LLEI 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana. [2011/3381]

(DOGV núm. 6488 de 25.03.2011) Ref. Base de dades 003592/2011

2011/3381 LLEI 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana. [2011/3381]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:PREÀMBULLa Constitució Espanyola establix, en l'article 44, que els poders públics han de promoure i tutelar l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret.

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, disposa, en l'article 2, que correspon a la Generalitat, en l'àmbit de les seues competències, promoure les condicions perquè la llibertat i igualtat dels ciutadans i els grups en què s'integren siguen reals i efectives, eliminar els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud, fomentar el desplegament de les peculiaritats del poble valencià i facilitar la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social.

La Generalitat, d'acord amb l'article 49.1 de l'Estatut d'Autonomia, té competència exclusiva sobre:

49.1.4.ª La cultura.

49.1.5.ª El patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sense perjuí del que disposa el número 28 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.

49.1.6.ª Els arxius, les biblioteques, els museus, les hemeroteques i la resta de centres de depòsit cultural que no són de titularitat estatal.

49.1.8.ª El règim local, sense perjuí del que disposa el número 18 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. En este sentit, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en l'article 26.1, apartat b, determina que els municipis amb població superior a 5.000 habitants han de prestar servicis de biblioteca pública.A l'empara de les normes esmentades, es van aprovar: la Llei 10/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, d'Organització Bibliotecària de la Comunitat Valenciana; el Decret 5/1985, de 8 de gener, del Consell, pel qual es va crear la Biblioteca Valenciana; la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, i el Decret 119/2005, de 24 de juny, del Consell, pel qual es dicten normes per a la creació de centres de lectura pública municipals a la Comunitat Valenciana.

Per mitjà de la Llei 10/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, es va estructurar un sistema de biblioteques que tenia entre els seus fins fomentar la lectura mitjançant la creació d'una infraestructura bibliotecària adequada, protegir el seu patrimoni bibliogràfic i posar-lo al servici de tots els ciutadans, promoure la formació i l'actualització professionals del personal adscrit als seus servicis bibliotecaris, millorar permanentment els servicis bibliotecaris per mitjà de la promoció de xarxes urbanes i centres de lectura, i assignar les funcions de direcció i coordinació per a garantir l'eficàcia del conjunt del seu sistema bibliotecari.

Per mitjà del Decret 5/1985, de 8 de gener, del Consell, es va crear la Biblioteca Valenciana com a centre superior bibliotecari de la Generalitat i depòsit bibliogràfic bàsic de la Comunitat Valenciana.

Per mitjà de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, s'establia el marc legal necessari per a garantir l'adequada preservació i difusió dels béns que integren el patrimoni bibliogràfic i documental valencià, del qual són depositàries les nostres biblioteques.

Posteriorment, el Decret 119/2005, de 24 de juny, del Consell, establix els criteris i les condicions necessàries que permeten la creació, a la Comunitat Valenciana, de centres de lectura pública municipals.Actualment, l'experiència en la gestió de l'organització bibliotecària i l'anàlisi tècnica de les necessitats pròpies d'este sector indiquen la conveniència que una norma específica revise l'actual sistema bibliotecari.

S'inicia el segle XXI amb una nova concepció i definició de la lectura i del llibre. Durant segles, el llibre ha mantingut un format singular i únic, de la mateixa manera que es definia la lectura com l'exercici lector realitzat pels individus sobre els continguts. En l'actualitat, es concep la lectura com una ferramenta bàsica per al desenvolupament de la personalitat i també com a instrument per a la socialització, és a dir, com a element essencial per a la capacitació i la convivència democràtica, per a desenvolupar-se en la societat de la informació. Els ciutadans, a través de nombrosos mitjans i recursos, rep abundant informació; però, en aquest context, és necessari disposar de l'habilitat de coneixements, i aquesta capacitat s'aconseguix gràcies a l'hàbit lector. Llegir és elegir perspectives des de les quals situar la nostra mirada i invitar a reflexionar, a pensar i a crear.

Les tecnologies de la informació i la comunicació, així com la progressiva incorporació dels instruments que proporciona la societat del coneixement, hauran de permetre l'obtenció dels mitjans i recursos adequats, destinats a una prestació de servicis bibliotecaris més plena i eficaç. Hi ha, a més, en relació amb això, una gran preocupació per dotar eixa prestació de servicis d'una renovada gestió en pro de la defensa i protecció dels drets de propietat intel·lectual, que, dia a dia, a causa d'una major gamma dels servicis oferits i de l'aparició d'una diversitat de suports, s'activen creixentment en el quefer diari de les biblioteques. Un dels avanços més significatius, per la seua repercussió en l'àmbit patrimonial, és el sorgiment del format digital, fins al punt que determinades publicacions es creen directament en este tipus de format, la qual cosa suposa un repte quant als processos de selecció, conservació i difusió desplegats per les biblioteques.La situació actual exigix dels poders públics l'aprovació d'una llei que regule de manera global el Sistema Bibliotecari Valencià, que permeta potenciar els instruments que proporciona la societat del coneixement per a posar els recursos bibliotecaris a l'abast de tots en condicions d'igualtat i perquè estos recursos s'adeqüen a les pautes establides en diversos manifestos, pautes i recomanacions internacionals sobre els servicis de biblioteca. Entre estos estan: el Manifest de l'IFLA (Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques)/UNESCO per a la Biblioteca Pública de 1994 i directrius IFLA de 2001 per al desplegament del servici de biblioteques públiques; les resolucions del Parlament Europeu de 23 d'octubre de 1998 sobre el paper de les biblioteques en la societat moderna i de 13 de març de 1997 sobre la societat de la informació, la cultura i l'educació; les pautes del Consell d'Europa i EBLIDA (Comité Europeu d'Associacions de Bibliotecaris i d'Informació i Documentació), de gener de 2000, sobre política i legislació bibliotecària a Europa; la Resolució del Consell de la Unió Europea, de 25 de juny de 2002, sobre la conservació de la memòria del demà i els continguts digitals per a les futures generacions; la Declaració de l'IFLA/FAIFE de 1999 (Comité per al Lliure Accés a la Informació i la Llibertat d'Expressió) sobre biblioteques i llibertat intel·lectual; el Manifest sobre Internet de l'IFLA/FAIFE de 2002 i el Manifest IFLA/UNESCO sobre la biblioteca escolar de 1999; la Declaració d'Alexandria sobre l'alfabetització informacional i l'aprenentatge al llarg de la vida en el Fòrum IFLA/UNESCO de la Societat de la Informació de l'any 2005, així com el compromís de les ciutats i els governs locals per al desplegament de l'Agenda 21 de la Cultura de l'any 2004.

Partint de les dites premisses, esta llei pretén oferir una regulació més detallada del sector, a fi d'aconseguir unes infraestructures i servicis bibliotecaris moderns, coordinats i de plena accessibilitat al conjunt de la ciutadania des d'una millor optimització dels recursos i mitjans econòmics, culturals, d'informació, d'equipaments o de personal que el conjunt de les administracions públiques destinen a estos centres.La present llei proposa atendre la necessària col·laboració entre les administracions públiques, les institucions i els titulars privats, amb la finalitat de proporcionar un sistema bibliotecari coherent.

Amb esta llei es pretén garantir l'accés públic a la informació, estenent, en tots els sectors de la societat valenciana, l'hàbit de la lectura com a pilar bàsic de la formació, de l'aprenentatge i de l'educació de l'individu; així mateix, també pretén l'exercici de la igualtat d'oportunitats dels ciutadans perquè, des de la seua llibertat, puguen cultivar-se, desplegar els seus interessos culturals, augmentar progressivament els seus coneixements i millorar les seues capacitats personals i socials.

Les biblioteques públiques tenen un paper fonamental en el foment de la lectura i en la creació i el manteniment d'hàbits lectors. Les biblioteques garantixen, en condicions d'igualtat d'oportunitats, l'accés de tots els ciutadans al pensament i a la cultura.

La llei s'estructura entorn de quatre títols que contenen cinquanta articles, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

El títol I tracta de les disposicions generals, en què s'especifica l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la llei i es definixen els conceptes bàsics.El títol II, dividit en set capítols, regula el Sistema Bibliotecari Valencià, la seua estructura i competències, i els efectes de la integració en el Sistema.

El capítol I es dedica a establir disposicions generals relatives al Sistema Bibliotecari Valencià.

El capítol II regula la Biblioteca Valenciana, com a cap del Sistema Bibliotecari Valencià, centre superior bibliotecari i depòsit bibliogràfic bàsic de la Comunitat Valenciana.

El capítol III regula la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

El capítol IV regula els centres de lectura pública municipals, entre els quals es troben: les biblioteques centrals de xarxa urbana municipal, les biblioteques públiques municipals, les agències de lectura pública municipals i els servicis bibliotecaris mòbils. Així mateix, regula les condicions d'integració i un nou sistema d'accés a la xarxa dels centres de lectura pública municipals, basat en una resolució de la conselleria competent en matèria de biblioteques.

El capítol V regula i definix la funció essencial de col·laboració amb el sistema de les biblioteques de centres públics d'ensenyança.

El capítol VI establix les bases de la xarxa de biblioteques especialitzades i centres de documentació de la Comunitat Valenciana.

El capítol VII versa sobre les biblioteques privades d'interés públic.

El títol III definix el Consell Assessor de Biblioteques de la Comunitat Valenciana com a òrgan col·legiat, consultiu i assessor de la conselleria competent en matèria de biblioteques, i establix una revisió de la seua composició i funcions a fi de dotar-lo d'una major eficàcia.

El títol IV establix un sistema d'infraccions i sancions, que s'afig a les que, amb caràcter general, establix la Llei de Patrimoni Cultural Valencià.

La llei acaba amb quatre disposicions transitòries: la primera regularitza la situació de les biblioteques que formen part de la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals; la segona regula la integració dels centres de lectura pública municipal en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana; la tercera regula la integració de les biblioteques especialitzades i els centres de documentació dependents de les entitats i les institucions públiques de la Generalitat en la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana; la quarta dóna un termini per a l'adaptació de la resta de biblioteques a el que es regula en aquesta llei. També presenta una disposició derogatòria de totes les disposicions que s'oposen al que es regula en la present llei, com també de vigència normativa específica. I tres disposicions finals, la primera de les quals modifica l'article 77 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià, a fi d'agregar al text els nous productes i suports que han passat a integrar el patrimoni bibliogràfic i audiovisual valencià.TÍTOL I

Disposicions preliminarsCAPÍTOL ÚNIC

Objecte, àmbit d'aplicació i definicionsArticle 1. Objecte de la llei

Constituïxen l'objecte d'esta llei:

1. L'establiment de les bases i les estructures fonamentals necessàries per a la planificació, la creació, l'organització, el funcionament i la coordinació del Sistema Bibliotecari Valencià.

2. Garantir els servicis que faciliten el funcionament de les biblioteques i el dret dels ciutadans a la lectura i a l'accés a mitjans i continguts informatius en el marc actual de la societat del coneixement i les tecnologies de la informació i la comunicació.Article 2. Àmbit d'aplicació

1. Queden compresos en l'àmbit d'aplicació d'esta llei els centres bibliotecaris de titularitat o ús públic, i els centres bibliotecaris de titularitat privada incorporats al Sistema Bibliotecari Valencià.2. El patrimoni bibliogràfic valencià s'ha de regir per les seues normes específiques.Article 3. Definicions

A l'efecte d'esta llei, s'entén per:

1. Biblioteca.

a) És la institució on es conserven, gestionen, cataloguen, classifiquen i divulguen col·leccions o un conjunt organitzat de llibres, manuscrits, publicacions periòdiques o seriades, documentació gràfica, fotogràfica, fonogràfica, audiovisual i multimèdia i qualsevol altres materials, llibres electrònics o fonts d'informació fixada en qualsevol tipus de suport per a la consulta en sala o per mitjà de préstec personal o per a ser comunicada a través de xarxes tancades o obertes. La finalitat que té és contribuir, amb els mitjans tècnics i personals adequats, a l'obtenció de la informació i el desenvolupament de la investigació, l'educació i l'oci.

b) Les biblioteques poden ser públiques, d'interés públic i privades.

1.r Biblioteca pública és aquella creada per l'administració pública amb la finalitat d'oferir un servici públic.

2.n Biblioteca d'interés públic és aquella creada per persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, que oferix un servici públic.

3.r Biblioteca privada és la que té com a propietaris persones físiques o jurídiques i pertany a l'àmbit privat, amb un accés d'ús restringit.

2. Agències de lectura.

És la institució que té funcions i presta servicis semblants als d'una biblioteca, els requisits mínims de la qual s'establixen en l'article 26 de la present llei.

3. Servicis bibliotecaris mòbils.

Són els servicis bibliotecaris que s'oferixen de manera itinerant.4. Centres de lectura pública municipals.

Són les biblioteques centrals de xarxa urbana municipal, les biblioteques públiques municipals, les agències de lectura pública municipals i els servicis bibliotecaris mòbils municipals.

5. Centre bibliotecari.

És l'expressió genèrica que inclou la referència a les biblioteques i a les agències de lectura.

6. Biblioteca especialitzada.

És la institució que reunix, gestiona i difon un fons especialitzat de caràcter científic, tècnic o cultural, atén una comunitat específica d'usuaris i subministra informació detallada per a l'estudi, la gestió o la investigació en camps concrets del coneixement.

7. Centre de documentació.

És la institució que reunix, gestiona i difon la documentació d'una àrea del coneixement determinat que ha sigut adquirida o elaborada per l'organisme o institució a què se circumscriu.TÍTOL II

Sistema bibliotecari valenciàCAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 4. Estructura del Sistema Bibliotecari Valencià

1. L'òrgan directiu del Sistema Bibliotecari Valencià és la conselleria competent en matèria de biblioteques.

2. El Sistema Bibliotecari Valencià està integrat per:

a) La Biblioteca Valenciana.

b) Les biblioteques públiques provincials de la Comunitat Valenciana, sense perjuí del que disposa la normativa estatal que les afecte.

c) Les biblioteques públiques municipals, les agències de lectura pública municipals i els servicis bibliotecaris mòbils municipals de la Comunitat Valenciana.

d) Les biblioteques dels centres públics d'ensenyança universitària de la Comunitat Valenciana.

e) Les biblioteques dels centres públics d'ensenyança no universitària de la Comunitat Valenciana.

f) Les biblioteques especialitzades dependents de les entitats i institucions públiques de la Comunitat Valenciana.

g) Els centres de documentació dependents de les entitats i institucions públiques de la Comunitat Valenciana.

h) El Consell Assessor de Biblioteques de la Comunitat Valenciana.

3. Així mateix, poden formar part del Sistema Bibliotecari Valencià les biblioteques privades declarades d'interés públic la integració de les quals s'acorde per resolució de la conselleria competent en matèria de biblioteques, per mitjà del procediment establit reglamentàriament d'acord amb l'article 38 de la present llei.

Article 5. Competències

1. La conselleria competent en matèria de biblioteques exercix la superior direcció, coordinació, planificació i inspecció dels centres bibliotecaris que formen part del Sistema Bibliotecari Valencià.2. La conselleria competent en matèria de biblioteques ha d'elaborar i mantindre actualitzat un mapa de les biblioteques integrades en el Sistema Bibliotecari Valencià que són competència seua.

3. La conselleria competent en matèria d'ensenyança no universitària exercix la superior direcció, coordinació, planificació i inspecció de les biblioteques dels centres públics d'ensenyança no universitària.En el marc de la legislació aplicable sobre universitats, la conselleria competent en matèria d'ensenyança universitària exercix les funcions de coordinació atribuïdes en la present llei respecte a les biblioteques dels centres públics universitaris en col·laboració amb les universitats de la Comunitat Valenciana i coordinant-se a este efecte amb la conselleria competent en matèria de biblioteques.

4. Respecte als centres de documentació i biblioteques especialitzades dependents de la Generalitat, són competents les entitats i institucions públiques que en tenen la titularitat.

5. Respecte als centres de documentació i biblioteques especialitzades no dependents de la Generalitat, són competents les entitats i institucions que en tenen la titularitat.

6. Les conselleries, les entitats i les institucions amb competències en biblioteques i centres de documentació regulades per aquest article, mantindran la necessària coordinació i la cooperació entre si.Article 6. Efectes de la integració en el Sistema Bibliotecari ValenciàLa conselleria competent en matèria de biblioteques ha de vetlar perquè la integració en el Sistema Bibliotecari Valencià facilite als seus membres l'adopció de polítiques comunes, l'intercanvi d'informació, la coordinació del préstec interbibliotecari, la investigació bibliotecària i el desplegament de servicis d'accés a la informació i a la comunicació en les biblioteques.Article 7. Deure d'informació

1. Totes les persones titulars o responsables de biblioteques integrants del Sistema Bibliotecari Valencià han de proporcionar a la conselleria competent en matèria de biblioteques les dades sobre personal, fons, pressupostos, instal·lacions, equipament, servicis i ús dels servicis, així com informar anualment de les variacions que s'hi produïsquen, amb la finalitat d'avaluar-les i difondre-les.

2. El departament competent en matèria de biblioteques ha de promoure que les biblioteques que no formen part del Sistema Bibliotecari Valencià aporten la informació necessària a l'efecte de completar el coneixement de l'oferta bibliotecària de la Comunitat Valenciana, així com de tots aquells que continguen fons d'interés per a la cultura valenciana.Article 8. Mapa de biblioteques de la Comunitat Valenciana

1. El mapa de biblioteques de la Comunitat Valenciana és l'instrument que recull informació de qualsevol tipus de biblioteques i centres de lectura de la Comunitat Valenciana relativa a la tipologia, els serveis que presta, els fons bibliogràfic, el personal, l'equipament, la superfície i el manteniment.

2. La conselleria competent en matèria de biblioteques elaborarà, actualitzarà i publicarà el mapa de biblioteques de la Comunitat Valenciana.

3. Les inversions que duguen a terme les diferents administracions públiques en equipaments bibliotecaris es reflectiran en el mapa de biblioteques de la Comunitat Valenciana.Article 9. Pla de Foment de la Lectura de la Comunitat Valenciana

1. La conselleria competent en matèria de biblioteques ha d'elaborar el Pla de Foment de la Lectura de la Comunitat Valenciana, com a instrument de planificació de les actuacions sobre la lectura pública.

2. El Pla de Foment de la Lectura considerarà la lectura com una ferramenta bàsica per a l'exercici del dret a l'educació i a la cultura, en el marc de la societat del coneixement, i subratllarà l'interés general de la lectura en la vida quotidiana de la societat per mitjà del foment de l'hàbit lector. El Pla de Foment de la Lectura tindrà especial consideració amb la població infantil i juvenil i amb els sectors socials més desfavorits, amb particular atenció a les persones amb discapacitat, així com amb l'aprenentatge continu dels ciutadans de qualsevol edat, i impulsarà el suport a la lectura per part de les administracions públiques.3. El pla de foment de lectura haurà de ser impulsat per la conselleria corresponent per al desenvolupament en l'àmbit local, amb la participació dels serveis i de les institucions locals competents en la matèria.Article 10. Inspecció dels centres bibliotecaris públics de la Comunitat Valenciana

Els centres bibliotecaris públics de la Comunitat Valenciana tenen el deure de facilitar a la conselleria competent en matèria de biblioteques la informació que els siga sol·licitada per a comprovar el compliment de la normativa vigent, i de permetre l'accés i l'actuació dels tècnics de la conselleria.

Les deficiències detectades en les inspeccions als centres bibliotecaris poden donar lloc a l'inici d'un expedient sancionador, de conformitat amb allò regulat en esta llei.Article 11. Normes en matèria de conservació i reproducció

1. Les biblioteques de la Comunitat Valenciana han de garantir la conservació i protecció dels fons integrants del patrimoni bibliogràfic valencià, d'acord amb la legislació vigent.

2. Les obres integrants del patrimoni bibliogràfic valencià depositades en estes biblioteques es poden reproduir o convertir a un altre format amb fins de conservació i preservació, d'acord amb les normes reguladores de la propietat intel·lectual.

3. La reproducció o conversió a un altre format requerix l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de biblioteques, amb la finalitat de garantir les condicions de seguretat necessàries. La conselleria competent en matèria de biblioteques pot exigir l'entrega d'una còpia de l'obra reproduïda. El procediment d'autorització corresponent s'ha de desplegar reglamentàriament.

4. Les biblioteques que disposen de fons antics, especialitzats, rars o valuosos i no disposen de mitjans per a conservar-los i avaluar-los, poden recórrer a la Biblioteca Valenciana per a obtindre assessorament i, si és el cas, ajuda a fi de tindre correctament instal·lats els dits fons.

Article 12. Biblioteques digitals

1. Les biblioteques i centres de documentació que integren el Sistema Bibliotecari Valencià poden desplegar projectes de biblioteques digitals, enteses com el conjunt organitzat i estructurat de documents digitals reunits basant-se en uns criteris prèviament definits, que oferix als usuaris un accés fàcil i d'altres servicis no presencials.2. Aquestes biblioteques s'han d'organitzar seguint les pautes i les directrius internacionals. Les administracions públiques, i, especialment, la conselleria competent en matèria de biblioteques, informaran i recomanaran les pautes internacionals.CAPÍTOL II

La Biblioteca ValencianaArticle 13. Naturalesa i funcions de la Biblioteca Valenciana

1. La Biblioteca Valenciana, que té la denominació Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, és el cap del Sistema Bibliotecari Valencià i es constituïx com el centre superior bibliotecari de la Generalitat i depòsit bibliogràfic bàsic de la Comunitat Valenciana, dependent de la conselleria competent en matèria de biblioteques.

2. Ha de desplegar les funcions següents:

a) Reunir, conservar i organitzar els fons següents, amb independència del seu suport material:

1.r Les obres editades o produïdes a la Comunitat Valenciana.

2.n Obres sobre la Comunitat Valenciana o relacionades amb la cultura i l'idioma valencians, encara que s'hagen editat o produït fora.3.r Obres d'autors valencians, encara que s'hagen editat o produït fora de la Comunitat Valenciana.

b) Elaborar, gestionar i difondre la bibliografia valenciana en col·laboració amb altres institucions.

c) Posar a la disposició de la ciutadania i de les institucions els fons que custodia, amb les limitacions que en requeresca la preservació. Les normes d'accés i consulta dels fons s'han d'establir reglamentàriament.

d) Ser un centre de recursos per a la investigació sobre temes valencians.

e) Elaborar el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana i afavorir-ne la integració en tots els catàlegs col·lectius de les mateixes característiques que es creen a la resta d'Espanya o en l'àmbit internacional. El Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana inclou la descripció bibliogràfica i localització de llibres i d'altres fons bibliogràfics depositats en biblioteques i institucions valencianes públiques o privades que, per la seua antiguitat, singularitat o riquesa, formen part del patrimoni cultural valencià.

f) Vetlar per l'adequada conservació dels fons que integren el patrimoni bibliogràfic valencià i prestar els servicis de suport necessaris, en col·laboració amb altres institucions.

g) Mantindre les relacions de cooperació oportunes amb les entitats posseïdores dels fons que integren el patrimoni bibliogràfic valencià.h) Desplegar i gestionar la Biblioteca Valenciana Digital.

i) Exercir funcions de suport als centres bibliotecaris integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana i en la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana.

j) Impulsar la cooperació entre les distintes xarxes de biblioteques de la Comunitat Valenciana.

k) Mantindre l'adequada cooperació amb els servicis bibliotecaris de distints àmbits.

3. S'establix l'obligació de depòsit a la Biblioteca Valenciana d'un dels exemplars procedents del Depòsit Legal, en la forma i amb les excepcions que reglamentàriament es determinen.

4. Els fons bibliogràfics, hemerogràfics, audiovisuals, multimèdia i qualssevol altres que formen part del patrimoni bibliogràfic valencià i adquirits per la Generalitat han de ser depositats preferentment a la Biblioteca Valenciana, independentment de la temàtica i el lloc de procedència.

5. La Biblioteca Valenciana gaudix de preferència en els casos de reassentament de fons de biblioteques que són propietat de la Generalitat, o de depòsit de fons procedents d'altres biblioteques.

Els propietaris de fons que resulten d'interés per a la inclusió en la Biblioteca Valenciana poden depositar-hi, durant el temps establit de mutu acord, els fons bibliogràfics o documentals de la seua propietat, i són a càrrec de la Biblioteca Valenciana les despeses d'instal·lació, manteniment i descripció. El propietari haurà d'autoritzar la consulta i reproducció dels fons amb fins d'investigació, en les mateixes condicions que els altres fons de la Biblioteca Valenciana, amb les limitacions que establisca la legislació vigent.

Article 14. La Biblioteca Valenciana Digital

1. És un repositori de documents digitals normalitzats i de recursos d'informació en què es poden incloure tant les obres integrants del patrimoni bibliogràfic valencià creades en format digital com les versions digitals de les obres integrants del patrimoni bibliogràfic valencià, i també obres d'especial rellevància per a la cultura valenciana, per facilitar-ne la preservació, la difusió i la comunicació pública a través d'Internet.

2. Les obres han de ser de domini públic o s'ha de disposar de l'autorització expressa dels titulars dels drets de propietat intel·lectual, segons allò regulat per la legislació vigent.

3. La Biblioteca Valenciana ha d'impulsar la digitalització de les obres integrants del patrimoni bibliogràfic valencià i les ha d'integrar en la Biblioteca Valenciana Digital.CAPÍTOL III

Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat ValencianaArticle 15. Definició i estructura de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana

1. La Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana és el conjunt d'institucions que disposen de col·leccions i fons bibliogràfics de caràcter general, oferixen servicis bàsics d'informació als ciutadans, fomenten l'hàbit lector i es troben dins dels paràmetres establits per esta llei.

2. Està integrada per:

a) Les biblioteques públiques provincials, sense perjuí d'allò disposat per la normativa estatal que les afecte.

b) Centres de lectura pública municipals (biblioteques centrals de xarxa urbana municipal, biblioteques públiques municipals, agències de lectura pública municipals i servicis bibliotecaris mòbils municipals) que s'integren en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana segons preveu l'article 29 d'esta llei.

3. L'òrgan administratiu autonòmic competent en matèria de biblioteques assumix la coordinació de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

4. La Biblioteca Valenciana ha de col·laborar amb la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana i exercir funcions de suport i assessorament.Article 16. Funcions de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana

1. Les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana han de disposar de fons de caràcter general, oferir servicis d'informació de tipus cultural, educatiu, recreatiu i social, de consulta i de préstec, i estar obertes a tots els ciutadans. Han de prestar especial atenció al desplegament de projectes de foment de l'hàbit lector.

2. Han d'oferir servicis diferenciats per a adults i xiquets.

3. Han de complir les mesures de discriminació positiva establides per la normativa vigent.

4. Els seus fons han de ser de lliure accés i susceptibles de préstec, excepte els fons de caràcter patrimonial, que són els regulats en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, o que siga necessari per raons de seguretat i conservació.5. Han de disposar d'un espai degudament preparat per a servicis presencials.

6. Han d'adquirir els materials i facilitar l'accés als recursos d'acord amb criteris de qualitat i adequació a les necessitats de la comunitat d'usuaris.

7. Han de garantir els drets dels usuaris a la intimitat i privacitat, per la qual cosa estan obligades a mantindre reserva de les dades demanades als usuaris i dels documents que han utilitzat, segons la normativa vigent.

8. Les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana, en la prestació dels seus servicis, han de garantir el respecte dels drets de propietat intel·lectual i drets afins sobre obres i produccions que integren els seus fons, aplicant la normativa vigent.

9. Amb l'objecte de facilitar la seua avaluació, han d'elaborar anualment una memòria que reflectisca les principals dades de la seua activitat i funcionament i les previsions per a l'any següent.Article 17. Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana

1. La Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana està integrada per:

a) Els centres de lectura pública municipals que estiguen integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana. S'hi han d'incorporar, sol·licitant-ho prèviament, mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de biblioteques.

b) Les biblioteques públiques provincials gestionades per la Generalitat.

2. El departament de l'administració autonòmica competent en matèria de biblioteques ha d'assumir la coordinació tècnica d'esta xarxa.

3. Les biblioteques que integren la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana han de desplegar un programa de treball cooperatiu per a la realització i el manteniment d'un catàleg col·lectiu de fons en línia i amb un portal de servicis virtuals al ciutadà.

4. La Biblioteca Valenciana ha de col·laborar amb la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana.Article 18. Servicis

1. Els centres que formen part de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana han de prestar, almenys, els servicis bàsics següents:

a) Informació i orientació per a l'ús de la biblioteca i la satisfacció de les necessitats informatives dels ciutadans.

b) Informació bibliogràfica i de referència.

c) Lectura i consulta en sala de les publicacions que integren el seu fons.

d) Préstec individual de llibres i d'altres materials.

e) Accés a la informació digital a través d'Internet o les xarxes anàlogues que es puguen desplegar.

2. Els ciutadans han d'accedir als servicis bàsics dels centres que formen part de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana de manera lliure i gratuïta.

3. Així mateix, poden prestar servicis de:

a) Còpia de documents d'acord amb les normes legals establides.b) Préstec interbibliotecari.

c) Préstec col·lectiu.Article 19. Accés a xarxes electròniques

Els centres que formen part de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana han de facilitar l'accés a xarxes electròniques d'acord amb els criteris següents:

1. Aprofitar plenament el potencial de les xarxes d'informació i, en particular, d'Internet.

2. Facilitar la consulta de recursos electrònics als usuaris i oferir punts públics d'accés en què es presten l'assistència i l'orientació adequades, de conformitat amb la legislació vigent.

3. Respectar els drets dels usuaris, inclosos els relatius a la confidencialitat i a la intimitat, de conformitat amb la legislació vigent.4. Actualitzar contínuament els seus directoris d'accés a Internet, tenint en compte la tipologia d'usuaris i la realitat social de la comunitat a la qual presten els seus servicis.Article 20. Desenvolupament de les col·leccions

1. El desenvolupament de la col·lecció dels centres que formen part de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana s'ha de basar en el criteri professional independent del bibliotecari, que pot recolzar en la consulta a òrgans representatius dels usuaris, col·lectius locals i altres institucions educatives, culturals i informatives.

2. Els centres de la xarxa poden col·laborar amb les institucions culturals, educatives i informatives del seu entorn.3. Els centres de la xarxa han de facilitar l'accés a materials que no formen part de les seues col·leccions, amb l'ajuda de mitjans com els préstecs interbibliotecaris nacionals i internacionals i els servicis d'obtenció de documents, incloent-hi la utilització de servicis d'informació electrònics i xarxes d'informació.

4. El pla de desenvolupament de les col·leccions ha de contemplar tant el ritme d'adquisicions dels diferents suports com eliminacions o expurgació, i també els fons que en les biblioteques públiques han de ser de conservació (els corresponents al patrimoni bibliogràfic i els d'interès local).Article 21. Personal

1. Els centres de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana han de disposar de prou personal i amb la qualificació i el nivell tècnic que exigisquen les diverses funcions que han d'exercir.

2. La conselleria competent en matèria de biblioteques ha de vetlar per la formació continuada i el reciclatge professional del personal tècnic de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana, per mitjà de l'organització de cursos, reunions professionals i activitats.Article 22. Drets i obligacions dels usuaris de les biblioteques

1. Drets generals dels usuaris.

Els usuaris dels centres que integren la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana han de tindre a la seua disposició, si és el cas, les condicions generals de la prestació del servici bibliotecari establides pels seus titulars. Així mateix, s'ha de tindre en compte l'atenció a col·lectius amb necessitats especials.

2. Obligacions generals dels usuaris.

Els usuaris tenen l'obligació d'observar un comportament correcte i adequat per al bon funcionament dels centres de la xarxa, d'acord amb el que establix esta llei. En particular, tenen les obligacions següents:a) Respectar els drets dels altres usuaris.

b) No fer ús dels centres o servicis bibliotecaris per a una finalitat diferent de la d'exercir el seu dret com a usuari.

c) Respectar els drets de propietat intel·lectual corresponents als materials objecte de consulta o préstec.

d) Cuidar els materials bibliotecaris, informatius i qualssevol altres a què s'accedisca.

e) Cuidar els béns mobles i immobles de les biblioteques.

f) Tornar els documents prestats en les mateixes condicions en què els van retirar en préstec.

g) Acreditar la condició d'usuari si és requerit en este sentit.

h) Complir les normes de funcionament establides en cada centre bibliotecari.CAPÍTOL IV

Centres de lectura pública municipalsArticle 23. Objectius

Els centres de lectura pública municipals han d'organitzar els seus servicis segons la tipologia del centre, en virtut de les característiques del territori en què s'ubique i amb la finalitat d'aconseguir els objectius següents:

1. Crear i fomentar els hàbits de lectura.

2. Respondre a les necessitats informatives, formatives i d'oci dels ciutadans.

3. Ser centres d'autoformació dels ciutadans.

4. Desplegar un paper actiu essencial en l'extensió de l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació entre tots els ciutadans.

5. Ser centres culturals actius i promotors d'activitats culturals.6. Garantir l'accés dels ciutadans a tot tipus d'informació de la comunitat.

7. Formació d'usuaris.Article 24. Centres de lectura pública municipals

Els centres de lectura pública municipals es poden estructurar de la manera següent:

1. Biblioteques centrals de xarxa urbana municipal.

2. Biblioteques públiques municipals.

3. Agències de lectura pública municipals.

4. Servicis bibliotecaris mòbils municipals.Article 25. Biblioteques centrals de xarxa urbana municipal

1. Als municipis amb una població que supere els 25.000 habitants, la Generalitat ha d'impulsar la creació i el manteniment d'una xarxa bibliotecària urbana, encapçalada per una biblioteca central de xarxa urbana municipal, que ha de coordinar les polítiques i els servicis bibliotecaris dels centres de lectura pública municipals del seu terme municipal i ha d'oferir la col·lecció bibliogràfica i una gamma de servicis més completa de la xarxa.

2. A les biblioteques centrals de xarxa urbana municipal els corresponen les funcions següents:

a) Ser el centre coordinador de recursos bibliogràfics i d'informació del municipi.

b) Establir els criteris comuns de funcionament i fomentar la cooperació entre tots els centres de lectura pública municipals de la xarxa urbana.

c) Promoure activitats de difusió de la lectura i promoció de l'ús als centres de lectura pública municipals.

3. Les biblioteques centrals de xarxa urbana municipal han de complir els requisits mínims següents:

a) Complir la normativa específica sobre persones amb discapacitat i en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.

b) La superfície d'ús exclusiu bibliotecari ha de ser, com a mínim, de 600 metres quadrats útils.

c) Han de disposar en la plantilla de la corporació municipal, com a mínim, d'una plaça de facultatiu de biblioteques i de dos places d'auxiliar de biblioteques.

d) S'establix un horari mínim d'obertura setmanal al públic de 40 hores.Article 26. Biblioteques públiques municipals

1. Als municipis amb una població que supere els 5.000 habitants, d'acord amb allò prescrit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, ha de crear-se i mantindre's, almenys, una biblioteca pública municipal.

2. Per a la creació de biblioteques públiques municipals, s'han de complir els requisits mínims següents:

a) Complir la normativa específica sobre persones amb discapacitat, i en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.

b) Disposar d'una superfície d'ús exclusiu bibliotecari de 300 metres quadrats útils com a mínim.

c) Disposar en la plantilla de la corporació municipal, com a mínim, de les següents places de personal tècnic de biblioteques:

1.r Biblioteques de municipis d'entre 5.000 i 10.000 habitants: un tècnic de biblioteques.

2.n Biblioteques de municipis de més de 10.000 habitants: un facultatiu de biblioteques i un tècnic de biblioteques.

d) Establir un horari mínim d'obertura setmanal al públic de 30 hores per a biblioteques públiques pertanyents a municipis d'entre 5.000 i 10.000 habitants, i de 35 hores per a biblioteques públiques pertanyents a municipis de més de 10.000 habitants.Article 27. Agències de lectura pública municipals

1. Als municipis amb una població que no supere els 5.000 habitants pot crear-se i mantindre's una agència de lectura pública municipal.

2. Per a la creació d'agències de lectura pública municipals, s'han de complir els requisits mínims següents:

a) Complir la normativa específica sobre persones amb discapacitat i en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.

b) Disposar d'una superfície d'ús exclusiu bibliotecari de 150 metres quadrats útils.

c) Disposar en la plantilla de la corporació municipal, com a mínim, de les següents places de personal de biblioteques: un auxiliar de biblioteques.

d) Desplegar un horari mínim d'obertura setmanal al públic de 20 hores.Article 28. Servicis bibliotecaris mòbils

1. Als municipis amb una població que supere els 25.000 habitants amb nuclis de població dispersos, pot crear-se, dins de la xarxa bibliotecària urbana, un servici bibliotecari mòbil, com a forma idònia per a atendre les necessitats de lectura pública en els casos en què no s'opte per establir centres de lectura pública fixos.

2. La Generalitat ha d'impulsar la creació i el funcionament d'un servici bibliotecari mòbil per als municipis que, per l'entitat demogràfica, no tenen centre de lectura pública. Esta iniciativa pot realitzar-la per si mateixa o en col·laboració amb altres administracions.Article 29. Integració dels centres de lectura pública municipals en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana

1. Els centres de lectura pública municipals s'han d'integrar en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de biblioteques, amb la sol·licitud prèvia dels ajuntaments interessats i després de la verificació dels requisits establits en els articles 24 a 28 d'esta llei.

2. Els ajuntaments titulars dels centres de lectura pública municipals han de sol·licitar a la conselleria competent en matèria de biblioteques la integració en la Xarxa de Biblioteques Publiques de la Comunitat Valenciana i han d'aportar la documentació necessària per a acreditar el compliment dels requisits mínims regulats en la present llei.

Article 30. Obligacions de la Generalitat

La Generalitat, dins de les seues disponibilitats pressupostàries, ha d'assumir les obligacions següents amb els centres de lectura pública municipals que s'integren en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana:

1. Subvencionar l'adquisició del lot fundacional de la col·lecció bibliogràfica, en el cas de centres de lectura pública municipals de nova creació.

2. Convocar ajudes anuals destinades als centres de lectura pública municipals.

3. Exercir la direcció tècnica i la coordinació de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

4. Realitzar la inspecció tècnica de les biblioteques.

5. Afavorir la formació permanent i el reciclatge professional del personal de biblioteques.

6. Assessorar tècnicament les biblioteques.

7. Facilitar la integració dels centres de lectura pública municipals en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana.

8. Elaborar i gestionar el catàleg col·lectiu de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana.

9. Realitzar, a través de l'òrgan competent de l'administració autonòmica en matèria de biblioteques, recomanacions tècniques per a la creació i renovació d'infraestructures en centres de lectura pública municipals.Article 31. Obligacions dels ajuntaments

Els ajuntaments amb centres de lectura pública municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana han d'assumir les obligacions següents:

1. Mantindre els centres de lectura pública municipals i les col·leccions bibliogràfiques en condicions òptimes per a prestar els seus servicis.

2. Disposar d'un local que complisca la normativa vigent en matèria de construcció, seguretat i accessibilitat d'edificis públics.3. Dotar i mantindre la plantilla de personal i l'horari regulat en la present llei.

4. Disposar dels elements telemàtics i informàtics necessaris en cas d'integrar-se en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana.5. Potenciar l'ús dels serveis bibliotecaris i la captació de nous usuaris.CAPÍTOL V

Biblioteques dels centres públics d'ensenyança

de la Comunitat ValencianaArticle 32. Biblioteques dels centres públics d'ensenyança no universitària

1. Les biblioteques escolars proporcionen la informació i el material necessaris per al suport dels objectius acadèmics, complixen funcions pedagògiques, faciliten l'accés a la cultura i eduquen en la utilització dels seus fons.

2. Les conselleries competents en matèria de cultura i d'educació han d'establir mecanismes de col·laboració entre les biblioteques escolars públiques i la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

3. Les biblioteques públiques poden oferir suport a les biblioteques escolars per mitjà del préstec interbibliotecari, l'assessorament tècnic, la formació d'usuaris i, també, la participació en programes conjunts.4. La conselleria competent incentivarà l'obertura de les biblioteques escolars als ciutadans de l'entorn en aquells municipis on no es dispose d'un servei de lectura pública mitjançant el procediment que es determine.Article 33. Biblioteques dels centres públics d'ensenyança universitària

1. Les biblioteques universitàries servixen a l'alumnat, al professorat i al personal d'administració i servicis en les seues respectives activitats i funcions dins de la comunitat universitària, en especial en la investigació, l'aprenentatge, la docència i el perfeccionament personal i professional de tots.

2. Als efectes d'accés a la informació i protecció de fons d'especial valor històric o cultural, s'ha de fomentar la cooperació entre les biblioteques de les universitats públiques i els altres components del Sistema Bibliotecari Valencià a través de la Biblioteca Valenciana.3. Garantir, mitjançant els repositoris institucionals, la conservació de la producció bibliogràfica, docent i científica de la universitat, i proporcionar-hi accés sempre que siga possible.CAPÍTOL VI

Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres

de Documentació de la Comunitat ValencianaArticle 34. Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centre de Documentació de la Comunitat Valenciana

1. La Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana és el conjunt de biblioteques especialitzades i centres de documentació que disposen de col·leccions i fons bibliogràfics de caràcter especialitzat, oferixen servicis bàsics i avançats d'informació a usuaris especialitzats i es troben dins dels paràmetres establits per esta llei.

2. Està integrada per:

a) Les biblioteques especialitzades i els centres de documentació dependents de l'administració de la Generalitat.

b) Les biblioteques especialitzades i els centres de documentació dependents d'altres administracions públiques valencianes que s'integren en la xarxa d'acord amb els requisits i el procediment establits reglamentàriament.

c) Les biblioteques especialitzades i els centres de documentació d'institucions o entitats privades que s'integren en la xarxa d'acord amb els requisits i el procediment establits reglamentàriament.3. L'òrgan administratiu autonòmic competent en matèria de biblioteques ha d'assumir la coordinació de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana.

4. La Biblioteca Valenciana ha de col·laborar amb la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana i hi ha d'exercir funcions de suport i assessorament.

Article 35. Missió i objectius de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana

1. La Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana és un entorn col·laboratiu la missió del qual és afavorir la cooperació i coordinació entre els centres a fi de fomentar l'intercanvi de coneixements i experiències i l'ús compartit de recursos per a millorar la qualitat dels servicis i reduir costos.2. Els objectius que es pretenen aconseguir són:

a) Posar a la disposició de les institucions o dels usuaris que estes determinen, de manera àgil i econòmica, els registres culturals i d'informació científica o tècnica de què disposen, incloent-hi treballs i informes elaborats o encarregats per les entitats de què les dites biblioteques i centres depenguen.

b) Desplegar criteris de gestió de col·leccions.

c) Gestionar i mantindre els catàlegs.

d) Definir i dur a terme servicis conjunts per a la comunitat d'usuaris que difonguen i fomenten l'ús de les col·leccions dels centres.e) Dissenyar programes de formació contínua del personal.Article 36. La seu virtual de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana

1. La seu virtual de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana permet la consulta dels catàlegs en línia dels centres que formen part de la Xarxa i del directori d'estes institucions, al mateix temps que dóna accés a d'altres recursos i documentació d'interés tant per als usuaris com per als professionals, en un entorn de treball col·laboratiu en línia.

2. L'òrgan administratiu autonòmic competent en matèria de biblioteques ha d'assumir la coordinació tècnica d'esta seu virtual.

3. La Biblioteca Valenciana ha de col·laborar amb la seu virtual de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana.Article 37. Funcionament de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana

El funcionament de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana s'ha de regular reglamentàriament.CAPÍTOL VII

Biblioteques privades d'interés públic de la Comunitat ValencianaArticle 38. Biblioteques privades d'interés públic

1. A l'efecte d'esta llei, s'entén per biblioteques privades d'interés públic els centres creats per persones físiques o jurídiques de caràcter privat que oferixen un servici públic relacionat amb una comunitat específica d'usuaris i que subministren informació detallada per a l'estudi, la gestió o la investigació en camps concrets del coneixement.En especial, tenen la dita consideració les biblioteques de les universitats privades i dels centres universitaris privats adscrits o integrats en alguna d'estes, o adscrits a una universitat pública.

2. Poden integrar-se en el Sistema Bibliotecari Valencià, mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de biblioteques, les biblioteques que complisquen determinats requisits i en les condicions establides reglamentàriament.

En el cas de biblioteques d'universitats privades i de centres universitaris privats a què es referix l'apartat anterior, és necessari, a més, l'informe de la conselleria competent en matèria d'universitats.

TÍTOL III

El Consell Assessor de Biblioteques de la Comunitat ValencianaArticle 39. El Consell Assessor de Biblioteques de la Comunitat Valenciana

El Consell Assessor de Biblioteques de la Comunitat Valenciana és l'òrgan col·legiat, consultiu i assessor de la conselleria competent en matèria de biblioteques.

Article 40. Composició

1. El Consell Assessor de Biblioteques de la Comunitat Valenciana estarà format pel president, el vicepresident i els vocals.

2. En serà president el titular de la conselleria competent en matèria de biblioteques de la Generalitat.

3. En serà vicepresident el director general competent en matèria de biblioteques.

4. En seran vocals:

a) El funcionari de major rang de la Biblioteca Valenciana.

b) El cap de servei responsable en matèria de biblioteques.

c) Un representant del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.

d) Un representant del Consell Valencià de Cultura.

e) Fins a quatre membres de lliure designació del titular de la conselleria competent en matèria de biblioteques, dels quals un serà membre de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Generalitat.

f) Un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

5. En serà secretari el funcionari de major rang en matèria de biblioteques de la direcció general competent en matèria de biblioteques.

Article 41. Funcions

1. El Consell Assessor de Biblioteques de la Comunitat Valenciana s'ha de reunir almenys una vegada l'any. A les reunions poden assistir, amb veu i sense vot, els assessors que es crega convenient.

2. El Consell Assessor de Biblioteques de la Comunitat Valenciana ha de debatre qualsevol assumpte relacionat amb:

a) La superior direcció, coordinació tècnica i inspecció de les biblioteques del Sistema Bibliotecari Valencià.

b) La planificació bibliotecària.

c) L'elaboració dels reglaments i convenis que han de regir els centres adscrits al Sistema Bibliotecari Valencià.

d) L'aprovació dels criteris d'unificació de tècniques i mètodes biblioteconòmics que han de ser d'adopció obligada pels centres adscrits al Sistema Bibliotecari Valencià, d'acord amb les normes recomanades pels organismes internacionals competents, per a facilitar l'intercanvi d'informació entre els diferents sistemes bibliotecaris.3. El Consell Assessor de Biblioteques de la Comunitat Valenciana s'ha de regir pel que disposa l'article 22 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.TÍTOL IV

Infraccions i sancionsArticle 42. Disposicions generals

A més de les previstes amb caràcter general en la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, constituïxen infraccions administratives específiques en matèria de biblioteques les accions i omissions que es tipifiquen en este títol.Article 43. Classificació de les infraccions

Les infraccions administratives es classifiquen en lleus i greus.Article 44. Infraccions lleus

Constituïxen infraccions lleus les accions o omissions següents:1. La falta de col·laboració amb la Generalitat en el subministrament de dades estadístiques sobre el funcionament, la gestió i l'ús dels centres bibliotecaris.

2. Els danys ocasionats al patrimoni bibliogràfic valencià, si no es troben tipificats com a infraccions en una altra norma.

3. L'obstrucció a l'exercici de les funcions d'inspecció dels centres de lectura.

4. L'incompliment de qualsevol altra obligació establida en esta llei que no siga qualificada d'infracció greu.

Article 45. Infraccions greus

Constituïxen infraccions greus:

1. Les accions o omissions que impedisquen, limiten o de qualsevol altra manera menyscaben sense causa justificada el dret d'accés dels usuaris, presencial o a distància, als registres culturals i d'informació.2. Les accions o omissions que fraudulentament produïsquen la pèrdua, la destrucció o, en general, la inutilització dels materials bibliotecaris i informatius o d'altres béns mobles o immobles de les biblioteques, els centres i la resta de servicis del Sistema Bibliotecari Valencià.

3. Els danys greus en els locals i instal·lacions dels centres bibliotecaris.

4. Els danys greus o l'incompliment de l'obligació de conservar adequadament el patrimoni bibliogràfic valencià.Article 46. Sancions

1. Les infraccions qualificades com a lleus se sancionen des de l'advertència fins a una multa de 3.000 euros.

2. Les infraccions qualificades com a greus són sancionades amb multa des de 3.001 euros fins a 150.000 euros.Article 47. Prescripció de les infraccions i de les sancions

1. Les infraccions prescriuen:

a) Les lleus, a l'any.

b) Les greus, als cinc anys.

2. Les sancions prescriuen pel transcurs dels terminis següents:a) Les imposades per infraccions lleus prescriuen al cap d'un any, a comptar des que la resolució sancionadora siga ferma.

b) Les imposades per infraccions greus prescriuen al cap de tres anys, a comptar des que la resolució sancionadora siga ferma.Article 48. Òrgans competents

Són competents per a la imposició de les sancions previstes en este títol:

1. El titular de la direcció general competent en matèria de biblioteques, quan es tracte d'infraccions lleus.

2. El titular de la conselleria competent en matèria de biblioteques, quan es tracte d'infraccions greus.Article 49. Procediment sancionador

La imposició de les sancions establides en este títol s'ha de fer amb la tramitació prèvia de l'expedient corresponent per la conselleria competent en matèria de biblioteques, d'acord amb els principis establits en la legislació del procediment administratiu comú. El termini per a resoldre és de sis mesos des de la incoació.Article 50. Reparació de danys del patrimoni bibliogràfic valenciàEls responsables de les infraccions d'esta llei que ocasionen danys a béns del patrimoni bibliogràfic valencià estan obligats a reparar-los i, en el que fóra possible, a restituir les coses al seu estat original. En cas d'incompliment d'esta obligació, la conselleria competent en matèria de biblioteques haurà de dur a terme les actuacions de reparació i restitució necessàries a costa de l'infractor en els termes establits en la resolució sancionadora.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Integració dels centres de lectura pública municipals en la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals

Mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de biblioteques, quedaran integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals els centres de lectura pública municipals que en la data d'entrada en vigor de la present llei tinguen subscrits convenis de col·laboració aprovats pel Consell amb dates 28 d'abril o 28 de juliol de 2006.

Segona. Integració dels centres de lectura pública municipals en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana

Mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de biblioteques, quedaran integrats en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana els centres de lectura pública municipals que en la data d'entrada en vigor de la present llei tinguen subscrits els convenis o les addendes als convenis de col·laboració per al programa d'informatització comuna de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana aprovats pel Consell amb dates 14 d'octubre o 24 de juny de 2005.Tercera. Integració de les biblioteques especialitzades i els centres de documentació dependents de les entitats i les institucions públiques de la Generalitat en la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana

Mitjançant resolució de la conselleria competent en matèria de biblioteques, s'integraran en la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana les biblioteques especialitzades i els centres de documentació dependents de les entitats i institucions públiques de la Generalitat que, fins a la data d'entrada en vigor de la present llei, es troben integrades de facto en les biblioteques especialitzades de la Generalitat Valenciana (BEGV).Quarta. Termini d'adaptació

Les biblioteques integrants del Sistema Bibliotecari Valencià s'han d'adequar a esta llei en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'esta llei.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació i vigència normativa

1. Queden derogades totes les normes del mateix rang o d'un rang inferior que contradiguen o s'oposen al que disposa la present llei.

2. Queden derogades expressament les disposicions següents:

a) La Llei 10/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, d'Organització Bibliotecària de la Comunitat Valenciana.

b) El Decret 5/1985, de 8 de gener, del Consell, pel qual es va crear la Biblioteca Valenciana.

c) El Decret 33/2010, de 12 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 5/1985, de 8 de gener, del Consell, pel qual es va crear la Biblioteca Valenciana.

d) El Decret 119/2005, de 24 de juny, del Consell, pel qual es dicten normes per a la creació de centres de lectura pública municipals a la Comunitat Valenciana.

3. Queda vigent la disposició següent:

- La Resolució d'11 d'octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'establixen les recomanacions tècniques per a la creació i la renovació d'infraestructures en centres de lectura pública.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Modificació de l'article 77 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià

Es modifica l'article 77 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, que queda redactat de la manera següent:

«Article 77.

Integren el patrimoni bibliogràfic i audiovisual valencià:

a) Els fons de biblioteques i hemeroteques i les col·leccions bibliogràfiques i hemerogràfiques de titularitat pública existents a la Comunitat Valenciana.

b) Les obres literàries, històriques, científiques o artístiques de caràcter unitari o seriat, en escriptura manuscrita o impreses, originals en format analògic o digital i en suport físic o electrònic, existents a la Comunitat Valenciana o relacionades per qualsevol motiu amb l'àmbit lingüístic o cultural valencià de les quals no conste l'existència d'almenys tres exemplars en bon estat de conservació a les biblioteques o servicis públics radicats a la Comunitat.

c) Els exemplars producte d'edicions d'obres fotogràfiques, fonogràfiques, audiovisuals, multimèdia, originals en format analògic o digital i en suport físic o electrònic, existents a la Comunitat Valenciana o relacionades per qualsevol motiu amb l'àmbit lingüístic o cultural valencià de les quals no conste l'existència d'almenys un exemplar en bon estat de conservació als seus centres de depòsit cultural o servicis públics.

d) Els fons i les obres bibliogràfiques, fotogràfiques, fonogràfiques, audiovisuals, multimèdia, originals en format analògic o digital i en suport físic o electrònic, que, sense complir els requisits indicats en este article i pel seu valor cultural, s'incloguen, per resolució de la conselleria competent en matèria de biblioteques, en el Catàleg del Patrimoni Bibliogràfic i Audiovisual Valencià com a integrants del dit patrimoni».Segona. Desplegament i habilitació normativa

S'autoritza el titular de la conselleria competent en matèria de biblioteques perquè dicte totes les disposicions que resulten necessàries per a l'aplicació i el desplegament de la present llei.Tercera. Entrada en vigor

La present llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 23 de març de 2011El president de la Generalitat

Francisco Camps Ortiz