diari

DECRET 1/2008, d'11 de gener, del Consell, de modificació del Decret 143/2002, de 3 de setembre, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica en la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 202/2003, de 3 d'octubre. [2008/354]

(DOGV núm. 5680 de 15.01.2008) Ref. Base de dades 000442/2008

DECRET 1/2008, d'11 de gener, del Consell, de modificació del Decret 143/2002, de 3 de setembre, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica en la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 202/2003, de 3 d'octubre. [2008/354]
El Consell va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica en la Comunitat Valenciana mitjançant el Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, atribuint-li unes funcions, així com una composició determinada en l'article 3 del mencionat text normatiu. Este decret va ser modificat pel Decret 202/2003, de 3 d'octubre.
La Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica en la Comunitat Valenciana es va crear com un òrgan col·legiat, adscrit a la conselleria de Benestar Social, el règim de funcionament de la qual és establit en el decret que la regula, així com en el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als òrgans col·legiats, i pel Decret 104/2002, de 18 de juny, del Consell, pel qual es va crear el Registre d'Òrgans Col·legiats de la Generalitat
L'article 23 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, enumera les funcions del president dels òrgans col·legiats, així com les causes i modes de dur a terme la seua substitució.
A l'empara de l'article 49.1.1ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, l'organització del Consell s'ha vist modificada mitjançant el Decret 7/2007, de 28 de juny, del President de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.
Per a adequar la composició de la Comissió Interdepartamental per a Combatre la ViolènciaDomèstica a la Comunitat Valenciana a la nova organització de l'administració de la Generalitat, a fi de coordinar les actuacions dels distints departaments de la Generalitat amb competéncies en este àmbit de la manera més adequada i eficaç i, fent ús de les facultats atribuïdes pels articles 18 i 25 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Benestar Social i ambla deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 11 de gener de 2008,
DECRETE
Article 1
Es modifica l'article 3 del Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica en la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 202/2003, de 3 d'octubre, que queda redactat com seguix:
«Article 3. Composició
La Comissió estarà composta pels següents membres:
a) Presidència: el president de la Generalitat, qui podrà delegar en el/la titular de la vicepresidència primera i, si no n'hi ha, pel membre de la Comissió de major jerarquia, antiguitat i edat, per este ordre, d'entre els seus components.
b) Vicepresidència primera: el/la titular de la conselleria de Benestar Social.
c) Vicepresidència segona: el/la titular de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
d) Vocals:
- El/la titular de conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
- El/la titular de conselleria d'Educació.
- El/la titular de conselleria de Cultura i Esport.
- El/la titular de conselleria de Sanitat.
- El/la titular de conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
- El/la titular de la conselleria d'Immigració i Ciutadania.
- El/la titular de la conselleria de Governació.
Formarà part de la Comissió, amb veu però sense vot, la titular de la Direcció General de la Dona i per la Igualtat.
e) Secretari/a: el/la titular de la Secretaria Autonòmica de la conselleria de Benestar Social, que actuarà amb veu però sense vot.»
Article 2
Es modifica l'article 4 del Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica en la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 202/2003, de 3 d'octubre, que queda redactat com seguix:
«Article 4. Secretaria Administrativa
La Comissió disposarà d'una Secretaria Administrativa, les funcions de la qual seran exercides per l'Àrea de Coordinació de la Direcció General de Coordinació, de la conselleria de Presidència».
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el titular de la conselleria de Benestar Social perquè dicte les disposicions necessàries per al el desplegament del que establix el present decret.
Segona
La present disposició entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 11 de gener de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Benestar Social
Juan Gabriel Cotino Ferrer

linea