diari

Universitat d'Alacant. RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2019, del Rectorat, per la qual es nomena funcionari de carrera de l'escala oficial especialista, administració especial, sector informàtica, en el Departament de Física Aplicada d'aquesta universitat. [2019/848]

(DOGV núm. 8476 de 31.01.2019) Ref. Base de dades 000998/2019

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2019, del Rectorat, per la qual es nomena funcionari de carrera de l'escala oficial especialista, administració especial, sector informàtica, en el Departament de Física Aplicada d'aquesta universitat. [2019/848]
Vista la proposta formulada pel tribunal qualificador de les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, administració especial, sector informàtica, en el Departament de Física Aplicada de la Universitat d’Alacant, convocada per Resolució de 27 de febrer de 2018 (DOGV 12.03.2018) i verificada la concurrència dels requisits exigits en les bases de la convocatòria.
Aquest Rectorat, de conformitat amb el que disposa l’article 64, lletra f), de l’Estatut d’aquesta universitat, aprovat per Decret 25/2012, de 3 de febrer de 2012, del Consell de la Generalitat Valenciana (Boletín Oficial del Estado de 27.02.2012) i a proposta del tribunal qualificador resol:

Primer
Nomenar funcionari de carrera de l’escala oficial especialista, administració especial, sector informàtica, amb destinació en el Departament de Física Aplicada de la Universitat d’Alacant, l’aspirant aprovat que s’assenyala en l’annex I d’aquesta resolució.

Segon
La presa de possessió haurà d’efectuar-la davant del rector de la Universitat en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la present Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tercer
De conformitat amb allò que s’ha disposat en l’article 13 del Real decret 598/1985, de 30 d’abril, i en l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, el personal objecte del present nomenament, per a prendre possessió, haurà de realitzar la declaració a què es refereix el primer dels preceptes citats o l’adopció o sol·licitud de compatibilitat previstos en l’article 10 de la Llei 53/1984.

Quart
La diligència de presa de possessió haurà de formalitzar-se d’acord amb allò que s’ha disposat en la Resolució de la Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública de 29 de maig de 1985 (Boletín Oficial del Estado de 24 de juny), per la que s’estableix el model de títol de funcionaris.

Cinqué
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs en la via contenciosa administrativa davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, segons les competències que estableix l’article 10.1.J, en el termini de dos mesos previst en l’article 46 i sense comunicació d’interposició prèvia, a l’empara de la disposició derogatòria segona, tot això referit a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Alacant, 25 de gener de 2019.– El rector, p. d. (R 19.05.2016), el gerent: Rafael Pla Penalva.ANNEX I
Accés lliure
Escala oficial especialista, administració especial, sector informàtica, amb destinació en el Departament de Física Aplicada de la Universitat d'Alacant

Núm. Registre Personal Cognoms i Nom Destinació Univer-Província Data de Naixement
4880310146 A7138 GARCES VERNIER, INTI ALICANTE 04.02.1972


linea