diari

ACORD de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat en relació amb el Decret Llei 2/2013, d'1 de març, del Consell, de mesures urgents de gestió i eficiència en matèria de prestació farmacèutica i ortoprotètica. [2013/12413]

(DOGV núm. 7185 de 03.01.2014) Ref. Base de dades 000049/2014

ACORD de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat en relació amb el Decret Llei 2/2013, d'1 de març, del Consell, de mesures urgents de gestió i eficiència en matèria de prestació farmacèutica i ortoprotètica. [2013/12413]
La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat, en la reunió celebrada el dia 19 de novembre de 2013, ha adoptat l’acord següent:
1) De conformitat amb les negociacions prèvies mantingudes pel grup de treball constituït en compliment del que preveu l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat, de data 7 de maig de 2013, per a l’estudi i proposta de solució de les discrepàncies manifestades en relació amb el Decret Llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica, ambdós parts les consideren resoltes pel compromís de la Generalitat de promoure la modificació dels articles 1.2, 5.3, 6 i 9 de la norma legal, entenent que no hi ha diferències quant a la resta dels seus preceptes.

a) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 1.2, la comunitat autònoma es compromet a promoure la modificació del precepte a fi que el seu contingut siga compatible amb la regulació estatal, amb la redacció següent:
«2. En el marc de la legislació estatal i, en especial, tal com resulta de l’article 81.2.d, 85.bis i concordants de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris, en l’àmbit de la conselleria competent en matèria de sanitat, la prescripció i indicació de tractaments farmacoterapèutics es realitzarà ajustada als algoritmes de decisió terapèutica corporatius de la conselleria competent en matèria de sanitat.»
b) En relació amb l’article 5.3, la comunitat autònoma es compromet a promoure’n la modificació de manera que quede redactat com seguix:
«3. El procediment d’aportació de la prestació farmacèutica dels assegurats i beneficiaris del Sistema Nacional de Salut cursarà amb les modalitats següents:
a) Per a productes farmacèutics amb aportació dispensats en oficines de farmàcia es procedirà a l’entrega de la quantitat econòmica en el moment de la dispensació.
b) Per a productes farmacèutics amb aportació i administrats o dispensats en centres sanitaris o sociosanitaris, el pacient donarà el conforme i l’acreditació d’un número de compte bancari per al càrrec durant un període inferior a un any, de la quantitat econòmica corresponent a la seua aportació.
La Generalitat Valenciana acordarà amb les entitats bancàries el tràmit de pagament de les quantitats anticipades o degudes pels pacients a conseqüència del sistema d’aportació establit per la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris. La conselleria competent en matèria de sanitat agruparà i conciliarà les quantitats sobreanticipades o degudes pels pacients per entitat bancària col·laboradora, i transferirà o carregarà la quantitat econòmica resultant de la conciliació.»
c) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 6, la comunitat autònoma es compromet a promoure la modificació del precepte a fi que el seu contingut siga compatible amb la regulació estatal, d’acord amb la redacció següent:
«1. La conselleria competent en matèria de sanitat seleccionarà i motivarà els productes sanitaris on es realitzarà una entrega directa als assegurats i beneficiaris del Sistema Nacional de Salut, tant en els centres sanitaris, centres sociosanitaris, o la seua extensió al domicili, especialment en aquells supòsits fomentats pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per als productes que per les seues característiques siguen susceptibles de mecanismes de compra conjunta i centralitzada.
2. La conselleria competent en matèria de sanitat, de conformitat amb la normativa estatal aplicable, determinarà els programes de personalització del seguiment farmacoterapèutic del pacient que hauran d’incloure la selecció de la població diana i, si és el cas, la preparació de dispositius de dispensació individualitzats, especialment en l’atenció sociosanitària i en el seguiment de malalts crònics i polimedicats.»

d) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 9, la comunitat autònoma es compromet a promoure la modificació del precepte a fi que el seu contingut siga compatible amb la regulació estatal. L’article 9 quedarà redactat com seguix:
«1. L’acord marc pel qual s’establixen les condicions de concertació per a l’execució de la prestació farmacèutica a través de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana té per objecte establir les condicions en què les oficines de farmàcia obertes al públic efectuaran la dispensació, facturació i pagament dels medicaments i productes sanitaris prescrits, indicats o autoritzats per professionals del Sistema Nacional de Salut.
Els titulars de les oficines de farmàcia obertes al públic a la Comunitat Valenciana, per a la realització de la prestació farmacèutica, hauran d’adherir-se a l’acord marc.
2. L’acord marc tindrà naturalesa administrativa i es regirà per les condicions generals de concertació establides en l’acord marc, pel que disposen la Llei d’Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana i la Llei d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, pel que disposa la normativa reguladora de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut i, en allò no previst en les disposicions esmentades, per la normativa de contractes de les administracions públiques.»

2) Les parts coincidixen a considerar resoltes les discrepàncies manifestades en relació amb les disposicions previstes en este acord i conclosa la controvèrsia plantejada.
3) Comunicar este acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir este acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Madrid, 19 de novembre de 2013
El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques: Cristóbal Montoro Romero.

El conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua: José Císcar Bolufer.

linea