diari

Presidència de la Generalitat. RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 5/2018, de 6 de març, de la Generalitat, de l'Horta de València. [2019/307]

(DOGV núm. 8477 de 01.02.2019) Ref. Base de dades 001058/2019

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 5/2018, de 6 de març, de la Generalitat, de l'Horta de València. [2019/307]
D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, aquesta direcció general disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’acord que es transcriu com a annex en aquesta resolució.

València, 11 de gener de 2019.– La directora general de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat: Daria Terradez Salom.


ANNEX
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 5/2018, de 6 de març, de la Generalitat, de l’Horta de València

1r. De conformitat amb la reunió mantinguda pel grup de treball constituït en compliment del que es preveu en l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat, per a l’estudi i proposta de solució de discrepàncies manifestades en relació amb els articles 3.3, 4.2, 34 a 37, en relació amb la disposició addicional primera, i l’article 44 apartats 1 d), 2 i 3 de la Llei 5/2018, de 6 de març, de l’Horta de València, ambdues parts consideren solucionades les discrepàncies, i això d'acord amb la següent interpretació respecte dels preceptes d’aquesta llei:
a) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 3.3 de la Llei 5/2018, de 6 de març, de l’Horta de València, ambdues parts coincideixen a interpretar que l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei no resultarà modificat, ni afectat, per la circumstància que l’instrument d’ordenació supramunicipal dels usos i activitats de l’horta de València tinga un àmbit territorial superior a l’àmbit d’aplicació de la llei. En aquest supòsit la llei sols s’aplicaria a l’àmbit de l’instrument d’ordenació de l’horta que coincidira amb l’àmbit propi de la llei.

b) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 4.2 de la Llei 5/2018, de 6 de març, de l’Horta de València, ambdues parts coincideixen a interpretar que en el cas de ser necessària l’expropiació per a la realització d’actuacions encaminades a la consecució de les finalitats de la llei serà indispensable la prèvia declaració expressa d’utilitat pública i interés social, d’acord amb l’article 9 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954.
c) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre els articles 34 a 37 en relació amb la disposició addicional primera de la Llei 5/2018, de 6 de març, de l’Horta de València, ambdues parts coincideixen a interpretar que d’acord amb el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana en els denominats sectors de recuperació de l’horta el règim de deures, càrregues, drets i facultats de l’àmbit susceptible de transformació urbanística (com a màxim un terç de la superfície del sector) serà l’establit per a les actuacions de transformació urbanística pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana i l’establit per al sòl urbanitzable per la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, amb les particularitats de la Llei 5/2018, de l’Horta de València. D’igual manera, el règim de deures, càrregues, drets i facultats de l’àmbit que ha de ser destinat a l’activitat agrària (almenys dos terços de la superfície del sector) serà l’establit per al sòl en situació rural preservat per l’ordenació urbanística i territorial de la seua transformació mitjançant la urbanització pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana i l’establit per al sòl no urbanitzable per la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, amb les particularitats de la Llei 5/2018 de l’Horta de València.

d) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 44, apartats 1 d), 2 i 3 de la Llei 5/2018, de 6 de març, de l’Horta de València, ambdues parts coincideixen a interpretar que els recursos econòmics del Consell de l’Horta de València que provinguen del Patrimoni Públic de Sòl, només es referiran a la part d’aquest patrimoni pertanyent a la Generalitat Valenciana que tinga el seu origen en els municipis que formen part de l’àmbit de l’horta i únicament es podran destinar als usos d’interés social a què es refereix l’article 52 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana i als usos d’interés social inclosos en l’article 99.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana.

2n. Sobre la base de l’acord aconseguit, ambdues parts consideren resoltes les discrepàncies manifestades i conclosa la controvèrsia plantejada.
3r. Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional per qualsevol dels òrgans esmentats en l’article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, als efectes previstos en aquest article, i publicar-lo en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea