diari

DECRET 4/2011, de 21 de gener, del Consell, pel qual es modifica el Decret 5/2000, d'11 de gener, amb què es va crear la Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat. [2011/714]

(DOGV núm. 6445 de 25.01.2011) Ref. Base de dades 000779/2011

DECRET 4/2011, de 21 de gener, del Consell, pel qual es modifica el Decret 5/2000, d'11 de gener, amb què es va crear la Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat. [2011/714]
PREÀMBUL
La Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat, creada pel Decret 5/2000, d'11 de gener, del Consell, i modificada pels decrets 119/2000, de 25 de juliol, y 14/2005, de 21 de gener, té com a objecte coordinar i posar en comú les actuacions que despleguen els departaments de la Generalitat que impulsen, gestionen o promoguen plans, programes i servicis de suport, assistència i integració a favor de les persones amb discapacitat, així com qualssevol altra mesura que, des d'una perspectiva transversal, puga afectar-les.
En esta última dècada han sigut nombroses les lleis i els desplegaments normatius que han propiciat la millora del benestar social, estenent i aproximant els servicis que promouen l'autonomia personal, millorant la seua qualitat de vida i propiciant una vida en condicions d'igualtat a les persones amb discapacitat.
La Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, constituïx una garantia en este continu i ininterromput avanç, en regular de forma coordinada les principals accions que les distintes àrees de l'administració de la Generalitat desenrotllen per a la promoció del benestar, garantir el dret a la no-discriminació amb mesures d'inclusió i d'acció positiva, i assegurar l'atenció especialitzada quan les necessitats de les persones i les seues famílies ho requerixen.
Igualment, ha de destacar-se l'impacte que ha suposat l'aprovació de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'Igualtat d'Oportunitats, No-Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat, i les seues normes de desplegament, que incidixen en les relacions amb l'administració, la societat de la informació i els mitjans de comunicació, l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats, edificacions i transports, o l'aplicació de les noves tecnologies i productes de suport, per a facilitar l'accés a tots els béns i servicis en condicions d'igualtat. Bon reflex d'això és l'aprovació de la Llei 9/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, d'Accessibilitat Universal al Sistema de Transport de la Comunitat Valenciana, o la constant actualització i posada al dia de la normativa en matèria d'edificació i d'habitatges.
D'altra banda, la segona mitat d'esta dècada ha girat, com un altre referent i punt d'inflexió, entorn de les prestacions socials i servicis reconeguts en el marc constituït per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, i que afecten un bon nombre de persones majors i amb discapacitat que han perdut o tenen limitada la seua autonomia, fins necessitar ajudes importants i una altra o altres persones per a poder dur a cap activitats bàsiques i la seua interacció quotidiana en la vida diària.
Per tot això, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix, en l'article 10.3, que l'actuació de la Generalitat s'ha de centrar primordialment, entre d'altres, en els àmbits de la no-discriminació i els drets de les persones amb discapacitat i les seues famílies a la igualtat d'oportunitats, a la integració i a l'accessibilitat universal en qualsevol àmbit de la vida pública, social, educativa o econòmica, així com les polítiques socials dirigides a la joventut i la participació i protecció social de les persones majors i dels dependents.
A fi de fer efectiu el dret a la igualtat que reconeix la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Convenció de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) sobre els drets de les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006, per a aprofundir, estendre i fer permeables els objectius de coordinació de la política social als diferents nivells de l'administració de la Generalitat, es procedix a modificar la composició de l'esmentada Comissió Interdepartamental, adequant-la a l'organització i estructura de dos nivells dels departaments del Consell amb competències en matèries que afecten o que poden afectar les persones amb discapacitat.
Fent ús de les facultats que regula l'article 25 de la Llei del Consell, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 21 de gener de 2011,
DECRETE
Article únic. Objecte
S'aprova la modificació dels articles 2, 3 i 5 del Decret 5/2000, d'11 de gener, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat, que queden redactats segons es transcriu en l'annex.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 21 de gener de 2011
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera de Benestar Social,
ANGÉLICA SUCH RONDA
ANNEX
Modificació del Decret 5/2000, d'11 de gener, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat
Els articles 2, 3 i 5 del Decret 5/2000, d'11 de gener, del Consell, queden redactats de la manera següent:
«Article 2. Presidència
La presidència de la Comissió Interdepartamental correspon al titular de la conselleria competent en matèria de discapacitat.
Article 3. Composició
La Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat estarà integrada pels membres següents:
1. Els titulars de les conselleries competents en matèria de:
a) Benestar social.
b) Indústria, comerç i innovació.
c) Economia, hisenda i ocupació.
d) Medi ambient, urbanisme i habitatge.
e) Infraestructures i transport.
f) Educació.
g) Cultura i esport.
h) Sanitat.
i) Administracions públiques.
j) Governació.
k) Turisme.
l) Solidaritat i ciutadania.
Els titulars de les conselleries podran delegar en un representant amb càrrec de titular de direcció general o superior, en representació de la conselleria.
2. Els titulars de la Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència i de la Secretaria Autonòmica de Família i Coordinació Social, de la Conselleria de Benestar Social, i els respectius titulars de les secretaries autonòmiques d'Ocupació, d'Educació i de Sanitat, de les conselleries competents en estes matèries.
3. La secretaria de la Comissió Interdepartamental correspondrà al titular de la direcció general amb competències en matèria de persones amb discapacitat.
Article 5. Funcions
La Comissió Interdepartamental adoptarà les mesures necessàries de coordinació entre els distints departaments de l'administració de la Generalitat que participen en tot tipus d'actuacions, plans i programes de suport, assistència i integració social de les persones amb discapacitat física, mental, intel·lectual o sensorial».

linea