diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana. [2012/455]

(DOGV núm. 6693 de 17.01.2012) Ref. Base de dades 000479/2012

CORRECCIÓ d'errades del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana. [2012/455]
S'ha observat un error en la publicació de l'esmentada disposició (DOCV número 6688, de 10.01.2012), que es corregix a continuació:
Pàgina 762, punt 4 de l'article 3. Jornada de treball.

On diu:
«4. No obstant això, mantindrà la seua jornada i retribucions actuals el personal no docent en centres docents, centres de formació i inserció professional, el personal d'emergències, els destinats en residències d'atenció a persones majors dependents o amb discapacitat, centres de recepció i acollida de menors, centres de reeducació, menjadors socials, centres especialitzats d'atenció a majors, centres d'avaluació i orientació de discapacitats»;

Ha de dir:
«4. No obstant això, mantindrà la seua jornada i retribucions actuals el personal no docent en centres docents, personal de centres Servef d'ocupació, centres de formació i inserció professional, el personal d'emergències, els destinats en residències d'atenció a persones majors dependents o amb discapacitat, centres de recepció i acollida de menors, centres de reeducació, menjadors socials, centres especialitzats d'atenció a majors, centres d'avaluació i orientació de discapacitats».

linea