DECRET 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu Registre. [2004/A10581]

(DOGV núm. 4865 de 19.10.2004) Ref. Base de dades 4604/2004

2004/10581 DECRET 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu Registre. [2004/A10581]

L'article 32.6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, atorga a la Generalitat les competències de desenvolupament legislatiu i execució de la legislació bàsica de l'Estat en matèria de medi ambient, sense perjudici de les facultats per a establir normes addicionals de protecció. Així mateix, l'article 31.3 de l'esmentat estatut confereix a la Generalitat competència exclusiva sobre les normes de procediment administratiu que es deriven de les especialitats de l'organització de la Generalitat.

La protecció del medi ambient requereix la realització d'actuacions de vigilància, seguiment i control de les instal·lacions potencialment contaminants. Així mateix, les actuacions de protecció mediambiental es fan patents mitjançant l'aplicació del principi de prevenció en el funcionament de les instal·lacions industrials més contaminants, la qual cosa, en l'àmbit comunitari, s'ha plasmat en l'aprovació de la Directiva 96/61/CE, de 24 de setembre, del Consell, relativa a la prevenció i al control integrat de la contaminació, mitjançant la qual s'estableixen mesures per a evitar, o almenys reduir, les emissions d'aquestes activitats a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, inclosos els residus per a aconseguir un nivell elevat de protecció del medi ambient considerat en el seu conjunt. Aquesta Directiva ha sigut incorporada a l'ordenament intern mitjançant la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, control que descansa fonamentalment en l'anomenada autorització ambiental integrada, en la qual es fixaran les condicions ambientals que s'exigiran per a l'explotació de les instal·lacions.

La diversitat de tasques de control i vigilància que s'han d'efectuar en el camp de la qualitat ambiental suposa un alt grau d'especialització tècnica, al mateix temps que genera un gran nombre d'actuacions, la qual cosa determina la necessitat de facilitar a les empreses que, per requeriment legal o per raó d'autoritzacions sectorials, requerisquen la presentació davant de l'administració dels serveis prestats per aquestes entitats, com també permetre l'auxili a la conselleria competent en matèria de medi ambient en les seues funcions de seguiment i control en l'àmbit de la qualitat ambiental.

Conseqüentment, i a fi de fer possible que les funcions d'anàlisi, informe i altres actuacions que hagen de realitzar-se en el marc de la normativa vigent en matèria de medi ambient, i perquè aquestes siguen vàlides davant de l'administració competent en la matèria, es fa necessari establir els requisits que han de complir aquestes entitats perquè els siga concedida la inscripció en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria de qualitat ambiental.

Per tot el que antecedeix, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 15 d'octubre de 2004,

DECRETE

Article 1. Objecte

El present decret estableix les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental, i es crea i regula el seu registre, que s'adscriu a la conselleria competent en matèria de medi ambient.

Article 2. Àmbit d'aplicació

El present decret serà d'aplicació a tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Podran sol·licitar la seua inscripció en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria de qualitat ambiental les persones públiques o privades que pretenguen exercir funcions de vigilància, seguiment, control, mesurament i informe en els distints camps d'actuació inserits en aquest decret, bé a instància d'interessat, o bé a instància de l'administració.

Article 3. Òrgan competent

La resolució sobre les sol·licituds d'inscripció en el Registre, com també la gestió d'aquest, correspon a la direcció general competent en matèria de qualitat ambiental.

Article 4. Funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental

1. Les funcions que, amb caràcter general, realitzaran les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental seran les següents:

– Operacions de presa de mostres, anàlisi, verificació i altres dirigides a determinar la contaminació atmosfèrica, acústica i de les aigües, i a caracteritzar residus, sòls, sediments, organismes vius, abocaments i efluents de qualsevol naturalesa.

– Verificació de les dades que aporten els interessats, com també de l'adopció i posada en funcionament de les mesures correctores adoptades en les activitats o instal·lacions.

– Emissió d'informes a partir de les operacions mencionades en els apartats anteriors, o bé a partir de la comprovació i la vigilància del compliment de les condicions legals i d'aquelles imposades en les autoritzacions administratives.

– Qualssevol altres actuacions que siguen requerides per la conselleria o per a la conselleria competent en medi ambient en l'àmbit de la normativa mediambiental, autoritzacions mediambientals o en matèria de subvencions o emissió de revalidacions d'inversions mediambientals.

– Seguiment dels programes de vigilància ambiental derivats d'estudis d'impacte ambiental i autoritzacions d'abocament al mar.

– Verificació de les dades aportades per les empreses en relació al Registre Estatal d'Emissions i Fonts Contaminants (EPER).

– Verificació periòdica dels sistemes d'autocontrol establits per les empreses i aprovats per l'òrgan competent.

2. Sense caràcter exhaustiu, segons el seu camp d'actuació, les funcions que s'han de realitzar per les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental seran les següents:

a) Contaminació atmosfèrica:

– Inspeccions periòdiques i mesurament de les emissions de contaminants a l'atmosfera de les activitats potencialment contaminants.

– Informe sobre el funcionament, estat, manteniment i sistemes de correcció de les instal·lacions potencialment contaminants, i sobre l'eficàcia de les mesures correctores de la contaminació atmosfèrica adoptades.

– Presa de mostres, anàlisi, verificació i altres operacions dirigides a determinar la contaminació atmosfèrica, tant en emissió com en immissió.

b) Contaminació acústica.

– Mesuraments dels nivells de soroll i vibracions.

– Elaboració d'informes sobre contaminació acústica.

– Realització de les auditories acústiques reglamentàries a les activitats comercials, industrials i de serveis.

c) Control d'abocaments i qualitat d'aigües:

– Presa de mostres, anàlisi, verificació i altres operacions dirigides a identificar i caracteritzar els abocaments, com també les aigües, bé es tracte de bany, superficials, subterrànies, consum públic, etc.

– Inspeccions dels abocaments d'activitats contaminants de les aigües.

d) Residus i sòls contaminats:

– Presa de mostres, anàlisi, verificació i altres operacions dirigides a caracteritzar i identificar residus, inclosos els residus d'envasos, com també a caracteritzar sòls contaminats.

– Inspecció i informe d'empreses productores o gestores de residus.

– Inspecció i informe dels mitjans empleats per al transport de residus.

e) Sediments:

– Presa de mostres, anàlisi, verificació i altres operacions dirigides a la seua caracterització.

f) Organismes vius:

– Presa de mostres, anàlisi, verificació i altres operacions dirigides a la seua caracterització.

3. Les actuacions que realitzen les entitats col·laboradores podran ser en tot moment verificades per la conselleria competent en matèria de medi ambient, i no podran substituir les potestats d'inspecció total o parcial de l'administració.

Article 5. Requisits de les entitats col·laboradores per a poder ser inscrites

Les entitats col·laboradores hauran de complir els següents requisits:

1. Hauran de tindre una estructura organitzativa i de funcionament que garantisca la competència per a portar a terme les funcions objecte de la seua activitat, segons els criteris i estàndards de qualitat establits en les normes tècniques aplicables. Hauran a més de disposar dels mitjans personals i materials suficients i adequats per a l'exercici de les activitats de vigilància, seguiment, control, mesurament i informe en el corresponent camp d'actuació per al qual sol·licita la inscripció.

Es considerarà que compleixen els requisits de solvència tècnica les entitats col·laboradores acreditades per les entitats d'acreditació regulades en el capítol II, secció 2a, del Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, aprovat pel Reial Decret 2.200/1995, de 28 de desembre. També es considerarà que compleixen els requisits de solvència tècnica les entitats col·laboradores acreditades o autoritzades per altres òrgans de la Generalitat o per les confederacions hidrogràfiques quant a control d'abocament i qualitat d'aigües.

2. Les entitats col·laboradores hauran de realitzar, per si mateixes, les activitats per a les quals sol·liciten la seua inscripció. En el cas que contracten part d'aqueixes activitats, hauran de notificar al Registre aquesta circumstància, juntament amb la documentació acreditativa que tenen competència tècnica per a realitzar-les i que tenen coberta la responsabilitat civil. L'entitat col·laboradora ha de conservar la descripció detallada de les actuacions realitzades pels seus contractistes.

3. L'entitat no haurà de tenir cap relació de dependència respecte a entitats o empreses que poguera menyscabar la seua capacitat o independència professional. Als efectes del present decret, es considerarà que hi ha relació de dependència quan l'entitat es trobe participada per l'empresa o entitat en què haja de realitzar les seues funcions o quan aquestes tinguen algun tipus de participació en aquella.

4. Per a poder ser inscrita, l'entitat col·laboradora haurà de disposar, almenys, d'una oficina comercial o una dependència, amb un responsable, al territori de la Comunitat Valenciana.

5. L'entitat haurà de tenir cobertes les responsabilitats civils que puguen derivar-se de l'actuació; a aquest efecte, haurà de tenir subscrita una pòlissa d'assegurances adequada.

Article 6. Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria de qualitat ambiental

1. Les sol·licituds hauran de dirigir-se a l'òrgan competent definit en l'article 3 del present decret, i podran presentar-se a través de qualsevol de les formes previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. La sol·licitud haurà d'anar subscrita pel representant legal de l'entitat, segons model que s'acompanya com a annex al present decret. Tota sol·licitud s'acompanyarà de la següent documentació, que haurà de presentar-se en original o còpia compulsada:

a) La que acredite la representació de la persona que firma la sol·licitud.

b) Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat (escriptura de constitució, estatuts o documents pels qual es crea l'entitat).

c) Relació dels camps d'actuació i funcions que exerciran en aquests, per als quals se sol·licita la inscripció.

d) Acreditació del compliment dels requisits previstos en l'article 5 del present decret:

– Quant a la solvència tècnica de l'entitat haurà de presentar-se certificat d'acreditació o acreditacions per a l'activitat objecte d'inscripció, emés per la corresponent entitat d'acreditació o, si és el cas, autorització concedida amb aquest fi.

– Relació dels mitjans personals de l'entitat, amb indicació de les seues titulacions acadèmiques i experiència professional.

– Relació d'instal·lacions, equips i elements materials dels quals disposa l'entitat per a realitzar la seua comesa.

– Documentació, en cas de contractació de part de les activitats per a les quals se sol·licita la inscripció, que acredite que l'entitat amb què es contracte té coberta la responsabilitat civil i té la competència i capacitat necessària per al desenvolupament d'aquestes activitats.

– Declaració jurada de no tindre cap dependència d'entitats o empreses que pogueren menyscabar la seua imparcialitat o independència professional. Als efectes del present decret, es considerarà que hi ha relació de dependència quan l'entitat es trobe participada per l'empresa o entitat en què haja de realitzar les seues funcions o quan aquestes tinguen algun tipus de participació en aquella.

– Còpia compulsada de la pòlissa de l'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil que puga derivar-se de l'exercici de la seua activitat.

e) Memòria explicativa de les normes i procediments interns, que haurà d'incloure, almenys, els apartats següents:

– Descripció de les activitats i experiència de l'entitat.

– Relació de les tècniques analítiques implantades en el laboratori de l'entitat per als diferents assajos, que hauran d'adequar-se a les distintes normes sectorials reguladores de la matèria de la qual es tracte.

– Descripció del sistema o sistemes de presa de mostres, que haurà d'assegurar en tot moment unes condicions adequades de la mostra, des que aquesta es pren fins que és analitzada.

f) Documentació acreditativa dels acords tècnics que haja subscrit amb empreses especialitzades semblants. En el cas que aquesta empresa especialitzada siga un laboratori que, de forma principal, donarà el suport analític a l'entitat col·laboradora, en aquesta documentació hauran d'incloure's les següents dades d'aquest laboratori:

– Denominació, codi d'identificació fiscal i domicili social.

– Relació numèrica, per titulació o grau d'especialització, del personal en plantilla.

– Relació de les acreditacions amb què compte el laboratori amb els seus corresponents certificats.

3. L'òrgan competent pot demanar del sol·licitant qualssevol altres documents o dades complementàries que s'estimen necessàries per a la resolució de l'expedient.

Article 7. Tramitació i resolució de les sol·licituds presentades

1. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits necessaris o no s'acompanye la documentació que d'acord amb l'article anterior resulte exigible, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, de conformitat amb l'article 71 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes de l'article 42 de la mencionada llei.

2. Durant la instrucció del procediment pot demanar-se dels sol·licitants tota la informació que es considere necessària i realitzar tots els actes de comprovació que s'estimen oportuns per a resoldre.

3. En vista de la documentació que apareix en l'expedient, la direcció general amb competències en matèria de qualitat ambiental dictarà resolució amb algun dels següents pronunciaments:

– Estimar la sol·licitud i, en conseqüència, concedir a l'entitat sol·licitant la inscripció en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria de qualitat ambiental, i li atorgarà un número d'inscripció en aquest, i s'indicarà el camp d'actuació i nivell o nivells en què quedaran incloses les funcions que s'han d'exercir per l'entitat.

– Desestimar la sol·licitud i, en conseqüència, denegar la inscripció en el Registre. La resolució desestimatòria haurà de ser motivada.

– Inadmissió de la sol·licitud en els supòsits previstos en l'article 89.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. El termini per a resoldre les sol·licituds presentades serà de sis mesos. El venciment del termini màxim sense haver notificat resolució expressa suposarà l'estimació de la sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa l'article 43 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 8. Contingut del Registre

1. Les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental, segons l'acreditació o l'autorització de què disposen, quedaran inscrites en una o algunes de les següents seccions segons el seu camp d'actuació:

Secció 1: Contaminació atmosfèrica.

Secció 2: Contaminació acústica.

Secció 3: Control d'abocaments i qualitat d'aigües.

Secció 4: Residus.

Secció 5: Sòls contaminats.

Secció 6: Sediments.

Secció 7: Organismes vius.

Secció 8: Verificadors ambientals, d'acord amb el que establix la secció 2ª del capítol IV de l'annex del Reial Decret 2.200/1995, de 28 de desembre, pel qual es va aprovar el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial.

2. Dins de les seccions 1, 3, 4, 5, 6 i 7 les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental s'agruparan en els següents nivells segons les funcions que s'han de realitzar:

– Nivell 1: inclourà l'elaboració d'informes a partir d'actuacions d'inspecció o presa de mostres; la interpretació de resultats analítics; o l'activitat de verificació de dades tècniques.

– Nivell 2: inclourà l'elaboració d'informes de resultats de determinacions analítiques.

3. Dins de la secció 8, les entitats col·laboradores s'agruparan en camps d'actuació en funció del sector industrial en què realitzen les seues funcions.

4. El Registre contindrà totes les dades derivades de la sol·licitud i documentació acompanyada, i seran públiques les següents:

– Denominació, domicili social i codi d'identificació fiscal de l'entitat col·laboradora i número d'inscripció en el Registre.

– Secció i nivell o nivells en què queden incloses les funcions que s'han d'exercir per l'entitat, com també, si és el cas, la informació aclaridora d'aquestes funcions.

– Adreça postal i adreça de correu electrònic, i telèfon i fax de l'entitat inscrita.

– Dades de l'oficina o oficines comercials o dependència o dependències a la Comunitat Valenciana: domicili, correu electrònic, telèfon i fax, com també persona responsable de contacte.

– Data límit de validesa de l'autorització o acreditació que ha permés la inscripció de l'entitat en el Registre i condicions específiques per al seu exercici.

Article 9. Efectes de la inscripció

La inscripció en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria de qualitat ambiental les habilitarà, en les condicions establides en l'autorització o acreditació que serveix de base per a la inscripció, per a actuar davant de l'administració a instància dels interessats a fi d'acreditar davant d'aquesta el compliment dels requisits i condicions establits en la normativa sectorial o en les autoritzacions concedides en el marc de la normativa vigent en matèria de medi ambient. Així mateix, en les mateixes condicions, habilitarà per a poder actuar a instàncies de la conselleria competent en medi ambient en l'exercici de les funcions de vigilància, seguiment, control, mesurament i informe que, dins de l'àmbit de la protecció de la qualitat ambiental, corresponen a aquesta conselleria, sempre que aquestes funcions no hagen de ser exercides per funcionaris públics, la qual cosa no impedirà que puguen assistir a aquests en aqueixa labor.

Article 10. Obligacions de les entitats col·laboradores inscrites

Les entitats col·laboradores inscrites estan obligades a:

1. Mantenir els requisits que van justificar la seua inscripció, i s'inclouen les obligacions que aquests comporten.

2. Complir les condicions contingudes en la resolució d'inscripció i les establides en el present decret, com també en les normes que es dicten en desenvolupament d'aquest.

3. Emprar els mètodes de presa de mostra i anàlisi oficialment aprovada en la normativa en vigor, aquells acreditats per una entitat oficial d'acreditació o, si no n'hi ha, els adoptats per organismes nacionals o internacionals de reconeguda solvència.

4. Renovació tècnica necessària –procediments i mitjans materials– per a portar a efecte les distintes actuacions per a les quals conste inscrita l'entitat.

5. Mantenir els expedients, actes, informes i la resta de documentació i dades dels controls durant un període mínim de cinc anys. Aquests hauran d'estar a plena disposició de l'administració.

6. Elaborar i presentar una memòria anual de les actuacions realitzades en els distints camps d'actuació.

7. Portar un registre actualitzat que pot ser consultat per l'administració quan ho estime oportú. El registre contindrà dades relatives als últims cinc anys corresponents a:

a) Personal en plantilla dedicat a la realització de treballs com a entitat col·laboradora.

b) Mitjans tècnics dels quals es disposa.

c) Actuacions que com a entitat col·laboradora s'estiguen duent a terme.

d) Calibratges dels equips de presa de mostra i anàlisi dels quals disposa l'entitat col·laboradora.

e) En cas de contractar alguna de les actuacions que s'han de realitzar amb una altra entitat, relació de les entitats amb les quals es contracte, s'inclouen els mitjans personals i tècnics que aquestes disposen.

Article 11. Confidencialitat

Sense perjudici de la informació que, d'acord amb l'article anterior, ha de ser facilitada a l'administració, les dades obtingudes en l'exercici de les funcions de les entitats col·laboradores tindran, respecte a tercers, caràcter confidencial.

El personal d'aquestes entitats col·laboradores té el deure de respectar el secret professional, quant a les informacions que coneguen en l'acompliment de les seues funcions.

Article 12. Manteniment i actualització del Registre

1. La inscripció en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria de qualitat ambiental es mantindrà mentre continue vigent la corresponent acreditació de solvència tècnica que va possibilitar la inscripció de l'entitat en aquest.

2. En tot cas, l'entitat inscrita haurà de presentar a la direcció general competent en matèria de qualitat ambiental, cada cinc anys, l'autorització o l'acreditació en vigor de la solvència tècnica atorgada per òrgan competent, d'acord amb l'article 5 del present decret. La falta de presentació d'aquesta documentació habilitarà la mencionada direcció general per a acordar la revocació de la resolució d'inscripció segons el que preveu l'article 13 del present decret.

3. Així mateix, els titulars o màxims responsables de les entitats inscrites en el Registre estaran obligats a comunicar a la direcció general competent en matèria de qualitat ambiental qualsevol variació o modificació de les dades que van servir de base per a la inscripció. La direcció general competent en matèria de qualitat ambiental acusarà la recepció d'aquestes i l'actualització del Registre, sense perjudici del que estableix l'apartat següent.

4. Es consideren variacions o modificacions substancials la retirada total o parcial de l'autorització o l'acreditació que va servir de base a la inscripció, com també les relatives al tancament, trasllat, canvi de titularitat, o aquelles que impliquen el canvi del nivell o nivells o secció o seccions de les quals consta inscrita l'entitat. Juntament amb la comunicació que d'aquestes modificacions ha de realitzar l'entitat inscrita s'acompanyarà, quan siga procedent, informe o certificat de l'organisme que va concedir l'acreditació o l'autorització. En vista de les modificacions que hi ha hagut i, si és procedent, de l'informe o certificat del mencionat organisme, la direcció general competent en matèria de qualitat ambiental resoldrà sobre la modificació o, si és el cas, cancel·lació de la inscripció i consegüent baixa de l'entitat en el Registre.

5. La direcció general competent en matèria de qualitat ambiental mantindrà actualitzades les dades que consten en el Registre, i mostrarà els canvis que es produïsquen.

Article 13. Cancel·lació de la inscripció

1. Serà causa de cancel·lació de la inscripció en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria de qualitat ambiental, prèvia audiència de l'entitat, l'incompliment de qualsevol dels requisits i obligacions establits en el present decret, com també de les condicions específiques establides en la resolució d'inscripció.

2. Així mateix, seran causes de cancel·lació de la inscripció, les següents:

– L'incompliment reiterat de les obligacions derivades de les seues actuacions de control.

– La falsedat o inexactitud en les dades subministrades o en els informes tècnics emesos.

– La modificació de les disponibilitats tècniques de l'establiment que comporte la seua inadequació per a portar a terme les tasques per les quals ha sigut objecte d'inscripció en el Registre.

– La dissolució de l'entitat.

– El cessament de l'activitat.

– La retirada total de l'acreditació de la solvència tècnica, com també, si és el cas, la caducitat o la revocació de l'autorització que va permetre la inscripció, acordada per resolució motivada de l'òrgan competent d'acord amb la normativa vigent.

– L'incompliment sobrevingut dels requisits necessaris per a poder ser inscrita.

– La falta de presentació, cada cinc anys, de l'autorització o acreditació en vigor de la solvència tècnica atorgada per òrgan competent.

– La sol·licitud per part de l'entitat de causar baixa en el Registre.

3. La cancel·lació de la inscripció es realitzarà mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria de qualitat ambiental. Excepte quan es tracte de l'última causa establida en l'apartat anterior, s'instruirà prèviament el procediment amb audiència de l'entitat interessada en la forma prevista en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 14. Inspecció i vigilància

La conselleria competent en medi ambient, per si mateixa o amb l'auxili de qualsevol altra entitat a la qual designe, pot inspeccionar les entitats col·laboradores inscrites en qualsevol aspecte relatiu a la seua inscripció o a les actuacions d'aquestes. Els costos derivats de la inspecció seran per compte de l'entitat inspeccionada.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Durant un termini d'un any des de l'entrada en vigor del present decret seran vàlids davant de la conselleria competent en medi ambient els informes, dictàmens, anàlisis i altres actuacions realitzades per entitats que, a data de publicació del present decret, estiguen autoritzades o acreditades pels òrgans competents en matèria d'indústria o pel corresponent organisme de conca per a la realització de tasques semblants a les indicades en el present decret.

Segona

Aquestes entitats, dins de l'indicat termini d'un any, hauran de sol·licitar de la Direcció General de Qualitat Ambiental la inscripció en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria de qualitat ambiental.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculta el conseller competent en matèria de medi ambient per a dictar les disposicions necessàries per a l'aplicació i el desenvolupament del present decret i, en particular, per a modificar mitjançant ordre el contingut del seu annex.

Segona

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 15 d'octubre de 2004

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Territori i Habitatge,