diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana. [2012/495]

(DOGV núm. 6695 de 19.01.2012) Ref. Base de dades 000630/2012

CORRECCIÓ d'errades del Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana. [2012/495]
S'ha advertit una errada en la disposició final tercera, apartat 4, del Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6692, de 16 de gener de 2012, i es procedix a la correcció en els termes següents:


On diu:
«Tercera. Modificació de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental
[...]
4. Es modifiquen els articles 63 i 64 del títol IV, així com el 65 del títol V «Règim de la comunicació ambiental», i se suprimix l'article 65 bis, tots estos de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i que queda amb la redacció següent:»;


Ha de dir:
«Tercera. Modificació de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental
[...]
4. Es modifiquen els articles 63 i 64 del títol IV, així com el 65 del títol V «Règim de la comunicació ambiental», tots estos de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i que queda amb la redacció següent:».

linea