Extracte de la Resolució de 21 de juny de 2016, de la directora general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016 les subvencions destinades al programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil [2016/4788]

(DOGV núm. 7813 de 24.06.2016) Ref. Base de dades 004585/2016

2016/4788 Extracte de la Resolució de 21 de juny de 2016, de la directora general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016 les subvencions destinades al programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil [2016/4788]

BDNS (Identif.): 309904.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet dels quals pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

 

Primer. Beneficiaris i condicions

Qualsevol empleat de naturalesa jurídica privada, inclosos els treballadors autònoms, amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana, que contracten persones joves majors de 16 anys que compten amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per mitjà d'un contracte indefinit inicial i després de la publicació d'aquesta convocatòria.

 

Segon. Objecte

Serà objecte de subvenció la contractació indefinida inicial de les persones joves qualificades que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 Tercer. Bases reguladores

L'Ordre 2/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 27 de maig de 2016.

 

Quart. Quantia

1. Les subvencions es finançaran per un import global màxim de 3.000.000 €.

2. La quantia de la subvenció ascendirà a 7.338,24 € per al cas de contractes indefinits inicials a jornada completa (9.172,80 € en el cas de contractació de dones o de joves amb diversitat funcional). Els contractes indefinits a temps parcial de com a mínim 30 hores setmanals resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

 

Quint. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 31 d'octubre de 2016. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini específic de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.València, 21 de juny de 2016.– La directora general del SERVEF: María José Mira Veintimilla.