diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 2/2014, de 3 de gener, del Consell, pel qual s'establix l'òrgan competent per a la gestió i liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els supòsits de transmissions patrimonials oneroses en què el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars per a la revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats a l'aferrallament. [2014/583]

(DOGV núm. 7199 de 24.01.2014) Ref. Base de dades 000734/2014

CORRECCIÓ d'errades del Decret 2/2014, de 3 de gener, del Consell, pel qual s'establix l'òrgan competent per a la gestió i liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els supòsits de transmissions patrimonials oneroses en què el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars per a la revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats a l'aferrallament. [2014/583]
S’han advertit errors en el Decret 2/2014, de 3 de gener, del Consell, pel qual s’establix l’òrgan competent per a la gestió i liquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els supòsits de transmissions patrimonials oneroses en què el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars per a la revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats a l’aferrallament, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7186, de 7 de gener de 2014, i es procedix a la correcció en els termes següents:


En el primer paràgraf del preàmbul, on diu:
«L’article 14 bis, apartat 3, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i els restants tributs cedits, creat pel Decret Llei 4/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel qual s’establixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc»;
Ha de dir:
«L’article 14 ter, apartat 3, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i els restants tributs cedits».


En el títol i contingut de l’article únic, on diu:
«... apartat tres de l’article 14 bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i els restants tributs cedits»;
Ha de dir:
«... apartat tres de l’article 14 ter de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i els restants tributs cedits».


linea