diari

LLEI 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

(DOGV núm. 2419 de 02.01.1995) Ref. Base de dades 0001/1995

LLEI 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREàMBUL
El Govern valencià està obligat, per diferents preceptes normatius, a sotmetre la seua actuació al dictamen d'un òrgan independent i objectiu que vetlle pel compliment de la Constitució, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la resta de l'ordenament jurídic, com a garantia per a l'Administració i per a la ciutadania.
Per al desplegament d'aquesta funció consultiva, que s'estén no sols a l'exercici de la potestat reglamentària del Govern valencià, sinó també a determinats actes de l'actuació administrativa quotidiana, es crea el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, dotat d'autonomia orgànica i funcional a fi de garantir-ne l'objectivitat i la independència.
La composició del Consell es configura amb un nombre de membres suficient per al compliment dels fins que se li encomanen, no excessiu, la qual cosa facilita la intercomunicació entre aquests i assegura la unitat de criteris, alhora que comporta una racionalització de la despesa pública en no gravar excessivament el seu pressupost.
Pel que fa a la figura del conseller/a, se li sotmet a un règim d'incompatibilitats que assegure la seua objectivitat davant els assumptes sobre els quals ha de dictaminar, i també la dedicació plena a la funció que se li encomana.
En relació amb els assumptes sobre els quals preceptivament ha de dictaminar el Consell, s'han limitat a aquells en què la ciutadania més directament està afectada per l'actuació administrativa, i se li atorga una garantia procedimental, sense que això menyscapte l'agilitat administrativa necessària. Per a conjuminar aquesta agilitat administrativa amb l'estudi profund dels assumptes sotmesos a consulta, s'estableixen uns terminis raonables per a emetre els dictàmens, els quals, en coherència amb l'objectivitat i la independència de què està dotat el Consell han de ser eminentment tècnics i hauran de contenir, només en alguns supòsits, valoracions d'oportunitat o conveniència.
Però la intervenció del Consell no es limita a aquells assumptes en què la norma preceptivament ho exigesca, ja que, precisament per la seua alta qualificació tècnica, pot ser consultat en qualsevol assumpte que el Govern valencià o els seus membres estimen convenient.
Finalment, cal assenyalar que la competència del Consell s'estén a l'administració local, que ha de consultar el Consell quan una llei impose la seua obligatorietat.
TíTOL I
Disposicions generals
Article primer. Caràcter
1. El Consell Jurídic Consultiu és l'òrgan consultiu suprem del Govern valencià, de la seua administració i, si escau, de les administracions locals radicades a la Comunitat Valenciana.
2. El Consell Jurídic Consultiu exerceix les funcions amb autonomia orgànica i funcional, a fi de garantir-ne l'objectivitat i la independència.
Article segon. Funció, consulta i caràcter del dictamen
1. En l'exercici de la funció consultiva, el Consell Jurídic Consultiu vetllarà per l'observança de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l'ordenament jurídic, en el conjunt normatiu del qual fonamentarà el Consell el seu dictamen.
Excepcionalment es valoraran aspectes d'oportunitat i conveniència, si així ho sol·licita expressament l'autoritat consultant.
2. La consulta al Consell Jurídic Consultiu serà preceptiva quan en aquesta o en altres lleis així s'establesca, i, facultativa, en la resta de casos.
3. Els dictàmens del Consell no seran vinculants, llevat que les lleis disposen el contrari.
4. Els assumptes sobre els quals haja dictaminat el Consell Jurídic Consultiu no es podran remetre a informe de cap altre òrgan de l'administració de la Generalitat Valenciana.
5. Les disposicions i resolucionsde l'administració sobre assumptes dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu, hauran d'expressar si estan d'acord amb el dictamen o s'aparten d'aquest. En el primer cas, s'utilitzarà la fòrmula "Conforme amb el Consell Jurídic Consultiu", en el segon cas, la de "oït el Consell Jurídic Consultiu"
TíTOL II
Composició
Article tercer. Composició del Consell
El Consell Jurídic Consultiu està constituït pel president/a i un nombre de quatre consellers/es. Estarà assistit per la secretaria general que actuarà amb veu però sense vot.
Els membres del Consell Jurídic Consultiu seran nomenats per un període de cinc anys, i podran ser confirmats fins a un màxim de tres períodes.
Article quart. Nomenament i substitució del president/a
El president/a del Consell Jurídic Consultiu serà nomenat lliurement per decret del Govern valencià entre els professionals i persones de l'àmbit científic que s'hagen distingit en el camp del dret amb més de deu anys d'exercici professional o entre persones de reconegut prestigi per la seua experiència en assumptes d'estat o autonòmics i que a més tinguen la condició política de valencians.
En cas d'absència o malaltia serà substituït pel conseller/a més antic i, en el cas que concórreguen més d'un en aquesta condició, per la persona de major edat entre ells.
Article cinqué. Tractament i funcions del president/a
El president/a del Consell Jurídic Consultiu tindrà el tractament d'honorable i li correspondran les següents funcions:
-Representar el Consell.
-Autoritzar amb la seua firma els escrits emesos pel Consell i aquells adreçats al president de la Generalitat Valenciana i als consellers.
-Presidir, convocar i fixar l'ordre del dia de les sessions del Consell.
-Elevar anualment al Govern valencià una memòria de les activitats del Consell.
-Adoptar les mesures necessàries per al funcionament del Consell.
-Formular motivadament els avantprojectes de pressupost del Consell.
-Autoritzar les despeses i proposar els pagaments com a conseqüència de l'execució del pressupost del Consell.
-Qualsevol altra que puga ser recollida en el reglament d'execució i desenvolupament d'aquesta llei.
Article sisé. Nomenament, possessió i incompatibilitats dels membres del Consell
1. Els consellers/es seran nomenats per decret del Govern valencià entre professionals i persones de l'àmbit científic que s'hagen distingit en el camp del dret amb més de deu anys d'exercici professional o entre persones de reconegut prestigi per la seua experiència en assumptes d'estat o autonòmics i que a més tinguen la condició política de valencians.
2. El president/a i els membres del Consell, abans de prendre possessió del seu càrrec, hauran de jurar o prometre fidelitat a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a les institucions de govern valencianes, davant del president/a de la Generalitat Valenciana, i hauran de guardar secret de les deliberacions del Consell.
3. El president/a i els membres del Consell estaran sotmesos al règim d'incompatibilitats establert amb caràcter general per als alts càrrecs de l'administració, llevat de les activitats docents i investigadores.
Els membres del Consell Jurídic Consultiu no participaran en les deliberacions d'aquells temes sobre els quals s'ha d'emetre informació, quan els afecten directament en la seua activitat i interessos.
Així mateix, seran incompatibles amb qualsevol mandat representatiu, càrrec polític o administratiu, l'exercici de funcions directives d'un partit polític, sindicat o associació patronal.
4. En el cas de produir-se una vacant mentre dure el mandat, el conseller designat ho serà pel temps que en quede.
Article seté. Inamobilitat i cessament
El president/a i els membres del Consell, durant el període del seu mandat, són inamovibles i només podran cessar en la seua condició:
1. Per defunció
2. Per renúncia
3. Per extinció del mandat
4. Per incapacitat o inhabilitació declarades per resolució judicial ferma
5. Per pèrdua de la condició política valenciana
6. Per incompatibilitat i incompliment de la seua funció
Si es produeix algun dels supòsits dels números 1, 2, 3, 4 i 5, la pèrdua de la condició de membre del Consell serà automàtica i comunicada al govern; en aquest cas es cobrirà la vacant de conformitat amb el que hi ha disposat en els articles 4 o 6 d'aquesta llei.
El supòsit previst en l'apartat 6, serà valorat pel Ple del Consell Jurídic Consultiu que prèvia audiència a l'interessat adoptarà un acord per majoria absoluta i una vegada comunicat al govern es procedirà com en la resta de supòsits.
Article vuité. Secretaria general
El titular el nomenarà el Govern valencià a proposta del president/a del Consell Jurídic Consultiu.
Exercirà les funcions que li atribuesca el Reglament Orgànic.
TíTOL III
Competències
Article nové. Dictamen
El Consell Jurídic Consultiu emetrà dictamen en tots aquells assumptes que sotmeten a consulta el president/a de la Generalitat Valenciana, el Govern valencià o el conseller/a competent.
Article deu. Dictamen preceptiu
El Consell Jurídic Consultiu haurà de ser consultat preceptivament en els següents casos:
1. Avantprojecte de reforma de l'Estatut d'Autonomia.
2. Avantprojectes de lleis.
3. Projectes de decrets legislatius.
4. Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de lleis i les seues modificacions.
5. Recursos d'inconstitucionalitat i conflictes de competència davant el Tribunal Constitucional.
6. Convenis o acords de cooperació amb altres comunitats autònomes.
7. Conflictes d'atribucions entre els distints departaments del Govern valencià.
8. Els expedients instruïts per l'administració de la Generalitat Valenciana, que versen sobre les següents matèries:
a) Reclamacions que, en concepte d'indemnització per danys i perjudicis, es formulen a la Generalitat Valenciana.
b) Revisió d'ofici dels actes administratius.
c) Nul·litat, interpretació i resolució dels contractes administratius quan es formule oposició per part del contractista i, en tot cas, en els supòsits previstos en la legislació de contractes de l'estat.
d) Interpretació, resolució i nul·litat de concessions administratives quan es formule oposició per part del concessionari i, en tot cas, en els supòsits en què així ho disposen les normes aplicables.
e) Modificació dels plans d'urbanisme, les normes complementàries i subsidiàries i els programes d'actuació que tinguen per objecte una diferent zonificació o ús urbanístic de les zones verdes o dels espais lliures previstos.
f) Règim local, quan la consulta siga preceptiva segons la llei, llevat del supòsit previst en l'article 13.1 de la Llei de Bases de Règim Local, el dictamen del qual podrà ser emés pel Consell d'Estat quan així ho acorde l'òrgan competent.
9. Els assumptes relatius a l'organització, la competència i el funcionament del Consell Jurídic Consultiu.
10. Qualsevol altra matèria, competència de la Generalitat Valenciana o de les administracions locals radicades a la Comunitat Valenciana, respecte a la qual les lleis estableixen l'obligació de demanar el dictamen.
Article onze. Petició de dictamen per les entitats locals
En aquells afers en què una llei establesca l'obligació de sol·licitar un dictamen al Consell Jurídic Consultiu, les entitats locals hauran de sol·licitar-ho per mitjà del titular de la Conselleria d'Administració Pública.
Article dotze. Pressupost
El Consell Jurídic Consultiu elaborarà el seu pressupost que figurarà com una secció dins dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.
TíTOL IV
Funcionament
Article tretze. Deliberacions, acords i vot particular
1. Les deliberacions i els acords del Consell Jurídic Consultiu requereixen la presència del president/a o de qui el substituesca, d'almenys la meitat dels consellers/es que el formen i del titular de la secretaria general.
2. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels assistents. En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del president/a.
3. Els membres que discrepen del dictamen o de l'acord majoritari, podran formular el vot particular per escrit, dins del termini que reglamentàriament es determine. Els vots particulars s'acompanyaran al dictamen.
Article catorce. Termini per la l'emissió del dictamen
1. Els dictàmens del Consell Jurídic Consultiu han de ser emesos en un termini màxim d'un mes comptador des de la recepció de l'expedient.
2. Quan en l'escrit de tramesa dels expedients es faça constar la urgència del dictamen, el termini màxim per a la seua emissió serà de deu dies.
Article quinze. Documentació i informes
1. El Consell Jurídic Consultiu, mitjançant el seu president/a, pot sol·licitar de l'òrgan consultant que es complete l'expedient amb aquells antecedents i informes que estime necessaris. En aquests supòsits, el termini per a emetre el dictamen quedarà en suspens fins a la recepció dels documents sol·licitats.
2. El Consell pot invitar a informar davant d'aquest, per escrit o de paraula, els organismes o persones que tinguen competència tècnica notòria en les qüestions relacionades amb els assumptes sotmesos a consulta.
TíTOL V
Personal
Article setze. Personal del Consell
El Consell Jurídic Consultiu disposarà dels lletrats i el personal administratiu que es determine en la relació de llocs de treball, i també amb aquells mitjans materials que se li assignen i amb els recursos que figuren en el seu pressupost.
Article disset. Classificació i provisió de llocs
Els llocs de treball administratius i de lletrats es classificaran i proveiran d'acord amb les normes de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Article divuit. Funcions dels lletrats
Els lletrats exerciran les funcions d'assistència tècnica i preparació dels projectes de dictamen, i també aquelles que, sent adequades al seu caràcter, es determinen reglamentàriament.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Prim era
Quan un funcionari/ària siga nomenat membre del Consell Jurídic Consultiu, se li declararà en situació de serveis especials.
Segona
Excepcionalment i per al cas que les Corts Valencianes debatesquen la possibilitat de formular recurs d'inconstitucionalitat en conflictes competencials, podran aquelles recabar del Consell Jurídic Consultiu un dictamen urgent i previ.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Govern valencià, a proposta del Consell Jurídic Consultiu, aprovarà el reglament d'execució i desenvolupament d'aquesta llei.
Segona
S'autoritza el Govern valencià a realitzar les actuacions que siguen necessàries per a donar efectivitat al que es disposa en aquesta llei.
Tercera
Aquesta llei entrarà en vigor als vint dies de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene als ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, que observen i facen complir aquesta llei.
València, 19 de desembre de 1994
El president de la Generalitat Valenciana
JOAN LERMA I BLASCO

linea