diari

Ordre de la Conselleria d'Economia i Hisenda de 13 de desembre de 1989, per la qual es desplega el Decret 176/89 de 24 de novembre de 1989.

(DOGV núm. 1214 de 02.01.1990) Ref. Base de dades 0001/1990

Ordre de la Conselleria d'Economia i Hisenda de 13 de desembre de 1989, per la qual es desplega el Decret 176/89 de 24 de novembre de 1989.
El Decret del Consell 176/1989, de 24 de novembre, que desplega l'article 57.1 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, regulant l'aplicació de fons i controls posteriors de despeses excloses de fiscalització prèvia, autoritza, en la disposició final primera, aquesta Conselleria per a dictar les normes de desplegament corresponents, tenint en compte, a més, que aquestes s'aplicaran a la gestió del Servei Valencià de Salut.
Per això,
ORDENE:
Article primer
Podran gestionar-se pel sistema d'acomptes de Caixa fixa, establert en el Decret del Consell 176/1989 de 24 de novembre, els pagaments derivats de l'execució del capítol II del Pressupost de Despeses, exclosos els contractes d'assistència amb empreses consultores o de serveis, i de treballs específics i concrets no habituals superiors a 500.000 pessetes i els de subministrament que, per la seua quantia, es troben subjectes a fiscalització prèvia.
Article segon
En tots els serveis, oficines, centres i dependències de la Generalitat, on siga necessària la gestió pressupostària mitjançant el procediment d'acompte de Caixa fixa, s'haurà de designar una persona que, com a habilitat o pagador, es faça càrrec dels pagaments que s'hi han d'efectuar.
Article tercer
La designació d'habilitat, que haurà d'efectuar el cap o director del servei, oficines, centre o dependència, entre el personal que hi presta serveis, es comunicarà a la Direcció General del Tresor i Patrimoni, indicant el nom i cognoms, càrrec que ocupa, denominació de la Unitat per a la qual se'l nomena habilitat i ubicació d'aquesta.
Aquesta habilitació es realitzarà omplint l’imprés, el model del qual s'hi adjunta com Annex I, i es trametrà a la Secretaria General de la Conselleria.
El Secretari General donarà el vist-i-plau a l’imprés de designació d'Habilitat i el trametrà a la Direcció General del Tresor i Patrimoni.
Article quart
La Direcció General del Tresor i Patrimoni pagarà les quantitats que es lliuren en concepte d'acompte de Caixa fixa, mitjançant transferència bancària, en els comptes corrents que, amb aquesta finalitat, hauran d'obrir els distints serveis, oficines, centres o dependències de les Conselleries, en qualsevol entitat financera inscrita en el Registre de Bancs i Banquers, Caixa Postal d'Estalvis, Caixes d'Estalvis, inscrites en el Registre de Caixes d'Estalvis de la Comunitat Valenciana i Cooperatives de Crèdit inscrites en el Registre de Cooperatives de Crèdit Valencianes.
Article cinquè
Els comptes corrents a què es refereix l'article anterior giraran sota la denominació següent: «Generalitat Valenciana.
Conselleria d' (nom del servei, oficina, centre o dependència). Caixa Fixa».
L'obertura d'aquests comptes haurà de ser autoritzada per la Direcció General del Tresor i Patrimoni.
La sol·licitud d'obertura de compte corrent es realitzarà omplint l'imprés que s'hi adjunta com Annex II d'aquesta Ordre i es trametrà a la Direcció General del Tresor i Patrimoni.
Una vegada rebudes les sol·licituds d'obertura de comptes corrents en la Direcció General del Tresor i Patrimoni, es donaran instruccions escrites a l’entitat financera sol·licitada pel servei, oficina, centre o dependència, perquè obriga el compte esmentat.
Aquestes instruccions seran trameses per la Direcció General del Tresor i Patrimoni al director o cap del servei, oficina, centre o dependència, per duplicat exemplar, perquè la presente davant l’entitat financera a fi que s'hi obriga el compte.
Una vegada obert el compte corrent i establert el seu número, es tornarà la còpia de la sol·licitud d'obertura a la Direcció General del Tresor i Patrimoni, datada i firmada pel Director de l’entitat financera o persona amb poder suficient.
Article sisé
La disposició dels fons establerts en els comptes corrents assenyalats en l'article anterior requerirà, almenys, la firma mancomunada de l’habilitat i del cap o director del servei, oficina, centre o dependència.
En les condicions d'obertura d'aquests comptes es recollirà la possibilitat que l’Interventor General de la Generalitat Valenciana puga suspendre la disposició de fons per les persones autoritzades per això.
Article setè
Amb caràcter general, la disposició de fons dels comptes establerts en els articles precedents s'haurà de produir a mesura que les obligacions hagen de satisfer-se, moment en què, els habilitats lliuraran els xecs o ordres de transferència que autoritzaran amb ell els clauers corresponents, amb càrrec als comptes corrents esmentats.
Quan el pagament s'efectue mitjançant xec es deixarà constància en el justificant de la identificació d'aquest, mitjançant una llegenda que diga «pagat dia mitjançant xec núm ».
Igualment, quan el pagament s'efectue mitjançant transferència bancària es deixarà constància en els justificants de pagament del detall d'aquesta, tenint en compte:
a) Si la transferència és individual s'unirà una còpia al justificant o una referència d'aquesta mitjançant segell que indique «pagat dia mitjançant transferència bancària núm ».
b) Si s'han ordenat diverses transferències en un mateix document, s'unirà una còpia d'aquestes a un justificant i en els altres s'expressarà un segell que indique «pagament per transferència bancària segons justificant unit a la factura núm de data ».
Sense perjudici del que s'ha exposat anteriorment i per a afrontar el pagament de petites atencions, es permetrà l'extracció i existència en habilitació de quantitats adequades a aquesta finalitat, en la quantia màxima que determine la Direcció General del Tresor i Patrimoni.
Article vuité
La Direcció General del Tresor i Patrimoni assignarà a cada compte corrent d'acompte de Caixa fixa un número, denominat codi de tercer, que serà notificat a les persones autoritzades per a disposar d'aquest compte.
Article nové
Els comptes que han de formular els habilitats per a la reposició de fons duran adjunts les factures i altres documents originals, que els justifiquen, degudament detallades i numerades ordinalment, segons el model establert en l'annex III, seran aprovats pels Secretaris Generals i, si s'escau, pel president o director de l'organisme, o persones delegades per ells.
Les factures hauran de reunir els requisits que estableix l'article 3 del Reial Decret 2402/1985, de 19 de desembre.
Article deu
Tenint en compte els imports justificats en els comptes a què es refereix l'article anterior, les oficines de gestió lliuraran les propostes d'execució del Pressupost de despeses, als conceptes pressupostaris i pels seus imports, segons el resum d'aquest compte. En els documents comptables en fase K, s'assenyalarà, com a perceptor de l'import la denominació del compte corrent d'on s'hagen disposat els fons, i el corresponent codi de tercer, assignat en la forma establerta en l'article 8 d'aquesta Ordre.
Una vegada comprovat per la Intervenció corresponent que l'import total dels comptes justificats coincideix amb el dels documents comptables esmentats, autoritzarà aquests, amb independència del resultat de l'examen fiscal a què es refereix l'article següent.
Article onze
Amb la periodicitat i grup de comptes que establesca la Intervenció General, per a cada habilitació, l'òrgan de control emetrà informe on posarà de manifest els defectes o les anomalies observades o la seua conformitat amb el compte o grups de comptes corresponents. Aquest informe, junt amb els comptes, serà tramés als conselleres i presidents o director dels organismes corresponents que aprovaren el compte, perquè en prenguen coneixement.
En el cas que en l'informe es facen constar defectes o anomalies, l'òrgan gestor, en un termini de quinze dies, realitzarà les al·legacions que estime oportunes i, si s'escau, les esmenarà i en deixarà constància en el compte. D'aquestes actuacions es donarà compte a l'Interventor en el termini de quinze dies.
Si no es corregeixen aquells, s'adoptaran les mesures legals per a salvaguardar els drets de la Hisenda Pública en la forma que ordena el número 4 de l'article 87 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i es proposarà el reintegrament de les quantitats corresponents.
Article dotze
Si amb motiu dels pagaments efectuats s'haguessen realitzat retencions en concepte de l'Impost General sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), aquesta retenció es consignarà en formalització en el document comptable i s'unirà, degudament omplerta, la relació que s'hi adjunta com Annex IV d'aquesta Ordre.
Article tretze
Trimestralment, almenys, s'haurà de realitzar una comprovació dels saldos existents en els comptes de Caixa fixa, del resultat de la qual s'alçarà l'acta Corresponent, segons el model que s'hi adjunta com Annex V d'aquesta Ordre, que una vegada subscrita per l’habilitat, el cap o director del servei, oficina, centre o dependencia, es trametrà a la Direcció General del Tresor i Patrimoni.
Article catorze
Els fons situats en els comptes corrents ressenyats en els articles precedents tindran la consideració de fons en poder de la Tresoreria de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual cosa els imports hauran de figurar en els arqueigs que efectue la Direcció General del Tresor i Patrimoni.
Article quinze
La cancel·lació d'un dels comptes corrents a què es refereix l'article 4 comportarà l'obligació de l'habilitat de reintegrar a la Direcció General del Tresor i Patrimoni l'acompte que s'hagués dipositat en el mateix concepte de Caixa fixa.
Article setze
Els interessos que produesquen els comptes corrents al·ludits en els articles anteriors s'aplicaran al Pressupost d'Ingressos de la Generalitat quan es produesca la liquidació d'aquests, mitjançant la tramesa a la Intervenció Delegada del document comptable i del xec per l'import dels interessos, perquè els formalitze.
Article disset
Els serveis, oficines, centres i dependències dotades amb l'acompte de Caixa fixa no podran tramitar propostes de pagament a favor de perceptors directes, excepte els destinats a reposició de l'acompte, per import inferior a 100.000 pessetes, amb imputació als respectius conceptes del capítol II. Així mateix no podran realitzar-se amb càrrec al fons de maniobra pagaments individualitzats superiors a 500.000 FITA.
A l'efecte de l'aplicació d'aquests límits no podran acumular-se en un únic justificant pagaments que es deriven de despeses diverses, ni fraccionar-se una única despesa en diversos pagaments.
Article divuit
Els perjudicis econòmics que puguen derivar-se per a la Generalitat Valenciana, com a conseqüència de l'incompliment del que disposa aquesta Ordre, seran exigibles als responsables, d'acord amb el que estableixen els articles 87 i 88 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Direcció General del Tresor i Patrimoni i la Intervenció General per a dictar les normes de desplegament d'aquesta Ordre.
Segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1990.
València, 13 de desembre de 1989.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
Veure annex

linea