diari

Tribunal Constitucional. Recursos d'inconstitucionalitat números 803-2010 i 2977-2010 acumulats, interposats respectivament, contra el Decret Llei 1/2010, de 7 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, «de mesures de protecció i revitalització del conjunt històric de la ciutat de València» i diversos preceptes de la Llei 2/2010, de 31 de març, de la Generalitat, de Mesures de Protecció i Revitalització del Conjunt Històric de la Ciutat de València. [2013/12196]

(DOGV núm. 7184 de 02.01.2014) Ref. Base de dades 000022/2014

Recursos d'inconstitucionalitat números 803-2010 i 2977-2010 acumulats, interposats respectivament, contra el Decret Llei 1/2010, de 7 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, «de mesures de protecció i revitalització del conjunt històric de la ciutat de València» i diversos preceptes de la Llei 2/2010, de 31 de març, de la Generalitat, de Mesures de Protecció i Revitalització del Conjunt Històric de la Ciutat de València. [2013/12196]
El Ple del Tribunal Constitucional, per actuació de 17 de desembre actual, dictada en els recursos d’inconstitucionalitat números 803/2010 i 2977/2010 acumulats, ha acordat «Tindre per desistit l’advocat de l’Estat, en la representació que legalment ostenta, en els recursos d’inconstitucionalitat números 803/2010 i 2977/2010 interposats, respectivament, contra el Decret Llei del Consell de la Generalitat Valenciana 1/2010, de 7 de gener, de mesures de protecció i revitalització del conjunt històric de la ciutat de València i contra els articles 1, 2, 3, l’apartat 2 de la disposició derogatòria i el paràgraf segon de la disposició final segona de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/2010, de 31 de març,, de mesures de protecció i revitalització del conjunt històric de la ciutat de València, i declara extingit el procés». Recursos que van ser admesos a tràmit per providències de 18 de febrer de 2010 i 14 d’abril de 2010 (BOE números 51 i 96, de 27.02.2010 i 21.04.2010) respectivament.


Madrid, 17 de desembre de 2013.– La secretària de justícia del Ple del Tribunal Constitucional: Herminia Palencia Guerra.
 

linea