diari

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala oficial especialista, per a ocupar llocs d'administració especial, sector informàtica, en el Departament Física Aplicada, pel sistema general d'accés lliure. Referència C02/18. [2019/353]

(DOGV núm. 8471 de 24.01.2019) Ref. Base de dades 000724/2019

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala oficial especialista, per a ocupar llocs d'administració especial, sector informàtica, en el Departament Física Aplicada, pel sistema general d'accés lliure. Referència C02/18. [2019/353]
Finalitzat el procés selectiu convocat per Resolució de 27 de febrer de 2018 (DOGV 12.03.2018) per a cobrir plaça vacant en la plantilla de personal funcionari, escala oficial especialista pel sistema d’accés lliure per a ocupar llocs d’administració especial, d’acord amb el que disposen les bases 1.7 i 7 de la convocatòria, es resol publicar la relació definitiva d’aspirants aprovats, que s’acompanya en annex a la present.

Segons el que disposa la mencionada base 7, es proposa el nomenament de personal funcionari de carrera a favor del personal aspirant inclòs en aquest annex.
D’acord amb el que disposa la base 8.1 de la convocatòria, el personal relacionat disposa de 20 dies hàbils des del següent al de la publicació d’aquesta resolució, per a presentar en el Registre General de la Universitat la documentació establida en l’esmentada base.

Alacant, 9 de gener de 2019.– El rector, p.d. (R 19.05.2016), el gerent: Rafael Pla Penalva.ANNEX
Relació definitiva d’aprovats

Escala oficial especialista
(Referència C02/18)

DNI Cognoms i nom Puntuació total
…3101E Garcés Vernier, Inti 40,14

linea