diari

DECRET LLEI 1/2012, de 5 gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana [2012/210]

(DOGV núm. 6688 de 10.01.2012) Ref. Base de dades 000251/2012

Decret Llei 1/2012, de 5 gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana [2012/210]
PREÀMBUL

La necessitat de reduir l'actual nivell de dèficit públic de la Generalitat, derivat de l'evolució de la crisi econòmica que afecta el conjunt de l'Estat, exigix adoptar mesures extraordinàries i urgents a la Comunitat Valenciana.
El present decret llei recull una sèrie de mesures urgents que el Consell adopta, en este exercici, dins de l'esmentat marc, i estes afecten tant els ingressos públics com els gastos, amb el fi de facilitar la reducció del desequilibri pressupostari de la Generalitat, assegurar el compliment dels seus compromisos en la matèria durant els pròxims dos exercicis, així com garantir que el sector públic autonòmic es referme en una senda de reequilibri que aporte credibilitat a l'evolució futura del deute i del dèficit públic autonòmic.

Estes mesures s'adopten en un context excepcional, sense precedents, de falta de liquiditat del conjunt de les administracions públiques, derivat de la dificultat d'obtindre fons en els mercats financers, i en este sentit exigix un esforç addicional d'austeritat sobre la senda iniciada en els últims exercicis.

Les mesures incloses en el present decret llei tenen caràcter complementari o addicional, dins del marc competencial de la Comunitat, a les adoptades pel Govern de la Nació en el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
En este sentit suposen una aposta responsable per assegurar i consolidar el resultat pressupostari de la Generalitat entorn de dos eixos fonamentals:
a) En matèria de gastos, els ajustos vénen referits al capítol I, «Gastos de personal", i estos es caracteritzen pel seu caràcter excepcional i vigència temporal limitada.
b) En matèria d'ingressos, les mesures estan vinculades, fonamentalment, a aquells tributs de tipus progressiu més directament relacionats amb la capacitat econòmica dels contribuents, com l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o amb determinats consums de béns que, pel seu caràcter contaminant, repercutixen en la demanda de certs servicis públics de competència de la Generalitat, com els servicis sanitaris, el finançament dels quals es troba afectat.
Pel que es referix a l'estructura del decret llei, este s'ordena en quatre capítols, el primer d'estos relatiu als gastos de personal, i inclou com a principals mesures:

- Reducció de la jornada del personal temporal al servici de la Generalitat, tal com queda definit en l'article segon del decret llei, amb la corresponent disminució proporcional en les retribucions. La mesura, de caràcter extraordinari i temporal, té el seu marc en la previsió recollida en l'article 16.5 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i el seu objecte és, tal com s'ha exposat anteriorment, facilitar el compliment dels compromisos en matèria d'estabilitat, sense que es vegen afectats els nivells de prestació dels servicis públics ni les taxes d'ocupació a la nostra Comunitat.
- Respecte del personal fix o de carrera s'inclou, com a opció, la po
ssibilitat que este personal accedisca a una reducció de jornada, amb una disminució proporcional de retribucions, de caràcter voluntari, la concessió de la qual està vinculada a les necessitats del servici.

- En matèria retributiva, es reduïxen en un 50 per cent les quanties dels conceptes corresponents a la carrera professional i el desenrotllament professional del personal al servici de les institucions sanitàries i de la resta de personal gestionat per la Conselleria de Sanitat, i del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents.
- Addicionalment, amb la doble finalitat de contribuir a la disminució del gasto públic i la reducció de l'absentisme laboral, se suspén, en determinats supòsits, el complement a les prestacions de la Seguretat Social en processos d'incapacitat temporal. D'altra banda, se suspén igualment tota convocatòria o concessió d'ajudes en concepte d'acció social.
- El text modifica l'article 63 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació de la Funció Pública Valenciana, en el sentit d'incorporar un nou element que podrà fonamentar l'acceptació o denegació de la prolongació en el servici actiu.
Esta prolongació, encara que es pot configurar com un dret subjectiu del personal funcionari, no està reconeguda per la normativa de manera absoluta i automàtica, sinó al contrari, pot ser condicionada al fet que les necessitats organitzatives de l'administració facen possible el seu exercici.
La situació actual requerix no sols valorar l'aptitud i actitud de la persona que pretén prolongar la seua vida laboral, sinó també poder ponderar este interés, amb les referides necessitats organitzatives de l'administració, que ha de garantir la racionalitat de la seua estructura i l'austeritat en el gasto públic en defensa de l'interés general.

- Dins del marc descrit d'austeritat i reducció del gasto públic, el decret llei arreplega la supressió de determinats preceptes de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, i del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, amb la finalitat de suprimir els dies addicionals de vacacions vinculats als anys de servicis prestats i els dies compensatoris que es reconeixien en l'esmentat decret al personal empleat públic.
- Finalment, quant al capítol I, el decret llei transcriu el mandat que amb el caràcter de bàsic es va incloure en el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, respecte de les aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació.

El segon dels eixos sobre els quals s'estructura el decret llei engloba un conjunt de mesures de caràcter tributari que integren els capítols II, III i IV del decret llei, i que afecta l'actual regulació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en la seua modalitat d'actes jurídics documentats, i la de l'Impost sobre les Vendes al Detall de Determinats Hidrocarburs, establida per la Llei de la Generalitat 13/1997, de 23 de desembre, i es duen a terme en l'exercici de les competències normatives de la Generalitat Valenciana en relació amb els esmentats tributs cedits per l'Estat a les comunitats autònomes, de conformitat amb el que disposen els articles 46, 49 i 52 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.

En virtut d'això, i en relació amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'establixen les mesures següents:
En primer lloc, es modifica per al 2012 i 2013 l'escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general per a equiparar-la, en els seus trams de base i tipus corresponents, a l'escala general estatal establida per l'actual redacció de l'article 63 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, la qual cosa suposa la inclusió de dos nous trams en la mencionada escala, aplicables als contribuents amb rendes més elevades.

En segon lloc, es dóna un tractament més homogeni als límits de suma de bases liquidables del contribuent establits com a requisits per a l'aplicació de determinades deduccions autonòmiques de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i, en consonància amb la nova regulació de la deducció estatal per inversió en vivenda habitual, establida per l'apartat 1 de l'article 68 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, en la seua redacció donada pel Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, es deixa sense efecte la deducció autonòmica per quantitats satisfetes en el període impositiu per l'adquisició o rehabilitació de la vivenda que constituïsca o puga constituir la residència habitual del contribuent, sempre que, per a estes inversions, s'utilitze finançament alié.
Finalment, pel que fa als tributs de naturalesa indirecta, s'establix, fins al 31 de desembre de 2013, un nou tipus general de la modalitat d'actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i es mantenen, per tant, els actuals tipus reduïts per a les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten adquisicions de vivenda habitual o la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició de la vivenda habitual d'una família nombrosa o d'un discapacitat.
Per la seua banda, en relació amb l'Impost sobre les Vendes al Detall de Determinats Hidrocarburs, s'establixen uns nous tipus de gravamen autonòmics, dins dels límits establits per l'apartat 1 de l'article 52 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, i es modifiquen determinades normes tributàries, mantenint l'actual tipus 0 de gravamen per al gasoil d'usos especials i de calefacció. A més, s'establix per a aquelles meritacions de l'impost produïdes des de l'entrada en vigor del present decret llei fins al 31 de desembre de 2012, un tipus de devolució per al gasoil d'ús professional, equivalent a la totalitat del tipus de gravamen autonòmic fixat per al gasoil d'ús general per mitjà d'este decret llei.

Les mesures exposades exigixen l'adopció d'una norma de rang legal. La necessitat de la seua immediata aplicació en alguns casos per a garantir la seua eficàcia en la reducció del gasto, i de la seua concreció, coneixement i seguretat en altres, de manera que es garantisca la seua credibilitat i efecte immediat en els moviments financers i en les actuacions rellevants per a l'estabilitat pressupostària, constituïxen el fet habilitant d'extraordinària i urgent necessitat que l'Estatut exigix en l'article 44 per a l'adopció d'un decret llei.

Per tot això, i a l'empara del que preveuen els articles 44, 49 i 50 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Hisenda i Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 5 de gener de 2012,

DECRETE

Capítol I
De les mesures en matèria de personal

Article 1. Finalitat i efectes
1. Les mesures incloses en el present capítol s'adopten com a necessàries per a assegurar el compliment dels compromisos adquirits per la Generalitat, en el marc de les obligacions assumides per les distintes administracions públiques territorials de l'Estat espanyol, en matèria de reducció del dèficit públic durant els exercicis 2012 i 2013 a fi d'assegurar el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
2. En conseqüència, estes mesures responen a raons d'interés general, derivades d'una alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, i tenen caràcter excepcional i temporal.
3. Les disposicions recollides en la present norma es dicten a l'empara de les competències que en matèria d'autoorganització, política econòmica, hisenda pública autonòmica, i règim de personal té atribuïdes la Generalitat en el marc de la legislació vigent.
4. Els efectes econòmics que, si és el cas, comporten les mesures adoptades no seran susceptibles de compensació una vegada transcorregut el termini de la seua vigència.

5. En tot cas, l'aplicació de les mesures adoptades en el present decret llei hauran de tindre un impacte equivalent en tota la Generalitat, les seues institucions i el seu sector públic, i és responsabilitat dels distints òrgans competents en matèria de personal, en cada una de les entitats, institucions i la resta de persones jurídiques afectades, assegurar el compliment de l'esmentada equivalència, sense perjuí de la necessària adequació en l'aplicació de les mesures a la naturalesa, finalitats, i règim jurídic de cada un dels subjectes jurídics afectats.


Article 2. Àmbit subjectiu
Les mesures previstes en este capítol seran aplicables en els termes i condicions que per a cada supòsit es preveu en la present norma:
1. Al personal al servici de les Corts.
2. Al personal al servici de les institucions de la Generalitat.
3. Al personal funcionari al servici de l'administració de Justícia.
4. Al personal al servici de l'administració de la Generalitat, adscrit a la Presidència, les conselleries i entitats autònomes que en depenen, subjecte a la Llei 10/2010 de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
5. Al personal docent al servici de l'administració educativa.

6. Al personal al servici de les institucions sanitàries, així com la resta de personal gestionat per la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

7. Al personal al servici del sector públic valencià, tal com queda definit en els apartats 2 i 3 de l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

Article 3. Jornada de treball
1. Amb efectes de l'1 de març de 2012, la jornada setmanal del personal funcionari interí al servici de l'administració de la Generalitat, en els termes en què la definix l'article 4 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, serà de 25 hores setmanals, amb un horari de presència obligada de 9 a 14 hores, excepte en aquells supòsits en què procedisca un horari especial per raó de l'activitat o quan es trobe adscrit a centres de treball en què es preste el servici a torns o que no siguen d'índole burocràtica, i en este cas l'horari serà el que determine l'òrgan competent de la conselleria o entitat autònoma, o el que elabore la direcció del centre i d'acord amb el que establix el títol XI de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en matèria de negociació col·lectiva.
2. Este personal podrà flexibilitzar l'horari de treball en els termes reglamentàriament previstos. La flexibilitat en cap cas suposarà reducció de la jornada laboral, i l'empleat haurà de recuperar la disposició d'estes hores en còmput mensual.
3. Les retribucions del personal afectat pel que disposen els apartats anteriors es reduiran proporcionalment a la reducció horària aplicada.
4. No obstant això, mantindrà la seua jornada i retribucions actuals el personal no docent en centres docents, centres de formació i inserció professional, el personal d'emergències, els destinats en residències d'atenció a persones majors dependents o amb discapacitat, centres de recepció i acollida de menors, centres de reeducació, menjadors socials, centres especialitzats d'atenció a majors, centres d'avaluació i orientació de discapacitats.
5. Amb caràcter excepcional, el Consell podrà autoritzar el manteniment de la jornada del funcionari interí en aquells supòsits considerats imprescindibles per a l'exercici de les competències atribuïdes, amb un informe previ motivat de l'òrgan competent en matèria de personal al qual estiga adscrit, i l'informe favorable de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'hisenda.

6. El personal funcionari de carrera i el personal laboral fix podrà igualment sol·licitar idèntica reducció horària, amb la corresponent reducció proporcional de retribucions, sempre que no afecte les necessitats del servici, circumstància que considerarà la subsecretaria o òrgan que exercisca les competències en matèria de personal.

Article 4. Reducció de la jornada de treball del personal laboral temporal a què es referix l'article 2.4 d'este decret llei
1. D'acord amb l'article 47 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, l'administració de la Generalitat iniciarà de forma immediata un expedient de reducció de jornada amb la finalitat d'establir la jornada del personal contractat laboral temporal en 25 hores setmanals, amb la corresponent reducció proporcional de retribucions, en els mateixos termes previstos en l'article anterior.
2. Estarà afectat pel dit expedient el personal laboral temporal, exceptuat el que preste servicis en els centres relacionats en l'apartat 4 de l'article anterior. No obstant això, el personal laboral temporal que pertanga a les categories professionals incloses en l'annex I de la present norma, també estarà afectat per l'expedient de reducció de jornada, amb independència del centre en què preste els seus servicis.

Article 5. Compatibilitat
La jornada reduïda de 25 hores setmanals adoptada com a conseqüència del que preveuen els articles anteriors no tindrà la consideració de jornada laboral especial, als efectes previstos en l'article 5.1 b) del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell. En conseqüència, podrà sol·licitar la declaració de compatibilitat per a l'exercici d'altres activitats, d'acord amb el que establix l'article 92 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana i en la normativa de caràcter bàsic en matèria d'incompatibilitats.


Article 6. Reducció de la jornada de treball en el sector públic empresarial i fundacional
Les empreses i fundacions que conformen el sector públic valencià adoptaran les mesures necessàries per a assegurar que el personal temporal al servici d'estes se subjecte a una reducció de la jornada de treball en els mateixos termes i condicions previstos en els articles anteriors.
A este efecte, serà el Consell, a proposta de la conselleria amb competències en matèria de sector públic, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria d'hisenda, l'òrgan competent per a autoritzar motivadament, si és el cas, i per a cada entitat, els supòsits concrets en els quals, per raons de garantir l'adequada prestació de servicis públics fonamentals, no serà aplicable la reducció d'horari prevista en el present article.


Article 7. Règim específic de reducció de la jornada laboral
El personal que realitze la jornada reduïda de 25 hores prevista en els articles anteriors no podrà acollir-se a la reducció de la jornada prevista en l'apartat 2 de l'article 7 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell.

Article 8. Reducció de la jornada de treball del personal funcionari interí que preste els seus servicis en l'àmbit de l'administració de Justícia.
Per al personal funcionari interí al servici de l'administració de Justícia la reducció de la jornada de treball serà equivalent a la prevista en l'article 3, i afectarà, necessàriament, almenys un 5% del personal temporal.
L'aplicació d'esta mesura produirà efecte amb data 1 de març de 2012.

Article 9. Acció social
Durant els exercicis als quals es referix la disposició final octava, i per al personal inclòs dins de l'àmbit subjectiu del present decret llei, se suspén la convocatòria i concessió de qualsevol ajuda en concepte d'acció social, així com qualsevol altra que tinga la mateixa naturalesa i finalitat, sense perjuí de la contractació de pòlisses d'assegurança per a la cobertura de contingències per accidents dels empleats i empleades.

Article 10. Aportacions a plans de pensions
Durant l'exercici 2012 les persones jurídiques, públiques o privades, incloses dins de l'àmbit del present decret llei, i d'acord amb el que preveu l'article 2.Tres del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera, per a la correcció del dèficit públic, no podran realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació.

Article 11. Carrera professional i desenrotllament professional.
Amb efectes de l'1 de març de 2012, els complements de carrera professional i desenrotllament professional que percep determinat personal que realitza la seua activitat en el marc de l'estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat i de les persones jurídiques que conformen el sector públic autonòmic dependent d'esta, en aplicació del que disposen els decrets del Consell 66/2006, de 12 de maig, 85/2007, de 22 de juny i 173/2007, de 5 d'octubre, i les quanties dels quals vénen determinades en la taula de retribucions número XIV del personal al servici de les institucions sanitàries, publicada en l'annex de l'Acord d'11 de juny de 2010 del Consell, queden establits en les quanties següents:
* * *
Article 12. Mesures excepcionals en matèria de perfeccionament, reconeixement, meritació i percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents
1. Des de l'1 de març de 2012, per raons d'interés general derivades d'una alteració substancial de les circumstàncies econòmiques que van permetre l'establiment del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris de carrera dels diferents cossos docents, esdevenen inaplicables els decrets del Consell 157/1993, de 31 d'agost, i Decret 74/1999, d'1 de juny, així com la normativa dictada en desplegament o execució d'estos, en allò que es referix al dret al perfeccionament, reconeixement, meritació i percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents.
2. Sense perjuí de l'anterior, amb efectes de l'1 de març de 2012, els imports corresponents al component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris de carrera dels diferents cossos docents, i les quanties dels quals estan determinades en l'annex de l'Acord d'11 de juny de 2010, del Consell, queden establits en les quanties següents:

Article 13. Mesures excepcionals per al personal docent interí, professorat especialista i de religió catòlica que no tinga caràcter indefinit
1. Durant els exercicis 2012 i 2013 esdevé inaplicable l'article 9 de la Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda la publicació de l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals pel qual s'establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.
2. Tots els nomenaments vigents de funcionaris docents interins, així com els que s'efectuen a partir de l'entrada en vigor del present decret llei s'estendran des de la data d'inici del servici i, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, i es meritaran les parts proporcionals de pagues extraordinàries i vacacions.
3. Tots els contractes de professorat especialista vigents i els que s'efectuen a partir de l'1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2013, s'estendran des de la data d'inici del servici i com a màxim fins al 30 de juny de cada any, i es meritaran les parts proporcionals de pagues extraordinàries i vacacions.

4. Tots els contractes vigents de professorat de religió catòlica que no tinguen caràcter indefinit, i aquells que es formalitzen sense caràcter indefinit a partir de l'1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2013, s'estendran des de la data d'inici del servici i com a màxim fins al 30 de juny de cada any, i es meritaran les parts proporcionals de pagues extraordinàries i vacacions.

Article 14. Mesures excepcionals en matèria de reducció de la jornada de treball del personal docent
Durant els exercicis 2012 i 2013 esdevé inaplicable l'apartat 4 de l'article 24 del Decret 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències de personal docent no universitari que depén de la conselleria competent en matèria d'educació.
A este efecte, les reduccions de jornada hauran de sol·licitar-se amb una antelació almenys d'un mes a l'inici del curs escolar i la seua concessió es farà coincidir amb este. No obstant això, l'òrgan competent per a concedir esta disminució podrà modificar els terminis i períodes referits exclusivament en aquells supòsits en els quals se sol·licite de forma expressa i s'acredite fefaentment que circumstàncies extraordinàries impedixen la seua adaptació al curs escolar.

Les reduccions de jornada ja concedides a l'entrada en vigor de la present norma estendran els seus efectes fins al 31 d'agost de 2012, excepte renúncia expressa d'esta amb anterioritat a l'1 de març de 2012.

Article 15. Complement de les prestacions de la Seguretat Social en processos d'incapacitat temporal
Amb efectes de l'1 de març de 2012, en els processos d'incapacitat temporal com a conseqüència d'accident de treball o malaltia professional del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació del present decret llei que es trobe acollit al règim general de la Seguretat Social, es complementaran les prestacions de la Seguretat Social fins al 100% de les seues retribucions des de l'inici d'esta situació fins a la conclusió d'esta. En els altres supòsits, es complementarà el 100% de les seues retribucions únicament fins al quinzé dia en procés d'incapacitat temporal.


Capítol II
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Article 16. Escala autonòmica per a 2012 i 2013
Es crea una nova disposició addicional dotze en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"Disposició addicional dotze. Escala autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a 2012 i 2013.
L'escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a la qual es referix l'apartat 1 de l'article segon de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, serà, per a 2012 i 2013, la següent:

Article 17. Deduccions autonòmiques
U. Es modifica la lletra a) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"a) Per naixement o adopció, durant el període impositiu: 270 euros per cada fill nascut o adoptat, sempre que este complisca, també, els altres requisits que donen dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost, i que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article.
Esta deducció podrà ser aplicada també en els dos exercicis posteriors al del naixement o adopció.

Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres b), c) i d) d'este apartat u".

Dos. Es modifica la lletra b) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:

"b) Per naixement o adopció múltiples, durant el període impositiu, com a conseqüència de part múltiple o de dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data: 224 euros, sempre que els fills nascuts o adoptats complisquen, també, els altres requisits que donen dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost, i que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article.

Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres a), c) i d) d'este apartat u".

Tres. Es modifica la lletra c) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:

"c) Per naixement o adopció, durant el període impositiu, d'un fill discapacitat físic o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, sempre que este complisca, també, els altres requisits que donen dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost, i que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article, la quantitat que procedisca entre les següents:

- 224 euros, quan siga l'únic fill que patisca esta discapacitat.
- 275 euros, quan el fill, que patisca esta discapacitat, tinga, almenys, un germà discapacitat físic o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres a), b) i d) d'este apartat u".
Quatre. Es modifica la lletra d) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:

"d) Per tindre, a la data de la meritació de l'impost, el títol de família nombrosa, expedit per l'òrgan competent de la Generalitat, de l'Estat o d'altres comunitats autònomes, i sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article, la quantitat que procedisca entre les següents:

- 204 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria general.
- 464 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria especial.
Així mateix, tindran dret a esta deducció aquells contribuents que, reunint les condicions per a l'obtenció del títol de família nombrosa a la data de la meritació de l'impost, hagen presentat, amb anterioritat a esta, sol·licitud davant de l'òrgan competent per a l'expedició d'este títol. En este cas, si es denega la sol·licitud presentada, el contribuent haurà d'ingressar la quantitat indegudament deduïda, junt amb els corresponents interessos de demora, en la forma que establix la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classificació per categories es determinaran d'acord amb el que establix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.
Esta deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquen la resta de membres de la família que originen el dret a la deducció. Quan més d'un contribuent tinga dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

L'aplicació d'esta deducció resulta compatible amb la de les recollides en les lletres a), b) i c) d'este apartat u".
Cinc. Es modifica la lletra f) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"f) Per conciliació del treball amb la vida familiar: 418 euros per cada fill major de tres anys i menor de cinc anys.
Esta deducció correspondrà exclusivament a la mare i seran requisits per al seu gaudi:
1r. Que els fills que generen el dret a la seua aplicació donen dret, també, a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost.
2n. Que la mare realitze una activitat per compte propi o alié per la qual estiga donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.
3r. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article.
La deducció es calcularà de forma proporcional al nombre de mesos en què es complisquen els requisits anteriors, s'entendrà a este efecte que:
a) La determinació dels fills que donen dret a l'aplicació de la deducció es realitzarà d'acord amb la seua situació l'últim dia de cada mes.
b) El requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat es complix els mesos en què esta situació es produïsca en qualsevol dia del mes.
La deducció tindrà com a límit per a cada fill les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu, i que, a més, ho hagen sigut des del dia en què el menor complisca els tres anys i fins al dia anterior a què complisca els cinc anys.
Als efectes del càlcul d'este límit es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres, sense prendre en consideració les bonificacions que puguen correspondre.
En els supòsits d'adopció, la deducció es podrà practicar, amb independència de l'edat del menor, durant el quart i quint any següents a la data de la inscripció en el Registre Civil.
En cas de defunció de la mare, o quan la guàrdia i custòdia s'atribuïsca de forma exclusiva al pare, este tindrà dret a la pràctica de la deducció pendent, sempre que complisca els altres requisits previstos per a l'aplicació d'esta deducció.
Quan hi hagen diversos contribuents amb dret a l'aplicació d'esta deducció respecte a un mateix fill, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals".
Sis. Es modifica la lletra g) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"g) Per a contribuents discapacitats, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, d'edat igual o superior a 65 anys, sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article: 179 euros per cada contribuent.
En tot cas, no procedirà esta deducció si, com a conseqüència de la situació de discapacitat prevista en el paràgraf anterior, el contribuent percep algun tipus de prestació que, d'acord amb el que disposa la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es trobe exempta en este.
La determinació de les circumstàncies personals que hagen de tindre's en compte als efectes d'esta deducció es realitzarà atenent la situació existent en la data de meritació de l'impost".

Set. Es deixa sense contingut la lletra j) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.

Huit. Es modifica l'apartat quatre de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"Quatre. Als efectes del que disposa el paràgraf primer de la lletra a), en el paràgraf primer de la lletra b), en el paràgraf primer de la lletra c), en el paràgraf primer de la lletra d), en el punt 2n del paràgraf segon de la lletra e), en el punt 3r del paràgraf segon de la lletra f), en el paràgraf primer de la lletra g), en el paràgraf primer de la lletra h), en el punt 5t del paràgraf segon de la lletra n), i en el punt 4t del paràgraf segon de la lletra ñ) de l'apartat u de l'article quart d'esta llei la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no podrà ser superior a 24.000 euros, en tributació individual, o a 38.800 euros, en tributació conjunta.

Als efectes del que disposa el punt 1r del paràgraf tercer de la lletra i) de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no podrà ser superior a 24.000 euros".

Capítol III
Impost sobre Transmissions Patrimonials
i Actes Jurídics Documentats

Article 18. Actes jurídics documentats.
Es crea una nova disposició addicional tretze en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"Disposició addicional tretze. Tipus general de gravamen de la modalitat d'actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

El tipus de gravamen de la modalitat d'actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats a què es referix l'apartat tres de l'article catorze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, serà, fins al 31 de desembre de 2013, l'1,2 per 100".


Capítol IV
Impost sobre les Vendes al Detall
de Determinats Hidrocarburs

Article 19. Tipus de gravamen autonòmics.
Es modifica l'article setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:
"Article Setze. Tipus de gravamen autonòmics de l'Impost sobre les Vendes al Detall de Determinats Hidrocarburs.

Els tipus de gravamen autonòmics de l'Impost sobre les Vendes al Detall de Determinats Hidrocarburs seran els següents:
a) Gasolines: 48 euros per 1.000 litres.
b) Gasoil d'ús general: 48 euros per 1.000 litres.
c) Gasoil d'usos especials i de calefacció: 0 euros per 1.000 litres.
d) Fueloil: 2 euros per tona.
e) Querosé: 48 euros per 1.000 litres".

Article 20. Tipus autonòmic de devolució del gasoil d'ús professional
Es crea una nova disposició addicional catorze en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

"Disposició addicional catorze. Tipus autonòmic de devolució del gasoil d'ús professional en l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs
El tipus autonòmic de devolució del gasoil d'ús professional de l'Impost sobre les Vendes al Detall de Determinats Hidrocarburs, a què es referix l'apartat sis bis de l'article 9 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social, serà, fins al 31 de desembre de 2012, de 48 euros per 1.000 litres".

Disposicions transitòries

Primera. Adequació de retribucions
A l'entrada en vigor d'este decret llei s'adequaran al que este preveu respecte a les retribucions del personal que estiga disfrutant d'una reducció de jornada de les previstes en l'apartat 4 de l'article 7 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell.

Segona. Règim de les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servici actiu
La regulació que es recull en este decret llei en relació amb l'article 63 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, serà aplicable a les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servici actiu presentades amb data posterior a la de l'entrada en vigor d'este.


Disposicions derogatòries

Primera. Derogació de determinats preceptes del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell
Es deroguen l'article 39 i els apartats 3 i 4 de l'article 46 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell.


Segona. Derogació de l'apartat 2 de l'article 71 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol
Es deroga l'apartat 2 de l'article 71 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de Funció Pública Valenciana.

Tercera. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions que s'oposen al que establix este decret llei.Disposicions finals

Primera. Plans d'Ordenació de Personal
1. El Consell, en l'àmbit de les seues competències, podrà aprovar plans d'Ordenació de Personal amb la finalitat d'ordenar l'administració de la Generalitat, per a la reducció de fins a un 25 per cent dels efectius de caràcter temporal, per a assolir els objectius establits en matèria de reducció del gasto públic, així com per a aconseguir una major racionalitat i eficàcia en l'administració de la Generalitat i en les entitats autònomes que en depenen.
2. L'òrgan competent per a l'ordenació de la resta de personal de caràcter temporal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este decret llei podrà adoptar mesures en matèria de racionalització del sector públic des del punt de vista del nombre d'efectius, per a assolir els objectius que puguen establir-se en matèria de reducció del gasto públic, així com per a aconseguir una major eficàcia en les respectives administracions, institucions i entitats del sector públic autonòmic.

3. Les mesures a les quals es referix esta disposició tenen caràcter excepcional i temporal, i a este efecte només, si és el cas, podran adoptar-se, en els termes i condicions establits en esta disposició, durant els exercicis 2012 i 2013.

Segona. Modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de Funció Pública Valenciana.
Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l'article 63 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de Funció Pública Valenciana, que queden redactats en els termes següents:
"4. L'Administració haurà de resoldre de forma motivada l'acceptació o denegació de la prolongació, en funció de les necessitats de recursos humans de l'organització. A este efecte, es tindran en compte, entre altres aspectes, les condicions psicofísiques i les aptituds personals de la persona sol·licitant per a exercir les funcions i tasques que li siguen pròpies, així com el correcte dimensionament del volum d'efectius que garantisca l'austeritat del gasto públic, la racionalització de l'estructura i l'eficiència de l'administració.

5. En l'administració de la Generalitat, esta resolució d'acceptació o denegació de la prolongació haurà de fonamentar-se en els punts següents:
a) Informe emés per l'òrgan que tinga la direcció superior de personal en la conselleria o organisme en què preste servicis la persona funcionària que sol·licite prolongar la permanència en el servici actiu, en el qual es valore la seua implicació en els objectius fixats per l'organització, el rendiment o els resultats obtinguts i, si és el cas, l'absentisme observat durant els tres anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
b) Resolució, dictamen o informe mèdic emés per la unitat administrativa a què corresponguen les funcions en matèria de prevenció de riscos laborals sobre les condicions psicofísiques i les aptituds personals de la persona sol·licitant per a exercir les funcions i tasques assignades al seu lloc de treball, així com les de qualsevol altre lloc adscrit al cos, escala o agrupació professional funcionarial a què pertanga.
c) Encara que hagen sigut emesos amb caràcter favorable els informes assenyalats en els apartats anteriors, la direcció general competent en matèria de funció pública podrà desestimar les sol·licituds de prolongació, per raons organitzatives, funcionals o econòmiques basades en la racionalització d'estructura i d'austeritat en el gasto públic.
En cas que no siga possible la continuïtat de la persona interessada en el seu lloc de treball, d'acord amb les seues condicions psicofísiques i aptituds personals segons el que disposa la lletra b, la prolongació de la permanència en el servici actiu quedarà condicionada a l'existència de llocs de treball vacants en el seu cos, agrupació professional o escales, les tasques assignades del qual siguen compatibles amb les seues condicions personals.

La resolució estimatòria de la prolongació de la permanència en el servici actiu serà objecte de revisió anualment, i l'òrgan competent emetrà la resolució de confirmació en esta o de jubilació forçosa, segons siga procedent, atenent i fonamentant-se esta en els mateixos punts que s'assenyalen en este número".

Tercera. Suspensió de pactes i acords
D'acord amb el que establix l'article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i vistes les circumstàncies econòmiques excepcionals que comporten el necessari redimensionament del gasto públic, queden suspesos parcialment tots els acords i pactes sindicals firmats en l'àmbit del personal funcionari i estatutari inclosos dins de l'àmbit d'aplicació d'este decret llei, en els termes estrictament necessaris per a l'aplicació del present decret llei, i, així mateix, esdevenen inaplicables les clàusules contractuals o les condicions regulades pels convenis col·lectius, en l'àmbit del personal laboral, inclòs dins de l'àmbit d'aplicació d'este decret llei, que contradiguen el que este disposa.


Quarta. Inaplicació de l'apartat 4 de l'article 7 del Decret 175/2006
Durant els exercicis 2012 i 2013 esdevé inaplicable l'apartat 4 de l'article 7 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell.


Quinta. Les Corts i institucions de la Generalitat
Els òrgans competents en matèria de personal de les Corts i de les institucions de la Generalitat adoptaran les mesures necessàries per a assegurar el compliment d'este decret llei dins de l'àmbit de les seues competències respectives.
La conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda efectuarà, en les partides pressupostàries corresponents, les retencions que a este efecte li comuniquen les institucions a què es referix esta disposició final.
Sexta. Retencions en les transferències al sector públic empresarial i fundacional
La conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda realitzarà, en les partides pressupostàries corresponents, les retencions necessàries com a conseqüència de l'aplicació del present decret llei en l'àmbit del sector públic empresarial i fundacional.

Sèptima. Ensenyances concertades
Les mesures previstes en els articles 13 i 15 seran igualment aplicables en l'àmbit de les ensenyances concertades.

Octava. Règim de temporalitat de les mesures que s'inclouen en el Capítol I
1. Les mesures previstes en els articles 3 al 8 d'este decret llei, relatives a la reducció de jornada, tindran caràcter temporal, i s'estendrà la seua vigència fins al 31 de desembre de 2013.
2. La mesura prevista en l'article 9 relativa a l'acció social, tindrà caràcter temporal, i s'estendrà la seua vigència fins al 31 de desembre de 2013.
3. La mesura prevista en l'article 11, relativa als complements de carrera i desenrotllament professional, tindrà caràcter temporal, i s'estendrà la seua vigència fins al 31 de desembre de 2013.
4. Les mesures previstes en l'article 12, relatives al complement retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents, tindran caràcter temporal, i s'estendrà la seua vigència fins al 31 de desembre de 2013.
5. Les mesures previstes en l'article 13, relatives al personal docent interí, professorat especialista i professorat de religió catòlica, tindran caràcter temporal, i s'estendrà la seua vigència fins al 31 de desembre de 2013.
6. La mesura prevista en l'article 15, relativa al complement de les prestacions de Seguretat Social en processos d'incapacitat temporal, tindrà caràcter temporal, i s'estendrà la seua vigència fins al 31 de desembre de 2013.

Novena. Desplegament reglamentari i aplicació d'esta norma
1. Es faculta el Consell per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per a l'execució i desplegament d'este decret llei.

2. Pel que es referix al capítol I de la present norma:
a) Els òrgans competents en matèria de personal realitzaran les actuacions administratives necessàries per al compliment efectiu del que disposa este decret llei, en els terminis i condicions previstos en este.
b) La conselleria amb competències en matèria d'hisenda impulsarà les actuacions administratives necessàries per a assegurar que l'aplicació d'este decret llei produïsca les economies de gasto corresponents.

c) S'habilita el conseller d'Hisenda i Administració Pública per a modificar la relació de categories professionals que s'inclouen en l'annex I d'este decret llei.

Deu. Consorcis hospitalaris
El que disposa esta norma per al personal al servici de les institucions sanitàries i per a la resta de personal gestionat per la Conselleria de Sanitat, serà aplicable al personal dels consorcis de l'Hospital General de València i de l'Hospital Provincial de Castelló.

Onze. No aplicabilitat
El que disposen els articles 3 i 4 d'este decret llei no serà aplicable, en cap cas, al personal a què es referixen els apartats 5 i 6 de l'article 2 del present decret llei.
Dotze. Entrada en vigor
Este decret llei entrará en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


València, 5 de gener de 2012

El president de la Generalitat
Alberto Fabra Part


El conseller d'Hisenda i Administracions Públiques
José Manuel Vela BarguesANNEX I

Peó agrari
Mosso/a d'autòpsia
Ajudant de magatzem
Ajudant de manteniment-obra
Ajudant de manteniment-jardineria
Ajudant de manteniment-manyeria
Ajudant de manteniment
Ajudant d'instal·lacions esportives
Vigilant d'obres públiques
Supervisor de funcionament
Operador de càmera de vídeo
Monitor de vela-cap
Laborant
Auxiliar d'operació
Auxiliar de manteniment-pintura
Auxiliar de manteniment-mecànica
Auxiliar de manteniment-llanterneria
Auxiliar de manteniment-electrònica
Auxiliar de manteniment-electricitat
Auxiliar de manteniment-manyeria
Auxiliar de manteniment-obra
Auxiliar de manteniment fusteria
Auxiliar d'investigació de laboratori
Auxiliar d'explotació portuària
Magatzemista
Auxiliar de veterinària
Supervisor de servicis
Supervisor de manteniment
Maquetista
Fotògraf/adjunt de redacció
Fotògraf/a d'arxius
Especialista mecànic
Especialista de restauració
Especialista de protocol
Especialista de manteniment
Especialista de fotocomposició
Especialista d'audiovisuals
Encarregat/da de magatzem
Ajudant tècnic d'investigació
Pèrit judicial

linea