DECRET 202/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula la tramitació i aprovació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 3031 de 09.07.1997) Ref. Base de dades 1806/1997

1997/901806 DECRET 202/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula la tramitació i aprovació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.

L'article 45 de la Constitució Espanyola estableix el dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, com també el deure de conservar-lo, i estableix l'obligació dels poders públics de vetlar per la protecció i millora de la qualitat de vida i per la defensa i restauració del medi ambient.

La Directiva 75/448/CEE, del Consell, relativa als residus, modificada per la Directiva 91/56/CEE, estableix en l'article 7 que les autoritats competents tindran l'obligació d'establir, tan prompte com siga possible, un o diversos plans de gestió de residus i regular-ne el contingut.

L'article 32, apartat 6), de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, atribueix a la Generalitat Valenciana la competència de desenvolupament legislatiu i execució en matèria de protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats per a establir normes addicionals de protecció.

La Llei 42/1975, de 19 de novembre, sobre Rebuigs i Residus Sòlids Urbans, en l'article 11, apartat 3, redactat segons el Reial Decret Legislatiu 1163/1986, de 13 de juny, estableix que correspon a les comunitats autònomes formular plans de gestió de residus en el seu àmbit territorial, d'acord amb les seues previsions i les del Pla Nacional de Gestió de Residus. Aquests plans seran de compliment obligatori per a entitats públiques i privades.

D'altra banda, la legislació sobre ordenació del territori i urbanisme possibilita l'elaboració de plans d'acció territorial de caràcter sectorial, les funcions dels quals són, entre altres, les de regular el planejament, l'execució i la gestió dels sistemes supramunicipals o comarcals d'infraestructures, equipaments i serveis.

En el marc competencial indicat, la Conselleria de Medi Ambient ha elaborat sengles plans per a la gestió dels residus sòlids urbans, industrials, agropecuaris i sanitaris generats a la Comunitat Valenciana, les determinacions dels quals han estat coordinades sistemàticament en un únic Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, que té la naturalesa d'un pla d'acció territorial de caràcter sectorial dels que es preveuen en la Llei 6/1989 esmentada. A fi de garantir la seguretat jurídica, convé establir les normes de procediment per a la tramitació i aprovació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, amb l'establiment, com a criteris fonamentals, dels d'informació pública i coordinació entre les administracions, necessaris per a garantir la intervenció de tots en uns instruments d'ordenació els efectes dels quals arriben a tots.

Aquest decret fa seu un procediment ja tradicional en el nostre ordenament jurídic consistent, bàsicament, en l'aprovació inicial, informació pública i audiència, aprovació provisional i aprovació definitiva, que recull, bàsicament, allò que es regula en la Llei 6/1989 esmentada, amb les necessàries modificacions i respectuós amb la participació ciutadana i les potestats de les administracions públiques.

Per això, a proposta del conseller de Medi Ambient i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 1 de juliol de 1997,

DECRETE

Article 1

1. La coordinació de les actuacions de la Generalitat Valenciana en matèria de planificació de la gestió dels residus generats a la Comunitat Valenciana es farà mitjançant la planificació global de la gestió d'aquests, a través d'un Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, des d'ara PIR.

2. A les determinacions del PIR se subjectaran tant les administracions públiques com els productors i posseïdors de residus, i també les empreses autoritzades per a realitzar operacions de gestió d'aquests. L'aprovació del PIR durà aparellada la declaració d'utilitat pública per als projectes i les obres que el desenvolupen, per als fins d'expropiació forçosa.

3. La vigència del PIR serà indefinida, si bé la Generalitat Valenciana podrà actualitzar-lo i revisar-lo d'ofici.

Article 2

1. El projecte del PIR serà aprovat inicialment pel conseller de Medi Ambient, a proposta de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

2. La Direcció General de Qualitat Ambiental el sotmetrà a informació pública, durant un mínim de dos mesos, a l'efecte que qualsevol persona física o jurídica, entitat o institució puguen realitzar-hi els suggeriments o al·legacions que troben oportunes.

Simultàniament es donarà audiència, per un període de dos mesos, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, al Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient i al Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana perquè informen i manifesten tot allò que troben oportú sobre el projecte del PIR. De la mateixa manera, la Conselleria de Medi Ambient podrà donar audiència a qualsevol altre organisme, associació o entitat perquè manifeste allò que trobe convenient.

3. El període d'informació pública s'obrirà per mitjà d'un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, als serveis centrals i als serveis territorials de les províncies d'Alacant, Castelló i València, i en tres periòdics de gran circulació de la comunitat autònoma, un de cada província.

Durant aquests períodes, el projecte del Pla podrà examinar-se als serveis centrals i territorials de la Conselleria de Medi Ambient.

4. Finalitzats els períodes indicats en el número 2, la Conselleria de Medi Ambient estudiarà les al·legacions presentades i introduirà, si escau, les modificacions pertinents en el projecte del Pla.

Article 3

El conseller de Medi Ambient aprovarà provisionalment el projecte del PIR i el remetrà al Govern Valencià per a l'aprovació mitjançant un decret.

Aprovat el PIR pel Govern Valencià, s'enviarà a les Corts Valencianes perquè se'n prenga coneixement.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 1 de juliol de 1997

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Medi Ambient,

JOSÉ MANUEL CASTELLÁ ALMIÑANA