diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2014/443]

(DOGV núm. 7195 de 20.01.2014) Ref. Base de dades 000545/2014

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2014/443]
En el text de la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat (DOCV 7181, 27.12.2013), que va ser debatuda i finalment aprovada pel Ple de les Corts en la sessió del 17 de desembre de 2013, i tramesa a la Presidència de la Generalitat el 19 de desembre de 2013, s’han advertit les errades següents.


En l’apartat 8.1 de l’article 171, en el text en castellà.
On diu:
«…el cargo de consellers,…»;
Ha de dir:
«… el cargo de consejeros…».

En l’article 97, en el text en valencià.
On diu:
«Administració especial
Cos: Superior Tècnic d’Inspecció de Servicis Sanitaris
A1-S05»;
Ha de dir:

Administració especial
Cos Superior Tècnic d’Inspecció de Servicis Sanitaris A1-S05
Requisits Llicenciatura en Medicina o en Farmàcia, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.
Grup/
Subgrup
professional A1
Escales A1 – S05 – 01 Inspector mèdic de servicis sanitaris
Funcions Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, executar, controlar, inspeccionar, avaluar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats d’inspecció dels servicis sanitaris.
Requisits Llicenciatura en Medicina, o bé, el corresponent títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.
A1 – S05 – 02 Inspector farmacèutic de servicis sanitaris
Funcions Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, executar, controlar, inspeccionar, avaluar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb la inspecció de servicis sanitaris.
Requisits Llicenciatura en Farmàcia, o bé, el corresponent títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.


Administració especial
Cos Infermer subinspector de servicis sanitaris A2 – S04
Requisits Diplomatura en Infermeria, o bé, el corresponent títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.
Grup/
Subgrup professional A2
Funcions Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació, impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la inspecció de servicis sanitaris.En l’article 97, en el text en castellà.
On diu:
«Administración especial
Cuerpo
Superior Técnico de Inspección de Servicios Sanitarios
A1-S05»;
Ha de dir:

Administración especial
Cuerpo Superior Técnico de Inspección de Servicios Sanitarios A1 – S05
Requisitos Licenciatura en Medicina o en Farmacia, o bien, título universitario oficial de grado más título oficial de máster universitario que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas al cuerpo.
Grupo/
Subgrupo
profesional A1
Escalas A1 – S05 – 01 Inspector médico de servicios sanitarios
Funciones Dirigir, programar, estudiar, proponer, coordinar, gestionar, ejecutar, controlar, inspeccionar, evaluar, asesorar y, en general, aquellas de nivel superior propias de la profesión relacionadas con las actividades de inspección de servicios sanitarios.
Requisitos Licenciatura en Medicina, o bien, el correspondiente título universitario oficial de grado más título oficial de máster universitario que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas al cuerpo.
A1 – S05 – 02 Inspector farmacéutico de servicios sanitarios
Funciones Dirigir, programar, estudiar, proponer, coordinar, gestionar, ejecutar, controlar, inspeccionar, evaluar, asesorar y, en general, aquellas de nivel superior propias de la profesión relacionadas con la inspección de servicios sanitarios.
Requisitos Licenciatura en Farmacia, o bien, el correspondiente título universitario oficial de grado más título oficial de máster universitario que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas al cuerpo.Administración especial
Cuerpo Enfermero subinspector de servicios sanitarios A2-SO4
Requisitos Diplomatura en Enfermería, o bien, el correspondiente título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas al cuerpo.
Grupo/Subgrupo Profesional A2
Funciones Actividades de propuesta, gestión, ejecución, control, tramitación, impulso, estudio e informe y, en general, las de colaboración técnica con el cuerpo superior y las propias de la profesión relacionadas con las actividades de la inspección de servicios sanitarios.

linea