovats per les convocatòries públiques d'ajudes. La selecció de les accions que s'han d'avaluar s'efectuarà atenent criteris geogràfics i sectorials, de manera que s'arreplegue en els quatre anys un ventall el més ampli possible de l'acció realitzada en els principals països i sectors d'intervenció. En el cas dels plans estratègics d'intervenció (PEI), l'avaluació d'impacte serà obligatòria.

D'altra banda, es continuarà potenciant l'avaluació de resultats i objectius dels programes i projectes finançats, en la línia dels últims anys. Els plans anuals recolliran, en cada cas, els projectes que han de comptar obligatòriament amb una avaluació externa en cada una de les convocatòries d'ajudes, la qual serà també preceptiva en el cas dels projectes de desenrotllament o codesenrotllament finançats per mitjà de conveni.

5.3. Avaluació del Pla director 2008-2011

Finalitzat el període de vigència del pla director, s'establirà una avaluació d'este, l'informe de la qual serà presentat al Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament i la resta d'entitats que detalla la Llei 6/2007, per a les seues recomanacions.

La dita avaluació inclourà:

1. Valoració dels avanços qualitatius i quantitatius dels objectius i accions de la política valenciana en cooperació al desenrotllament, incorporant l'avaluació com a acció transversal.

2. Enfortiment institucional i millora de la gestió, a través de la millora dels processos o accions no eficaces i potenciació dels que sí ho són.

3. Aprenentatge per a la millora contínua, impacte de la cooperació valenciana i socialització dels resultats

L'avaluació ha de ser objectiva, pública i vinculant respecte a les futures accions que s'emprenguen. Per tant, s'elaboraran indicadors qualitatius i quantitatius per mitjà de metodologies participatives, involucrant tots els agents de la cooperació valenciana i a partir dels objectius estratègics i les activitats proposades en este pla director.

Així mateix, es podran determinar informes de revisió anuals, a instàncies del Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament

5.4. Indicadors de les accions impulsades per la Generalitat

<div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div>6. MARC PRESSUPOSTARI 2008-2011

La Llei 6/2007, de Cooperació al Desenrotllament, ha previst el marc pressupostari de referència per als pròxims anys, fixar el 0,7% dels pressupostos anuals de la Generalitat a la cooperació al desenrotllament, a partir de 2008.

Això ratifica el suport de les Corts Valencianes i de la ciutadania en general, a la política valenciana al desenrotllament i la necessitat d'establir, com ja s'ha indicat, mecanismes de millora de la qualitat, que redunden en una adequada gestió i impacte dels fons assignats.

Igual que ocorre en les restants administracions públiques espanyoles, la comptabilització dels fons de la cooperació internacional valenciana no ha de referir-se tan sols al programa específic de cooperació al desenrotllament, sinó que també ha d'incloure les aportacions de centres directius de la mateixa Conselleria d'Immigració i Ciutadania i altres departaments de la Generalitat, que compartixen els fins i objectius recollits en la Llei 6/2007, de Cooperació al Desenrotllament, i pot consignar-se com a ajuda oficial al desenrotllament.

L'obtenció i gestió d'estes dades es veurà facilitada amb la regulació i la posada en marxa de la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenrotllament, que elaborarà a l'efecte el corresponent informe, una vegada el Consell aprove el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'any següent i després que les Corts Valencianes aproven la Llei de Pressupostos. Les dites dades s'incorporaran als corresponents plans anuals, a fi de concretar l'import total destinat per la Generalitat a la cooperació al desenrotllament i el percentatge respecte al seu pressupost global.

En concret, per a l'any 2008 el pressupost destinat a cooperació al desenrotllament i codesenrotllament, en l'àmbit transversal que suposen les polítiques d'integració de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, serà de 94.815.880 euros (segons el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2008).

El pressupost per al 2008 és el més elevat que ha destinat la Generalitat a la cooperació internacional i codesenrotllament, i correspon quasi un 97% del programa de cooperació internacional al desenrotllament a ajudes i subvencions.

En este, es dediquen 34 milions d'euros a les convocatòries públiques d'ajudes per als agents socials de la cooperació valenciana, un 80% més que en el 2007. Entre les línies d'ajudes, s'incrementa en un 100% la corresponent a la convocatòria de projectes de codesenrotllament; igualment, la línia de la convocatòria de projectes de sensibilització i educació al desenrotllament augmenta en més d'un 200% respecte al 2007, i la relativa a la convocatòria de projectes de desenrotllament en tercers països, aconseguix la xifra de 26 milions d'euros, un 73% més que en 2007. D'altra banda, s'ha incrementat en un 48% el pressupost destinat a l'execució de plans estratègics d'intervenció i es consolida l'aposta del Consell per l'acció humanitària, incrementant el pressupost dirigit a la prevenció, ajuda humanitària i reconstrucció de les zones afectades per desastres i conflictes humans en un 180%.

En definitiva, esta previsió, unida a l'existència de directrius de qualitat i eficiència i en coordinació amb les polítiques d'immigració i participació ciutadana, situa la Comunitat Valenciana com a model de referència en la cooperació descentralitzada a nivell nacional i internacional.