ORDRE de 12 de març de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es crea i regula el Registre de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos de la Comunitat Valenciana. [1998/X2610]

(DOGV núm. 3224 de 17.04.1998) Ref. Base de dades 0660/1998

1998/900660 ORDRE de 12 de març de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es crea i regula el Registre de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos de la Comunitat Valenciana. [1998/X2610]

L'article 22 del Reial Decret 833/1988, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, modificat pel Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, estableix que els òrgans competents de les comunitats autònomes portaran un registre en el qual inscriuran aquells productors de residus tòxics i perillosos que generen o importen menys de 10.000 quilograms l'any, i adquiriran el caràcter de petits productors per la inscripció en aquest registre.

Així mateix, permet a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en atenció al risc per a la salut humana, els recursos naturals i el medi ambient represente el residu tòxic i perillós produït, denegar o autoritzar-ne la inscripció a aquells que, respectivament, no arriben a la quantia assenyalada en el paràgraf anterior o la superen.

Segons l'article únic del Decret 4/1997, de 26 de febrer, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assignen competències a la Presidència i a les conselleries, corresponen a la Conselleria de Medi Ambient les competències i les funcions en matèria de gestió ambiental.

Per raó del que s'ha exposat, fent ús de les facultats que em confereix l'article 35 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià,

ORDENE

Article 1. Creació del Registre

Es crea el Registre de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos de la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'article 22 del Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, modificat pel Reial Decret 952/1997, de 20 de juny.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. Hauran de sol·licitar la seua inscripció en el Registre de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos, totes les indústries o activitats situades a la Comunitat Valenciana, tant públiques com privades, generadores o importadores de residus tòxics i perillosos en quantitats inferiors a 10.000 quilograms l'any i que no tinguen autorització de productor de residus tòxics i perillosos a què es refereix l'article 10 del Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.

2. Això no obstant, en atenció al risc que per a la salut humana, els recursos naturals i el medi ambient represente el residu tòxic i perillós produït d'acord amb els criteris assenyalats en l'annex I del Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, modificat pel Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, la inscripció en el Registre podrà ser denegada o autoritzada, respectivament, a aquells que no arriben a la quantitat assenyalada en el paràgraf anterior o la superen.

Article 3. Òrgan competent

La gestió del Registre de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos de la Comunitat Valenciana correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, la qual igualment té competència per resoldre les sol·licituds d'inscripció en aquest Registre.

Article 4. Procediment

1. Sol·licitud: la inscripció en el Registre haurà de ser sol·licitada pels titulars de les indústries o activitats a què es refereix l'article 1r d'aquesta ordre, mitjançant una instància adreçada a la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, segons el model normalitzat establit en l'annex d'aquesta ordre, en la qual s'hauran d'indicar els centres generadors de residus tòxics i perillosos que l'empresa tinga en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, si escau.

2. Documentació: la instància haurà d'indicar la descripció, la quantitat anual, i la destinació dels residus tòxics i perillosos produïts o importats sota declaració jurada del titular o representant legal de la indústria o activitat productora o importadora dels esmentats residus, i s'haurà d'especificar la descripció, la quantitat i la destinació dels residus que es produïsquen en cada centre, si escau.

A la sol·licitud caldrà afegir la documentació següent:

- persones físiques: còpia del NIF o DNI i còpia de l'alta en l'IAE o de l'últim rebut d'aquest.

- persones juridicoprivades: còpia de la tarja d'identificació fiscal, CIF, i còpia de l'alta en l'IAE o de l'últim rebut d'aquest.

- còpia dels documents d'acceptació de cadascun dels residus declarats pel productor, emés per una empresa autoritzada per la Conselleria de Medi Ambient per a la gestió dels indicats residus tòxics i perillosos o còpia dels justificants de lliurament dels residus declarats a l'empresa autoritzada per la Conselleria de Medi Ambient.

3. Reparació de la sol·licitud: si la sol·licitud no reuneix els requisits de l'apartat anterior o l'administració considera necessària l'ampliació de les dades que hi consten, se sol·licitarà a la persona interessada que en el termini de 10 dies corregisca la falta o aporte els documents pertinents, amb indicació que, de no fer-ho així, s'entendrà que desisteix de la petició, i aquesta s'arxivarà sense cap més tràmit.

4. Instrucció i resolució: durant la instrucció del procediment la Direcció General de Qualitat Ambiental podrà demanar als sol·licitants tota la informació que considere necessària i podrà realitzar tots els actes de comprovació que considere oportuns per emetre una resolució.

La Direcció General de Qualitat Ambiental resoldrà les sol·licituds d'inscripció en el Registre, i atorgarà un número d'inscripció en aquest. La resolució serà dictada en el termini màxim de sis mesos comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que hi haja resolució expressa, s'entendrà denegada la sol·licitud formulada.

La Direcció General de Qualitat Ambiental notificarà a la indústria o activitat sol·licitant la inscripció en el Registre, per la qual adquireix el caràcter de petit productor, o bé la denegació motivada d'aquesta inscripció, que comportarà la no consideració com a petit productor de residus tòxics i perillosos.

Article 5. Contingut del Registre

El Registre de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos de la Comunitat Valenciana contindrà les dades bàsiques següents:

a) Relatives a l'empresa

1. Número d'identificació fiscal

2. Raó social o denominació

3. Domicili social, telèfon i fax

b) Relatives a l'establiment

1. Número d'inscripció en el registre industrial, si el té.

2. Activitat econòmica principal

3. Localització, telèfon i fax

4. Enumeració de residus generats

5. Número d'inscripció en el Registre de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos.

Article 6. Efectes de la inscripció

Els petits productors hauran de complir les obligacions establides en el capítol II del Reglament 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, tret de la d'obtenir autorització administrativa de productor i la relativa a la presentació de la declaració anual a què es refereix l'article 18 de l'esmentat reglament.

Article 7. Actualització i manteniment del Registre

1. Els titulars o representants legals de les indústries i activitats inscrites en el Registre estan obligats a comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental qualsevol variació significativa que es produïsca en les dades aportades per a la seua inscripció, i es consideraran com a tals les relatives al tancament , trasllat, canvi de titularitat o activitat, i les modificacions en les característiques o la quantitat de residu produït.

2. La Direcció General de Qualitat Ambiental mantindrà actualitzades les dades que consten en el Registre, i reflectirà els canvis que es produïsquen en la titularitat, l'adreça o altres dades de les indústries o activitats inscrites.

3. La Direcció General de Qualitat Ambiental podrà acordar donar de baixa d'ofici en el Registre, després de l'audiència prèvia al titular de la indústria o activitat inscrites, en el supòsit d'incompliment o inobservança de les condicions o els requisits establits per a la inscripció en el Registre.

4. La Direcció General de Qualitat Ambiental podrà sol·licitar informació dels petits productors de residus tòxics i perillosos, com també realitzar visites de comprovació oportunes i, en l'exercici de les seues competències, vigilar el compliment de la legislació sobre residus tòxics i perillosos.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aquest decret serà d'aplicació a aquells procediments d'inscripció que estiguen en tramitació a l'entrada en vigor d'aquesta legislació.

Les inscripcions resoltes en procediments acabats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret seran vàlides a l'efecte que s'hi preveu, sense que els petits productors ja inscrits hagen de sol·licitar la inscripció novament.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculta la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient a dictar totes les disposicions que calguen per al desplegament i l'execució d'aquesta ordre.

Segona

Aquest decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 12 de març de 1998

El conseller de Medi Ambient,

JOSÉ MANUEL CASTELLÁ ALMIÑANA