Ordre de 14 de maig de 1992, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual aprova la racionalització dels sistemes i obres de regadiu de determinades comunitats de regants.

(DOGV núm. 1797 de 04.06.1992) Ref. Base de dades 1382/1992

1992/901382 Ordre de 14 de maig de 1992, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual aprova la racionalització dels sistemes i obres de regadiu de determinades comunitats de regants.

En el, Decret 47/1987, de 13 d'abril, dictat en desplegament de la Llei 7/1986, de 22 de desembre, sobre utilització d'aigua de reg, es regulen les ajudes que l'administració autonòmica prestarà a les comunitats de regants per al foment i ordenació de l'adequada utilització de l'aigua de reg.

Per Ordre de 20 de desembre de 1991, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, es va convocar a les comunitats de regants per a formular peticions o propostes en relació a la utilització d'aigües per a reg, a l'empara de l'esmentat decret.

Examinades les sol·licituds d'obres i actuacions que proposen realitzar les comunitats de regants, i apreciada la innecessarietat de la redacció del Pla d'Utilització d'Aigües per a Reg; a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Agrari i en ús de les facultats que tinc atribuïdes,

ORDENE

Article primer

Atesa la presentació de sol·licituds d'ajudes per a la racionalització d'aigua de reg, a l'empara de la convocatòria efectuada per Ordre de 20 de desembre de 1991, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, dispose la tramitació de les sol·licituds esmentades amb càrrec a les consignacions pressupostàries vigents.

Les subvencions es satisfaran amb càrrec al capítol VII de la secció 12, programa 531.10, línia de subvenció 701/000/92, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana de 1992, per un import global màxim de .73 3 milions de pessetes amb càrrec al present exercici.

Article segon

Justificada la racional utilització de l'aigua per a reg per part de les comunitats de regants esmentades en l'annex I d'aquesta ordre, declare la innecessarietat de la redacció del Pla d'Utilització d'Aigües de Reg, relatiu a les obres que es descriuen per a cada comunitat de regants al dit annex.

Article tercer

A l'efecte del que disposa l'article disset del Decret 47/1987, de 13 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, classifique les obres que es realitzaran com a obres d'interés general.

Article quart

Les comunitats de regants esmentades en l'annex I que pretenguen executar les obres pel sistema d'administració, sempre que la inversió siga tècnica i/o econòmicament de petita envergadura, hauran de sol·licitar-lo davant la Direcció General de Desenvolupament Agrari que, després dels corresponent informes, podrà autoritzar-la.

Article cinquè

Conformement amb les disposicions pressupostàries vigents no caldrà la presentació de projecte tècnic en les inversions inferiors a cinc milions de pessetes, n'hi haurà prou amb la justificació tècnica mitjançant una memòria valorada.

Si les inversions programades excedeixen de cinc milions de pessetes s'hauran de justificar mitjançant la presentació del projecte tècnic subscrit per un tècnic competent.

Tant els projectes com les memòries valorades es presentaran per duplicat en les respectives direccions territorials de la Conselleria d'agricultura i Pesca, abans del 30 de juny de 1992; la no presentació d'aquest- document tècnic abans de la data indicada, comportarà la renúncia per part de la comunitat de regants a l'ajuda sol·licitada i l'anul·lació de l'expedient.

Article sisè

Si les obres estan subjectes a la declaració d'impacte ambiental, s'haurà d'adjuntar aqueix document al projecte. En aquest cas amb informe favorable de la Conselleria del Medi Ambient, d'acord amb el que disposa el Decret 62/90 de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual aprova el reglament per a l'execució de la llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental. En aquest cas, la data límit de presentació del projecte es prorroga fins al 30 de juliol proper.

Article seté

Els projectes seran objecte de supervisió, com a tràmit previ a l'aprovació per part del Director General de Desenvolupament Agrari.

Una vegada aprovat el projecte o la memòria valorada, la comunitat interessada, en el supòsit que no procedesca l'execució per l'administració, haurà de sol·licitar, almenys de tres empreses que tinguen l'oportuna classificació com a contractistes d'obres, la corresponent proposta econòmica.

Acabat el termini marcat per la comunitat de regants per a la presentació de les esmentades proposicions econòmiques, es procedirà per part de l'òrgan de govern de la comunitat a l'obertura de les pliques presentades, i hauran de trametre a la Direcció General de Desenvolupament Agrari la proposta econòmica seleccionada en el termini de vint dies comptadors des de la comunicació de la resolució aprovatòria de la subvenció sol·licitada.

Article vuité

Les subvencions que es concedesquen a les comunitats de regants les aprovarà el Conseller d'Agricultura i Pesca i les ratificarà, si escau ,el Consell, i no podran excedir del 40% del cost real de les obres.

Article novè

El pagament de les quantitats a què ascendeixen les subvencions es realitzaran tenint en compte els informes emesos pel tècnics encarregats de la supervisió de les obres que es tracte, conformement amb allà previst en l'article setze del Decret 47/1987, de 13 d'abril.

Article deu

Les comunitats de regants hauran de, seguint les instruccions que curse la Direcció General de Desenvolupament Agrari, senyalitzar les obres que obtinguen subvenció amb càrrec a aquesta línia d'ajudes.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

La Direcció General de Desenvolupament Agrari d'aquesta conselleria dictarà les normes pertinents per a una millor aplicació de tot el que disposa aquesta ordre.

Segona

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 14 de maig de 1992.

El Conseller d'Agricultura i Pesca,

LLUIS FONT DE MORA I MONTESINOS

ANNEX I

Llista de comunitats de regants, amb indicació de les obres en què es declara la innecessarielat de la redacció del Pla d'Utilització d'Aigües per a Reg i es classifiquen l'interés general.

- Jutjat Privatiu d'Aigües de l'assut Alfeitamí, Almoradí (Alacant). Millores de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants San Joaquín de Bigastro, Bigastro (Alacant). Construcció d'embassaments.

- Comunitat de regants El Pino, Bigastro (Alacant). Instal·lació d'electrobomba.

- Jutjat Privatiu d'Aigües de Callosa de Segura, (Alacant). Millora de les conduccions, de reg.

- Comunitat de regants de Catral (Alacant). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de la sèquia de Cox, Albatera i Granja de Rocamora, Cox (Alacant). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants Sant Felip Neri, Crevillente (Alacant). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants sèquia de Daya Vieja, (Alacant). Millora de conduccions de reg.

- Comunitats de regants de la vila de Dolores, (Alacant). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants Heretament de Canyissers de Sant Francesc d'Assís, Elx (Alacant). Millora de les conduccions de reg.

- Jutjat Privatiu d'Aigües de Formentera del Segura (Alacant). Millora de les conduccions de reg.

- Jutjat Privatiu d'Aigües de Guardamar del Segura (Alacant). Millora de conduccions de reg.

- Sindicat Central de Comunitats de Regants la Nucia, la Nucia (Alacant). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de la vila d'Ondara (Alacant). Millora de les conduccions de reg i reconversió del reg tradicional a reg localitzat.

- Comunitat de regants La Iniciativa, Orihuela (Alacant). Construcció d'embassament.

- Comunitat de regants El Palacete, Orihuela (Alacant). Construcció d'embassament.

- Jutjat Privatiu d'Aigües d'Orihuela (Alacant). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants El Grajero, Orihuela (Alacant). Construcció d'embassament.

- Comunitat de regants del pou de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Orihuela (Alacant). Construcció d'embassaments i millora de conduccions de reg.

- Comunitat de regants Rio Nacimiento, Orihuela (Alacant). Construcció d'embassament i millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants San Miguel de Redován, Orihuela (Alacant). Construcció d'embassament i millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants marge dret del Pilar de la Horadada (Alacant). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de la Vila de San Fulgencio, (Alacant). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants San Isidro i Realengo, San Isidro de Albatera (Alacant). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants Campo Salinas, San Miguel de Salinas (Alacant). Millora de les conduccions de reg.

- Jutjat Privatiu d'Aigües de Rojales (Alacant). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants l'Horta del Poble, Aín (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de l'Horta Major, Alcora (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants d'Altura, Altura (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants sèquies Bajo Lugar, Vieja i Nueva de Arañuel, (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants La Santa Cruz d'Argelita, Argelita (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants d'Artana (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants d'Ayódar (Castelló). Millores de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Castellnovo, Castellnovo (Castelló) Millores de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Castelló de la Plana, (Castelló). Millores de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants Vedat Arrosser, Castelló de la Plana (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants del pantà de Maria Cristina, Castelló de la Plana (Castelló). Construcció d'embassaments i millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de San Isidro Labrador de Cirat (Castelló). Millora de les conduccions del reg.

- Comunitat de regants d'Eslida (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants d'Espadilla (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants Rio Pequeño, Espadilla (Castelló). Millores de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Fanzara (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Figueroles (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Fuentes de Ayódar, (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants Rio Gaibiel, Gaibiel (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de la sèquia Batán- Geldo, Geldo (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Magal·lan, Novales i Media Vega, Jérica (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants del riu Palància, Jérica (Castelló). MiIlora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Montàn (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Montanejos (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Navajas (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Segorbe (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Soneja (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Sant Bartomeu de Sueras (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de les Hortes de Tales (Castelló).

- Comunitat de regants de Teresa (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Toga (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants el Remei de Cap i Corp, Torreblanca (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants Sant Joan Evangelista, Vallat (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat general de regants de la Vall d'Uixó (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants del Rio Mayor, Villahermosa del Rio (Castelló). Millora de les conduccions del reg.

- Comunitat de regants les Trencades, Vila- real (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Viver, (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants del Palància, Bejís (Castelló). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de. regants i vessaments, Albalat de la Ribera (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de la sèquia d'Alèdua, Alginet (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants del canal Xúquer- Túria Nova Comunitat preses VII i VIII, Alginet (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Calles (València). Millora de les conduccions de reg.

- Reial sèquia de Carcaixent (València). Millora de conduccions de reg.

- Comunitat de regants del canal de la Vall de Càrcer, Sellent i Estubeny, Càrcer (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de la Defensa del Dret al Reg de les Terres de la Vall de Càrcer, Càrcer (València). Millora de les conduccions. de reg.

- Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer- Túria de València, Carlet (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de la sèquia Comuna de Carlet (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Casas Bajas (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de Casinos- sèquia AII canal principal de l'embassament del Generalíssim, Casinos (València). Reconversió del reg tradicional en reg localitzat.

- Comunitat de regants de Cullera (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants nous regadius de Cheste- Chiva, Cheste (València). Reconversió de reg tradicional en reg localitzat.

- Comunitat de regants de Cheste (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants partides rurals del Viver, les Hortes d'allà Baix i Màquines, Estubeny (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Llíria, preses A- IV, A- V, A- VI i AVII, Llíria (València). Millora de conduccions de reg.

- Comunitat de regants la Nevera, Llombai (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants d'Olocau (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants Pozo de la Serratilla, Pedralba (València). Construcció d'embassament.

- Comunitat de regants del canal. Xúquer- Túria, sector X, Picassent (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de Ràfol de Salem (València). Reconversió de reg tradicional en reg localitzat.

- Comunitat de regants Rinconada de Muñoz, Requena (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Ròtova i Alfahuir, Ròtova (València). Construcció d'embassament.

- Comunitat de regants de Rugat (València). Reconversió del reg tradicional en reg localitzat.

- Comunitat de regants el Racó d'Alfara, Sagunt (València).Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de la sèquia Major de Sagunt (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de la ciutat de Sagunt (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Sot de Chera (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Teresa de Cofrentes (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants Pou de la Serra, Torrent (València). Reconversió del reg tradicional en reg localitzat.

- Comunitat de regants canal Xúquer- Túria, presa XII, Torrent (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants els Ullals de Benimodo, Tous (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de Tuéjar (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de la sèquia de Favara (València). Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de la sèquia de Rovella, València. Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de la sèquia Reial del Xúquer, València. Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants canal de reg del riu Túria, València. Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants de la sèquia de Rascanya, València. Millora de les conduccions de reg.

- Comunitat de regants La Redonda de Yátova (València). Millora de les conduccions de reg.