diari

DECRET 2/2014, de 3 de gener, del Consell, pel qual s'establix l'òrgan competent per a la gestió i liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els supòsits de transmissions patrimonials oneroses en les quals el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats al seu aferrallament. [2014/7]

(DOGV núm. 7186 de 07.01.2014) Ref. Base de dades 000065/2014

DECRET 2/2014, de 3 de gener, del Consell, pel qual s'establix l'òrgan competent per a la gestió i liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els supòsits de transmissions patrimonials oneroses en les quals el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats al seu aferrallament. [2014/7]
PREÀMBUL

L’article catorze bis, apartat tres, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regulen el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, creat pel Decret Llei 4/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel qual s’establixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc, establix l’autoliquidació agregada de les transmissions, dutes a terme en cada trimestre natural, en les quals el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats al seu aferrallament.

El Decret 249/1991, de 23 de desembre, del Consell, pel qual s’atribuïxen determinades competències per a la gestió i liquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats a les oficines liquidadores de districte hipotecari, atribuïx, en l’article únic, les funcions de gestió i liquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats a les oficines liquidadores de districte hipotecari a càrrec dels registradors de la propietat, fins que no siguen organitzades per la Generalitat administracions territorials d’hisenda.
No obstant això, les actuacions de gestió tributària relacionades amb les esmentades transmissions de determinats béns mobles exigix, en alguns casos, la coordinació dels òrgans gestors tributaris amb altres instàncies administratives com, entre altres, les forces i els cossos de seguretat de l’Estat o els òrgans administratius encarregats del control de la gestió de residus i, d’altra banda, els subjectes passius adquirents d’estos béns solen tindre establiments en els àmbits territorials de competència de diverses unitats gestores de l’Administració tributària valenciana.
De conformitat amb allò que disposen l’article 103.1.c.3 del Reglament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, i l’article 33.2.2.c.3 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, quan es tracte de la transmissió de béns mobles, semovents o crèdits, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre estos, el punt de connexió per a la competència de gestió és el lloc on l’adquirent tinga la seua residència habitual, si és persona física, o el seu domicili fiscal, si és persona jurídica.

De conformitat amb allò que disposa l’article 56.2 del Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, correspon a les direccions territorials exercir les competències pròpies de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública en el respectiu àmbit territorial i material.
Per tant, ateses les mencionades consideracions, resulta convenient l’atribució de les competències de gestió i liquidació relacionades amb estes transmissions a les direccions territorials d’Hisenda i Administració Pública en l’àmbit de competència territorial de les quals se situe la residència habitual o el domicili fiscal de l’adquirent.
Per tant, de conformitat amb allò que disposen l’article 49.2 de l’esmentada Llei 22/2009, de 18 de desembre, i l’article 2 de la Llei 23/2010, de 16 de juliol, del Règim de Cessió de Tributs de l’Estat a la Comunitat Valenciana i de fixació de l’abast i les condicions de l’esmentada cessió, en virtut dels quals la Generalitat té atribuïdes competències en matèria de gestió i liquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i en l’exercici de la facultat d’organització de l’Administració tributària valenciana per a l’atribució de la competència territorial a determinats òrgans tributaris, a la qual es referix l’article 84 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a proposta del conseller d’Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 de gener de 2014,

DECRETE

Article únic
Òrgan competent per a la gestió i liquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els supòsits a què es referix l’apartat tres de l’article 14 bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits.
Cada una de les direccions territorials competents en matèria d’hisenda en l’àmbit de competència territorial de què se situe la residència habitual de l’adquirent, si és persona física, o el seu domicili fiscal, si és persona jurídica, serà l’òrgan competent per a la gestió i la liquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els supòsits de transmissions patrimonials oneroses en les quals el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats al seu aferrallament, als quals es referix l’apartat 3 de l’article 14 bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Normativa de desplegament
S’autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda per a dictar totes les disposicions que calguen per al desplegament i l’execució del que disposa este decret.

Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 3 de gener de 2014

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d’Hisenda i Administració Publica,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

linea