ORDRE 2/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. [2016/3796]

(DOGV núm. 7792 de 27.05.2016) Ref. Base de dades 003672/2016
  • Anàlisi jurídica

    Data d'entrada en vigor: 28.05.2016
  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
    Grup temàtic: Legislació, Ajudes
    Matèries: Joventut Ocupació i formació professional

2016/3796 ORDRE 2/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. [2016/3796]

PREÀMBULL'article 51.1.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en matèria laboral, assumint les facultats, competències i serveis que, en aquest àmbit i a nivell d'execució, ostenta l'Estat respecte a les relacions laborals, sense perjuí de l'alta inspecció d'aquest, i el foment actiu de l'ocupació.

En la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, es regula el règim general del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a Espanya. Respecte d'això, en l'article 106 la Llei 18/2014 estableix que, en compliment de l'objectiu del suport a la contractació, es desenvoluparan actuacions o mesures que incentiven la inserció laboral dels majors de 16 anys no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació que podran consistir -entre altres– en ajudes a l'ocupació per a la contractació amb un període mínim de permanència.

De la mateixa manera, aquest programa de subvencions s'insereix en el Pla integral de formació i ocupació per a joves 2016-2020 (AVALEM JOVES) de la Generalitat. Aquest Pla té com a finalitat fonamental la millora de l'ocupabilitat de les persones joves. Per a això, es pretén instrumentar diferents accions que generen noves oportunitats d'ocupació i formació. D'aquesta manera es pretén afavorir de manera especial l'aportació de talent a les PIME i al Tercer Sector, alhora que es contribueix a la implantació d'un nou model productiu sustentat en l'aportació de valor, el compromís social i la coopetitivitat.En la mesura que la Generalitat implementarà actuacions dirigides de manera específica al col·lectiu de joves sense formació, aquest programa d'ajudes té com a destinataris finals als joves majors de 16 anys que compten amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.Finalment cal destacar que aquestes ajudes podran finançar-se amb càrrec al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, aprovat per decisió d'execució de la Comissió de 12 de desembre de 2014, per la qual s'aproven determinats elements del Programa Operatiu Ocupació Juvenil, per al qual se sol·liciten ajudes del Fons Social Europeu i l'assignació específica per a la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació destinades a Espanya.

En virtut d'això i fent ús de les facultats conferides per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENEArticle 1. Objecte i àmbit

L'objecte d'aquesta ordre és establir les bases reguladores que regiran la concessió de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de les persones joves qualificades, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.Article 2. Beneficiaris

1. Podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes qualsevol ocupador de naturalesa jurídica privada, inclosos els treballadors autònoms, amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana.

2. No podran obtindre la condició de beneficiari:

a) Les persones o entitats en què concórrega alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; a l'efecte, les entitats presentaran la corresponent declaració responsable.

b) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, inclús no tenint personalitat jurídica, poguera realitzar les actuacions subvencionables.Article 3. Destinataris finals

1. Els destinataris finals d'aquestes ajudes són les persones joves majors de 16 anys que, comptant amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries (actives) del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

2. S'entendrà que la persona jove compta amb una qualificació professional en els termes establits en l'apartat anterior quan es trobe en possessió d'alguna de les titulacions següents:

a) Llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.

b) Grau universitari.

c) Estudis de postgrau universitari.

d) Doctorat.

e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional Reglada, de la formació professional específica.

f) Altres titulacions oficialment reconegudes com equivalents a les anteriors.

g) Certificat de professionalitat.Article 4. Accions subvencionables i quantia de la subvenció

1. Resultarà objecte de subvenció la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones joves pertanyents al col·lectiu a què fa referència l'article 3.

2. L'import de l'ajuda serà el resultat de multiplicar el 80 % del Salari Mínim Interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra), vigent en el moment de la contractació de la persona jove, pel nombre mínim de mesos de manteniment del seu contracte establit en la lletra b de l'article 15 (12 mesos).

3. En el cas de persones joves amb diversitat funcional o de joves dones, el percentatge establit en l'apartat anterior s'elevarà al 100 %.4. Els contractes indefinits a temps parcial de com a mínim 30 hores setmanals, resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.Article 5. Condicions de la contractació

1. La contractació de la persona jove haurà d'efectuar-se després de la publicació de la convocatòria d'aquestes subvencions per a l'exercici pressupostari corresponent.

2. La contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la celebració del contracte, o el seu manteniment quan el lloc haguera quedat vacant arran de la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.Article 6. Exclusions

Queden exclosos d'aquest programa els supòsits següents:

a) Qualsevol modalitat contractual que no tinga caràcter indefinit o que tinga un període de prova igual o superior a 12 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.

b) Contractes a temps parcial de menys de 30 hores setmanals, amb independència del percentatge que representen sobre la jornada habitual.

c) Treballadors que hagueren finalitzat la seua relació laboral per mutu acord amb l'entitat ocupadora en els tres mesos previs a la contractació.

d) Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a disposició del treballador en empreses usuàries en què prestaran els seus serveis.

e) Contractacions realitzades per empreses que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.

f) Contractacions realitzades per empreses sancionades en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud, per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels Treballadors.

h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revisten la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre, mantinguen amb el treballador contractat una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

Article 7. Incompatibilitats

Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquesta subvenció resulta incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.Article 8. Convocatòria

1. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria de la persona titular de la Direcció General del SERVEF.

2. La convocatòria es publicarà íntegrament en la Base de Dades Nacionals de Subvencions, així com en extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

3. La dotació pressupostària de cada convocatòria serà objecte de territorialització provincial, de forma proporcional al nombre de persones desempleades menors de 30 anys registrades en el SERVEF. El possible crèdit sobrant d'una província podrà utilitzar-se (aplicant idèntic criteri) per a incrementar la dotació inicial d'altres províncies, sense que això determine la reobertura del termini de presentació de sol·licituds.

Article 9. Procediment de concessió

1. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte, com a únic criteri, el moment en què s'haja presentat en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú, la sol·licitud i restant documentació exigida per la convocatòria.2. En el cas que distints expedients tingueren la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció per la contractació de persones amb diversitat funcional i, a falta d'això, la sol·licitud de subvenció per la contractació de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc no es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.Article 10. Presentació de la sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en la forma i el termini que establisca la corresponent convocatòria, en la qual així mateix s'especificarà la documentació acreditativa dels requisits per a obtindre la subvenció.Article 11. Instrucció

1. La instrucció correspondrà als serveis territorials del SERVEF competents en matèria d'Ocupació.

2. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe on farà constar que els beneficiaris complixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

3. En cada direcció territorial del SERVEF es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'Ocupació, o persona que designe per a la substitució, qui el presidirà; dos vocals; i un secretari, amb veu però sense vot. Els vocals i el secretari seran designats per la persona titular de la direcció territorial del SERVEF, entre funcionaris adscrits al servei territorial competent en matèria d'Ocupació.

4. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes on es concrete el resultat de les avaluacions efectuades en relació amb els períodes de temps que considere.

5. Les propostes de concessió es formularan a l'òrgan concedent per l'òrgan col·legiat a través de l'òrgan instructor.Article 12. Resolució

1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General SERVEF o òrgan que aquesta delegue.

2. El termini per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres del SERVEF. Transcorregut el termini esmentat sense que s'haja dictat una resolució expressa, la sol·licitud podrà entendre's desestimada per silenci administratiu.

3. La resolució contindrà informació de l'import previst de l'ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de minimis, fent referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.Article 13. Liquidació i pagament

La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada justificades amb la documentació presentada junt amb la sol·licitud les condicions establides, alliberant-se d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.Article 14. Resolució d'incidències

La persona titular de la Direcció General del SERVEF o òrgan que aquesta delegue tindrà la competència per a resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen després de la concessió de les ajudes.Article 15. Obligacions del beneficiari

A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, són obligacions del beneficiari:a) Formalitzar els contractes de treball per escrit.

b) Mantindre l'ocupació creat durant almenys dotze mesos. En el supòsit de baixa del treballador no s'admetrà la substitució per a completar el període de manteniment, amb independència de la causa que haguera motivat la baixa i, sense perjuí de l'aplicació del que preveu l'article 16. Si la baixa del treballador es produïra amb anterioritat a la resolució de concessió, decaurà el dret a la sol·licitud presentada; no obstant això, aquesta previsió no s'aplicarà quan la baixa de la persona treballadora haguera tingut lloc una vegada transcorregut el termini establit en l'apartat 2 de l'article 12.

c) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana dels treballadors en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora.

d) Aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, l'Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta durant el dit període de manteniment.

e) Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, li siguen requerides pel SERVEF.

f) Comunicar al SERVEF la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat; així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

g) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre pogueren ser objecte de control, sent estos originals o còpies certificades conforme amb els mateixos.

h) Les persones jurídiques hauran de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual haurà d'aportar-se al SERVEF en el termini indicat en la lletra d d'aquest article.

i) En tant que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) haurà de conservar-se durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes, en què estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (el que s'estima que puga tindre lloc al voltant de l'any 2025).j) Als efectes de difusió pública, a l'estar les ajudes cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre les normes esmentades cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions, que es publicarà de forma electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, haurà de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Alhora, el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat arreplegues en el Reglament d'Execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.

k) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb allò que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, en el cas que l'entitat perceba durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assolisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros. Sense perjuí de l'anterior, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a la mateixa, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. En el cas que no disposen de pàgina web on realitzar la publicitat esmentada, podran complir amb aquella obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

l) Aportar en el termini indicat en la lletra d d'aquest article, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.

m) Facilitar al SERVEF les mesures d'acompanyament que propicien l'adequació de la inserció inclosa en la disposició addicional tercera de l'Ordre. En aquest sentit el beneficiari haurà de concedir a la persona treballadora el permís necessari en horari laboral perquè acudisca al Centre SERVEF, a fi que s'hi realitzen les labors d'acompanyament i orientació durant el període de manteniment del contracte.

Article 16. Modificació de la subvenció i reintegrament de les ajudes concedides

1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

2. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interès de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament de la mateixa, els casos previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003. En particular, escaurà el reintegrament total de l'ajuda en els supòsits d'extinció de la relació laboral de la persona jove abans de completar el període de manteniment exigit, o de disminució de la plantilla mitjana de l'empresa durant el dit període, llevat que en aquest últim cas concórreguen els supòsits previstos en la lletra c de l'article 15, i aleshores no escaurà el reintegrament ni tan sols parcial.3. S'aplicarà el criteri de proporcionalitat amb reintegrament parcial de l'ajuda concedida, en funció del temps de manteniment que restara per completar, si l'extinció de la relació laboral de la persona jove amb l'entitat beneficiària s'haguera produït per baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarades improcedents.

4. El que disposen els apartats anteriors serà aplicable sense perjuí de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei General de Subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

5. De conformitat amb l'apartat d de l'article 35 de la Llei 2/2015, l'incompliment del que disposa la lletra k de l'article 15 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa el Títol III de la Llei 2/2015.Article 17. Comprovació i control

1. Correspondrà a les direccions territorials del SERVEF dur a terme la funció de comprovació i control de les subvencions concedides.2. Als efectes del que disposa la lletra j de l'article 165.2 de la Llei 1/2015 i de conformitat amb l'article 2.3 de la Llei 3/2000, de 17 d'abril, per la qual es crea el servei Valencià d'Ocupació i Formació, les direccions territorials del SERVEF accediran a la vida laboral del 100 % dels joves la contractació de la qual ha sigut subvencionada, a fi de comprovar la seua alta en l'entitat ocupadora beneficiària durant el període de manteniment exigit.

3. El beneficiari estarà obligat a sotmetre's a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme les institucions europees.Article 18. Dret de la competència

1. Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:

a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.

b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del Tractat).

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) quan l'ajuda estiga supeditada que una part o la totalitat de la mateixa es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en compte d'importats.

2. L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió), no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà de 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

3. Les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en este últim Reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió.

4. Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables, o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si l'acumulació esmentada excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent, fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics, podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

5. A l'efecte, en la convocatòria es requerirà la presentació d'una declaració responsable sobre altres ajudes de minimis (subjectes a aquest o altres reglaments de minimis), concedides al beneficiari durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. Així mateix, es requerirà la presentació d'una altra declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Normativa d'aplicació

1. Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament, i la resta de normativa concordant; i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

2. En estar cofinançades pel Fons Social Europeu i per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil se subjecten igualment al Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell; així mateix se subjecten al Reglament (UE) núm. 1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell.Segona. Joves amb diversitat funcional

Als efectes d'aquesta ordre s'entendrà per joves amb diversitat funcional aquells que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, així com pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa; i pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.Tercera. Acompanyament després de la contractació

Amb la finalitat de consolidar les contractacions subvencionades més enllà dels períodes mínims de manteniment fixats en la present ordre, el SERVEF adoptarà mesures d'acompanyament que propicien l'adequació de la inserció.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Facultats d'execució

1. Es faculta la persona titular de la Direcció General del SERVEF per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per a l'aplicació i execució d'aquesta ordre.

2. Així mateix, se'l faculta perquè, quan concórreguen circumstàncies que ho aconsellen, puga modificar mitjançant una resolució els percentatges del Salari Mínim Interprofessional a què fa referència l'article 4.Segona. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 20 de maig de 2016El conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ