DECRET 87/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual es declara Bé d'Interés Cultural, amb la categoria de Monument, el pont de Santa Quitèria, entre Almassora i Vila-real, província de Castelló. [2006/F7337]

(DOGV núm. 5284 de 20.06.2006) Ref. Base de dades 3407/2006
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Cultura, Educació i Esport
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Cultura
  Descriptors:
    Temàtics: bé cultural, protecció del patrimoni, monument
    Descriptors toponímics: Almassora, Vila-real

2006/7337 DECRET 87/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual es declara Bé d'Interés Cultural, amb la categoria de Monument, el pont de Santa Quitèria, entre Almassora i Vila-real, província de Castelló. [2006/F7337]

L'article 49.1.5a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic. Així mateix, l'article 26.2 de Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, disposa que la declaració d'un bé d'interés cultural es farà per decret del Consell, a proposta de la conselleria competent en matèria de cultura, tot això sense perjuí de les competències que l'article 6 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, reserva a l'administració general de l'estat.

Per la Resolució de 3 de juny de 1981, la Direcció General de Belles Arts, Arxius i Biblioteques, del Ministeri de Cultura, va acordar tindre per incoat l'expedient de declaració del monument historicoartístic a favor del pont romà sobre el riu Millars, als voltants de l'ermita de Santa Quitèria, a Almassora.

L'expedient en qüestió va ser remés a la Generalitat per a la tramitació, segons disposa el Reial Decret 3.066/1983, de 13 d'octubre, sobre traspàs de funcions i servicis de l'estat a la Generalitat en matèria de cultura, i, en concret, a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, d'acord amb el Decret 171/1983, de 29 de desembre, del president de la Generalitat.

Per la Resolució de 22 de setembre de 2005, la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, va acordar continuar l'expedient incoat d'acord amb les disposicions vigents i obrir un període d'informació pública. La resolució, amb els annexos, va ser comunicada als interessats en l'expedient, als quals se'ls va concedir tràmit d'audiència, sense que s'aportaren al·legacions a l'expedient.

En compliment del que disposa l'article 27 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, la Universitat Jaume I, la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles i el Consell Valencià de Cultura han emés un informe favorable a la declaració.

En virtut d'això i d'acord amb la normativa mencionada, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Esport i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 16 de juny de 2006,

DECRETE

Article 1

Es declara Bé d'Interés Cultural, amb la categoria de Monument, el pont de Santa Quitèria, emplaçat entre Almassora i Vila-real, en la província de Castelló.

Article 2

L'entorn de protecció afectat per la declaració de bé d'interés cultural, així com el règim de protecció d'este, queda definit en els annexos adjunts, que formen part del present decret. La documentació complementària consta en l'expedient corresponent.

Disposició addicional

La present declaració s'inscriurà en la secció primera de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

DisposiciÓ final

El present decret es publicarà en el Boletín Oficial del Estado i i tindrà efectes des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

València, 16 de juny de 2006

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Cultura, Educació i Esport,

ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

ANNEX I

Dades sobre el bé objecte de la declaració

1. Denominació:

Pont de Santa Quitèria.

2. Descripció:

2.1. Cronologia

No es coneix la data exacta de construcció del pont, i la primera referència històrica trobada data de 1275, quan Jaume I concedix a Pedro Dahera, veí de Vila-real, la fundació d'un hospital i la supervisió de les obres d'un pont de pedra que havia de fer-se sobre el riu Millars.

En 1652, la caiguda d'un raig destruïx la creu de terme construïda en 1583 sobre un dels esperons centrals, fet que s'arreplega en una inscripció sobre esta rematada. Les labors de reparació posteriors afecten tant el pedestal de la creu com els ampits i arrambadors.

2.2. Descripció

Es tracta d'un pont sobre el riu Millars, entre els municipis d'Almassora i Vila-real. Està inclòs a l'entorn de protecció del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars (Orde de 13 de juliol de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, DOG de 27 juliol de 2004).

El pont constituïx una peça única entre les tipologies de ponts medievals ja que està construït amb arcs en compte de voltes.

La longitud total és de 154,88 metres i l'amplària mitjana de 3,37 metres. El pont està format per dos estreps extrems, set piles intermèdies amb esperons i huit vans, set d'estos semblants, amb llums entre 11,59 i 12,65 metres, i un altre més curt de 6,80 metres de llum. Els esperons, aigua amunt, es prolonguen fins a l'alçària dels ampits, formant en la calçada uns espais laterals de forma triangular anomenats arrambadors, que fan compatible el pas de vehicles i vianants.

Els esperons i les piles són de carreuat fins a l'arrancada dels arcs, alçària a partir de la qual s'utilitza la maçoneria, excepte en els cantons on es continua amb els carreus. Els arcs són d'una sola rosca de dovelles de pedra arenosa. Sobre esta rosca s'eleven els carcanyols amb una fàbrica de pedres irregulars fins aconseguir el nivell del tauler, format per lloses de pedra que es recolzen en forma de llindes. Els ampits estan construïts també amb fàbrica de pedres.

En l'última restauració realitzada es va reposar el paviment de llambordes.

El que fa excepcional este pont és el sistema estructural: en compte d'utilitzar el sistema habitual de volta contínua, els vans es cobrixen mitjançant quatre arcs de diafragma independent, sobre els quals es recolzen unes lloses-llinda de pedra d'arc a arc formant la base del tauler. Esta tipologia té poques referències de ponts a Espanya (antic pont de Jérica sobre el riu Palància, pont a Onda sobre el riu Sonella), encara que sí està descrita en el Diccionari Raonat de l'Arquitectura de Viollet-le-Duc, amb exemples realitzats entre els segles XII i XIII en la regió francesa de Poitou.

2.3. Parts integrants

El pont està format per dos estreps extrems, set piles intermèdies amb esperons i huit vans.

3. Delimitació de l'entorn afectat:

3.1. Justificació

El criteri per a delimitar l'entorn de protecció del monument és el següent: s'ha inclòs dins de la delimitació l'entorn més pròxim al pont, ja que en l'actualitat l'entorn immediat, principalment en la part corresponent a Vila-real, està totalment degradat i pertany a una zona totalment industrialitzada.

S'han inclòs dins de la seua àrea els elements següents:

. Parcel·les que limiten directament amb la que ocupa el BIC, a la qual podrà afectar, tant visualment com físicament, qualsevol intervenció que es realitze sobre les parcel·les.

. Parcel·les que recauen sobre el mateix espai públic que el BIC i que constituïxen l'entorn visual i ambiental immediat, i on qualsevol intervenció que es realitze puga suposar una alteració de les condicions de percepció d'este o del caràcter de l'espai que ocupa.

. Espais públics en contacte directe amb el BIC i les parcel·les enumerades anteriorment i que constituïxen part del seu ambient immediat.

. Edificacions o qualsevol element del paisatge que, encara que no tenen una situació d'immediatesa amb el BIC, afecten de forma fonamental la percepció d'este.

. El llit del riu que creua.

3.2. Línia delimitadora:

. Origen: punt A, situat en el terme municipal de Vila-real, en el cantó del carrer de l'Encarnació amb el vèrtex nord-oest de la parcel·la 37 de la illa 86669.

. Sentit: antihorari.

. Línia delimitadora:

. Aigua avall: dins del terme municipal de Vila-real, la línia seguix la séquia (límit de la parcel·la 37 de la illa 86669) fins que es troba amb el camí que delimita pel costat est la parcel·la 07 del polígon 9. Seguix el límit d'esta parcel·la en direcció nord i incorpora les parcel·les 01, 02, 03, 04, 05, 06 i 07 del polígon 9. Continua pel perímetre de la parcel·la 08 del polígon 9 i incorpora també esta parcel·la. Una vegada arriba al límit del llit, gira cap a l'est seguint les vores de les parcel·les 20, 21 i 22. Quan es troba amb l'assut, l'incorpora i creua el llit del riu i entra en el terme municipal d'Almassora. Seguix el contorn de la parcel·la 618 del polígon 3, fins que es troba amb el vèrtex sud de la parcel·la 625 del polígon 3, on gira cap al nord-oest per a incorporar esta parcel·la. Continua la recta fins que es troba amb el carrer, on gira cap a l'oest seguint el seu eix fins a arribar a la parcel·la 627 del polígon 3.

. Aigua amunt: dins del terme municipal d'Almassora, la línia gira cap al sud i incorpora les parcel·les 627 i 628 del polígon 3. La línia seguix la recta fins a arribar a l'assut, incorpora este element i torna a creuar el llit del riu i entra de nou en el terme municipal de Vila-real. Ací seguix el perímetre de la parcel·la 07 de la illa 77684, per a incorporar-la a l'entorn de protecció. Creua el carrer de l'Encarnació fins al punt d'origen.

4. Normativa de protecció del pont de Santa Quitèria i el seu entorn:

El monument es troba entre els municipis d'Almassora i Vila-real, per tant, queda afectat per les normes de planejament del Pla General d'Ordenació Urbana d'Almassora, aprovat el 5 de novembre de 1998, i per les del Pla General d'Ordenació Urbana de Vila-real, aprovat el 23 de febrer de 1993.

. Monument

Article 1

Caldrà ajustar-se al que disposa la secció 2a, Règim dels Béns Immobles d'Interés Cultural, del capítol III, títol II, de la Llei 4/1998, de l'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, aplicable a la categoria de monument.

Article 2

Els usos permesos seran tots aquells que siguen compatibles amb la posada en valor i gaudi patrimonial del bé i contribuïsquen a la consecució d'estos objectius. L'autorització particularitzada d'ús es regirà segons allò que disposa l'article 18 de la Llei 4/1998, de l'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.

El trànsit rodat queda limitat al pas seqüencial de vehicles de dos eixos simples el pes màxim del qual per eix no excedisca 10 t.

Els treballs de manteniment són els únics autoritzats en el tram de llit de riu afectat per la protecció del monument.

. Entorn de protecció

Article 3

D'acord amb el que disposa l'article 35 de la Llei 4/1998, de l'11 de juny, de la Generalitat, de Patrimoni Cultural Valencià, qualsevol intervenció que pretenga abordar l'entorn de protecció del monument requerirà l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de cultura. Esta autorització s'emetrà d'acord amb els criteris establits en la present normativa i, en allò no previst en esta, mitjançant l'aplicació directa dels criteris previstos en l'article 38 de l'esmentada llei.

Totes les intervencions requeriran, per al tràmit d'autorització, la definició precisa del seu abast, amb la documentació tècnica que per la seua especificitat els corresponga, i amb la ubicació parcel·lària i el suport fotogràfic que permeta constatar la situació de la partida i la transcendència patrimonial.

Article 4

Sense perjuí del que disposa l'article anterior, mitjançant sospesat informe tècnic municipal, es podrà derivar la no-necessitat de tràmit previ d'autorització en actuacions que se situen fora del present marc normatiu per falta de transcendència patrimonial, com seria el cas de les obres i instal·lacions dirigides a la mera conservació, reparació i decoració interior dels immobles de l'entorn.

En estos casos, l'ajuntament comunicarà a l'administració de la Generalitat, en el termini de 10 dies, la concessió de la llicència municipal, on adjuntarà com a mínim l'informe tècnic que es menciona en l'apartat anterior, un plànol d'ubicació i el suport fotogràfic que permeta constatar la situació de la partida i la seua falta de transcendència patrimonial.

Article 5

A fi de preservar el paisatge històric del pont no s'autoritzarà cap edificació per a qualsevol ús, i quedaran expressament prohibits els abocaments de residus i moviments de terres, excepte els requerits per al seu estudi i conservació. Les edificacions existents a l'entorn de protecció del pont podran realitzar únicament obres de consolidació i manteniment, sense augmentar el volum edificat.

Totes les actuacions que puguen tindre incidència sobre la correcta percepció i la dignitat en la valoració de l'escena o el paisatge urbà del monument i el seu entorn, com seria el cas de l'afecció dels espais lliures per actuacions de reurbanització, enjardinament o arbratge, provisió de mobiliari urbà, assignació d'ús i ocupacions de la via pública, etc., o com podria ser-ho, també, l'afecció de la imatge arquitectònica de les edificacions per tractament de color, implantació de rètols, marquesines, tendals, instal·lacions vistes, antenes, etc., o qualssevol altres d'estil i conseqüències semblants, s'hauran de sotmetre a l'autorització de la conselleria competent en matèria de cultura, que resoldrà d'acord amb les determinacions de la llei i els criteris de percepció i dignitat abans al·ludits.

Queda prohibida la introducció d'anuncis o publicitat exterior que, en qualsevol de les seues accepcions, irrompa en l'esmentada escena urbana, excepte la d'activitats culturals o esdeveniments festius que, de manera ocasional, reversible i per temps limitat, sol·licite i obtinga l'autorització expressa.

Article 6

A les zones de cultiu dins de l'entorn de protecció del pont no es permetran les plantacions d'arbres de gran port que impedisquen la contemplació paisatgística o perjudiquen el monument o el llit del riu que creua.

Article 7

Esta normativa té caràcter transitori fins a l'aprovació del preceptiu pla especial de protecció previst en l'article 34.2 de la Llei 4/1998, de l'11 de juny, de la Generalitat, de Patrimoni Cultural Valencià, per als entorns de protecció dels monuments.

Article 8

En qualsevol intervenció que afecte el subsòl de l'immoble o del seu entorn de protecció serà d'aplicació el règim tutelar establit en l'article 62 de la Llei 4/1998, de l'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, per a la salvaguarda del patrimoni arqueològic.

Article 9

La contravenció del que preveu la present normativa determinarà la responsabilitat dels seus causants en els termes establits en la Llei del Patrimoni Cultural Valencià i la resta de lleis que s'apliquen.