diari

DECRET 3/2014, de 3 de gener, del Consell, pel que es modifiquen determinats preceptes del Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, i del Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar. [2014/32]

(DOGV núm. 7186 de 07.01.2014) Ref. Base de dades 000066/2014

DECRET 3/2014, de 3 de gener, del Consell, pel que es modifiquen determinats preceptes del Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, i del Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar. [2014/32]
PREÀMBUL

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 49.131a, establix que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes, excloent-ne les apostes mútues esportivobenèfiques. En l'exercici d'esta competència es va promulgar la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana que preveu en l'article 2.2.g) la pràctica d'apostes "sobre esdeveniments esportius o d'un altre caràcter prèviament determinats". Esta previsió legal, no obstant això, no havia sigut desplegada reglamentàriament, per la qual cosa, en la pràctica, el joc de les apostes a la Comunitat Valenciana mancava de tota cobertura legal.
Per a cobrir este buit jurídic es va aprovar el Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 26/2012, de 3 de febrer, del Consell, que va introduir a la Comunitat Valenciana una nova forma d'oci que ha tingut gran acceptació per part dels ciutadans i ha suposat un important esforç inversor per part de les empreses del sector del joc.

No obstant això, després d'un poc més de dos anys des de la seua entrada en vigor, convé realitzar algunes modificacions de caràcter tècnic que sorgixen de l'experiència adquirida durant este temps i que afecten qüestions de diversa índole com ara la limitació de l'aposta màxima en salons de joc que no compten amb servici d'admissió, la unitat mínima d'aposta en les apostes múltiples i les modificacions dels sistemes tècnics homologats.
Entre les modificacions realitzades destaca la possibilitat de realitzar els procediments de cobrament i de pagament de les apostes per mitjà de targetes magnètiques o electròniques, el saldo de les quals únicament podrà provindre del pagament de premis.
D'altra banda, per mitjà d'este decret es modifica el Decret 115/2006, de 28 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, modificat pel Decret 26/2012, de 3 de febrer, del Consell, a fi que les sales de bingo puguen utilitzar els vestíbuls per a la instal·lació de màquines auxiliars d'apostes.

Per tot això, en virtut de l'habilitació continguda en la disposició final primera de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, amb un informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 de gener de 2014,


DECRETE

Article únic. Aprovació dels annexos I i II
S'aproven les modificacions reglamentàries que figuren en els annexos I i II del present decret i que afecten els articles següents:
Del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell:
Apartat 1 de l'article 13
Apartat 1 de l'article 23
Article 25
Apartat 1 de l'article 35
Del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell:
Apartat 3 de l'article 34


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Normativa aplicable a les modificacions dels sistemes tècnics homologats d'apostes
Les autoritzacions per a la modificació dels sistemes tècnics d'apostes que se sol·liciten abans de l'entrada en vigor de l'orde a què es referix el paràgraf segon de l'article 1 de l'annex I d'este decret requeriran l'autorització prèvia de la direcció general competent en matèria de joc.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que establix este decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 3 de gener de 2014,

El president de la Generalitat
ALBERTO FABRA PART

El conseller d'Hisenda i Administració Pública
JUAN CARLOS MORAGUES FERRERAnnex I
Modificació del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell.

Article 1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 13 del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
“1. La modificació de les condicions que van determinar la concessió de l'autorització, així com de les que es determinen en l'article 10.3 lletres a), b), c), d), e), f) i g) d'este reglament, requerirà l'autorització prèvia de la direcció general competent en matèria de joc.
Mitjançant una orde de la conselleria competent en matèria de joc es determinarà el règim de modificació, així com el seu caràcter substancial o no substancial, de les condicions establides en les lletres h) i i) de l'article 10.3 d'este reglament.
Les empreses operadores que tinguen autorització per a l'explotació del joc de les apostes presencials podran ampliar la dita autorització a l'explotació de les apostes a través de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància, per mitjà de l'acreditació del compliment dels requisits que per a la dita modalitat d'apostes s'establixen en el present reglament.”

Article 2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 23 del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
“1. Les apostes hauran de formalitzar-se per mitjà del pagament de moneda metàl·lica o paper moneda de curs legal, excepte el que disposa el títol IV d'este reglament.
No obstant això, la direcció general competent en matèria de joc podrà autoritzar la utilització de targetes magnètiques o electròniques homologades tant per al pagament de les apostes com per al cobrament dels premis. L'homologació de les targetes estarà subjecta al que disposa el capítol II del títol I del present Reglament.
El saldo d'estas targetes únicament podrà procedir del pagament de premis pagats i podrà ser retirat en qualsevol moment i sense cap cost, pels mitjans i en els locals habilitats per a això.”

Article 3. Es modifica l'article 25 del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
“Article 25. Límit quantitatiu de les apostes
1. La unitat mínima d'aposta serà de 10 cèntims d'euro, i haurà de sumar, almenys, 1 euro l'import total de les apostes simples, múltiples o combinades que podrà validar l'usuari per cada bitllet o resguard d'aposta.
2. Tota aposta haurà de formalitzar-se per múltiples exactes de la unitat mínima d'aposta corresponent.”

Article 4. Es modifica l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
“1. Tindran la consideració de locals d'apostes, als efectes del present reglament, els casinos de joc, les sales de bingo i els salons de joc degudament autoritzats.
En els salons de joc que no compten amb servici d'admissió l'import màxim d'una aposta serà de 20 euros. En estos casos, les terminals d'expedició i les màquines auxiliars únicament podran admetre apostes l'import màxim de les quals siga de 20 euros, i hauran d'estar limitades a este efecte.”


Annex II
Modificació del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell.

Article 1. Es modifica l'apartat 3 de l'article 34 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
3. Les sales de bingo podran instal·lar, en el vestíbul d'entrada, màquines recreatives dels tipus A i B, així com màquines auxiliars d'apostes, amb les limitacions següents:
a) Els metres quadrats màxims que es tindran en compte als efectes del còmput de les màquines dels tipus A, B o auxiliars d'apostes a instal·lar no excediran del 25 per cent dels destinats a la sala de joc.

b) Els vestíbuls hauran de disposar d'una capacitat mínima de 30 metres quadrats, dels quals 10 metres quadrats seran útils, per a poder instal·lar-hi tres màquines dels tipus A, B o auxiliars d'apostes i 5 metres quadrats més per cada màquina addicional, fins a un màxim de nou màquines, si bé només podrà instal·lar-se una màquina tipus B per vestíbul que amb caràcter opcional tinguen les característiques fixades en l'article 5.3.i) del present reglament, amb un màxim de dos per sala de bingo.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, els vestíbuls que tinguen una superfície compresa entre 20 i 30 metres quadrats, podran instal·lar-hi, com a màxim, fins a tres màquines dels tipus A, B o auxiliars d'apostes.
c) Estes màquines seran per a ús exclusiu dels jugadors de les sales de bingo.

linea