diari

DECRET 3/2008, d'11 de gener, del Consell, pel qual s'establix un sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats en el Decret 109/2005, de 10 de juny, del Consell, sobre procediment per a la implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim d'autorització i comunicació. [2008/346]

(DOGV núm. 5680 de 15.01.2008) Ref. Base de dades 000445/2008

DECRET 3/2008, d'11 de gener, del Consell, pel qual s'establix un sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats en el Decret 109/2005, de 10 de juny, del Consell, sobre procediment per a la implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim d'autorització i comunicació. [2008/346]
L'article 49 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuïx a la Generalitat competència exclusiva en matèria de comerç interior, defensa del consumidor i de l'usuari, sense perjudici de la política general de preus, la lliure circulació de béns, la legislació sobre la defensa de la competència i la legislació de l'estat. Mitjançant el Reial Decret 2310/1982, de 24 de juliol, es van transferir a la Comunitat Valenciana les funcions i els servicis de l'administració de l'estat en matèria d'intervenció de preus.
El Decret 109/2005, de 10 de juny, del Consell, va aprovar el procediment per a la implantació i modificació dels preus o tarifes subjectes a autorització i modificació, que, amb la derogació del Decret de 5 d'octubre de 1982, del Consell, i del Decret 82/1984, de 30 de juliol, del Consell, ha articulat un procediment més àgil i eficaç, i ha permés un major apropament entre les empreses gestores dels servicis i els interessos públics que subjauen en la justificació de l'autorització de les tarifes.
El present decret tracta d'establir un sistema simplificat que permeta, mitjançant l'aplicació d'unes fórmules polinòmiques de revisió prèviament establides, l'aprovació de les tarifes de subministrament d'aigua a poblacions en breus terminis de temps, sense perjudici de la possibilitat de les corporacions locals titulars dels servicis de manifestar el seu parer i de la Comissió de Preus de la Generalitat d'efectuar els corresponents controls, com a garantia tant dels interessos de les empreses gestores com dels usuaris dels dits servicis.
En virtut d'això, a proposta de la consellera d'Indústria, Comerç i Innovació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 11 de gener de 2008,
DECRETE
Article 1. Àmbit d'aplicació
El procediment simplificat que s'establix mitjançant el present decret serà d'aplicació a aquelles subministradores o prestadores del servici d'aigua a poblacions, per a les quals en l'exercici corresponent siga suficient un augment de preus o tarifes igual o inferior al percentatge que es desprenga de l'aplicació de les fórmules que es recullen en l'annex I d'este decret, sense perjudici de qualsevol altra fórmula de caràcter individualitzat autoritzada que permeta mantenir l'equilibri econòmic dels servicis o subministraments, sempre que opten per l'esmentat procediment.
Article 2. Procediment general
1. La Comissió de Preus de la Generalitat autoritzarà anualment, mitjançant el procediment que es recull en este decret, les actualitzacions de preus o tarifes per al subministrament d'aigua a poblacions, per a l'exercici corresponent, amb l'aplicació prèvia de les fórmules polinòmiques establides en l'annex I de la present norma.
2. Els gestors dels servicis no podran acollir-se a este sistema simplificat fins que no hagen transcorregut dotze mesos des de l'última modificació tarifària autoritzada, originada per l'aplicació de la variació de l'índex general nacional de preus al consum, històric i publicat.
3. Les tarifes actualitzades pel sistema que recull este decret les publicarà el gestor del servici en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana perquè siguen conegudes per tota la gent, i la seua aplicació serà efectiva a partir de la data de la publicació.
4. Es manté el sistema ordinari d'aprovació de preus i tarifes regulat en el Decret 109/2005, de 10 de juny, del Consell, per a tots aquells gestors de servicis que no opten pel sistema simplificat; en tot cas, quan es produïsquen canvis substancials en l'estructura de costos del servici o a instància del Gabinet Tècnic de Preus, de conformitat amb l'article 11 del mencionat decret, quan per raó d'interés públic s'inicie el procediment d'implantació o modificació de tarifes d'ofici, mitjançant resolució del conseller o consellera competent en matèria de comerç.
Article 3. Sol·licitud d'aprovació de tarifes de servicis no gestionats directament per la corporació local titular
1. L'empresa gestora del servici haurà comunicar a la Comissió de Preus de la Generalitat, per mitjà del Gabinet Tècnic de Preus, i a la corresponent corporació local, els preus o tarifes l'aprovació dels quals sol·licita per al subministrament d'aigua, així com el seu càlcul per aplicació del sistema simplificat d'actualització. La documentació tramesa al Gabinet Tècnic de Preus anirà acompanyada, en tot cas, de la informació estadística que es recull en l'annex II i la justificació de la comunicació a la corporació local.
2. La corporació local, en el termini de vint dies comptats a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud i només en cas de disconformitat amb la modificació tarifària sol·licitada, trametrà al Gabinet Tècnic de Preus informe motivat respecte a la tarifa proposada, amb indicació de la que considere adequada en virtut dels estudis tècnics i econòmics o de la documentació aportada.
3. Transcorregut el termini de trenta dies des de la presentació de la sol·licitud per part de l'interessat davant la Comissió de Preus de la Generalitat, la tarifa es considerarà aprovada.
4. El Gabinet Tècnic de Preus podrà demanar al sol·licitant l'aportació de qualsevol informació o dades complementàries o justificants que siguen necessaris, que hauran de presentar-se en un termini de deu dies comptats a partir de l'endemà de la recepció de la o, si és el cas, en un termini superior quan expressament es determine. De la mateixa manera, si el Gabinet Tècnic de Preus no considerara ajustada la tarifa resultant a la correcta aplicació de les corresponents fórmules prèviament autoritzades, ho comunicarà al gestor del servici per a l'esmena en el mateix termini. Els esmentats requeriments suspendran el termini establit en l'apartat anterior, de conformitat amb el que s'establix en l'article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 4. Sol·licitud d'aprovació de tarifes de servicis gestionats directament per la corporació local titular
1. Quan el servici les tarifes del qual es vulga implantar o modificar estiga gestionat de forma directa per la corporació local titular d'este, la sol·licitud d'aprovació, si és el cas, es presentarà davant la Comissió de Preus de la Generalitat, mitjançant el Gabinet Tècnic de Preus, per la mateixa corporació local, acompanyada dels preus o tarifes per al subministrament d'aigua, així com del seu càlcul per aplicació del sistema simplificat d'actualització, i s'inclourà la informació estadística que es recull en l'annex II.
2. Transcorregut el termini de trenta dies des de la presentació de la sol·licitud per part de la corporació municipal, la tarifa es considerarà aprovada, sense perjudici de la facultat que té el Gabinet Tècnic de Preus per a requerir l'esmena de la documentació o de les dades complementàries, en els termes previstos en l'apartat 4 de l'article anterior.
Article 5. Fórmules d'actualització
1. El coeficient de sequera, que es calcularà mitjançant l'aplicació de la fórmula recollida en l'annex I, es podrà aplicar en qualsevol de les dues situacions següents:
a) Existència d'una declaració oficial de restriccions per part del proveïdor en alta o de l'administració, amb indicació del percentatge de la dita restricció. En este cas, el coeficient de sequera s'aplicaria de manera immediata amb l'anunci, i revertiria l'operació quan s'alçara la situació de restriccions.
b) Si no hi haguera quantificació oficial del percentatge de restriccions, el gestor podrà aplicar el coeficient de sequera, després de la


manifestació documental prèvia de la reducció d'oferta, bé exhibint les factures per compra d'aigua en alta en comparació amb el mateix període de l'exercici anterior, bé mitjançant prova suficient segons el criteri del Gabinet Tècnic de Preus, i que pose de manifest la reducció de cabals extrets, per un període de temps equivalent al transcorregut amb restriccions.
2. El valor de CR = coeficient corrector, pren el valor d'1 i es podrà modificar per mitjà d'orde de la conselleria competent en matèria de comerç quan les circumstàncies econòmiques així ho aconsellen, dins de la competència de la política general de preus.
3. S'agafarà el preu dels components tarifaris vigents, descomptant l'IVA aplicat, i se'ls aplicarà l'increment màxim anual autoritzat. Sobre les tarifes resultants s'aplicarà novament l'IVA.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Autorització per al desplegament reglamentari
Es faculta el conseller o la consellera competent en matèria de comerç per a dictar les normes necessàries per al desplegament i l'execució del que s'ha disposat en el present decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 11 de gener de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera d'Indústria, Comerç i Innovació,
BELÉN JUSTE PICÓN
Annex I
Fórmules polinòmiques de revisió de la tarifa d'aigua.
A l'efecte de recollir anualment les diferències de l'índex general nacional de preus al consum i les variacions puntuals en el preu de compra en alta d'aigua, s'aplicarà la fórmula següent:
on serà:
Kt = coeficient de revisió en el moment t. Aplicable tant sobre la quota de servici com sobre la quota de consum.
Ct = preu de la compra d'aigua en la data de revisió. En el cas de diversos subministradors, preu ponderat.
C0 = preu de la compra d'aigua l'any base.
IT = índex, general nacional històric publicat, de preus al consum en la data de la revisió.
I0 = índex, general nacional històric publicat, de preus al consum l'any base.
c = percentatge respecte al cost total d'explotació, en tant per un, que correspon als costos de compra d'aigua.
i = percentatge respecte al cost total d'explotació, en tant per un, que correspon a la resta de costos d'explotació.
La suma dels coeficients serà la unitat (c + i = 1,00).
CR = coeficient corrector.
A l'efecte de recollir increments tarifaris per reducció de cabals.
CS = coeficient corrector per sequera o restriccions d'aplicació excepcional.

Per la seua banda, el coeficient de sequera, aplicable en casos excepcionals, es calcularà de la següent forma:
on serà:
M = pèrdua d'ingressos.
I = ingressos totals previstos.
c = percentatge respecte al cost total d'explotació, en tant per un, que correspon als costos de compra d'aigua.
R= percentatge de reducció de l'oferta. En la fórmula, en tant per un.
i M = (v1xp1+v2xp2…+.vn x pn)
on serà:
p1 = preu del primer bloc.
p2 = preu del segon bloc.….
pn = preu del bloc n.
v1 = minoració de m³ facturats respecte als previstos en el primer bloc.
v2 = minoració de m³ facturats respecte als previstos en el segon bloc.
vn = minoració de m³ facturats respecte als previstos en el bloc n.

linea