diari

DECRET 3/2010, de 21 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes. [2011/797]

(DOGV núm. 6446 de 26.01.2011) Ref. Base de dades 000857/2011

DECRET 3/2010, de 21 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes. [2011/797]
La Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes es troba als termes municipals de Cortes de Pallás, Millares, Bicorp, Teresa de Cofrentes, Jarafuel, Jalance i Cofrentes, de la província de València. Aquesta reserva té una població singular de cabra salvatge i altres característiques especials d'ordre físic i biològic que van motivar la seua declaració com a reserva nacional de caça per la Llei 2/1973, de 17 de març.
La Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana, estableix, en la disposició addicional primera, que la Reserva Nacional de Caça de la Mola de Cortes passa a denominar-se Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes.
L'article 31 d'aquesta llei estableix que en l'ordenació dels recursos cinegètics ha de prevaldre, en sintonia amb les circumstàncies socioeconòmiques de l'entorn, la conservació dels processos ecològics naturals i la biodiversitat. També s'indica que correspon a la conselleria competent en matèria de caça la protecció, la conservació i el foment de les espècies cinegètiques.
Per raó d'allò establit a l'article 31.3 de la Llei de Caça esmentada, un reglament específic ha de regular el règim d'administració, gestió i exercici de la caça a la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes.
Per tot això, complits els tràmits procedimentals previstos en l'article 43 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 21 de gener de 2011,
DECRETE
CAPÍTOL I
Objecte i competències
Article 1. Objecte
1. És objecte d'aquest decret regular el règim d'administració, gestió i exercici de la caça a la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes, assegurant l'aprofitament ordenat de les espècies cinegètiques i la conservació dels hàbitats i la biodiversitat.
2. L'aplicació d'aquest decret no implica cap regulació per a l'exercici d'altres activitats, actuals o futures, diferents de les assenyalades en el paràgraf anterior.
Article 2. Competència
Correspon a la conselleria competent en matèria de caça la protecció, la conservació i el foment de les espècies cinegètiques, com també la gestió i l'administració dels aprofitaments d'aquestes a la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes.
Article 3. Ordenació i protecció de la riquesa cinegètica
1. Dins de l'àmbit de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes, la gestió cinegètica i la conservació de la biodiversitat han de prevaldre sobre qualsevol altra ordenació dels recursos naturals.
2. Tota actuació que es produïsca en l'àmbit de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes ha de disposar de l'informe preceptiu de la Direcció Tècnica d'aquesta.
3. En concret, requereixen aquest informe:
a) Les actuacions, els plans i els projectes l'execució dels quals requerisca l'autorització o l'informe preceptiu de la conselleria competent en matèria de medi ambient i impacte ambiental.
b) Totes les actuacions, plans o projectes que haja de realitzar la conselleria competent en matèria de medi ambient que requerisquen avaluació d'impacte ambiental, el maneig de vegetació o fauna i infraestructures de prevenció d'incendis no recollits en plans que prèviament hagen tingut informe favorable i hagen estat aprovats.
CAPÍTOL II
Organització i planificació
Article 4. Pla de Gestió Integral
1. La gestió de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes s'ha de fer d'acord amb un Pla de Gestió Integral, aprovat per la direcció general que tinga atribuïdes les competències en matèria de caça. Aquest pla ha de contenir almenys el següent:
a) El Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica que ha de contenir:
1r. El foment i l'aprofitament ordenat de les poblacions cinegètiques de forma compatible amb altres interessos legítims en l'espai.
2n. El foment de les espècies autòctones.
El Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica s'ha de desenvolupar mitjançant plans anuals i plans específics, i se n'ha de documentar el seguiment mitjançant memòries anuals.
b) Altres continguts del Pla de Gestió Integral:
1r. Contribució de la Reserva Valenciana al desenvolupament local.
2n. Conservació dels processos ecològics naturals i foment actiu de la biodiversitat.
3r. Coordinació amb la planificació al territori que comprén la reserva.
4t. Estructura, mecanismes i organització del funcionament i planificació de la reserva.
2. El període de vigència del pla és de deu anys a partir de l'aprovació, les renovacions ho seran per períodes semblants. Els objectius generals fixats en aquest pla de gestió poden establir-se a més llarg termini. El contingut del Pla de Gestió Integral ha de ser congruent amb els plans de major o del mateix rang que estiguen aprovats.
Article 5. Direcció Tècnica
1. La Direcció Tècnica de la reserva ha de ser assumida per un funcionari de carrera amb titulació d'enginyer forestal o enginyer tècnic forestal de la conselleria competent en matèria de caça. Aquesta ha d'estar integrada en el servei que tinga atribuïdes les funcions en matèria de caça dins de la direcció general corresponent.
2. Les funcions del director tècnic són:
a) Confeccionar informes sobre actuacions, plans i projectes que s'hagen de realitzar en l'àmbit de la reserva.
b) Preparar la memòria anual d'activitats.
c) Elaborar el Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica i els plans anuals.
d) Elaborar propostes i projectes d'obra d'actuacions dins de l'àmbit de la reserva.
e) Elaborar els calendaris de les caceres de cada modalitat i l'expedició dels permisos de caça corresponents en cadascuna.
f) Justificar els comptes d'ingressos i despeses derivats del funcionament de la reserva.
g) Dirigir els aprofitaments cinegètics, activitats, obres i treballs que s'efectuen en la reserva relacionats amb aquesta.
h) Dirigir els censos de poblacions cinegètiques i de les estadístiques cinegètiques, i la participació en el Pla de Vigilància Epidemiològica de la Reserva, que ha d'elaborar un facultatiu competent.
i) Coordinar amb inversions promogudes per entitats patrocinadores o amb treballs de caràcter cientificocinegètic en l'àmbit de la reserva.
j) Vetlar per la conservació de la biodiversitat biològica pròpia de l'entorn.
k) Participar en la protecció i la millora de les poblacions d'espècies silvestres amenaçades.
l) Valorar els danys ocasionats per la fauna cinegètica a la reserva.
m) Elaborar un arxiu documental de la reserva.
n) Designar la persona o les persones autoritzades per a realitzar la constatació dels danys.
o) Realitzar un informe complementari als plans tècnics d'ordenació cinegètica dels vedats limítrofs amb la Reserva Valenciana de Caça.
Article 6. Guarderia de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes
1. La Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes ha de tenir assignats de forma permanent i especifica als agents ambientals necessaris per al control, la vigilància i el seguiment dels treballs de la reserva, amb dependència funcional de la Direcció Tècnica de la reserva.
2. Un cap de comarca o guarda major de la reserva ha de supervisar i coordinar l'activitat d'aquests agents. S'ha d'assignar almenys un agent ambiental per cada terme municipal dels que formen part de la reserva, amb dedicació al control, la vigilància i les actuacions que s'hagen d'efectuar-hi per raons cinegètiques, de control de treballs i vigilància del medi natural.
3. S'han de nomenar zeladors de la reserva per a col·laborar amb els agents ambientals en la vigilància de la reserva i en el compliment del que estableix aquest reglament. Els zeladors de la reserva han de disposar de la formació necessària i suficient. Aquests poden ser contractats a través d'empreses públiques o privades, d'acord amb la normativa vigent en matèria de contractació amb el sector públic. Les seues funcions dins de l'àmbit de la reserva són plenes en matèria de caça.
Les funcions dels zeladors són les següents:
a) Vigilar el comportament de la fauna en general.
b) Col·laborar en els treballs de control de malalties.
c) Acompanyar els caçadors en les accions cinegètiques corresponents, expedir els permisos de caça per delegació del director tècnic de la reserva que no corresponguen a la modalitat de caça a l'aguait, i emplenar els justificants de procedència dels animals caçats a la reserva
d) Realitzar els treballs de conservació de les instal·lacions existents dependents de la reserva.
e) Informar els agents de l'autoritat de quantes accions no permeses i que posen en perill tant les espècies de fauna com el medi en general que es produïsquen en l'àmbit de la reserva.
f) Denunciar les infraccions de què siguen coneixedors.
g) Vigilar el territori de la reserva.
h) En el cas que el zelador dispose del nomenament o el títol de guarda particular de camp o guarda jurat de caça, pot actuar com a tal i realitzar les funcions pròpies d'aquests.
i) Totes aquelles que els encomane la Direcció Tècnica de la reserva.
4. A fi de garantir la prevenció de les infraccions en matèria de caça i la coordinació en matèria d'actuacions destinades a reduir els delictes o les infraccions que es poguen cometre dins de l'àmbit de la reserva, s'han de realitzar reunions de coordinació entre representants de la conselleria amb competències en matèria de caça i els cossos de seguretat.
Article 7. Junta consultiva
1. Es crea la Junta Consultiva de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes com a òrgan assessor de la conselleria competent en els assumptes relacionats amb la reserva.
2. És funció de la Junta Consultiva de la Reserva informar sobre les matèries següents:
a) Els objectius o les tendències a què ha d'ajustar-se el Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica.
b) Els plans anuals.
c) Els plans específics, en especial els plans de vigilància epidemiològica.
d) La memòria anual d'activitats i resultats cinegètics presentada pel director tècnic de la reserva.
e) Els plans de rang superior que puguen afectar la gestió cinegètica i l'exercici de la caça.
f) Quants assumptes de caràcter cinegètic o relatius a la gestió de recursos naturals li siguen plantejats pel seu president o qualsevol altre òrgan de l'administració.
g) Conferir la condició de propietari a l'efecte de l'article 12.
h) Proposar el desenvolupament de mesures a la conselleria que tinguen com a finalitat la compatibilització dels interessos cinegètics amb altres interessos, de manera especial amb les activitats agrícoles, ramaderes, recreatives i els aprofitaments tradicionals de la forest.
Amb aquest fi la Junta Consultiva de la Reserva s'ha de reunir un mínim d'una vegada a l'any, després de la finalització de cada temporada cinegètica. De cadascuna de les reunions n'ha d'estendre l'acta corresponent, i ha d'enviar-se'n una còpia a la direcció general que tinga atribuïdes les competències en matèria de caça a la conselleria competent.
3. La Junta Consultiva de la Reserva ha d'estar constituïda pels membres següents:
President: el director general que tinga atribuïdes les competències en matèria de caça en la conselleria competent.
Vicepresident: el director territorial de la conselleria amb competències en matèria de caça a la província de València.
Vocals:
a) Els alcaldes dels municipis amb terrenys inclosos en la reserva.
b) El director tècnic de la reserva.
c) El cap del servei que tinga assignades les competències en matèria de caça.
d) Un tècnic de la direcció general que tinga atribuïdes les competències en matèria de caça i adscrit al Servei de Caça.
e) El tècnic amb funcions en matèria de caça de la direcció territorial de València de la conselleria competent.
f) Un representant de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana.
g) Un representant de les organitzacions professionals agràries amb implantació a la reserva.
h) Un representant dels titulars dels vedats limítrofs a la reserva i de l'àrea d'influència.
i) Un representant de les associacions de propietaris privats de la reserva.
j) Un tècnic funcionari de la secció forestal responsable de la gestió forestal del territori de la reserva en la direcció territorial de València.
k) Un representant del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil.
l) Secretari: un funcionari de la direcció general que tinga atribuïdes les funcions en matèria de caça, amb veu però sense vot.
m) Assessors: a les sessions de la Junta hi poden assistir, amb veu, però sense vot, en qualitat d'assessors, a invitació del president, persones expertes en els temes concrets que figuren en l'ordre del dia de la reunió.
4. Els vocals de la Junta Consultiva que representen col·lectius han de ser escollits democràticament pels col·lectius esmentats i el nomenament ha de ser formalment comunicat a la Junta.
Article 8. Junta Permanent
1. A l'efecte d'agilitar la gestió de la reserva es crea la Junta Permanent de la Reserva.
2. Són funcions de la Junta Permanent de la Reserva:
a) El seguiment de l'execució dels plans anuals de caça i de millores.
b) El seguiment d'altres inversions.
c) El seguiment dels plans de vigilància epidemiològica.
d) Mantenir informats els ajuntaments sobre el grau d'execució dels plans.
e) Proposar a la conselleria mesures extraordinàries per a prevenir o pal·liar danys no previstos en el pla anual.
f) Proposar a la conselleria mesures urgents davant de situacions extraordinàries.
g) Informar els membres de la Junta Consultiva de les mesures de gestió cinegètica o zoosanitària aprovades perquè s'apliquen en la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes.
h) Informar la Junta Consultiva sobre els plans anuals de caça i de millores, elaborats per la Direcció Tècnica de la reserva.
i) Ratificar, sense perjudici de les reclamacions patrimonials a què hi haja lloc, la proposta d'indemnitzacions per danys ocasionats per les espècies cinegètiques que ha d'elaborar anualment la Direcció Tècnica de la reserva.
3. La Junta Permanent de la Reserva està constituïda pels membres següents:
a) Dos alcaldes, dels quals un ha d'actuar com a president, en representació dels set ajuntaments de la reserva; hi poden assistir els alcaldes que no estiguen designats com a membres d'aquesta Junta Permanent, i actuaran amb veu però sense vot.
b) El director tècnic de la reserva, que actua com a secretari.
c) El veterinari assignat al servei que tinga atribuïdes les funcions en matèria de caça.
d) El representant en la Junta dels titulars de vedats de caça limítrofs.
e) Els dos alcaldes que formen part de la Junta Permanent de la Reserva han de ser escollits per acord dels set ajuntaments de la reserva, els quals han de determinar qui ha d'actuar com a president. L'elecció ha de ser per períodes anuals.
CAPÍTOL III
Gaudi cinegètic
Article 9. Assignació dels permisos de caça
1. Per a caçar en la reserva és imprescindible disposar d'un permís nominal que habilite el caçador per a la pràctica de la modalitat de caça i el període especificat en aquest.
2. Els permisos que corresponguen a les possibilitats cinegètiques de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes s'han d'establir en el pla anual i s'han de repartir entre els ajuntaments de la reserva, els propietaris en la reserva, si es compleix el que estableix l'article 11, i una quota de sorteig públic.
3. La distribució dels permisos l'ha d'acordar la direcció general competent en matèria de caça, a proposta de la Junta Consultiva de la Reserva, atenent principalment a criteris de repartiment per superfície aportada a la reserva. En l'annex II d'aquest decret figura el quadre marc de distribució de permisos.
4. L'expedició dels permisos l'ha d'efectuar la Direcció Tècnica de la reserva, amb la justificació prèvia, si és el cas, del pagament corresponent o l'adjudicació per part d'ajuntaments o propietaris, segons estableix aquest decret.
5. Tots els caçadors amb permisos de caça major han de ser guiats per personal de la reserva designat per la Direcció Tècnica.
Article 10. Règim econòmic
1. Tenen la consideració d'ingressos l'import dels permisos de caça, la venda de caps vius o morts, com també qualsevol producte procedent de la gestió cinegètica.
2. La quantia econòmica dels permisos de caça major a l'aguait s'ha de fraccionar en dues parts:
a) Quota d'entrada: el pagament n'és requisit previ a l'expedició del permís i és independent del resultat de la cacera.
b) Quota complementària: s'estableix en funció de la modalitat de caça i del resultat de l'activitat cinegètica, i s'ha de liquidar, acabada la cacera, basant-se en els criteris establits en cada cas.
La quantia d'ambdues quotes és fixada en el pla anual.
3. Els ingressos resultants del pagament de les quotes, com també d'altres aprofitaments cinegètics realitzats en la Reserva Valenciana de Caça, poden ser recaptats per cada ajuntament, procedents dels permisos assignats a aquests, o per la Generalitat, en un compte de millores de la reserva creat a aquest efecte, i distribuïts entre els ajuntaments i propietaris inclosos en la reserva, amb un informe previ de la Junta Consultiva, amb els criteris especificats en aquest article 10 i a l'article 11 d'aquest decret.
Tot el que s'ha exposat, com també la distribució de permisos que a continuació s'indiquen, queden reflectits en els annexos corresponents. Aquests annexos poden ser modificats, amb un informe previ del director tècnic de la reserva, proposta d'aprovació de la Junta Consultiva i resolució de la direcció general competent en matèria de caça.
Si hi ha pagaments procedents de permisos atorgats com a conseqüència de l'aplicació dels articles 13, 14 i 15 d'aquest decret, aquests pagaments s'han d'ingressar en el compte de la reserva i s'han de repartir d'acord amb el que estableix aquesta norma.
Article 11. Permisos d'ajuntaments
1. Els ajuntaments amb terrenys inclosos en la reserva poden disposar dels permisos de caça següents:
a) Caça major a l'aguait: els ajuntaments han de disposar d'un mínim del 40% i un màxim del 50% de cada modalitat de permisos a l'aguait. El repartiment entre ajuntaments ha de ser proporcional al percentatge de terrenys inclosos en la reserva de cada terme municipal en un 50% i a parts iguals en un altre 50%. La caça major a l'aguait es pot efectuar sobre tota la superfície de la reserva.
b) Caça del porc senglar: cada ajuntament ha d'assignar els permisos de caça del porc senglar dels quarters del seu terme municipal que a l'efecte establisca el pla tècnic. El mode d'obtenció dels permisos l'han de decidir els ajuntaments, com també el preu.
c) Caça menor: cada ajuntament ha d'assignar la totalitat dels permisos en les modalitats de caça menor dels quarters del seu terme municipal que a l'efecte establisca el pla tècnic. Els terrenys no inclosos en aquests quarters s'han d'establir com a zones de reserva de caça, sense perjudici del que estableix l'article 13 d'aquest decret.
2. L'adjudicació per part dels ajuntaments dels permisos de caça a l'aguait pot fer-se a preu fix o mitjançant subhasta de la quota d'entrada, d'acord amb la normativa de règim local que els siga aplicable. També poden cedir-los a les societats de caçadors que hi haja als municipis que formen part de la reserva.
3. El preu dels permisos de caça menor i caça del porc senglar l'ha de fixar lliurement cada ajuntament, d'acord amb la normativa de règim local que els siga aplicable i fet públic.
4. Els ajuntaments poden cedir els permisos de caça de què disposen en les diferents modalitats a la Direcció Tècnica de la reserva perquè aquesta els adjudique, siga per subhasta o per sorteig públic, i els ingressos que s'hi obtinguen corresponen als ajuntaments.
5. El director tècnic de la reserva pot cedir l'expedició de permisos en el cas de la caça del porc senglar i de la caça menor als ajuntaments, sempre que aquests ho sol·liciten.
Article 12. Permisos de propietaris
1. Caça major a l'aguait: els propietaris a títol individual, incloses entitats públiques, amb més de 500 hectàrees de terrenys cinegètics en la reserva poden disposar de permisos de caça major a l'aguait en funció de la superfície de terrenys cinegètics de què siguen propietaris i dels permisos disponibles al total de la reserva, fins a un màxim d'un 25% del total de permisos a l'aguait. En el cas que no es complete aquesta quantitat, els permisos corresponents a propietaris han de passar a formar part de la quota de sorteig.
La condició de propietari amb dret a permisos de caça major a l'aguait la confereix la Junta Consultiva de la Reserva, a proposta de la Direcció Tècnica de la reserva, per si o a petició raonada de l'interessat, i s'ha d'acreditar documentalment.
2. Caça menor i porc senglar: les possibilitats de gaudi de permisos de caça menor o caça del porc senglar pels propietaris són les que cada ajuntament del terme municipal on es trobe la finca els atorgue, i no pot haver-hi desigualtat de criteris entre els distints propietaris d'un mateix terme municipal.
Article 13. Permisos de caça a l'aguait a sorteig
1. La resta de permisos de caça major a l'aguait no distribuïts entre els ajuntaments i els propietaris s'han de sortejar públicament. Les normes i els preus que regisquen el gaudi d'aquests permisos han de figurar com a annexos en el pla anual, i s'han d'establir amb l'objectiu d'oferir permisos a l'abast de la majoria de caçadors.
2. Amb aquest fi poden presentar-se sol·licituds per a caça major a l'aguait en les modalitats previstes en el pla anual per a aquests permisos. En el sorteig s'ha de reservar almenys la meitat de permisos per a caçadors amb residència a la Comunitat Valenciana. En cas que no es complete aquesta quantitat, els permisos corresponents a residents a la Comunitat Valenciana poden passar a formar part de la quota de sorteig.
Article 14. Permisos especials
1. La direcció general competent en matèria de caça pot autoritzar caceres que per raons imprevistes no estiguen previstes en el pla anual o en el pla tècnic corresponent.
2. Correspon a la Direcció Tècnica de la reserva l'expedició de permisos de captura en viu, caça científica o de mostratge i de caça per al control de població i predació o per raons sanitàries, amb un informe previ justificatiu i amb la conformitat de la direcció general, amb posterior comunicació a la Junta Permanent de la Reserva.
Article 15. Caça fotogràfica
A fi de possibilitar el gaudi de l'observació de peces de caça i altres espècies de fauna, la conselleria competent en matèria de caça ha de fomentar la caça fotogràfica i la filmació cinegètica, en col·laboració amb els ajuntaments, per a afavorir el desenvolupament en l'àrea d'influència de la reserva.
La Direcció Tècnica de la reserva ha d'establir les condicions per a realitzar aquestes activitats sense interferència amb el normal aprofitament cinegètic o amb els processos reproductius de les espècies amenaçades.
CAPÍTOL IV
Indemnitzacions
Article 16. Danys per fauna cinegètica
1. La Generalitat és responsable dels danys que en l'àmbit territorial de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes ocasionen les espècies cinegètiques sobre els cultius i immobles aliens.
2. La Direcció Tècnica de la reserva ha d'efectuar el seguiment de les parcel·les o immobles susceptibles de patir danys per la fauna cinegètica i n'ha d'efectuar la valoració anual quan aquests s'observen, o bé després de la reclamació prèvia dels possibles afectats. Els preus de valoració dels danys els ha d'establir el director tècnic de la reserva en funció de l'objecte del dany. En el cas que es produïsquen sobre vegetals, aquests s'han de quantificar conforme al valor mitjà de mercat en el moment que es produïsca el dany, pres aquest dels preus establits pels centres de compra majoristes més pròxims a l'àrea afectada. En el cas d'edificacions o béns immobles, s'han de valorar d'acord amb les tarifes aprovades per la conselleria competent en matèria de caça per a l'elaboració dels seus propis projectes d'obra.
3. Una vegada reconeguts per l'esmentada conselleria els danys produïts i la corresponent valoració, s'han de pagar a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
4. El procediment per a efectuar el pagament és el següent:
a) S'ha d'iniciar a sol·licitud del propietari o arrendatari que haja patit els danys d'acord amb el model de sol·licitud oficial.
b) A continuació s'han d'impulsar els tràmits següents, el resultat dels quals s'ha de comunicar a l'interessat en tràmit d'audiència:
1r. Constatació del dany per la persona designada pel director tècnic de la reserva.
2n. Valoració pel director tècnic de la reserva.
3r. Informe del director tècnic de la reserva, si és el cas, amb proposició de pagament.
4t. Tràmit d'audiència.
5é. Consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposa la llei de creació d'aquest.
5. En el cas que no se'ls haja reconegut cap dany o no estiguen d'acord amb la valoració de la indemnització, les persones interessades poden interposar els recursos que pertoquen, en via administrativa o judicial, en els termes que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
CAPÍTOL V
Àrea d'influència de la Reserva Valenciana de Caça
Article 17. Delimitació de l'àrea d'influència
1. Constitueix l'àrea d'influència de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes la totalitat dels termes municipals al territori dels quals es troba situada, totalment o parcialment, la reserva.
2. L'àrea d'influència de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes la integren els termes municipals de Cortes de Pallás, Millares, Bicorp, Teresa de Cofrentes, Jarafuel, Jalance i Cofrentes.
Article 18. Desenvolupament de l'àrea d'influència
La Generalitat, a fi d'afavorir el desenvolupament en l'àrea d'influència de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes, ha d'establir subvencions per a aquelles actuacions i projectes municipals que ajuden a conservar i millorar els recursos naturals, al seu ús i gaudi, com també a fixar i millorar la rendibilitat de les activitats tradicionals o de transformació dels béns que a l'àrea d'influència s'hi produïsquen.
Article 19. Gestió dels vedats de l'àrea d'influència
1. Per raó de l'article 44 de la Llei de Caça de la Comunitat Valenciana, la gestió i l'aprofitament de la caça major dels vedats i altres espais cinegètics limítrofs amb la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes i de l'àrea d'influència d'aquesta s'han de sotmetre's al mateix model d'ordenació cinegètica que l'establit per a la reserva.
Els vedats limítrofs amb la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes tenen les obligacions que s'indiquen en la legislació vigent i han de sotmetre's als controls i les indicacions que realitze el director tècnic de la reserva o aquella persona que siga designada per aquest.
Han de col·laborar amb la Direcció Tècnica de la reserva en especial a:
a) Avís de qualsevol aparició de símptomes de malaltia en exemplars de caça o aparició d'animals de caça major morts.
b) Precintatge d'exemplars caçats.
c) Captura d'animals per a marcatge o presa de mostres.
d) Control del furtivisme dins de cada vedat.
2. És obligació del personal funcionari adscrit a la Reserva Valenciana de Caça, sota la supervisió del director tècnic de la reserva, les tasques següents als vedats limítrofs amb la reserva:
a) Precintar els animals caçats.
b) Expedir el certificat de procedència dels exemplars caçats.
c) Inspeccionar l'estat sanitari de les espècies cinegètiques dins del vedat de caça, quan així s'estime necessari.
d) Decomissar productes o animals si s'estima necessari per raons sanitàries o de dubtosa procedència.
e) Demanar la col·laboració del titular del vedat en inspeccions, decomissos, captures, presa de mostres o qualsevol altra matèria cinegètica.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Liquidació d'ingressos preexistents
A partir de la data d'entrada en vigor d'aquest decret, s'han de liquidar els ingressos existents originats en concepte de pagaments per activitats cinegètiques en el compte habilitat en el seu moment amb aquest fi. El repartiment de l'import total íntegre s'ha de realitzar d'acord amb el criteri següent:
El cinquanta per cent (50%) a parts iguals entre tots els termes municipals que conformen la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes, l'altre cinquanta per cent (50%) de manera proporcional a la superfície que cada terme municipal aporta d'acord amb el que estableix en l'annex I d'aquest decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
Queda derogada qualsevol disposició legal del mateix rang o inferior que s'opose al que estableix aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació normativa
Es faculta el titular de la conselleria amb competències en matèria de caça perquè dicte totes les disposicions legals que calguen per al desenvolupament d'aquest decret, com també les modificacions que
Annex I
Distribució de superfícies

Annex II
Distribució de permisos

* * * * *
Anexo I
Distribución de superficies

puguen ser necessàries per a l'actualització, el correcte compliment o la millora d'aquest.
Segona. Modificacions de percentatges
Es faculta el director general amb competències en matèria de caça per a modificar el percentatge de distribució de permisos del annex II, i els percentatges establits a l'article 11.1, amb audiència prèvia de la Junta Consultiva de la Reserva.
Tercera. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 21 de gener de 2011
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,
JUAN GABRIEL COTINO FERRERAnexo II
Distribución de permisos


linea