DECRET 82/2005, de 22 d'abril, del Consell de la Generalitat, d'Ordenació Ambiental d'Explotacions Mineres a Espais Forestals de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 4993 de 26.04.2005
Número identificador:  2005/F4460
Referència Base de Dades:  2173/2005
 DECRET 82/2005, de 22 d'abril, del Consell de la Generalitat, d'Ordenació Ambiental d'Explotacions Mineres a Espais Forestals de la Comunitat Valenciana. [2005/F4460]

L'activitat minera a la Comunitat Valenciana té una elevada importància econòmica, per ella mateixa i pel seu elevat valor afegit, ja que abasteix de matèries primeres sectors estratègics en el desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana com el de la construcció, les infraestructures, el taulellet o la ceràmica, entre d'altres.

Però aquesta importància econòmica del sector comporta un impacte ambiental que, com a conseqüència de les mateixes extraccions mineres, es produeix sobre determinats elements del medi físic com el sòl, la biodiversitat, els recursos hídrics o el mateix paisatge, un factor natural que a la Comunitat Valenciana adquireix una importància especial, ja que és un territori amb una alta densitat de població i amb un potencial turístic d'interior per desenvolupar.

Aquesta situació requereix d'una intervenció pública que fixe un marc normatiu que permeta compatibilitzar el desenvolupament del sector amb la conservació del medi natural afectat, i efectuar una ordenació ambiental d'aquest tipus d'activitat que garantisca una gestió racional de les explotacions i, atenent el seu desenvolupament als espais forestals de la Comunitat Valenciana, faça aquest compatible amb la naturalesa forestal del sòl a través d'aquesta gestió i, especialment, de la restauració de l'entorn natural afectat per aquestes.

El creixent desenvolupament legislatiu en matèria de protecció ambiental ha influït notablement en la regulació de les activitats mineres. La legislació minera ha abordat aquesta qüestió a través de diverses normes, amb caràcter general, a través de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines i, especialment, a través del Reial Decret 2994/1982, de 15 d'octubre, sobre restauració de l'espai natural afectat per activitats mineres, que va introduir un sistema basat en la redacció d'un projecte de restauració convenientment refermat davant de l'autoritat minera.

Això no obstant, i malgrat que l'administració amb responsabilitats en matèria de mineria va iniciar fa ja uns anys el desenvolupament de programes d'ajudes per a la restauració en «buits» anteriors a l'entrada en vigor de l'esmentat Reial Decret 2994/1982, cal reconéixer que el sistema regulat mitjançant aquesta norma no ha donat els fruits que aquesta perseguia, com mostra el fet que en l'actualitat és possible constatar l'existència d'explotacions en què han cessat els treballs d'explotació sense que se n'haja emprés la restauració.

El decret estableix, en el capítol II, uns criteris d'ordenació ambiental per a les explotacions mineres que s'han de desenvolupar sobre espais forestals de la Comunitat Valenciana. Aquests criteris són plantejats des d'una perspectiva global, a fi que aquests siguen presos en consideració pels titulars de l'explotació, tant abans d'escometre aquesta com durant i després de la finalització dels treballs en un tram determinat o en el conjunt d'aquesta.

El decret articula un nou procediment que integra i simplifica la tramitació ambiental del denominat Pla de Restauració regulat pel Reial Decret 2994/1982, de 15 d'octubre, dins del procediment d'avaluació d'impacte ambiental, mitjançant la tramitació conjunta d'aquest amb l'estudi d'impacte ambiental basant-se en el qual es resol la declaració d'impacte ambiental.

D'aquesta manera, es pretén l'encaix del procediment d'avaluació d'impacte ambiental en el si d'aquest procés d'ordenació ambiental d'explotacions mineres, i ho fa des del plantejament de buscar l'agilitat i la simplicitat en la tramitació administrativa de les diferents autoritzacions, concessions o permisos.

Aquestes, juntament amb altres novetats introduïdes per aquest decret, com la creació d'un inventari d'ocupacions en terrenys forestals i la modificació dels procediments d'ocupació de forests d'utilitat pública, permeten una major simplificació i una major informació ambiental de les explotacions mineres en sòls forestals de la Comunitat Valenciana. Marc que permet i pretén l'harmonització del desenvolupament d'un sector estratègic en la Comunitat Valenciana amb la conservació dels importants valors que el nostre patrimoni forestal alberga.

Amb aquest objectiu, en desplegament del que disposen les lleis 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental, i 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests (de caràcter bàsic), i la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines, complits els tràmits procedimentals previstos en l'article 49 bis de la Llei de Govern Valencià, a proposta dels consellers de Territori i Habitatge i d'Empresa, Universitat i Ciència, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 22 d'abril de 2005,

DECRETE

CapÍtol I

Disposicions generals

Article 1. Objecte

El present decret té com a objecte l'ordenació ambiental de les activitats mineres extractives o de pedrera realitzades a cel obert desenvolupades en forests o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, dirigida a la minimització del seu impacte ambiental i a la restauració de l'espai natural afectat per aquelles.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. Hauran de sotmetre's al que estableix aquesta disposició:

a) Les activitats mineres extractives que afecten forests o terrenys forestals l'autorització o concessió de les quals corresponga a la Generalitat.

b) Les activitats mineres l'autorització o concessió de les quals no siga competència de la Generalitat, però afecten forests o terrenys forestals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

2. Així mateix, s'inclouen en l'àmbit d'aplicació d'aquesta disposició les ampliacions de les activitats mineres existents, com també les noves ocupacions de forest de domini públic o d'utilitat pública que deriven d'un dret miner.

Article 3. Competències

Les conselleries competents en mineria i medi ambient desenvoluparan, d'acord amb els principis de coordinació i informació mútua, les tasques d'ordenació ambiental dels aprofitaments de recursos naturals minerals regulats en aquesta disposició.

Article 4. Inventari

1. Es crea, dependent de la conselleria competent en medi ambient, un inventari on s'hauran de reflectir les autoritzacions i ocupacions mineres atorgades, d'acord amb la legislació forestal, a les forests o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana. De les actualitzacions d'aquest s'haurà de donar compte a la conselleria responsable de la gestió del Registre Miner.

2. L'Inventari d'Autoritzacions i Ocupacions Mineres haurà de contenir informació alfanumèrica i gràfica, desenvolupada sobre una base cartogràfica, que incloga la delimitació dels terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.

3. L'Inventari d'Autoritzacions i Ocupacions Mineres estarà a disposició de totes les conselleries amb competències en la matèria, com també dels municipis en el terme dels quals s'ubiquen les explotacions mineres.

Capítol II

Ordenació ambiental

Secció 1a

Ubicació i gestió d'explotacions mineres

a forests i terrenys forestals

Article 5. Ubicació de les explotacions mineres

1. L'activitat minera a forests i terrenys forestals es realitzarà en funció de l'existència del recurs que s'ha d'explotar i la minimització de l'impacte ambiental de l'activitat minera extractiva.

2. La ubicació de les explotacions mineres es determinarà d'acord amb els criteris següents :

a) La generació del menor impacte ambiental, tenint en compte les mesures correctores o compensatòries que s'establisquen.

b) L'existència de recurs natural mineral en quantitat i qualitat, de conformitat amb la legislació de mines.

c) Les afeccions a hàbitats, espècies i, en general, a espais naturals protegits i llocs inclosos o proposats per a formar part de la Xarxa Natura 2000.

d) La preferència per l'ampliació de les explotacions existents i la recuperació d'explotacions abandonades sense restaurar.

e) Els que es desprenguen de l'aplicació de les normatives sectorials vigents i, de manera particular, dels plans d'acció territorial de caràcter sectorial elaborats per la Generalitat.

f) L'afecció visual de l'activitat.

Article 6. Gestió de les explotacions mineres

1. L'execució dels projectes d'explotació i restauració, com també la dels plans de labors, procurarà la minimització de les afeccions a les forests i terrenys forestals objecte de l'activitat minera.

2. Les empreses mineres, allí on resulte possible, establiran un sistema d'explotació integrada dels diferents minerals presents en aquesta ubicació geogràfica.

Secció 2a

Pla de restauració integral i avaluació

d'impacte ambiental d'explotacions

mineres a forests i terrenys forestals

Article 7. Pla de restauració integral

El sol·licitant de qualsevol aprofitament de recursos naturals minerals, dels regulats en la present norma, haurà de presentar un pla de restauració integral de l'espai afectat, que s'aprovarà conjuntament amb el projecte d'explotació.

Article 8. Contingut del pla de restauració integral

1. El pla de restauració integral de l'espai afectat haurà de tenir el contingut mínim establit en l'article 3 del Reial Decret 2994/1982, de 15 d'octubre, sobre restauració d'espai natural afectat per activitats mineres, i, a més, s'hi hauran d'incloure els apartats següents:

a) Descripció de les obres i mesures necessàries per a aconseguir la restauració integral de l'espai afectat. Aquestes mesures atendran especialment la reconstrucció, estabilització del sòl i condicionament superficial del terreny mitjançant la convenient reforestació, com també actuacions previstes per a la recuperació de l'ecosistema i dels seus valors naturals, i la restitució del paisatge, i hauran de detallar-se de manera clara per a aquells terrenys forestals que tinguen la consideració de forests de domini públic o d'utilitat pública en què es plantege l'ocupació temporal, les mesures que garantisquen el retorn dels terrenys als valors que van motivar la seua inclusió en el Catàleg. Podran mantenir-se justificadament zones escarpades o no revegetades com a part de la restauració o donar a l'espai afectat un altre ús forestal diferent de l'inicial.

b) Garanties del correcte compliment del projecte.

c) Tractament dels residus generats per les explotacions mineres amb la destinació final.

2. Amb caràcter general, el pla de restauració integral haurà de realitzar una ordenació espacial i temporal dels treballs, que delimitarà una sèrie d'unitats independents o trams de restauració parcial i establirà, de forma motivada, el període que cada tram pot estar obert sense restaurar, en funció de les condicions tècniques per al desenvolupament de l'explotació, tipus del recurs i els valors ecològics de l'àrea afectada.

Article 9. Aprovació del pla de restauració integral

1. El pla de restauració integral de l'espai natural afectat per l'extracció minera serà aprovat mitjançant una resolució de la conselleria competent en mineria, una vegada que hi haja declaració d'impacte ambiental favorable.

2. Amb caràcter previ a la declaració d'impacte ambiental, i a sol·licitud de la conselleria competent en mineria, l'òrgan competent en matèria forestal emetrà, en el termini de dos mesos des que li siga requerit, un informe del pla de restauració integral a l'efecte de garantir, amb els treballs de restauració projectats, una possible gestió forestal ulterior de la superfície afectada. Si no s'emet l'informe en aquest termini, es podran prosseguir les actuacions, d'acord amb el que estableix l'article 83.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 10. Avaluació d'impacte ambiental d'explotacions mineres en forests o terrenys forestals

1. Les activitats mineres incloses en l'àmbit d'aplicació del present decret se sotmetran a avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb el que estableix la legislació específica d'aplicació. L'estudi d'impacte ambiental d'aquestes activitats s'haurà d'ajustar al que estableix la normativa en matèria d'impacte ambiental i aquelles disposicions que es desenvolupen per a fixar els criteris tècnics i ambientals més adequats a l'explotació sostenible i racional dels recursos miners dictades de conformitat amb el que estableix l'article 3 del present decret.

2. A fi de facilitar l'elaboració de l'estudi d'impacte ambiental i quan s'estime que poden resultar d'utilitat per a la realització d'aquest, l'administració competent en matèria de medi ambient posarà a disposició del titular del projecte aquella informació ambiental de què dispose.

Amb aquest fi el promotor miner podrà sol·licitar que es pose a la seua disposició la informació ambiental a què es refereix el paràgraf anterior, després de la presentació prèvia d'una memòria-resum que reculla les característiques més significatives del projecte que s'ha de realitzar. L'òrgan competent haurà de facilitar aquesta informació en un termini màxim de tres mesos.

Article 11. Obligació de restaurar

1. El titular de l'aprofitament està obligat a desenvolupar i executar amb els seus mitjans la restauració d'acord amb el pla de restauració integral i la resta de condicions establides en la declaració d'impacte ambiental.

2. Les obres que es realitzen anualment en desplegament d'aquest pla s'inclouran com un annex al pla anual de labors que es presente davant de l'òrgan competent en mineria, el qual, al seu torn, traslladarà aquest annex a l'òrgan competent en matèria de medi ambient i a la corporació local del municipi on es localitze l'explotació, perquè en prenga coneixement.

Article 12. Control

1. Sense perjudici de les facultats ordinàries d'inspecció i control que duga a terme la conselleria competent en mineria, la conselleria competent en medi ambient podrà inspeccionar el compliment de les mesures establides per a minimitzar l'impacte de les activitats extractives com també el compliment dels treballs de restauració.

2. En qualsevol cas, serà preceptiu, al final de cada fase aprovada en el pla de restauració integral, que la conselleria competent en medi ambient, després de les comprovacions prèvies oportunes, elabore un informe, en el termini de dos mesos, en el qual es done compte del grau de compliment del projecte de restauració, a l'efecte d'adoptar les mesures que resulten oportunes, i remeta una còpia d'aquest al departament competent en mineria.

3. L'incompliment greu o molt greu del pla de restauració integral constituirà causa de caducitat de la concessió i motivarà l'execució de la consolidació, l'exigència de responsabilitat en titular de la concessió o, si és el cas, a l'arrendador o explotador i, a més, en els supòsits d'ocupació de forest catalogada d'utilitat pública, la posada en marxa del procediment de revocació de l'autorització d'aquesta.

Article 13. Consolidació

1. L'aprovació del pla de restauració integral per la conselleria competent en mineria haurà de contenir l'obligació de constituir una fiança en quantia suficient per a cobrir l'import dels treballs de restauració previstos en el pla esmentat.

2. Aquesta fiança, que podrà realitzar-se per qualsevol mitjà admés en dret, serà única en matèria de restauració ambiental, i serà constituïda davant dels òrgans corresponents de la conselleria competent en matèria d'hisenda i a favor de la conselleria competent en medi ambient, siga per un import equivalent al cost íntegre dels treballs de restauració previstos en el pla de restauració integral, o bé per l'import equivalent al cost de cada una de les fases parcials de restauració i pel període que en cada una de les fases s'explicite.

3. Els projectes no podran executar-se fins que s'haja constituït aquesta fiança i el promotor haja comunicat aquesta constitució a les conselleries competents en matèria de medi ambient i mineria.

4. La quantia de les fiances s'actualitzarà anualment de forma automàtica, d'acord amb l'increment registrat per l'índex de preus al consum. Aquest índex serà el corresponent a la variació de l'índex del mes de desembre d'un any en relació amb el mes de desembre de l'any anterior, segons el que haja publicat l'Institut Nacional d'Estadística o organisme que el substituïsca.

5. La devolució de la fiança l'acordarà, a petició de l'interessat, la conselleria competent en medi ambient, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en mineria i una vegada comprovat el compliment dels objectius establits en el projecte de restauració i superat el període de garantia establit en la legislació de contractació pública. La devolució de la fiança serà notificada a la conselleria competent en mineria.

6. El titular de l'explotació podrà sol·licitar la reducció de la fiança en la part que corresponga a les fases de restauració ja realitzades, quan així haja quedat previst en el projecte de restauració i s'hagen executat parcialment i de manera satisfactòria les fases previstes en aquest en els termes previstos en l'apartat anterior.

7. Transcorregut el termini per a l'execució definitiva del pla de restauració integral, fins i tot la pròrroga, atorgada si és el cas, sense que s'haja dut a terme, o si havent-se efectuat l'execució no complira aquesta amb les prescripcions establides en el mateix pla, la conselleria competent en mines, d'ofici o a instància de la conselleria competent en medi ambient, declararà el seu incompliment, i aquesta última efectuarà l'execució subsidiària del pla de restauració integral a càrrec de les garanties depositades.

Secció 3a

Autorització d'ocupació temporal per

explotacions mineres a forests de domini públic

o catalogades d'utilitat pública

Article 14. Autorització d'ocupació temporal

1. L'aprofitament de recursos naturals miners derivats d'una autorització o concessió minera en forests de domini públic o d'utilitat pública requerirà l'autorització pel sistema d'ocupació temporal previst en l'article següent.

2. No podran realitzar-se extraccions mineres a forests d'utilitat pública que comporten una pèrdua definitiva dels valors que van motivar la inclusió de la forest en el catàleg d'utilitat pública.

3. Aquelles explotacions que no hagen extret la totalitat del recurs existent en el termini que determina el plec de condicions pel qual es regeix l'ocupació podran sol·licitar una pròrroga temporal dels treballs, sense que aquesta pròrroga comporte una ampliació de la superfície inicialment concedida, ni una disminució de les obligacions del concessionari pel que fa al pagament del cànon anual.

Article 15. Procediment d'autorització d'ocupació temporal de forests de domini públic o catalogades d'utilitat pública

1. Els interessats hauran d'iniciar, davant dels òrgans corresponents de la conselleria competent en medi ambient, el procediment d'ocupació temporal dels terrenys objecte de l'activitat minera mitjançant la presentació de la documentació següent:

a) Sol·licitud d'ocupació temporal del forest de domini públic o catalogada d'utilitat pública, que haurà d'incloure els plànols necessaris que la definisquen.

b) Còpia del títol d'autorització o concessió minera.

c) Còpia de l'aprovació del pla d'explotació i pla de restauració.

d) Còpia de la declaració d'impacte ambiental.

2. La Conselleria competent en medi ambient elaborarà una proposta motivada del plec de condicions tecnicoeconòmiques, que remetrà, si la forest és de propietat municipal, a la corporació local propietària a fi que expresse la seua conformitat o el rebuig motivat als condicionants que hagen de regir el plec d'ocupació temporal.

3. La determinació de la quantia del cànon d'ocupació temporal es realitzarà d'acord amb el criteri següent:

a) Explotacions de marbre i roca ornamental:

S'estableix un cànon d'ocupació anual de 1.200 euros per hectàrea i any, més un cànon per producte extret de 9 euros per metre cúbic mesurat en camió.

b) Explotacions d'argiles ceràmiques:

S'estableix un cànon anual de ritme de 1.800 euros per hectàrea i any per hectàrea d'ocupació en explotació o reserva (excloent superfície restaurada) i 0,07 euros per tona de material en camió.

Aquest cànon anual es fixa segons un ritme d'extracció d'una hectàrea per any. Si un concessionari projecta treballar a un ritme superior o incrementa el progrés d'avanç de l'activitat minera sobre la superfície ocupada, excedint el règim de treball a raó d'una hectàrea per any, s'incrementarà el cànon proporcionalment a la reducció del període d'explotació, a fi de no disminuir els ingressos futurs de l'entitat propietària.

c) Àrids i algeps:

S'estableix un cànon anual per superfície ocupada equivalent a la quota anual, que capitalitzada a una taxa del 4%, permeta a l'entitat propietària, en el període d'ocupació, recuperar el valor íntegre dels terrenys explotats, i es determinarà aquest valor d'acord amb els preus mitjans d'expropiació de terrenys de semblants característiques, utilitzats en obres públiques de la zona.

4. Obtinguda la conformitat de l'entitat municipal al plec de condicions de l'ocupació, l'òrgan corresponent de la conselleria competent en medi ambient, el remetrà al promotor perquè expresse la seua acceptació.

5. Manifestada la conformitat al plec de condicions pel promotor i l'entitat local propietària de la forest mitjançant la firma d'aquest, l'òrgan competent en matèria de medi ambient emetrà la resolució d'ocupació temporal i la remetrà a la conselleria competent en matèria de mines.

6. En cas de disconformitat per alguna de les parts al plec de condicions proposat, aquesta es resoldrà pels sistemes previstos en la legislació forestal i minera vigent.

7. El pagament del cànon anual d'ocupació possibilitarà l'efectiva ocupació temporal de la forest, sense perjudici dels recursos que escaiguen en via administrativa i jurisdiccional. Aquest cànon es meritarà amb periodicitat anual i s'actualitzarà anualment de forma automàtica, d'acord amb l'increment registrat per l'índex de preus al consum. Aquest índex serà el corresponent a la variació de l'índex del mes de desembre d'un any en relació amb el mes de desembre de l'any anterior, segons el que haja publicat l'Institut Nacional d'Estadística.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Restauració d'explotacions abandonades

1. Les conselleries competents en medi ambient i mineria fomentaran la restauració d'aquelles explotacions que hagen sigut abandonades sense restaurar en forests d'utilitat pública pertanyents a les entitats locals i a la Generalitat.

2. Amb aquest fi i prèvia declaració de caducitat dels drets miners preexistents quan resultara necessari, es podran autoritzar, mitjançant concurs i posterior obtenció de les oportunes autoritzacions o concessions mineres, noves extraccions de mineral en explotacions abandonades que compensen les despeses de restauració, sempre que aquestes noves explotacions es justifiquen tècnicament a fi d'aconseguir la restauració d'aquestes.

En cas de concurrència de diversos sol·licitants per a la restauració de l'entorn afectat d'extraccions abandonades sense restaurar en forests de la Generalitat o de les entitats locals, s'atorgarà l'ocupació d'acord amb els criteris següents:

– Experiència i capacitat de l'empresa en l'explotació del recurs en qüestió i en la restauració d'explotacions anteriors.

– Proximitat dels centres d'explotació de l'empresa a la nova explotació.

– Qualitat del pla de restauració integral. Volum d'inversió en restauració enfront al volum d'extracció de recursos.

Segona. Modificació del Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana

Es modifica l'article 79 de l'esmentat reglament, que queda redactat com segueix:

«Les forests de domini públic i les catalogades com d'utilitat pública o protectores no podran ser rompudes ni dedicats a usos no forestals quan això comporte una pèrdua definitiva dels valors que van motivar la inclusió de la forest en el catàleg d'utilitat pública».

Tercera. Plans especials per a explotacions mineres

1. Les explotacions mineres que pretenguen desenvolupar-se en forests o terrenys forestals terrenys classificats com a sòl no urbanitzable comú o sotmés a protecció especial, sense regulació de l'activitat minera com a ús compatible, requeriran la prèvia modificació o revisió del pla general o, si és el cas, l'elaboració i aprovació d'un pla especial conforme a la legislació urbanística de la Comunitat Valenciana que ordene l'ús i aprofitament miner, o el que, si és el cas, establisca un pla d'acció territorial de caràcter sectorial.

En els esmentats instruments urbanístics haurà de garantir-se que, després del cessament de l'activitat, els terrenys afectats mantinguen el valor o funcionalitat que va motivar la seua consideració com a forest o terreny forestal.

2. En el supòsit d'optar per l'elaboració i aprovació d'un pla especial, s'haurà d'acompanyar necessàriament del corresponent projecte d'explotació, i requerirà la declaració prèvia d'impacte ambiental.

L'àmbit mínim d'aquests plans especials serà la concessió minera i necessàriament haurà d'establir la relació de continuïtat amb explotacions o concessions mineres confrontants en el projecte d'explotació, en els plans de labors i en el projecte de restauració.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Explotacions mineres en funcionament

1. Els titulars de les explotacions mineres que a l'entrada en vigor d'aquest decret, es desenvolupen a forest o terreny forestal classificats com a sòl no urbanitzable protegit o sòl no urbanitzable comú sense regulació de l'activitat minera com compatible, hauran d'iniciar, en el termini de dos anys, la tramitació del pla especial a què al·ludeix la disposició addicional tercera del present decret.

2. Els titulars de les explotacions mineres situades a forests catalogades d'utilitat pública que a l'entrada en vigor del present decret, no disposen d'un pla de restauració integral aprovat, hauran de presentar en el termini de dos anys un pla de restauració integral amb el contingut establit en el capítol II del present decret. La falta de presentació del pla de restauració integral en el termini indicat donarà lloc a la revocació de l'autorització d'ocupació del forest d'utilitat pública.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

1. Queda derogat el Decret 93/1991, de 29 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el procediment d'autorització d'ocupacions temporals de forests d'utilitat pública com a conseqüència de concessions mineres, com també totes les disposicions que s'oposen al contingut del present decret.

2. Queda derogat el procediment d'autorització d'ocupació de forests de domini públic o catalogades d'utilitat pública previst en el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, per a la tramitació d'aquelles ocupacions que deriven d'una autorització o concessió de drets miners en el que s'opose a aquest decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

S'autoritza el conseller competent en medi ambient i al conseller competent en mineria per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per a l'aplicació i desenvolupament del present decret, en el seu respectiu àmbit competencial, actuant conjuntament quan la naturalesa de la matèria que s'haja de regular ho requerisca.

Segona

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 22 d'abril de 2005

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Territori i Habitatge,

RAFAEL BLASCO CASTANY

El conseller d'Empresa, Universitat i Ciència,