diari

DECRET 2/2019, d'11 de gener, del Consell, pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge i els procediments per a la declaració i la comunicació de l'interés social de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals. [2019/413]

(DOGV núm. 8467 de 18.01.2019) Ref. Base de dades 000543/2019

DECRET 2/2019, d'11 de gener, del Consell, pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge i els procediments per a la declaració i la comunicació de l'interés social de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals. [2019/413]
Índex
Preàmbul
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Exempció de la necessitat d’obtindre la declaració d’interés social per als projectes o actuacions relatives al patrimoni cultural valencià i al foment de la llengua valenciana
Títol II. El Consell Assessor del Mecenatge
Article 3. Del Consell Assessor del Mecenatge
Article 4. Funcions
Article 5. Composició
Article 6. Estructura
Article 7. El Ple
Article 8. La Presidència
Article 9. La Secretaria
Títol III. Declaració d’interés social de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals a instàncies dels beneficiaris
Article 10. Presentació de sol·licituds per a obtindre la declaració d’interés social per als seus projectes o activitats per part dels beneficiaris
Article 11. Tramitació i òrgans competents
Article 12. Instrucció del procediment
Article 13. Avaluació i proposta de resolució
Article 14. Resolució
Article 15. Revisió del projecte o activitat
Article 16. Efectes de la declaració d’interés social
Article 17. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries del mecenatge
Títol IV. Procediment per a la comunicació de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals per part de determinades entitats beneficiàries contemplades en l’article 13 de la Llei 20/2018, del mecenatge cultural, científic, i esportiu no professional, a la Comunitat Valenciana.
Article 18. Comunicació de projectes o activitats culturals, científiques, i esportives no professionals
Article 19. Efectes de la consideració d’interés social d’un projecte o activitat
Article 20. Obligacions de les persones o de les entitats beneficiàries del mecenatge de difondre els resultats dels seus projectes o activitats que tinguen la consideració d’interés social en els termes establits en l’article 17 d’aquest decret
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposició addicional primera. Constitució del Consell Assessor del Mecenatge
Disposició final única. Entrada en vigor


PREÀMBUL

La Llei 20/2018, de 25 juliol de 2018, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic, i esportiu no professional, a la Comunitat Valenciana té per objecte fomentar i impulsar el mecenatge de caràcter privat en l’àmbit cultural, científic i en l’esportiu de caràcter no professional a la Comunitat Valenciana, i promoure i difondre la cultura del mecenatge.
Entre les novetats de la Llei, cal destacar la creació del Consell Assessor del Mecenatge, òrgan assessor del Consell en matèria de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional, la composició i funcionament del qual, tal com assenyala l’article 8, serà objecte de desenvolupament reglamentari.
L’article 12 regula la declaració d’interés social a instàncies de les persones o entitats beneficiàries i estableix que correspon al Consell Assessor del Mecenatge efectuar la proposta motivada de declaració, d’acord amb els criteris establits en la Llei, i elevar-la a la direcció general competent en matèria de cultura, que dictarà la corresponent resolució de conformitat amb aquesta proposta.
La resolució de declaració d’interés social de projectes o activitats culturals, científiques i esportives no professionals, és a més un requisit imprescindible, perquè les persones mecenes puguen aplicar-se els incentius fiscals previstos en la lletra s de l’apartat un de l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, sent per tant necessari establir un procediment per a l’obtenció de la declaració d’interés social.

D’altra banda, cal destacar que els projectes o activitats relatius al patrimoni cultural valencià i al foment de la llengua valenciana, no necessiten obtindre la declaració d’interés social en els termes regulats en les lletres q i r de l’apartat u de l’article quart de l’esmentada Llei 13/1997.
Així mateix, la llei preveu, en l’article 13, que determinats projectes o activitats culturals, científics o esportius no professionals tinguen la consideració d’interés social sense necessitat de declaració expressa, encara que estableix l’obligatorietat per a les entitats que els promoguen de comunicar-los a l’Oficina del Mecenatge de la Generalitat, que els donarà trasllat al Consell Assessor del Mecenatge que podrà denegar motivadament la consideració d’interés social d’aquests.

La finalitat d’aquest decret és dotar de desenvolupament reglamentari a la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat respecte de la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge i els procediments per a la declaració i la comunicació d’interés social de projectes i activitats culturals, científiques, i esportives no professionals. En definitiva, es tracta d’implementar les mesures i actuacions per a fomentar el mecenatge entre la societat valenciana.
El decret s’emmarca, des de la perspectiva material, en les competències autonòmiques en matèria de cultura, inserides en l’article 12 de l’Estatut d’Autonomia vigent, en el qual s’assumeix expressament la competència en aquest àmbit (article 49.1.4a del text estatutari).
Aquest decret s’adequa als principis de bona regulació als quals fa referència l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L’adequació als principis de necessitat i eficàcia està justificada perquè el decret dona compliment al mandat que estableix la Llei 20/2018 de fomentar i impulsar el mecenatge de caràcter privat en l’àmbit cultural, científic, i en l’esportiu no professional, en la Comunitat Valenciana i a promoure, difondre i enriquir la cultura del mecenatge entre la societat valenciana.
Seguint el principi de proporcionalitat, es considera que el decret és l’instrument normatiu més adequat per a regular la creació del Consell Assessor del Mecenatge, òrgan col·legiat assessor del Consell integrat en la conselleria que tinga atribuïdes competències en matèria de cultura, i els procediments per a la declaració i comunicació de l’interés social de projectes i activitats culturals, científiques, i esportives no professionals.
El principi de seguretat jurídica queda garantit per l’adequació i la coherència del decret a la normativa vigent que regula la creació d’òrgans col·legiats en l’administració i a la resta de l’ordenament jurídic.

Finalment, i en aplicació del principi de transparència, el projecte de decret s’ha sotmés al tràmit de consulta pública previst en l’article 133 de la Llei 39/2015. Així mateix estan definits clarament els seus objectius i justificació.
Aquesta disposició es trobava inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2018.
En virtut de l’exposat i fent us de l’habilitació normativa continguda en la disposició final segona de la Llei 20/2018, complits els tràmits procedimentals previstos en l’article 43 de la Llei 5/1983,de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell; conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i prèvia deliberació del Consell en la reunió d’11 de gener de 2019,
DECRETE

TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquest decret es dicta en desenvolupament de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic, i esportiu no professional, a la Comunitat Valenciana i té per objecte regular:
1. La composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge.
2. El procediment per a la declaració d’interés social de projectes i activitats culturals, científiques, i esportives no professionals, a instàncies de persones i entitats beneficiàries del mecenatge.
3. El procediment per a la comunicació de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals considerades d’interés social sense necessitat de declaració expressa.

Article 2. Exempció de la necessitat d’obtindre la declaració d’interés social per als projectes o actuacions relatives al patrimoni cultural valencià i al foment de la llengua valenciana
No necessitaran obtindre la declaració d’interés social perquè les persones mecenes puguen aplicar-se els incentius fiscals previstos en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, d’acord amb el que es disposa en l’article 4, apartat 1, lletres q i r, els projectes i actuacions que contemplen:

1) Donacions de béns que formant part del patrimoni cultural valencià, es troben inscrits en l’inventari general del patrimoni esmentat, sempre que es realitzen a favor de qualsevol de les entitats contemplades en els apartats a), b), c), d), e) i f) de l’apartat primer de l’article 3 de la Llei 20/2018, i de les objectivament comparables de l’apartat 2 de l’esmentat article. Les entitats de l’apartat a hauran de perseguir, en tot cas, finalitats d’interés cultural.
2) Quantitats dineràries donades a qualsevol de les entitats, a les quals s’ha fet referència en el número 1 anterior, per a la conservació, reparació i restauració dels béns que, formant part del patrimoni cultural valencià, es troben inscrits en l’Inventari General, sempre que es tracte de donacions per al finançament de programes de despesa o actuacions que tinguen per objecte la conservació, reparació i restauració dels béns esmentats.
3) Quantitats dineràries destinades pels titulars de béns pertanyents al patrimoni cultural valencià, inscrits en l’inventari general d’aquest, a la conservació, reparació i restauració dels béns esmentats.

4) Donacions d’imports dineraris relatives al foment de la llengua valenciana efectuades a favor de les entitats següents:
1. La Generalitat, els seus organismes públics i el seu sector públic instrumental.
2. Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics, fundacions i consorcis d’aquestes dependents.
3. Les universitats públiques i privades establides a la Comunitat Valenciana.
4. Els instituts i centres d’investigació de la Comunitat Valenciana o que tinguen seu en aquesta.
5. Els centres superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.
6. Les entitats sense finalitats lucratives enumerades en la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 20/2018 i la fi exclusiva de la qual siga el foment de la llengua valenciana.
7. Les objectivament comparables de l’apartat 2 de l’esmentat article 3, i la fi exclusiva del qual siga el foment de la llengua valenciana.


TÍTOL II
El Consell Assessor del Mecenatge

Article 3. Del Consell Assessor del Mecenatge
1. El Consell Assessor del Mecenatge, d’ara endavant CASMEC, és l’òrgan col·legiat assessor del Consell en matèria de mecenatge cultural, científic, i esportiu no professional, amb les funcions i composició que s’estableixen en aquest decret, d’acord amb l’article 8.1 de la Llei 20/2018, de 25 de juliol.
2. El CASMEC quedarà integrat en la conselleria que tinga atribuïdes competències en matèria de cultura i adscrit funcionalment al centre directiu competent en matèria de mecenatge cultural, científic, i esportiu no professional.

Article 4. Funcions
1. Seran funcions del CASMEC:
a) Assessorar el Consell en temes de mecenatge cultural, científic, i esportiu no professional.
b) Efectuar les propostes de declaració d’interés social dels projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals sol·licitades per les persones o entitats beneficiàries del mecenatge.

c) Examinar els projectes o activitats que tinguen la consideració d’interés social sense necessitat de declaració expressa.
d) Proposar al Consell, la distinció Pere María Orts i Bosch per a aquelles persones o entitats que hagen destacat per la seua contribució al mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana, amb criteris de paritat i equilibri territorial.
e) Elaborar, per iniciativa pròpia, informes sobre temes relacionats amb el mecenatge.
f) Proposar la declaració d’esdeveniments d’especial rellevància.

g) Garantir el control sobre la transparència i la publicitat de les actuacions de mecenatge en totes les modalitats regulades en la Llei 20/2018.
h) Aprovar el Pla de Mecenatge de la Generalitat.
i) Qualssevol altres que se li encomanen per al degut compliment d’allò que es preveu en la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic o esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.
2. El CASMEC podrà sol·licitar, per a la realització de les seues funcions, els informes i la documentació que considere necessaris i també podrà comptar amb la col·laboració d’especialistes.

Article 5. Composició
1. El CASMEC sota la presidència de la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de cultura o persona que la substituïsca, estarà integrat pels vocals següents:
a) Un representant del Consell Valencià de Cultura.
b) Un representant de les universitats públiques valencianes.
c) Un representant dels instituts i centres públics d’investigació de la Comunitat Valenciana o que tinguen la seua seu en aquesta.
d) Un representant de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana. ISEACV
e) Un representant dels museus de titularitat pública de la Comunitat Valenciana o que tinguen la seu en aquesta.
f) Un representant de les federacions esportives i dels clubs esportius de la Comunitat Valenciana.
g) Dos representants de l’Administració del Consell.
h) Quatre persones de reconegut prestigi dels àmbits cultural, científic i esportiu.
2. A fi de garantir la continuïtat dels treballs, es nomenarà, a més, una persona suplent per cada membre del Consell Assessor del Mecenatge, inclosa la Presidència. Les persones membres titulars i suplents podran actuar indistintament.
3. La designació de les persones titulars de les vocalies i els seus suplents, així com de les vacants que es puguen ocasionar, es realitzarà pel titular de la conselleria que ostente les competències en matèria de cultura, respectant el principi de presència equilibrada de dones i homes en la designació de membres d’òrgans col·legiats, de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de maig, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i es publicarà en el Portal del Mecenatge.

4. Tots els membres del CASMEC exerciran les seues competències i compliran amb les seues responsabilitats sense percebre a canvi cap tipus de retribució, excepte les dietes i despeses de desplaçament generades, en els casos que corresponga, d’acord amb la legislació vigent.

Article 6. Estructura
El Consell Assessor del Mecenatge –CASMEC– té l’estructura orgànica següent:
El Ple
La Presidència
La Secretaria

Article 7. El Ple
1. Componen el Ple totes les persones que tenen la condició de membres del CASMEC d’acord amb el que es disposa en l’article 5 d’aquest decret.
2. El ple es reunirà en sessió ordinària, almenys, dues vegades a l’any. La secretaria elaborarà la convocatòria, amb l’acord previ de la Presidència, que es cursarà amb una antelació mínima de 48 hores. En la convocatòria es fixarà l’ordre del dia que ha acordat la Presidència, així com l’hora i el lloc de celebració de la sessió.
3. Podran realitzar-se sessions extraordinàries per convocatòria de la Presidència o a sol·licitud, almenys, de la tercera part dels seus membres.
4. Les convocatòries, tant de les sessions ordinàries com de les extraordinàries, es faran per mitjans electrònics.
5. Per a la constitució vàlida del Ple caldrà la presència de la persona titular de la Presidència, o de qui la substituïsca; de la Secretaria, i, d’almenys, la meitat dels seus membres.
6. Els acords del CASMEC s’aprovaran per majoria dels presents, i dirimirà els empats el vot de qualitat de la Presidència. El vot serà individual i podrà ser, a més, secret quan ho sol·licite qualsevol dels membres assistents o així ho acorde la Presidència.
7. La Presidència podrà convidar a assistir a les sessions d’aquest -amb veu però sense vot– a aquelles persones expertes que per la seua competència o coneixement especial dels assumptes que es tracten, s’estime convenient per al millor assessorament d’aquest.
8. En tot allò no previst en els apartats anteriors, el funcionament s’ajustarà al que es disposa en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic per als òrgans col·legiats.

Article 8. La Presidència
La presidència l’ostentarà la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de cultura o persona que la substituïsca i exercirà les funcions següents:
1. Representar el CASMEC.
2. Acordar les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries, així com la fixació de l’ordre del dia.
3. Presidir i alçar les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i dirimir els empats en les votacions amb el vot de qualitat.
4. Totes les altres que se li assignen per aquest decret o en les normes de funcionament intern del CASMEC.

Article 9. La Secretaria
La Secretaria del CASMEC recaurà en la persona que ostente la direcció de l’Oficina del Mecenatge o persona que la substituïsca, qui exercirà el càrrec amb veu però sense vot, i exercirà les funcions següents:
1. Realitzar la convocatòria de les sessions del CASMEC, per ordre de la Presidència.
2. Organitzar les reunions del Ple i preparar la documentació que s’entregue.
3. Coordinar tècnicament els treballs del CASMEC.
4. Redactar les actes de les sessions i expedir certificats dels acords aprovats.
5. Vetlar per la legalitat formal i material de les actuacions de l’òrgan col·legiat; certificar les actuacions d’aquest i garantir que es respecten els procediments i les regles de constitució i adopció d’acords.
TÍTOL III
Declaració d’interés social de projectes i activitats
culturals, científiques i esportives no professionals,
a instàncies dels beneficiaris

Article 10. Presentació de sol·licituds per a obtindre la declaració d’interés social per als seus projectes o activitats per part dels beneficiaris
1. La sol·licitud de declaració d’interés social de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals, haurà de ser presentada per les persones i entitats beneficiàries recollides en l’article 3 de la Llei 20/2018, excepte per les entitats a les quals refereix l’article 13 els projectes o actuacions del qual ostenten la consideració d’interés social sense necessitat de declaració expressa.
2. Es presentarà una sol·licitud per cadascun dels projectes o activitats culturals, científiques i esportives no professionals que opten a ser declarats d’interés social, conforme al model normalitzat que estarà a la disposició dels beneficiaris en la seu física de l’Oficina de Mecenatge i en el servidor de la conselleria competent en matèria de cultura.

3. La presentació de sol·licituds es podrà realitzar cada any en qualsevol dels dos períodes següents: de l’1 de febrer a l’1 de març i de l’1 al 30 de setembre tots dos inclosos.
4. La sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent, es presentarà, per als obligats a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant tràmit electrònic a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), i la resta podran presentar-ho preferentment en el registre de la conselleria competent en matèria de cultura i en les direccions territorials d’Alacant, Castelló i València, o en la forma que determina l’article 16.4 de la norma esmentada.
5. A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar la documentació següent:
a) Les entitats sense ànim de lucre a les quals es refereix l’article 3.1 a) de la Llei 20/2018, hauran de presentar un certificat actualitzat expedit pel registre competent, acreditatiu de la inscripció de l’entitat en aquest, una fotocòpia compulsada dels estatuts pels quals es regeix la seua activitat, on ha de constar explícitament la inexistència d’ànim de lucre, així com que l’objecte social siga de caràcter cultural, científic o esportiu, i el document que acredite la representació que ostenta la persona que signa la sol·licitud.
Les altres persones jurídiques presentaran fotocòpia compulsada dels seus estatuts i el document que acredite la representació que ostenta la persona que signa la sol·licitud. En el cas de tractar-se d’una empresa cultural, el seu objecte social haurà de ser necessàriament algun dels contemplats en l’article 3.1.g de la Llei 20/2018.
b) Quan el sol·licitant siga una persona física, acompanyarà a la sol·licitud una declaració responsable que ha desenvolupat durant els 2 últims anys de forma habitual activitats culturals, científiques o esportives.
A més a més, si es tractara d’un projecte o activitat esportiva de caràcter no professional, s’haurà d’adjuntar una declaració responsable que no té la condició d’esportista professional, en els termes previstos en la Llei 2/2011, de 22 de març, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana.
c) En els casos en què una sol·licitud de declaració d’interés social es realitze de forma conjunta per diverses persones o entitats, totes aquestes hauran de presentar la documentació exigida.
d) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Per a això el sol·licitant podrà autoritzar l’òrgan instructor perquè obtinga directament l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’administració de la Generalitat i el sector públic.
Els qui no atorguen aquesta autorització hauran d’aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent d’aquestes obligacions.

e) Memòria descriptiva del projecte o activitat conforme al model normalitzat que estarà a la disposició dels sol·licitants en la seu física de l’Oficina del Mecenatge o en el portal de Mecenatge de la GV, on es detallaran la seua naturalesa i finalitat, el període temporal durant el qual es desenvoluparà, i en concret la data d’inici d’aquest, així com l’import òptim i l’import mínim necessaris per a la seua realització. Així mateix haurà de constar una persona com a responsable del projecte o activitat i especificar la seua relació amb l’entitat o entitats executants.

6. En el cas que els sol·licitants siguen persones o entitats objectivament comparables a les previstes en l’apartat 1 de l’article 3.2 de la Llei 20/2018, amb seu a estats membres de la Unió Europea o a estats associats de l’espai econòmic europeu, hauran d’especificar en la sol·licitud a quina entitat o persona de les contemplades en el punt 1 de l’esmentat article 3 són objectivament equiparables. Tant la sol·licitud com la documentació referida en l’apartat 5 s’hauran de presentar en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana i en el cas que fora traduïda, la traducció haurà d’haver sigut realitzada per un traductor jurat.
Si la persona o entitats sol·licitants són nacionals o tenen el domicili social i fiscal en un país membre de la Unió Europea o en un estat associat de l’espai econòmic europeu, hauran de presentar els certificats expedits per les autoritats competents que acrediten què es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social.

Article 11. Tramitació i òrgans competents
La tramitació de les sol·licituds de declaració d’interés social es realitzarà en dues fases, pels òrgans següents:
1) Fase d’instrucció, que es realitzarà per l’Oficina de Mecenatge.
2) Fase d’avaluació i proposta, que es realitzarà pel CASMEC.

Article 12. Instrucció del procediment
1. L’Oficina del Mecenatge, una vegada rebuda la sol·licitud, comprovarà que s’ha emplenat correctament i que s’ha aportat la documentació pertinent. Si la sol·licitud no s’ajusta al model normalitzat o si la documentació aportada fora incompleta, es requerirà la persona o l’entitat sol·licitant, per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per la persona interessada, perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb l’advertiment que si no ho fa, se la tindrà per desistida de la seua sol·licitud, d’acord amb el que s’estableix en l’article 68 de la Llei 39/2015 i amb els efectes previstos en l’article 21.1 de la Llei esmentada. Addicionalment, també es podrà comunicar aquesta incidència per correu electrònic.
2. Quan la sol·licitud es presente fora dels terminis establits o quan el sol·licitant no siga una de les persones o entitats beneficiàries incloses en l’article 3 de la Llei 20/2018, es dictarà resolució d’inadmissió per la direcció general competent en matèria de cultura.

Article 13. Avaluació i proposta de resolució
1. Realitzades les actuacions a les quals es refereix l’article anterior, l’Oficina de Mecenatge remetrà la sol·licitud juntament amb la documentació pertinent al CASMEC perquè procedisca a la seua avaluació i efectue la corresponent proposta de concessió o denegació.
2. El CASMEC podrà sol·licitar, quants aclariments estime convenients en relació tant amb la persona o entitat sol·licitant com amb el projecte o activitat per al qual se sol·licita la declaració d’interés social.

3. La proposta de denegació de la declaració d’interés social s’haurà de fonamentar en algun dels motius següents:
a) Que el projecte o activitat no tinga un caràcter cultural, científic o esportiu no professional.
b) Que el projecte o activitat no s’ajuste als criteris establits en l’article 12 apartat 4 de la Llei 20/2018.
4. També podrà ser causa de proposta de denegació, l’incompliment per la persona o entitat sol·licitant de les obligacions respecte a altres projectes seus que hagueren obtingut la declaració d’interés social en convocatòries anteriors.


Article 14. Resolució
1. La direcció general competent en matèria de cultura dictarà la corresponent resolució, de conformitat amb la proposta que haja elevat el CASMEC.
2. La resolució es dictarà en el termini màxim de 6 mesos comptadors des de la data de l’últim dia de presentació d’instàncies de la convocatòria a la qual s’haja acollit. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, podrà entendre’s desestimada la sol·licitud de declaració d’interés social, en els termes previstos en l’article 25 de la Llei 39/2015.
3. La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades dins del termini de 10 dies a partir de la data de la resolució i d’acord amb el que es preveu en l’article 40 i següents de l’LPAC i amb la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana, mitjançant la publicació en el Portal de Mecenatge de la Generalitat.
4. La resolució de declaració d’interés social posarà fi a la via administrativa.

Article 15. Revisió del projecte o activitat
En cas de resolució denegatòria, i a la vista dels motius manifestats en la resolució, la persona o entitat beneficiària podrà rectificar el seu projecte o activitat i tornar a sol·licitar la declaració d’interés social en futures convocatòries.

Article 16. Efectes de la declaració d’interés social
1) Incentius fiscals per als mecenes
a) La declaració expressa d’interés social dels projectes i activitats culturals, científiques o esportives no professionals regulada en el títol III, permetrà l’aplicació dels incentius fiscals a les persones mecenes previstos en la Llei 13/1997, a les donacions, préstecs d’ús o comodat que es realitzen a partir del moment que s’efectue aquesta declaració.

b) Igualment, es podran aplicar a les persones mecenes els incentius fiscals esmentats en l’apartat anterior, quan les persones o entitats beneficiàries del mecenatge obtinguen a posteriori la declaració expressa d’interés social dels projectes i activitats culturals, científiques o esportives no professionals, per haver rebut amb caràcter previ donacions que hagen possibilitat la realització d’aquests.
2) Publicitat i difusió dels projectes o activitats declarats d’interés social
L’Oficina de Mecenatge serà la responsable que els projectes i les activitats culturals, científiques i esportives no professionals, declarats d’interés social, es publiciten en el Portal de Mecenatge de la Generalitat, i en altres mitjans que estime convenient, a l’efecte de la captació de mecenes i de donar-los a conéixer a la ciutadania.
La publicitat inclourà, com a mínim, la identificació de la persona o entitat beneficiària, la denominació del projecte i una breu descripció d’aquest, l’import òptim així com el mínim necessari per a la seua realització, i el seu termini d’execució.

Article 17. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries del mecenatge
1. En relació amb el projecte o activitat declarada d’interés social, estan obligats a:
a) Executar el projecte o activitat declarada d’interés social en els termes descrits en la seua sol·licitud i memòria descriptiva.
b) Realitzar actuacions de difusió per qualsevol mitjà que estimen pertinent, per a explicar a la societat, i especialment, als seus mecenes, els resultats obtinguts i les activitats realitzades.
c) Comunicar a l’Oficina del mecenatge els extrems següents:
L’obtenció del finançament necessari per a la realització del projecte o activitat, a l’efecte que s’assenyale tal circumstància en el Portal del Mecenatge. Igualment, hauran de comunicar, si escau, la no-realització d’aquest i les raons a les quals s’ha degut.
Un breu resum dels resultats obtinguts perquè siga publicitat en el Portal de Mecenatge de la Generalitat.
Les activitats de difusió efectuades.
2. En relació amb l’Administració tributària:
a) Expedir els certificats que acrediten l’efectivitat de les donacions, préstecs d’ús o comodat, d’acord amb el que disposa la Llei 13/1997.

b) Informar, en els models i en els terminis establits en la normativa tributària, del contingut dels certificats expedits.


TÍTOL IV
Procediment per a la comunicació de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals per part de determinades entitats beneficiàries contemplades en l’article 13 de la Llei 20/2018, del mecenatge, cultural, científic,
i esportiu no professional, a la Comunitat Valenciana

Article 18. Comunicació de projectes o activitats culturals, científiques i esportives no professionals
1. Els projectes o activitats culturals, científiques i esportives no professionals, promoguts per:
a) La Generalitat, els seus organismes públics i el seu sector públic instrumental.
b) Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics, fundacions i els consorcis que en depenguen.
c) Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, les seues fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.
d) Els instituts i centres d’investigació públics de la Comunitat Valenciana o que hi tinguen seu.
Es comunicaran al CASMEC, a través de l’Oficina de Mecenatge, d’acord amb el model elaborat a tal fi que estarà a la disposició de les persones interessades en la seu física de l’Oficina esmentada i en el Portal de Mecenatge de la Generalitat, dins dels dos períodes següents: de l’1 de febrer a l’1 de març i de l’1 al 30 de setembre, tots dos inclosos.
2. Al costat de la sol·licitud s’haurà de presentar una memòria descriptiva del projecte o activitat on es detallaran la seua naturalesa i finalitat, el període temporal durant el qual es realitzarà, i en concret la data d’inici d’aquest, i l’import òptim així com el mínim necessari per a la seua realització.
3. La comunicació es podrà realitzar abans o durant la realització del projecte o de l’activitat. Les entitats beneficiàries que hagueren rebut donacions amb caràcter previ a la comunicació al CASMEC, podran realitzar aquesta a posteriori a l’efecte que les persones mecenes puguen obtindre la corresponent desgravació fiscal.
4. L’Oficina de Mecenatge comprovarà que la comunicació s’ha efectuat correctament. Si la comunicació incorre en algun defecte o omissió, es requerirà al sol·licitant perquè l’esmene en el termini màxim de 10 dies hàbils, i se li indicarà que si no ho fa, se’l tindrà per desistit, i es dictarà resolució d’arxiu de l’expedient per la direcció competent en matèria de cultura de conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015.
5. El CASMEC emetrà un informe motivat quan considere que el projecte o activitat comunicat no reuneix els requisits i característiques per a ser considerat d’interés social.
La direcció general competent en matèria de cultura podrà denegar motivadament la consideració d’interés social de conformitat amb l’informe esmentat, en un termini no superior a 6 mesos des de l’entrada de la comunicació en l’Oficina de Mecenatge.

Article 19. Efectes de la consideració d’interés social d’un projecte o activitat
1) Incentius fiscals per als mecenes
Per als projectes que tinguen per se la consideració d’interés social es permetrà l’aplicació dels beneficis fiscals sempre que s’haja cursat la corresponent comunicació al CASMEC.
No obstant això, en el cas que la direcció general competent en matèria de cultura denegara la consideració d’interés social al projecte o activitat comunicat, no es permetrà l’aplicació dels incentius fiscals previstos.
2) Publicitat i difusió dels projectes o activitats considerats d’interés social
L’Oficina de Mecenatge serà la responsable que els projectes i les activitats culturals, científiques i esportives no professionals, que tinguen la consideració d’interés social es publiciten en el Portal de Mecenatge de la Generalitat, i en altres mitjans que estime convenient, a l’efecte de la captació de mecenes i de donar-los a conéixer a la ciutadania.
La publicitat inclourà, com a mínim, la identificació de la persona o entitat beneficiària, la denominació del projecte i una breu descripció d’aquest, l’import òptim així com l’import mínim necessari per a la seua realització, i el seu termini d’execució.

Article 20. Obligació de les persones o entitats beneficiàries del mecenatge de difondre els resultats dels seus projectes o activitats que tinguen la consideració d’interés social
Les persones o entitats beneficiàries del mecenatge tindran l’obligació de difondre els resultats dels seus projectes o activitats que tinguen la consideració d’interés social, en els termes establits en l’article 17 d’aquest decret.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen a aquest decret.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Constitució del Consell Assessor del Mecenatge
El CASMEC es constituirà en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

València, 11 de gener de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

linea