Decret 84/1994, de 26 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es declara bé d'interés cultural, amb categoria de monument, el Pantà de Tibi.

(DOGV núm. 2268 de 17.05.1994) Ref. Base de dades 1101/1994
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Cultura
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Cultura
  Descriptors:
    Temàtics: bé cultural, patrimoni arquitectònic, protecció del patrimoni, obra de fàbrica
    Descriptors toponímics: Tibi

1994/901101 DECRET 84/1994, de 26 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es declara bé d'interés cultural, amb categoria de monument, el Pantà de Tibi. [94/3141]

La Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, mitjançant una resolució de 22 de març de 1991, va acordar incoar l'expedient de declaració de monument a favor del Pantà de Tibi (DOGV 06.05.91 i BOE 17.06.91), basant-se en la importància històrica que li confereix ser el més gran dels embassaments construïts en els segles XVI i XVII a Europa, i que encara està en funcionament.

El conjunt d'elements que integra posseeix un alt interés històric, entre els quals destaca la presa construïda en maçoneria i recoberta per les dues cares de carreuada, que té un valor estereomètric indubtable. Així mateix, hi ha elements lligats a la història i al funcionament del pantà que són objecte de protecció, a saber: l'ermita de la Divina Pastora, la casa de vigilància, la font, el safareig, dos ponts, el mur de contenció, el camí d'accés, l'escala tallada a la roca, l'esplanada, la casa dels treballadors, la séquia dels enamorats, el canal excavat en la roca i els assuts.

En conseqüència, tant el sistema general com la presa i les restants instal·lacions i edificacions construïdes en l'entorn immediat, tenen un considerable valor històric derivat tant del procés constructiu com del servei que al llarg dels segles han prestat a les terres valencianes, cosa que justifica la protecció que atorga aquest decret al Pantà de Tibi.

D'acord amb el Decret 181/1991, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, a proposta de la Consellera de Cultura, l'òrgan competent per a la resolució d'expedients en matèria de béns d'interés cultural, en l'àmbit de competències de la Generalitat Valenciana, és el Govern Valencià.

Acomplerts els tràmits preceptius en la incoació i atés l'instrucció de l'expedient i amb l'informe favorable del Consell Valencià de Cultura i de la Universitat d'Alacant, la consellera de Cultura proposa declarar bé d'interés cultural, amb categoria de monument, el Pantà de Tibi, i a aquest efecte fa constar que s'han acomplert els tràmits esmentats, i que s'hi adjunta un extracte de l'expedient en què consten les dades necessàries per a la declaració i els documents gràfics corresponents.

Per això, vist l'article 31.5 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, i d'acord amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, el Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de desplegament parcial d'aquesta llei i el Reial Decret 64/1994, de 21 de gener, que modifica parcialment l'anterior reial decret, a proposta de la consellera de Cultura, després de la deliberació del Govern Valencià en la reunió del dia 26 d'abril de 1994,

DECRETE:

Article primer

Es declara bé d'interés cultural, amb categoria de monument, el Pantà de Tibi, situat en els termes municipals de Tibi i Xixona, en Alacant.

Se'n consideren parts integrants, pertinences i accessoris els següents: el mur de contenció, el camí d'accés, l'escala tallada en la roca, dos ponts, la casa de vigilància que inclou l'ermita de la Divina Pastora, l'explanada, la casa dels treballadors, el safareig, la font, la séquia dels Enamorats, el canal excavat en la roca i els assuts.

Article segon

L'entorn de protecció afectat per la declaració de bé d'interés cultural, com a monument, a favor del Pantà de Tibi, es defineix com la superfície que queda per davall de la cota 480 metres, dins de la poligonal que uneix els punts A(30SYH120650), B(30SYH140650), C(30SYH120640) i D(30SYH140640), dels fulls núm. 28-23 (846) i núm. 28-34 (871) de la Cartografía Militar de España, sèrie L, escala 1:50.000 dins dels termes municipals de Tibi i Xixona. Aquest entorn de protecció és descrit gràficament en l'annex adjunt que forma part d'aquest decret. La documentació complementària es troba en l'expedient corresponent.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat i entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 26 d'abril de 1994

El president de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

La consellera de Cultura,

PILAR PEDRAZA MARTÍNEZ