diari

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2011, de la Conselleria de Governació, per la qual s'aproven les bases generals i la convocatòria de la prova avaluadora per a l'acreditació del personal del servici específic d'admissió a efectuar el 19 d'abril de 2011. [2011/496]

(DOGV núm. 6443 de 21.01.2011) Ref. Base de dades 000668/2011

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2011, de la Conselleria de Governació, per la qual s'aproven les bases generals i la convocatòria de la prova avaluadora per a l'acreditació del personal del servici específic d'admissió a efectuar el 19 d'abril de 2011. [2011/496]
El dret d'admissió està regulat en l'article 33 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOCV núm. 6414, de 10 de desembre). En el seu desplegament, fins que no s'opose a allò legalment establit, el Decret 52/2010, de 26 de març (DOCV núm. 6236, de 30 de març), estableix en el títol VI les previsions normatives referides a la reserva, dret i servici d'admissió en els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
En aquest marc, el capítol III del referit títol contempla la regulació del «servici d'admissió» com a obligació de tots els establiments, espectacles i activitats subjectes a la normativa vigent en aquest àmbit. Així mateix, i en conseqüència, es preveu l'ordenació del «servici específic d'admissió» com un deure qualificat per a supòsits determinats. És el cas, de totes les discoteques, sales de ball i sales de festes i per a pubs i karaokes d'aforament superior a 200 persones, de disposar d'aquest «servici específic d'admissió» (article 142).
Per la seua banda, el capítol IV del mateix títol preveu en l'article 147 els requisits dels aspirants al servici adés esmentat. Entre aquests, es troben les exigències de majoria d'edat, nacionalitat espanyola o europea o tenir permís de residència i treball i la necessitat una titulació acadèmica concreta.
Per tot això, en virtut del que disposa l'article 33 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, del que estableix el títol VI del Decret 52/2010, de 26 de març, en relació amb l'article 5 del Decret 100/2007, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Governació, oïda la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, en la reunió del dia 16 de desembre de 2010, resolc:
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. És objecte de la present resolució la regulació de les bases i la convocatòria de la prova avaluadora a efectuar en les mes d'abril de 2011 per a l'obtenció del certificat individual d'acreditació del servici específic d'admissió.
2. La prova avaluadora s'efectuarà el 19 d'abril de 2011 en convocatòria única a realitzar a les ciutats d'Alacant, Castelló i València, al lloc i en l'hora que s'indiquen en la resolució per la qual s'aprove la llista definitiva d'admesos i exclosos per a la prova esmentada.
3. En virtut de la present resolució, queda convocada la prova avaluadora per a l'obtenció de la certificació acreditativa de personal de servici específic d'admissió, a la qual es refereix el present article.
Article 2. Requisits dels aspirants
1. Per a la realització de les proves del personal del servici específic d'admissió, els aspirants hauran de reunir per a la present convocatòria els requisits següents:
a) Ser major d'edat i no trobar-se incapacitat.
b) Ser espanyol o ciutadà d'algun dels països de la Unió Europea o estar en possessió de permís de residència i treball.
c) No haver sigut condemnat per delictes contra les persones o el patrimoni.
d) Estar en possessió, com a mínim, del títol de graduat en educació secundària obligatòria o formació professional de grau mitjà, o equivalents a efectes acadèmics o laborals.
e) Abonar una taxa de 15,15 euros en el compte de la Generalitat a les sucursals de les entitats financeres col·laboradores, d'acord amb el que estableixen els articles 47 a 50 del Reial Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOCV de 22 de març de 2005).
2. En el cas que la persona interessada requerisca una adaptació de temps o de mitjans per a efectuar la prova avaluadora amb normalitat, haurà d'indicar-ho expressament en presentar la instància de sol·licitud adjuntant un certificat mèdic justificatiu d'aquesta circumstància.
3. Aquests requisits hauran de ser acreditats en el moment de la presentació de la instància de sol·licitud per a participar en la prova avaluadora, mitjançant presentació de la documentació original o fotocòpia compulsada.
4. La instància de sol·licitud serà facilitada gratuïtament en les direccions territorials de la Conselleria de Governació de les tres províncies (a Alacant, avinguda Rambla Méndez Núñez, núm. 41; a Castelló, carrer Major núm. 78; i a València, carrer Historiador Chabás, núm. 2), en la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana (carrer Historiador Chabás, núm. 2 de València) i en qualsevol de les oficines PROP.
Així mateix, la referida instància estarà accessible en la pàgina web del PROP.
5. A l'efecte de l'acreditació indicada en els apartats anteriors, els aspirants hauran de presentar els documents següents:
a) Sol·licitud de l'interessat d'acord amb el model d'instància que es recull en l'annex I d'aquesta resolució. En la dita sol·licitud s'haurà d'indicar expressament la província on l'aspirant desitge efectuar la prova avaluadora.
b) Fotocòpia compulsada del DNI. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran de presentar fotocòpia compulsada del document que n'acredite la nacionalitat i, en cas de no pertànyer a la Unió Europea, targeta de residència i permís de treball en vigor.
c) Certificat acreditatiu que l'interessat no ha sigut condemnat per delicte contra les persones o el patrimoni.
d) Fotocòpies compulsades del títol acadèmic o del seu resguard, llibre d'escolaritat en què quede clar la identitat de l'aspirant o certificat acreditatiu del nivell d'estudis signat per inspector d'educació o equivalent. En cas de títols estrangers, acreditació de la seua homologació per l'òrgan competent.
e) Exemplar per a l'administració de l'imprès del pagament (model de la taxa 046) per presentació a la prova avaluadora del Servici específic d'admissió, amb certificació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat col·laboradora de l'ingrés de les quanties de les taxes.
6. El model de la taxa 046 a què es fa referència en el punt e) de l'apartat anterior podrà obtenir-se en la pàgina web de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (portal tributari), en les direccions territorials de la Conselleria de Governació o a les oficines PROP de la Generalitat.
Estaran exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial. Així mateix, gaudiran d'una bonificació del 50% de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general.
Els aspirants que en presentar la sol·licitud, s'acullen a l'exempció o bonificació esmentades, hauran d'acreditar-ho mitjançant còpia compulsada del títol de família nombrós o certificat corresponent.
Article 3. Lloc de presentació de la documentació
La sol·licitud i la documentació a què es refereix l'article anterior podran presentar-se en els llocs següents:
a) En el registre de la Conselleria de Governació (planta 3a) ubicat a l'avinguda Rambla Méndez Núñez, núm. 41 d'Alacant.
b) En el registre de l'Oficina PROP ubicada al carrer Major, núm. 78 de Castelló de la Plana
c) En el Registre General de la Conselleria de Governació ubicat al carrer Historiador Chabás, número 2 de València.
d) A les oficines PROP de la Generalitat.
e) En qualsevol dels llocs i formes establits en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en compliment del qual, les sol·licituds subscrites en l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
Article 4. Termini de presentació de la documentació
1. El termini de presentació de les sol·licituds i documentació serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOCV.
2. La presentació de la sol·licitud i documentació annexa per l'aspirant implica l'acceptació de les bases generals i de les particulars de la present convocatòria.
Article 5. Admissió d'aspirants
1. Acabat el termini de presentació de sol·licituds la Conselleria de Governació publicarà en el DOCV i als taulers d'anuncis del Departament en les tres províncies, la resolució que aprove la llista provisional d'admesos i exclosos. Respecte a aquests últims se n'indicarà la causa o motiu de l'exclusió als efectes pertinents
2. Els aspirants que figuren com exclosos en l'anterior resolució, se'ls atorgarà un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació a fi que aporten la documentació que esmene el defecte o defectes que n'hagen motivat l'exclusió, de conformitat amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
3. Transcorregut el termini anterior, la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana procedirà a publicar en el DOCV i als taulers d'anuncis del departament en les tres províncies, la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria. En la resolució esmentada s'indicarà hora i lloc en què es farà la prova avaluadora. Contra la resolució que faça pública la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos podrà interposar-se el recurs administratiu corresponent en els termes de la Llei 30/1992.
Article 6. Comissió avaluadora
1 . La Comissió avaluadora que qualificarà aquesta prova serà la que es designe en la disposició addicional d'aquesta resolució i, en tot cas, el nombre dels seus membres serà imparell.
2. El règim jurídic aplicable a la Comissió avaluadora serà el que s'estableix per als òrgans col·legiats en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, i en les altres normes que hi siguen d'aplicació. En tot cas, almenys un dels membres de la Comissió, o el seu suplent, haurà d'estar present als llocs on s'efectue l'examen el dia, l'hora i lloc convocats. A aquests efectes, s'assegurarà la coordinació entre les tres províncies a través de la persona que ostente la Presidència de la Comissió.
3. Sobre la percepció de dietes dels membres de la Comissió caldrà ajustar-se al que disposa la normativa en vigor.
4. La persona que ostente la Presidència haurà de sol·licitar als membres de la Comissió avaluadora una declaració expressa de no trobar-se en cap de les causes d'abstenció i recusació previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992. Aquesta declaració haurà de ser també emplenada, si és el cas, pels assessors especialistes i pel personal auxiliar que la Comissió incorpore als seus treballs.
5. Els interessats podran promoure la recusació dels membres de la Comissió quan, al seu parer, hi concórrega alguna de les causes previstes en la normativa vigent.
6. Amb prou anterioritat a la iniciació de les proves, la Conselleria de Governació publicarà en el DOCV resolució per la qual nomena els nous membres de la Comissió que hagen de substituir els qui n'hagueren perdut la condició per alguna de les causes previstes en el present article.
7. En tot allò no previst en aquestes bases generals, la Comissió queda autoritzada per a resoldre qualsevol dubte o circumstància que es puga plantejar i adoptar els acords que garantisquen el bon ordre de la convocatòria.
8. Si la Comissió avaluadora, en qualsevol moment del procés, tinguera coneixement o dubtes fonamentats que algun dels aspirants incompleix un o més dels requisits exigits en la convocatòria, podrà requerir-li els documents acreditatius del seu compliment. En el cas que no queden acreditats, la Comissió, amb audiència prèvia a l'interessat, haurà d'emetre'n proposta motivada d'exclusió del procediment dirigida a la Conselleria de Governació comunicant-li, així mateix, les inexactituds o falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió a la prova avaluadora. Contra aquesta resolució d'exclusió podrà interposar-se recurs administratiu en els termes de la Llei 30/1992.
Article 7. Contingut de les proves
1. Els aspirants a prestar el «servici específic d'admissió» hauran de superar les proves de contingut teoricopràctic a què es refereix el Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell. Les matèries objecte d'examen seran les previstes en l'annex II.III del referit decret, d'acord amb la normativa reguladora que estiga en vigor.
2. L'examen consistirà en una prova teoricopràctica tipus test i en una prova psicotècnica. El test tindrà tres respostes possibles de les quals només una serà la correcta. Les contestacions en blanc no es computaran. Les respostes errònies no suposaran penalització.
3. El temps per a les dos proves de l'examen serà com a mínim de 2 hores i com a màxim de 3 hores. Les dos proves es realitzaran en la mateixa sessió.
Article 8. Desplegament de les proves
1. Una vegada determinada la llista definitiva d'admesos i, convocats aquests el dia i hora assenyalats en la resolució en què aquella s'anuncie, la seua distribució a les aules tindrà lloc per rigorós ordre alfabètic segons l'organització prevista.
2. Els aspirants que no compareguen el dia i hora de l'examen, en seran exclosos. Així mateix, no s'hi admetrà cap aspirant quan comparega al lloc on es faça la prova avaluadora una vegada aquesta haja començat. A aquests efectes s'entendrà que la prova ha donat començament quan les portes de les aules, una vegada cridats els aspirants, ja es troben tancades.
3. Els aspirants hauran d'acudir a la realització de les proves proveïts del DNI original o passaport. Durant les proves, els membres de la Comissió avaluadora podran requerir als aspirants que acrediten la seua identitat en qualsevol moment.
Article 9. Qualificació de les proves
Cada una de les dos proves de l'exercici es qualificarà per separat amb la qualificació «d'apte» o «no apte». Per a aconseguir el certificat haurà d'obtenir-se la qualificació «d'apte» en les dos proves.
Article 10. Llista d'aspirants declarats «aptes»
1. Finalitzades les proves i acabada la correcció dels exàmens, la Comissió farà pública i elevarà a la Conselleria de Governació la relació d'aspirants declarats «aptes» a l'efecte del que disposen els articles 149 i 150 del Decret 52/2010, de 26 de març.
2. La publicació de la llista d'aspirants qualificats «aptes» s'efectuarà als taulers d'anuncis de la Conselleria de Governació de les tres províncies, així com en qualsevol altre lloc que la Comissió considere convenient per a la seua millor difusió entre els interessats.
3. La resolució en què s'aprove la llista definitiva a què es refereix el present article es publicarà, així mateix, en el DOCV.
4. Els aspirants declarats «no aptes» podran interposar oportú recurs d'acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El llistat definitiu es publicarà en el DOCV i als taulers d'anuncis de la Conselleria de Governació de les tres províncies.
Article 11. Acreditació dels aspirants que hagen superat la prova avaluadora
1. Els aspirants que hagen superat la prova a què es refereix la present resolució obtindran de la Direcció General competent de la Conselleria de Governació una certificació individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del «servici específic d'admissió».
2. La referida certificació serà emesa i posada a disposició per la Conselleria de Governació en el termini màxim de dos mesos als aspirants que hi hagen sigut declarats «aptes». En aquest sentit, els interessats que hagen aprovat la prova avaluadora podran exigir l'entrega de la dita certificació una vegada transcorregut el termini indicat.
Article 12. Comunicació d'incidències
A fi d'atendre les possibles comunicacions i resoldre les incidències que puguen plantejar-se en relació amb aquestes proves, els interessats podran dirigir-se al president o secretari de la Comissió avaluadora a l'efecte de la seua consideració per aquest. La Comissió resoldrà en el termini més breu possible.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Composició de la Comissió avaluadora
Titulars:
Presidència: Juan Carlos Valderrama Zurián. Cap d'Àrea de Seguretat Pública i Formació de la Conselleria de Governació.
Secretaria: Fernando Castellano Martí. Cap del Servici d'Espectacles de la Conselleria de Governació.
Vocals:
- Juan Carlos Herrero de Lara. Director territorial de la Conselleria de Governació a València.
- Araceli Martínez Márquez. Directora territorial de la Conselleria de Governació a Alacant.
- Juan Ramón Barberá Ibáñez. Director territorial de la Conselleria de Governació a Castelló.
- Milagros Pastor Jiménez. Psicòloga de l'IVASP. Conselleria de Governació.
- Rafael Moratal Margarit. Facultatiu mèdic. SAMU. Conselleria de Sanitat.
Suplents:
Presidència: Adoración de Rufino Ramón. Secretària general administrativa de la Conselleria de Governació.
Secretaria: Juan José Falaguera Aguilar. Cap de Secció de Gestió Administrativa del Servici d'Espectacles de la Conselleria de Governació.
Vocals:
- Vicente Barberá Puig. Cap de Secció d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Direcció Territorial de la Conselleria de Governació a València.
- Delfina Miravet Monfort. Cap de Secció d'Interior de la Direcció Territorial de la Conselleria de Governació a Castelló.
- María Pilar Ferriols Gimeno. Tècnic d'Administració General de la Direcció Territorial de la Conselleria de Governació a Alacant.
- Margarita Oliver Castelló. Psicòloga Conselleria Solidaritat i Ciutadania.
- Ana Murie Roig. Facultatiu mèdic. SAMU. Conselleria de Sanitat.
València, 11 de gener de 2011.- El conseller de Governació: Serafín Castellano Gómez.

linea