diari

DECRET 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació. [2008/971]

(DOGV núm. 5690 de 29.01.2008) Ref. Base de dades 001003/2008

DECRET 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació. [2008/971]
El Decret 28/2001, de 30 de gener, del Consell, regula els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la conselleria de Cultura i d'Educació.
Vist el temps transcorregut des de l'aprovació d'este decret, tenint en compte els canvis socials i normatius experimentats, com ara la publicació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, i la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i atenent el mandat que la Constitució imposa en l'article 9.3 als poders públics, es fa necessari dictar un nou decret que done resposta a totes estes exigències.
L'objectiu del present decret és l'establiment en l'àmbit educatiu d'una sèrie de mesures que permeten conciliar la vida familiar i laboral, la igualtat de gèneres i la major coresponsabilitat entre estos, és a dir, mesures que permeten fer efectiva la conciliació de les responsabilitats professionals amb la vida personal i familiar.
En especial, es considera necessari fer possible i potenciar l'atenció dels fills, sense discriminació de gènere, així com l'atenció de persones dependents de la unitat familiar i afavorir la protecció i l'atenció que requerixen les persones discapacitades a càrrec del personal docent. En este marc destaca el reconeixement del dret paternal a gaudir de 15 dies de permís per naixement, acolliment o adopció de fill (fill o filla), la flexibilització d'una part de l'horari de treball per a la lactància del fill, o la possibilitat de substituir el temps de lactància per un permís que acumule en jornades completes el temps corresponent.
S'introduïxen millores en el permís per malaltia greu i en la reducció de la jornada, especialment per a atendre situacions que necessiten una especial dedicació, és a dir, situacions que requerisquen tractament, atenció, cures o assistència continuada per terceres persones a causa de problemes de salut.
Es regulen igualment situacions que per la seua actualitat necessiten un especial tractament o reconeixement, com ara el permís retribuït per al desplaçament en el cas de les adopcions internacionals o el dret explícit a la protecció de les docents objecte de situacions de violència de gènere perquè, com va reconéixer l'Organització de Nacions Unides en la IV Conferència Mundial de 1995, la violència contra les dones és un obstacle per a aconseguir els objectius d'igualtat, desenrotllament i pau i viola i menyscaba el gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals.
Així mateix, es recullen una sèrie de llicències dirigides a afavorir l'ampliació o perfeccionament de la formació del personal docent.
Finalment, s'establix la distribució competencial en l'autorització de permisos i llicències del personal docent no universitari al servici de l'administració de la Generalitat i es detallen alguns conceptes a fi d'agilitzar-ne la gestió.
El present decret ha sigut negociat amb les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial d'Educació de 26 d'abril de 2007, d'acord amb el que establix la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques.
Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 25 de gener de 2008,
DECRETE
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Àmbit d'aplicació
El present decret s'aplicarà al personal docent no universitari dependent de la conselleria d'Educació.
CAPÍTOL II
Permisos
Article 2. Permís per celebració de matrimoni o unió de fet
1. El personal tindrà dret a permís el dia de la celebració del seu matrimoni o inscripció de la seua unió de fet en un registre oficial, així com dels seus pares, pares polítics, germans, germans polítics, fills, fills del cònjuge o parella de fet, néts i avis.
2. Si el lloc en què es realitza la celebració supera la distància de 375 quilòmetres computats des de la localitat de residència del personal, el permís serà de dos dies naturals consecutius.
Article 3. Permís per matrimoni o unió de fet
1. El personal tindrà dret a gaudir d'un permís de quinze dies naturals i consecutius per raó de matrimoni o inscripció en els registres oficials d'unions de fet.
2. Este permís es podrà gaudir en el període comprés en els trenta dies naturals abans o després de la celebració del matrimoni o inscripció en els registres oficials d'unions de fet, llevat de casos excepcionals, de gaudiment en eixe període, degudament acreditats.
3. El personal que utilitze este permís per inscripció en un registre oficial d'unions de fet no el podrà disfrutar de nou en cas de contraure matrimoni amb la mateixa persona posteriorment.
Article 4. Permís per tècniques prenatals
1. Es concediran permisos al personal per a l'assistència a la realització d'exàmens prenatals i cursos de tècniques per a la preparació al part, així com l'assistència a tractaments basats en tècniques de fecundació assistida, pel temps indispensable i amb justificació prèvia.
2. Este permís es concedirà sempre que s'acredite la impossibilitat de l'assistència fora de la jornada de treball.
Article 5. Permís per maternitat biològica
1. En el supòsit de part, la docent tindrà dret a un permís de setze setmanes ininterrompudes, ampliables, en cas de part múltiple, en dos setmanes més per cada fill a partir del segon. Així mateix, s'ampliarà en dos setmanes més en el cas que el nounat patisca alguna discapacitat.
2. El permís es distribuirà a opció de la interessada, sempre que sis setmanes siguen immediatament posteriors al part. En cas de defunció de la mare, el pare podrà fer ús de la totalitat o, si és el cas, de la part que reste del permís. El pare també podrà fer ús de la totalitat o de la part que reste del permís quan la mare es trobe incapacitada per a exercir l'opció.
3. No obstant això, i sense perjuí de les sis setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que la mare i el pare treballen, esta, en començar el període de descans per maternitat, podrà optar perquè el pare gaudisca d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare, llevat que en el moment de la seua efectivitat la incorporació al treball de la mare supose un risc per a la seua salut. Prèvia renúncia del pare, este permís el podrà disfrutar el cònjuge o parella de fet de la mare.
En el cas de gaudi simultani de períodes de descans, la suma no podrà excedir les setze setmanes o les que corresponguen en cas de discapacitat del fill o de part múltiple.
4. Els permisos a què es referix el present article es podran gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial, a sol·licitud de l'interessat i si ho permeten les necessitats del servici. A este efecte, la sol·licitud que ha de presentar l'interessat s'acompanyarà d'un informe del director del centre on s'acredite que queden degudament cobertes les necessitats del servici.
5. En el cas de naixement de fills prematurs i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat haja de romandre hospitalitzat després del part, el permís es podrà començar a computar, a instància de la mare o, en el cas que ella muira, del pare, a partir de la data de l'alta hospitalària del xiquet o xiqueta. El pare també podrà fer ús d'este dret quan la mare estiga incapacitada per a exercir l'opció.
S'exclou del còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare.
6. Mentres dure l'hospitalització posterior al part prevista en l'apartat anterior, el funcionari o funcionària tindrà dret a absentar-se durant un màxim de dos hores diàries, preferentment de les seues hores complementàries, en tant romanga esta situació i amb justificació prèvia.
7. Durant el gaudi d'este permís es podrà participar en els cursos de formació que convoque l'administració.
Article 6. Permís per adopció o acolliment de menors
1. En els casos d'adopció o d'acolliment, tant preadoptiu com permanent, sempre que l'acolliment siga de duració igual o superior a un any, i amb independència de l'edat que tinga el menor, el permís tindrà una duració de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit d'adopció o acolliment múltiple en dos setmanes més per cada fill a partir del segon, comptades a elecció de l'interessat, bé a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, bé a partir de la resolució judicial per la qual es constituïsca l'adopció, sense que en cap cas un mateix menor puga donar dret a diversos períodes de gaudi d'este permís. En cas que els dos progenitors treballen, el permís es distribuirà a opció dels interessats, que podran disfrutar-lo de forma simultània o successiva, sempre per períodes ininterromputs.
2. En el cas de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill, a partir del segon, en els supòsits d'adopció o acolliment múltiple, el permís a què es referix este article tindrà una duració addicional de dos setmanes. En cas que els dos progenitors treballen, este període addicional es distribuirà a opció dels interessats, que podran disfrutar-lo de forma simultània o successiva i sempre de forma ininterrompuda.
En el cas de gaudi simultani de període de descans, la suma no podrà excedir les setze setmanes previstes en el apartat anterior o les que corresponga en cas de part, adopció o acolliment múltiple i de discapacitat del fill o menor adoptat o acollit.
3. Els permisos a què es referix el present article es podran disfrutar en règim de jornada completa o a temps parcial, a sol·licitud dels interessats i si ho permeten les necessitats del servici. A este efecte, la sol·licitud que ha de presentar l'interessat s'acompanyarà d'un informe del director del centre on s'acredite que queden degudament cobertes les necessitats del servici.
4. Durant el gaudi d'este permís es podrà participar en els cursos de formació que convoque l'administració.
Article 7. Permís per adopció internacional
1. Sense perjuí del que disposa l'article anterior, l'interessat tindrà dret a gaudir d'un permís de fins a dos mesos de duració quan siga necessari el desplaçament previ dels pares al país d'origen de l'adoptat. Durant el gaudi d'este permís l'interessat percebrà exclusivament les retribucions bàsiques.
2. Amb independència del permís previst en l'apartat anterior, i per al cas que preveu, el permís per adopció i acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, sempre que l'acolliment simple siga de duració no inferior a un any, es podrà iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constituïsca l'adopció.
3. Durant el gaudi d'este permís es podrà participar en els cursos de formació que convoque l'administració.
Article 8. Permís per lactància
1. El sol·licitant, per lactància d'un fill menor de dotze mesos, o per adopció o acolliment en idèntic supòsit, tindrà dret, quan concloga el seu permís maternal o per adopció o acolliment, a una hora diària d'absència del treball.
La seua concreció dins de la jornada de treball correspon al sol·licitant. No obstant, això, mitjançant una resolució motivada i per raons organitzatives prou acreditades, es podrà establir una reducció de jornada diferent de la sol·licitada.
2. El permís per lactància podrà ser disfrutat indistintament per la mare o pel pare, en el cas que els dos treballen, però en qualsevol cas només per un d'ells. Prèvia renúncia del pare, este permís podrà disfrutar-lo el cònjuge o parella de fet de la mare.
3. El personal podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per una ampliació del permís maternal o per adopció o acolliment en un mes. La sol·licitud s'haurà de fer, com a mínim, quinze dies abans de la finalització del permís maternal o per adopció o acolliment.
4. Este permís serà ampliable en la mateixa proporció per part, adopció o acolliment múltiple i requerirà coneixement previ pel centre educatiu.
Article 9. Permís per paternitat
El personal tindrà dret a un permís de quinze dies naturals per naixement, adopció o acolliment d'un fill o filla, a disfrutar pel pare a partir de la data de naixement, de la resolució administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constituïsca l'adopció. Prèvia renúncia del pare, este permís podrà disfrutar-lo el cònjuge o parella de fet de la mare.
Article 10. Permís per interrupció de l'embaràs
En cas d'interrupció de l'embaràs, la docent tindrà dret a un permís de sis dies naturals i consecutius a partir del fet causant, sempre que no es trobe en situació d'incapacitat temporal.
Article 11. Permís mèdic, educatiu i assistencial
1. Sempre que s'acredite la impossibilitat de l'assistència fora de la jornada de treball, el personal podrà acudir durant la seua jornada laboral, per necessitats pròpies o de menors, ancians o discapacitats a càrrec seu, a consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic, a reunions de coordinació dels seus centres d'educació i a consultes de suport addicional en l'àmbit sociosanitari.
2. Estes absències duraran el temps indispensable per a la seua realització i seran preferentment en horari no lectiu.
Article 12. Permís per malaltia greu o defunció
1. Per malaltia greu o defunció del cònjuge o parella de fet o d'un familiar de primer grau per consanguinitat (pares i fills), es tindrà dret a un permís de quatre dies hàbils. Si el fet causant ocorre a més de 100 quilòmetres de la localitat de residència del docent, el permís serà de sis dies.
2. Per malaltia greu o defunció d'un familiar de segon grau per consanguinitat (germans, avis i néts) o de primer grau per afinitat (pares i fills polítics), es tindrà dret a un permís de tres dies hàbils. Si el fet causant ocorre a més de 100 quilòmetres de la localitat de residència del docent, el permís serà de cinc dies.
3. Estos permisos es comptabilitzaran a partir del dia que es produïsca el fet causant.
4. Es concedirà permís per malaltia greu quan hi haja hospitalització o siga acreditada per un metge competent la gravetat de la malaltia. El permís es concedirà cada vegada que s'acredite una nova situació de gravetat.
5. En els casos de malaltia greu, hospitalització en institució sanitària o hospitalització domiciliària de llarga duració, els dies de permís es podran utilitzar seguits o alterns, a petició del personal.
6. En el cas que l'hospitalització fóra inferior als dies a què es té permís per malaltia greu i no hi haguera certificat de gravetat, el permís es reduirà als dies que efectivament haja estat hospitalitzat el familiar de l'afectat.
7. Els permisos previstos en el present article seran compatibles i no necessàriament consecutius.
Article 13. Permís per proves selectives i exàmens
El personal disposarà de permís el dia de l'examen per a concórrer a proves selectives per a l'ingrés en qualsevol administració pública, a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud i avaluació en centres oficials, encara que la realització de l'exercici siga compatible amb la jornada laboral.
Article 14. Permís per trasllat de domicili habitual
El personal podrà gaudir d'un permís de dos dies naturals consecutius per trasllat del seu domicili habitual, aportant un justificant acreditatiu.
Article 15. Permís per deure inexcusable
1. El personal tindrà dret a disposar del temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable, de caràcter públic i personal.
2. S'entendrà per deure de caràcter públic i personal:
a) citacions de jutjats, tribunals de justícia, comissaries o qualsevol altre organisme oficial.
b) compliment de deures ciutadans derivats d'una consulta electoral.
c) assistència a les reunions dels òrgans de govern i comissions dependents quan deriven estrictament del càrrec electiu de regidora o regidor, així com de diputada o diputat.
d) assistència com a membre a les sessions d'un tribunal de selecció o provisió, amb nomenament de l'autoritat pertinent.
e) compliment d'obligacions que generen a l'interessat una responsabilitat d'orde civil, social o administrativa.
Article 16. Permís per funcions representatives i formació
Es concediran permisos per a realitzar funcions sindicals, de formació o de representació del personal, en els termes que establix la normativa vigent.
CAPÍTOL III
Llicències
Secció primera
Llicències retribuïdes
Article 17. Llicència per a l'assistència a conferències, seminaris, congressos i jornades
L'administració podrà concedir, amb un màxim de sis dies a l'any, llicència per a l'assistència a conferències, seminaris, congressos, jornades o semblants, organitzades per institucions nacionals o internacionals, els continguts dels quals estiguen directament relacionats amb l'activitat docent del peticionari, amb un informe previ de la direcció del centre i sempre que no ho impedisquen les necessitats del servici. El personal que gaudisca d'esta llicència percebrà la totalitat de les retribucions que li corresponen.
Article 18. Llicència per estudis
1. L'òrgan competent en matèria de formació, prèvia convocatòria, podrà concedir llicència de fins a dotze mesos per a la formació en matèries directament relacionades amb l'activitat docent del peticionari. La llicència es podrà sol·licitar cada cinc anys, sempre que s'hagen prestat servicis en actiu ininterrompudament. Durant el gaudi de la llicència per estudis es tindrà dret exclusivament a la percepció de les retribucions bàsiques.
2. En finalitzar el període de la llicència per estudis, el personal beneficiari presentarà, a l'òrgan competent en matèria de formació, una memòria global del treball desenrotllat, així com un certificat acadèmic dels estudis realitzats.
3. La no presentació per part del beneficiari de la memòria i del certificat acadèmic corresponent, implicarà l'obligació de reintegrar les retribucions percebudes.
4. En qualsevol moment que s'aprecie que la persona seleccionada no complix els requisits establits en el paràgraf primer d'este article, se li revocarà la llicència pel mateix òrgan que va resoldre la concessió.
Secció segona
Llicències sense retribució
Article 19. Disposicions comunes a les llicències sense retribució
Les llicències sense retribució hauran de comprendre períodes continuats i ininterromputs, tindran la consideració de servicis efectivament prestats a efecte del còmput d'antiguitat, i durant el seu gaudiment l'administració mantindrà el personal en alta en el règim de previsió social que li corresponga.
Article 20. Llicència per interés particular
1. Es podran concedir sempre que no ho impedisquen les necessitats del servici, per un mínim de quinze dies ininterromputs, amb un màxim de nou mesos cada tres anys.
2. La llicència se sol·licitarà, llevat de casos excepcionals degudament justificats, amb una antelació mínima de trenta dies a la data de començament, i s'haurà de resoldre com a mínim amb quinze dies d'antelació a la dita data. Si és el cas, la denegació serà motivada.
Article 21. Llicència per beques d'estudi o investigació
1. Els interessats disfrutaran també d'este tipus de llicència quan els hagen adjudicat beques d'estudi o investigació per a formació professional els òrgans del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, administracions educatives competents en la matèria, organismes oficials, o a conseqüència d'actuacions d'òrgans de la Unió Europea, en execució dels articles 149 i 150 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.
2. El gaudi d'este tipus de llicència s'efectuarà segons establixen les respectives convocatòries, subordinat a les necessitats del servici.
Article 22. Llicència per a assistència a cursos de perfeccionament professional
L'òrgan competent podrà concedir llicències, d'una duració màxima de quatre mesos a l'any, per a l'assistència a cursos de perfeccionament professional, quan el seu contingut estiga directament relacionat amb el lloc de treball o la carrera professional en l'administració i sempre que no ho impedisquen les necessitats del servici.
Article 23. Llicència per malaltia de familiars
1. En el cas que el cònjuge, parella de fet o familiar en línia directa o col·lateral fins al segon grau, per consanguinitat o afinitat, que convisca amb el sol·licitant, patisca malaltia greu o irreversible que requerisca una atenció continuada, podrà sol·licitar la llicència per malaltia de familiars, amb una duració màxima d'un any.
2. La malaltia haurà de ser suficientment acreditada amb els necessaris informes mèdics.
CAPÍTOL IV
Reducció de jornada
Article 24. Reducció de jornada
1. Tindran dret a una disminució d'un terç o de la mitat de la seua jornada de treball, amb reducció proporcional de les retribucions:
a) El personal que, per raons de guarda legal, tinga al seu cuidat directe algun menor de dotze anys o familiars que requerisquen especial dedicació, prèvia declaració de l'òrgan corresponent de l'administració sanitària. A este efecte, tindrà la consideració de familiar el cònjuge o parella de fet.
b) El personal que, per raons de convivència, tinga al seu cuidat directe algun disminuït físic, psíquic o sensorial amb una minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, acreditada per òrgan competent, i no exercisca activitats retribuïdes que superen el salari mínim interprofessional.
c) El personal que, per raó de malaltia llarga o crònica, no puga realitzar la seua jornada laboral completa, prèvia certificació d'este punt pels facultatius mèdics adscrits a la unitat mèdica docent de la respectiva direcció territorial d'Educació .
2. Les disminucions de jornada previstes en este article són incompatibles entre si, i podran ser disfrutades per qualsevol dels membres de la parella, sempre que demostren que no és utilitzat per l'altre al mateix temps, excepte en el supòsit previst en l'apartat 1.c) d'este article.
3. Les reduccions de jornada previstes en este article afectaran la totalitat de la jornada laboral docent establida en la normativa en vigor, i repercutirà de manera proporcional en els distints períodes que la conformen.
4. Les reduccions de jornada s'hauran de sol·licitar amb una antelació de quinze dies, almenys, a l'inici de cada trimestre escolar i la concessió es farà coincidir amb este. No obstant això, l'òrgan competent per a concedir la disminució podrà modificar els terminis i períodes referits exclusivament en els supòsits que se sol·licite de forma expressa i s'acredite fefaentment que circumstàncies extraordinàries impedixen la seua adaptació al trimestre escolar.
5. El personal acollit a les anteriors reduccions de jornada veurà disminuïda proporcionalment la reducció de jornada per lactància prevista en l'article 8 de la present disposició.
6. Les docents víctimes de violència sobre la dona, per a fer efectiu el dret a l'assistència social integral, tindran dret a la reducció de la seua jornada, amb disminució proporcional de les retribucions, prèvia acreditació de la situació de violència exercida sobre elles, durant el temps que els servicis socials o de salut, segons pertoque, acrediten. Quan la reducció no supere l'hora diària no generarà deducció de retribucions.
La situació de violència de gènere s'acreditarà per mitjà de l'orde de protecció a favor de la víctima. Excepcionalment, serà títol d'acreditació d'esta situació l'informe del ministeri fiscal que indique l'existència d'indicis que la docent afectada és víctima de violència de gènere, fins que es dicte l'orde de protecció.
CAPÍTOL V
Vacances
Article 25. Vacances
El personal docent gaudirà de les seues vacances anuals retribuïdes, necessàriament, en període no lectiu.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Distribució competencial
1. Correspon als directors dels centres docents no universitaris, centres de formació, innovació i recursos educatius, i servicis psicopedagògics escolars, respecte del personal docent destinat en estos, resoldre les sol·licituds de permisos a què es referixen els articles 2, 4, 8 (excepte els casos de sol·licitud de substitució del temps de lactància per l'ampliació del permís maternal), 10, 11, 12, 13, 14, 15 (excepte els casos de sol·licitud per al compliment de deures de duració superior a 14 dies consecutius), 16 i les sol·licituds de vacances a què es referix l'article 25 (excepte els casos de sol·licitud d'ajornament de gaudi de permís de vacances per llicència maternal).
La resolució del director del centre o servici no posa fi a la via administrativa i contra esta es podrà interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial corresponent de la conselleria d'Educació.
2. Correspon al director territorial d'Educació, respecte al personal docent no universitari destinat en centres i servicis radicats en el seu àmbit territorial, resoldre les sol·licituds de permisos a què es referixen els articles 3, 5, 6, 7 i 9 i les sol·licituds de reducció de jornada previstes en l'article 24, així com, en relació amb l'article 8, els supòsits de sol·licitud de substitució del temps de lactància per l'ampliació del permís maternal, en relació amb l'article 15, els supòsits de sol·licitud per al compliment de deures de duració superior a 14 dies consecutius i, en relació amb l'article 25, els supòsits de sol·licitud d'ajornament de gaudi de permís de vacances per llicència maternal.
La sol·licitud de gaudi de vacances en el supòsit indicat en el paràgraf anterior, s'haurà de fer, com a mínim, amb un mes d'antelació a la data indicada de començament.
La resolució del director territorial d'Educació no posa fi a la via administrativa i contra esta es podrà interposar recurs d'alçada davant del director general de Personal de la conselleria d'Educació.
3. Correspon al director general de Personal de la conselleria d'Educació resoldre els permisos i llicències del personal docent no universitari la resolució dels quals no estiga expressament atribuïda a altres òrgans.
La resolució del director general de Personal posa fi a la via administrativa.
4. Les activitats extraescolars realitzades com a conseqüència de la programació general anual, quan impliquen eixides del centre per part del professorat que les realitze, no tenen la consideració de permís, ja que no impliquen una falta d'assistència al treball sinó la seua realització fora del centre, i per això no fa falta sol·licitar autorització, ja que es troba implícita en la seua aprovació en la programació general anual.
5. Els permisos regulats en el capítol II del present decret s'han de sol·licitar a l'òrgan competent per a la concessió amb la màxima antelació possible, en els supòsits predictibles, a fi d'evitar ocasionar dificultats en el funcionament normal del centre.
6. Amb caràcter general, la sol·licitud de gaudi del permís per matrimoni o unió de fet, així com aquells la data dels quals siga coneguda, s'haurà d'efectuar, com a mínim, amb un mes d'antelació a la data indicada de començament.
Segona. Unions de fet
Només a l'efecte de la concessió dels permisos, llicències i reduccions de jornada establits en este decret, la parella, sempre que estiga inscrita en el Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana segons el que establix el Decret 61/2002, de 23 d'abril, del Consell, o en qualsevol altre registre públic oficial d'unions de fet, tindrà la mateixa consideració que el cònjuge.
Tercera. Personal amb relació jurídica de caràcter no permanent
Les llicències previstes en el capítol III del present decret no s'aplicaran al personal docent no universitari amb relació jurídica de caràcter no permanent, a excepció de l'article 17 per als interins en vacant.
Quarta. Precisions conceptuals
A l'efecte d'este decret, els termes de minusvàlid, discapacitat i disminuït s'entenen termes equivalents.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queda derogat el Decret 28/2001, de 30 de gener, del Consell, pel que es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la conselleria de Cultura i Educació, i l'Orde de 3 d'octubre de 2001, de la conselleria de Cultura i Educació, sobre concessió de permisos i llicències al personal docent no universitari al servici de l'administració de la Generalitat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació per al desplegament del reglament
Es faculta el conseller d'Educació per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament d'este decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 25 de gener de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

linea