ORDRE 8/2016, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixa el percentatge a què es refereix l'article 131 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.Publicat en:  DOGV núm. 7777 de 09.05.2016
Número identificador:  2016/3176
Referència Base de Dades:  003134/2016
 ORDRE 8/2016, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixa el percentatge a què es refereix l'article 131 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

[2016/3176]

L'article 131 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, estableix que el pressupost base de licitació dels contractes d'obra s'obtindrà incrementant el d'execució material en concepte de despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial del contractista, així com l'impost sobre el valor afegit, el tipus del qual s'aplicarà sobre la suma del pressupost d'execució material i les despeses generals d'estructura.

Respecte a les despeses generals, assenyala que cada departament ministerial fixarà, a la vista de les circumstàncies concurrents, un percentatge del 13 al 17% en concepte de despeses generals de l'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals, impost sobre el valor afegit exclòs, taxes de l'administració legalment establides, que incideixen sobre el cost de les obres i la resta de derivats de les obligacions del contracte. S'exclouran, així mateix, els impostos que graven la renda de les persones físiques o jurídiques.

Les circumstàncies actuals obliguen a una major eficàcia en l'ús dels recursos públics de manera que es puga materialitzar l'estalvi necessari sense que es ressenta la correcta execució de la inversió pública.

Per això, i en virtut de les facultats que em confereix l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,ORDENEArticle únic. Percentatge a incrementar en concepte de despeses generals

El percentatge a incrementar el pressupost d'execució material en concepte de despeses generals, en els contractes d'obres competència de la conselleria competent en matèria d'agricultura i medi ambient, per a obtindre el pressupost base de licitació, a què es referix l'article 131, apartat 1.a del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, es fixa amb caràcter general en el 13%.

Aquest percentatge s'aplicarà als projectes d'obres que s'aproven a partir de la publicació d'aquesta ordre.

Els projectes ja aprovats i no licitats s'actualitzaran per a l'aplicació d'aquesta ordre.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. No increment de la despesa

L'aplicació del que disposa aquesta ordre no tindrà cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignats a la conselleria competent en matèria d'agricultura i medi ambient, i en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria esmentada.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa la present ordre.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 22 d'abril de 2016La consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,

ELENA CEBRIÁN CALVO