diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 197/2008, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es regula el dret, la reserva i el servici d'admissió en els establiments públics destinats a la realització d'espectacles públics i activitats recreatives. [2009/759]

(DOGV núm. 5942 de 28.01.2009) Ref. Base de dades 000822/2009

CORRECCIÓ d'errades del Decret 197/2008, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es regula el dret, la reserva i el servici d'admissió en els establiments públics destinats a la realització d'espectacles públics i activitats recreatives. [2009/759]
En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5910, de 10 de desembre de 2008, es va publicar el Decret 197/2008, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es regula el dret, la reserva i el servici d'admissió en els establiments públics destinats a la realització d'espectacles públics i activitats recreatives.
Advertides errades materials en aquest, se'n procedeix a la correcció:
- En l'apartat II de Preàmbul, paràgraf 8.
On diu:
«En aquest marc, es preveuen els requisits que han de complir les persones que s'encarreguen del servici d'admissió i les matèries a superar per aquests d'acord amb el que preveu l'annex d'aquest decret»;
Ha de dir:
«En aquest marc, es preveuen els requisits que han de complir les persones que s'encarreguen del servici específic d'admissió i les matèries a superar per aquests d'acord amb el que preveu l'annex d'aquest decret».
- En l'article 19, paràgrafs 1 i 2.
On diu:
«1. Estaran obligats a disposar de personal específic de servici d'admissió, adequadament identificat, els establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives en què siga necessària la prèvia adquisició de bitllet d'entrada per a accedir-hi, disposen de vestíbul acústic de doble porta, o d'un mínim de dues portes d'accés.
2. Les activitats extraordinàries i les excepcionals o singulars que se sol·liciten d'acord amb el que disposa la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, requeriran, en tot cas, de servici específic d'admissió»;
Ha de dir:
«1. Estaran obligats a disposar de personal específic de servici d'admissió, adequadament identificat, els establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives en què siga necessària la prèvia adquisició de bitllet d'entrada per a accedir-hi o que disposen d'un mínim de dues portes d'accés d'acord amb el que estableix la normativa tècnica en vigor.
2. Les activitats extraordinàries i les excepcionals o singulars que se sol·liciten d'acord amb el que disposa la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, requeriran, en els supòsits de l'apartat 1, de servici específic d'admissió».
- En l'article 20.
On diu:
«Article 20. Identificació del personal del servici d'admissió
1. El personal del servici d'admissió referit en els paràgrafs 1r i 2n de l'article anterior estarà perfectament identificat com a tal mitjançant un distintiu visible i llegible en el qual figurarà degudament retolada l'expressió "Servici d'Admissió", en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. En tot cas, haurà d'estar clarament diferenciat del servici de vigilància privada regulat per la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada, en el cas que hi haja».
Ha de dir:
«Article 20. Identificació del personal del servici específic d'admissió
1. El personal del servici d'admissió referit en els paràgrafs 1 i 2 de l'article anterior estarà perfectament identificat com a tal per mitjà d'un distintiu visible i llegible en el que figurarà degudament retolada l'expressió "Servici Específic d'Admissió", en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. En tot cas, haurà d'estar clarament diferenciat del servici de vigilància privada regulat per la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada, en el cas que hi haja».
- En l'article 23.5.
On diu:
«5. Es realitzaran almenys dues convocatòries anuals d'acreditació per al Servici de Dret d'Admissió, que seran anunciades mitjançant publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Per a participar-hi es requerirà la inscripció i abonament de la taxa per part del candidat segons s'indique en la convocatòria»;
Ha de dir:
«5. Es realitzaran almenys dues convocatòries anuals d'acreditació per al Servici Específic d'Admissió, que seran anunciades mitjançant publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Per a participar-hi es requerirà la inscripció i l'abonament de la taxa per part del candidat segons s'indique en la convocatòria».
- En l'annex, mòdul 2, punt c).
On diu:
«c) Matèries de primers auxilis:
Realització d'un curs de primers auxilis, per a atendre situacions d'assistència sanitària immediata: conceptes bàsics de primers auxilis»;
Ha de dir:
«c) Matèries de primers auxilis:
Coneixements de primers auxilis, per a atendre situacions d'assistència sanitària immediata: conceptes bàsics de primers auxilis».

linea