diari

RESOLUCIÓ 53/VIII, de 18 de gener de 2012, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana. [2012/702]

(DOGV núm. 6700 de 26.01.2012) Ref. Base de dades 000903/2012

RESOLUCIÓ 53/VIII, de 18 de gener de 2012, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana. [2012/702]
El Ple de les Corts, en la reunió realitzada el dia 18 de gener de 2012, una vegada debatut, d'acord amb l'article 137 del Reglament de les Corts, el Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, ha adoptat la resolució següent, que, d'acord amb l'article 137.3.5è. del Reglament de les Corts, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Resolució
El Ple de les Corts, d'acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 137 del Reglament de les Corts, ha acordat validar el Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, de mesures urgents per a la reducció del dèficit en la Comunitat Valenciana, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6688, de 10 de gener de 2012, i la correcció d'errades publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6693, de 17 de gener de 2012.

Palau de les Corts
València, 18 de gener de 2012.- El president: Juan Gabriel Cotino Ferrer. La secretària primera: Angélica Such Ronda.

linea