diari

DECRET 24/2010, de 29 de gener, del Consell, relatiu al pla de modernització de les concessions de transport públic regular permanent de viatgers per carretera. [2010/1090]

(DOGV núm. 6198 de 03.02.2010) Ref. Base de dades 001076/2010

DECRET 24/2010, de 29 de gener, del Consell, relatiu al pla de modernització de les concessions de transport públic regular permanent de viatgers per carretera. [2010/1090]
PREÀMBUL
L'article 83 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que integra el capítol XXIII del mencionat text legal, introduïx la possibilitat de presentació per part de les empreses concessionàries d'un pla de modernització de les concessions de transport públic regular permanent de viatgers per carretera a la Comunitat Valenciana, de titularitat de la Generalitat, per a l'adaptació dels seus servicis als actuals requeriments tècnics, socials i mediambientals, i es permet així l'impuls a l'augment constant de la qualitat del servici que es perseguix des de l'administració de la Generalitat. Per a incentivar la introducció d'estes millores en un context que harmonitze la correcta amortització de les inversions derivades del procés de modernització amb un marc tarifari raonable per a l'usuari, i una utilització limitada de recursos pressupostaris públics, l'esmentat article 83 de la Llei 16/2008 establix la possibilitat de modificació del termini de la concessió, sense sobrepassar el 31 de desembre de 2023, ja que raons d'interés públic així ho aconsellen.
En este context, la presente disposició té com a objecte desplegar reglamentàriament l'esmentat article 83 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, per la qual es regulen els requisits i les obligacions de servici públic dels plans de modernització de les concessions de transport públic regular permanent de viatgers per carretera a la Comunitat Valenciana, de titularitat de la Generalitat, així com el procediment per a la seua presentació i aprovació.
En virtut dels títols competencials que atorgan els articles 148.1.5ª i 149.1.21ª de la Constitució i l'article 49.1.15ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i, fent ús de les atribucions conferides en els articles 29 i concordants de l'Estatut d'Autonomia i en l'article 31 de la Llei del Consell, a proposta del conseller d'Infraestructures i Transport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 29 de gener de 2010,
DECRETE
Article 1. Objecte
L'objecte de la present disposició és desplegar reglamentàriament l'article 83 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, referit al Pla de Modernització de les Concessions de Transport Públic Regular Permanent de Viatgers per Carretera a la Comunitat Valenciana de titularitat de la Generalitat, per la qual es regulen els requisits i les obligacions de servici públic dels plans de modernització, així com el procediment per a la seua presentació i aprovació.
Article 2. Presentació del pla de modernització
1. A fi de millorar els servicis de transport públic regular de viatgers per carretera, els actuals concessionaris de servici públic de transport regular permanent de viatgers d'ús general, de titularitat de la Generalitat, podran presentar, en el termini de dos mesos des de l'entrada en vigor d'este decret, una instància segons el model establit en l'annex I d'esta disposició, juntament amb un pla de modernització de la seua concessió, que s'adequarà al que disposa l'article 83 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, en el qual s'arrepleguen les millores que es comprometen a introduir en la prestació del servici, de conformitat amb el que establixen els articles 5 i 6 d'este decret. Podran, així mateix, presentar el citat pla els concessionaris d'altres administracions de servicis regulars de transport públic permanent de viatgers que realitzen trànsits en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i hagen iniciat el corresponent expedient de modificació concessional de segregació de trànsits per a la transferència a la Generalitat dels referits trànsits. La presentació del pla s'ajustarà al que establix este article.
2. Juntament amb la documentació esmentada, es presentarà una memòria economicofinancera que done suport a la viabilitat econòmica del seu pla de modernització i el manteniment de l'equilibri econòmic de la concessió.
3. L'esmentada documentació es presentarà, preferentment, a la seu central de la Conselleria d'Infraestructures i Transport (Av. de Blasco Ibáñez, 50 - 46010 València). Així mateix, es podrà presentar en qualsevol dels Servicis Territorials de transports de les tres províncies, directament o per qualsevol de les formes que preveu l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
4. Amb l'objecte d'agilitzar la tramitació del pla, quan la sol·licitud no es presente directament en les oficines de l'esmentada seu de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, es recomana anunciar la seua presentació a la Direcció General competent en matèria de transport terrestre, remissió d'una còpia de la corresponent instància de sol·licitud per mitjà de fax (+34 96 386 22 62) o telegrama en el mateix dia.
5. Així mateix, el citat pla de modernització podrà ser impulsat d'ofici per l'administració, en els casos en què, no havent sigut presentat pel concessionari, l'administració ho considerara oportú per motius d'interés públic, en el marc del que establix l'article 75.3 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres.
Article 3. Aprovació del pla
1. La direcció general amb competència en matèria de transport terrestre estudiarà i valorarà la documentació presentada per les empreses interessades, de conformitat amb els requisits i criteris de valoració previstos en el present decret. La presentació dels plans de modernització podrà comportar, en el cas de la seua aprovació, la convalidació i la conseqüent pròrroga de les concessions objecte de l'esmentats plans quan ho justifiquen raons d'interés públic degudament motivades en l'expedient, per un termini que, en cap cas, podrà sobrepassar el 31 de desembre de 2023.
2. En el cas de les concessions que no hagen culminat l'expedient de modificació concessional al·ludit en l'article 2.1, la resolució d'aprovació del seu pla quedarà condicionada a l'efectiva transferència a la Generalitat de la titularitat dels trànsits afectats.
Article 4. Modalitat de les millores
El pla de modernització que presenten les empreses interessades haurà d'incloure els requisits que preceptivament es determinen en esta disposició, així com les millores que, encara que no tinguen caràcter preceptiu, s'establixen en este decret i que seran considerades per l'administració per a la valoració del pla de modernització.
Article 5. Requisits preceptius del pla
1. El pla de modernització de les concessions haurà de complir els requisits següents, que tenen el caràcter de mínims per a l'aprovació del citat pla:
a) Dimensió de la flota de material mòbil. S'ha de disposar, en tot moment, d'una flota la dimensió de la qual ha de ser un 20% superior a la mínima requerida per a la prestació del servici, i es tindran en compte, en el seu dimensionament, les diferents característiques dels vehicles requerits (àrees de muntanya,...).
b) Accessibilitat de la flota. En relació amb l'accessibilitat dels vehicles, i sense perjuí del compliment de la normativa aplicable respecte d'això, els primers tres anys des de l'aprovació del pla almenys el 40% haurà d'estar adaptat a persones de mobilitat reduïda, i el primer any haurà d'estar-ho, almenys, el 20%, i, en tot cas, un vehicle. En qualsevol cas, amb anterioritat al 31 de desembre de 2018 la totalitat de la concessió haurà d'estar completament adaptada.
c) Antiguitat de la flota. A partir del 31 de desembre de 2011, l'edat mitjana de la flota no podrà sobrepassar els deu anys, i cap vehicle no podrà tindre una antiguitat superior a setse anys.
d) Recursos humans. En tot moment, el concessionari haurà de disposar de suficient personal contractat per a la cobertura dels servicis de la concessió, amb un mínim d'un conductor o d'una conductora per vehicle de què siga necessari disposar, inclosa la flota de reserva assenyalada en l'apartat a).
e) Aplicació d'un descompte tarifari, almenys, d'un 30% respecte de la tarifa base de la concessió, als pensionistes el nivell de renda dels qual siga inferior al salari mínim interprofessional, i també als majors de 65 anys que tinguen la residència habitual a la Comunitat Valenciana i estiguen proveïts de l'acreditació corresponent.
f) Els vehicles han d'estar identificats amb la imatge que a l'efecte establisca la conselleria amb competència en matèria de transport terrestre.
g) Innovació tecnològica en l'explotació. En un termini de tres anys la flota de les concessions haurà d'estar dotada de sistemes de validació i expedició de bitllets per a l'ús de la targeta Móbilis sense contacte de la Comunitat Valenciana, que permeten l'enviament automatitzat de les dades requerides per la conselleria competent en matèria de transport terrestre. Els estàndards d'estos equips seran els que respecte d'això dispose l'esmentada conselleria.
h) Sistema tarifari. Les empreses concessionàries -llevat dels casos degudament justificats- hauran d'implantar, en un termini de quatre anys, una estructura tarifària zonal que establisca, a més del bitllet individual, abonaments multiviatge i títols de vigència temporal amb caràcter il·limitat i personal. Estos títols s'oferiran amb els estàndards que respecte d'això dispose la conselleria competent en matèria de transport terrestre, i hauran de permetre la coordinació amb títols d'altres operadors, en el cas que s'hagen d'utilitzar en àmbits amb sistemes d'integració i coordinació tarifària.
i) Les empreses la concessió de les quals represente un volum anual de vehicles-quilòmetre superior a 200.000, hauran d'aportar anualment a la direcció general competent en matèria de transport terrestre, abans del 30 de setembre de cada any, una auditoria externa comptable i un informe de gestió referits exclusivament a l'explotació de la concessió de què es tracte durant l'anterior exercici econòmic, tant si el titular de la concessió és persona física com jurídica, de conformitat amb el que establix l'Orde FOM/3398/2002, de 20 de desembre, per la qual s'establixen normes de control en relació amb els transports públics de viatgers per carretera.
j) Sistema d'ajuda a l'explotació. En el cas de concessions amb més de trenta vehicles adscrits, en el termini màxim de tres anys la flota haurà d'estar dotada d'un sistema d'ajudes a l'explotació, propi o compartit amb altres operadors, d'acord amb les especificacions tècniques de la conselleria competent en matèria de transport terrestre.
k) Orientació a la qualitat. En el termini de tres anys des de l'aprovació del pla, les empreses concessionàries el volum de les quals anual de quilòmetres supere els 500.000 vehicles-quilòmetre hauran d'estar acreditades en el compliment de les normes UNE 9000, UNE 14000 i UNE 13816. A més, l'empresa haurà d'acreditar-se en les normes que, amb caràcter equivalent, puguen ser dictades durant la vigència de la concessió.
l) Compromís d'incloure en les seues línies els municipis de la seua àrea d'influència que no tinguen alternativa de transport públic regular de viatgers d'ús general.
m) Compromís de manteniment de les millores proposades durant la vigència de la concessió.
2. Excepcionalment, i per raons degudament justificades en l'expedient, l'administració podrà eximir del compliment d'algun dels requisits enumerats en este article, quan així ho sol·licite motivadament l'empresa concessionària interessada i amb un informe previ favorable de l'òrgan administratiu competent quant a la matèria.
3. En tot cas, serà requisit necessari per a l'aprovació del pla no tindre pendent de pagament sanció ferma imposada per incompliment de la normativa de transport.
Article 6. Millores objecte de valoració
Els aspectes de millora que les empreses podran proposar en el seu pla de modernització per a la seua valoració es referiran a:
1. Proposta de reestructuració de la concessió destinada a racionalitzar l'explotació dels diferents itineraris, i el concessionari es compromet a millorar les condicions d'explotació de les seues expedicions.
Per este concepte s'atorgaran fins a 30 punts, en funció de les millores proposades i de la seua incidència en l'explotació global de la concessió. Es valoraran especialment les mesures que potencien la intermodalitat dels servicis, així com el plantejament de fórmules de col·laboració entre empreses que optimitzen l'explotació. En els casos que s'estimen procedents, l'administració podrà imposar l'esmentada col·laboració com a requisit per a l'aprovació del pla.
2. Renovació de la flota. Per reducció de l'antiguitat de la flota s'atorgaran els següents punts a les empreses que es comprometen a aconseguir-ho abans del 31 de desembre de 2011 i mantindre durant la vigència de la concessió la següent edat mitjana de la totalitat dels vehicles adscrits a la seua concessió:
a) Menor de 6 anys: 30 punts
b) De 6 a 8 anys: 15 punts.
c) Major de 8 anys: 0 punts.
En tot cas, només seran considerades les inversions associades a la renovació de flota que siguen a càrrec del concessionari.
3. Suficiència financera. En el cas de concessions que tinguen subscrits contractes-programa o una altra ferramenta de concert amb l'administració concedent per al restabliment de l'equilibri econòmic de les seues concessions, s'assignaran entre 0 i 30 punts addicionals pels conceptes següents:
a) En concessions amb servicis integrats amb els d'altres operadors, en els quals l'administració assegura una tarifa de referència, s'assignaran, per interpolació lineal, entre 0 i 10 punts per la reducció de la mencionada tarifa de referència fins un 20%.
b) En concessions que tinguen reconegudes obligacions de servici públic, diferents de les derivades de la qualificació de línies de dèbil trànsit, s'assignaran, per interpolació lineal, entre 0 i 10 punts per la reducció de l'esmentada subvenció fins un 40%.
c) Així mateix, en concessions en què l'administració impose servicis addicionals que pogueren ser objecte de subvenció, per considerar-se obligacions de servici públic, el concessionari admetrà com a valoració de l'esmentat servici l'ingrés mitjà quilomètric de la concessió, i s'assignaran, per interpolació lineal, de 0 a 10 punts per la reducció de la mencionada valoració fins un 20%.
En els tres casos, tant de la tarifa de referència com l'obligació de servici públic o el cost quilomètric de prestació del servici, per a facilitar l'aplicació de la revisió de les tres quanties en funció dels costos efectius suportats pel sector, estes es revisaran anualment de forma automàtica a principi d'any, i s'aplicarà una fórmula polinòmica que establirà en un 80% l'evolució del Índex de Preus de Consum (IPC) de la província on es desenvolupen els servicis i en un 20% l'evolució del preu del combustible, els dos de novembre a novembre de l'any anterior.
4. Millores tecnològiques en la flota, com ara elements de seguretat, ABS, ASR, GPS, etc. Per este concepte podran obtindre's entre 0 i 10 punts, assignaran 5 punts pels elements de seguretat i 5 punts per la disponibilitat de GPS, i s'assignarà esta puntuació proporcionalment al percentatge de flota que incorpore estes millores.
5. Equipaments i infraestructures de suport a l'activitat. Per este concepte s'atorgaran fins a 10 punts, en funció de la superfície assignada a cada un dels usos següents, amb obtenció de la màxima puntuació per als estàndards indicats:
a) De garatge, equivalent a 30 metres quadrats per cada vehicle adscrit a la concessió.
b) D'oficines, equivalent a 1 metre quadrat per vehicle adscrit a la concessió, amb un mínim de 25 metres quadrats.
6. Comportament mediambiental dels vehicles. Per este concepte s'atorgaran fins a 10 punts, i es valorarà fonamentalment el comportament mediambiental del motor (Euro IV, Euro V,...), i dels combustibles utilitzats (biocombustibles, GLP, GNP, elèctrics,...). Estes característiques hauran de mantindre's -amb les corresponents actualitzacions tecnològiques- durant el termini de vigència de la concessió. Per a l'assignació d'esta puntuació es considerarà el percentatge de flota que dispose del corresponent equipament.
7. Recursos humans i formació. Per formació del personal s'assignaran 10 punts si s'acredita o el concessionari es compromet que, almenys, el 50% dels conductors reba cursos de formació sobre matèries relacionades amb el transport, com ara funcionament del vehicle, tacògraf digital, seguretat, formació d'acompanyants en transport escolar, atenció al client, idioma valencià i idioma comunitari. Si el percentatge és inferior al 50% la puntuació s'interpolarà linealment assignant 0 punts si el percentatge és del 20%.
8. Responsabilitat social corporativa. S'atorgaran fins a 10 punts per la implicació social de l'empresa, especialment en termes de qualitat en l'ocupació, condicions sociolaborals, i altres com ara: integració laboral de col·lectius amb dificultats d'inserció, contractació de discapacitats, voluntariat i conciliació de la vida laboral i familiar.
9. Millora de l'accessibilitat de la flota, amb mesures d'adaptació per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat en la comunicació, i incorporació de mesures de seguretat addicionals a les establides per la normativa vigent. Han d'indicar-se els terminis en què el concessionari es compromet a aconseguir l'accessibilitat total de la seua concessió, sempre abans del 31 de desembre de 2018. Per este concepte s'obtindran entre 0 i 9 punts, corresponent un punt per cada any d'anticipació respecte de la data límit assenyalada.
10. Incorporació de la perspectiva de gènere per a avaluar i resoldre les necessitats específiques de les dones com a usuàries dels transports públics, així com disposar d'un pla d'igualtat en l'empresa presentat davant de l'administració per al seu visat, d'acord amb el que establix la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes, així com acreditar o assumir el compromís d'incorporació de dones tant en òrgans de direcció com dins del personal laboral al servici d'esta. Per les esmentades millores s'assignaran fins a 5 punts.
11. Altres millores que puga plantejar el concessionari en aspectes diferents dels arreplegats en este article. Es valoraran amb un màxim de 5 punts.
Article 7. Acceptació de les obligacions de servici públic
1. La direcció general competent en matèria de transport terrestre, una vegada examinades i qualificades les propostes de millora, aprovarà o desestimarà el pla de modernització proposat per cada concessionari, en el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud. L'aprovació del pla determinarà la convalidació del contracte per mitjà de la constitució de noves obligacions de servici públic i l'ampliació del termini de vigència de la concessió de servici públic.
2. Els compromisos adquirits en el pla aprovat s'incorporaran a la concessió o a les concessions corresponents en qualitat de clàusules de compliment obligatori, i l'administració podrà introduir les modificacions que considere convenients a fi de garantir l'interés públic, i respectarà, en tot cas, l'equilibri economicofinancer concessional, de conformitat amb el que establix l'apartat 3 de l'article 79 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres.
3. El nou termini de vigència de les concessions dependrà de la puntuació total obtinguda per les empreses concessionàries, de la manera següent:
a) Fins al 31 de desembre de 2023, per a les empreses que hagen aconseguit una puntuació superior a 60 punts.
b) Fins al 31 de desembre de 2021, per a les empreses que obtinguen entre 40 i 60 punts.
c) Fins al 31 de desembre de 2018, per a les concessionàries que hagueren obtingut entre 20 i 39 punts.
d) Fins al 31 de desembre de l'any següent a aquell que finalitze el termini concessional, per a les concessions que hagueren obtingut entre 0 i 19 punts.
4. Per a les concessions que tinguen reconegut un termini de vigència superior a 2015 els terminis seran els següents:
a) Fins al 31 de desembre de 2023, per a les empreses que hagen aconseguit una puntuació superior a 40 punts.
b) Fins al 31 de desembre de 2021, per a les empreses que obtinguen entre 20 i 39 punts.
c) Fins al 31 de desembre de l'any següent a aquell que finalitze el termini concessional, per a les empreses que obtinguen entre 0 a 19 punts.
5. El desenvolupament de les actuacions incloses en el pla, tant específiques com les millores valorables, haurà d'iniciar-se en el termini d'un mes des de la formalització d'estes en el títol concessional.
Article 8. Impuls d'ofici
Les concessions els titulars de les quals no hagueren presentat en el termini i en la forma adequada el pla de modernització s'extingiran en el termini previst en el contracte concessional, llevat dels casos en què el mencionat pla siga impulsat d'ofici per l'administració per raons d'interés públic, que hauran de motivar-se en l'expedient.
Article 9. Modificació del títol concessional
En els casos en què el pla de modernització aprovat supose una modificació de trànsits o d'itineraris d'acord amb allò que s'ha establit com a tal en l'apartat 2 de l'article 78 del Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, l'aprovació del pla donarà lloc a l'inici del corresponent procediment de modificació concessional establit en l'esmentat text legal.
En els altres casos, l'aprovació del pla comportarà la corresponent autorització per a la posada en funcionament de la modificació proposada.
Article 10. Revocació de la pròrroga
1. En el cas que una empresa concessionària incomplisca algun dels requisits i compromisos inclosos en el seu pla de modernització, l'òrgan competent procedirà a requerir-li perquè en el termini d'un mes esmene la falta, amb l'advertiment que, si no ho fa, se li revocarà la pròrroga concedida.
2. Així mateix, es revocarà la pròrroga atorgada a l'empresa concessionària que incomplisca les condicions de prestació dels servicis inclosos en el títol concessional o realitze servicis que no tinguen la preceptiva autorització, i, en general, a aquella que resulte sancionada per la comissió de qualsevol altra infracció greu o molt greu de les tipificades en els articles 140 i 141 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres, en relació amb la prestació dels servicis inclosos en la concessió prorrogada.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Autorització per al desenvolupament
Correspondrà al conseller competent en matèria de transport terrestre dictar les disposicions que, si és el cas, siguen necessàries per a l'aplicació i desenvolupament del present decret.
Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 29 de gener de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Infraestructures i Transport,
MARIO FLORES LANUZA

* * * * *

ANNEX I
INSTÀNCIA DEL PLA DE MODERNITZACIÓ DE CONCESSIONS DE SERVICI DE TRANSPORT REGULAR PERMANENT DE VIATGERS PER CARRETERA
I. DADES IDENTIFICATIVES
Del sol·licitant
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Cognoms i nom, NIF, domicili, codi postal, localitat, telèfon, fax.
DADES DEL REPRESENTANT
Cognoms i nom, NIF, domicilio, codi postal, localitat, telèfon, fax.
De la concessió
NOM I CLAU DE LA CONCESSIÓ
DATA D'ADJUDICACIÓ:
DATA D'EXPIRACIÓ:
II. DOCUMENTS QUE CAL APORTAR
1. Còpia compulsada del DNI en vigor del sol·licitant o del representant legal de l'empresa sol·licitant.
2. PLA DE MODERNITZACIÓ
El pla haurà de tindre els apartats següents:
Requisits preceptius
A. Flota de material mòbil.
A.1. Nombre de vehicles exigits en el títol de concessió per a la prestació del servici.
A.2. Nombre de vehicle de que es dispose:
A.3. Edat mitjana de la flota de la concessió.
A.4. Percentatge de vehicles adaptats.
A.5. Pla d'accessibilitat i renovació de la flota: per a cada un dels anys compresos en el període 2010-2023, es reproduirà la relació anterior, i s'incorporaran els vehicles que es vulguen renovar i les unitat que causaran baixa en la concessió. Si el pla del concessionari finalitza
D.1. Nombre de vehicles que disposaran de millores de seguretat (ABS, ASR,...)

D.2. Nombre de vehicles que disposaran de GPS
abans de 2023, s'assignaria únicament els anys compresos entre 2010 i l'any d'acabament proposat de la concessió.
B. Recursos humans: nombre de conductors que haurien d'estar contractats.
C. Compromís d'aplicació del descompte tarifari del 30% respecte de la tarifa base de la concessió per als jubilats i els pensionistes de la Seguretat Social (model I de l'annex II).
D. Compromís d'adoptar la imatge corporativa que establisca la conselleria competente en matèria de transport terrestre (model I de l'annex II).
E. Compromís d'introducció de la targeta Móbilis (model I de l'annex II).
F. Sistema tarifari proposat (abonaments, tarifes zonals...) (model I de l'annex II).
G. Compromís de presentar anualment auditoria externa comptable i informe de gestió (només en el cas de concessions amb més de 200.000 vehicles-quilòmetre) (model I de l'annex II).
H. Compromís d'adoptar en un termini de tres anys un sistema d'ajuda a l'explotació segons les especificacions tècniques de la conselleria competenten en matèria de transport terrestre (model I de l'annex II).
I. Compromís d'acreditació UNE 9000, 14000 i 13816, i d'aquelles que, amb caràcter equivalent, es dicten durant la vigència de la concessió (model I de l'annex II).
J. Compromís d'atendre tots els municipis de la seua àrea d'influència (model I de l'annex II).
K. Compromís de manteniment de les millores proposades durant la vigència de la concessió (model I de l'annex II).
B) MILLORES OBJECTE DE VALORACIÓ
A. Pla de reestructuració de la concessió destinat a racionalitzar l'explotació dels diferents itineraris. De 0-30 punts.
Per a cada línia proposada s'inclourà: número i nom de la ruta; matriu de trànsits; itinerari; longitud en quilòmetres (en els dos sentits, anada i tornada); calendari; i nombre de vehicles- quilòmetre en l'any.
A més en aquells casos en què el concessionari així ho considere oportú per a una millor comprensió de la proposta, es podran afegir tantes especificacions i informació complementària com siguen pertinents, especialment en relació amb transbords, alimentadors, la coordinació amb altres servicis i la col·laboració amb altres empreses. Cada línia estarà grafiada en un pla que permeta vore les vies interurbanes integrades en l'itinerari.
B. Renovació de la flota de material mòbil. De 0-30 punts (emplenat en el document A.5.).
C. Suficiència financera. De 0-30 punts.
C.1. Percentatge de reducció de la tarifa de referència que ha d'assumir el concessionari.
C.2. Percentatge de reducció de la subvenció per obligació de servici públic que ha d'assumir el concessionari.
C.3. Percentatge de reducció respecte de l'ingrés mitjà per quilòmetre en servicis addicionals.
D. Millores tecnològiques en la flota. De 0-10 punts.
Exemple: quadre I: any 2010

G. Recursos humans i formació. De 0-10 punts.
Exemple: quadre I: any 2010

* * * * *
Ejem: cuadro I: Año 2010


* * * * *
D.1. Número de vehículos que dispondrán de mejoras de seguridad (ABS, ASR...)

D.2. Número de vehículos que dispondrán de GPS.

E. Equipaments i infraestructures de suport a l'activitat. De 0-10 punts.
E.1. Nombre de vehicles en la concessió.
E.2. Superfície del garatge. Localització.
E.3. Superfície de les oficines. Localització.
F. Comportament mediambiental dels vehicles. De 0-10 punts. S'especificaran, per a cada any i vehicle de què dispose la concessió la caracterització mediambiental (Euro IV, Euro V,...) i el tipus de combustible que s'ha d'utilitzar, així com les corresponents actualitzacions tecnològiques.
G. Recursos humanos y formación. De 0-10 puntos.
Ejem: Cuadro I: Año 2010

H. Responsabilitat social corporativa. De 0-10 punts.
H.1. Descripció de les actuacions de caràcter social efectuades per l'empresa.
H.2. Programa d'actuacions futures.
I. Millora de l'accessibilitat de la flota. De 0-9 punts (emplenat en el document A.5.)
J. Incorporació de la perspectiva de gènere, així com disposar d'un pla d'igualtat en l'empresa. De 0-5 punts.
J.1. Per a l'acreditació de la incorporació de mesures de gènere es tindrà en compte:
a. Proposta de millores en el traçat de les rutes d'acord amb els patrons de mobilitat de les dones, que vinculen desplaçaments laborals amb desplaçaments deguts a la vida quotidiana (centres de negocis, polígons industrials, centres d'ensenyament, centres de salut, centres comercials, etc).
b. Millora de la seguretat real o percebuda en les parades i en els estacionaments.
c. Comoditat i neteja dels vehicles.
d. Espai destinat específicament a cotxets de xiquet.
J.2. Pla d'igualtat en l'empresa.
J.3. Nivell d'ocupació de dones en l'empresa en cada grup de cotització. Es consignarà el percentatge de cada grup, en cada any del període 2010-2023.
K. Unes altres millores que considere que hagen de ser objecte de valoració.
Documentació que s'ha d'adjuntar al pla
a) Còpia compulsada del documeNt nacional d'identitat en vigor del titular de la concessió o l'escriptura de constitució, inscrita en el registre mercantil, quan el titular fóra una persona jurídica.
b) Còpia compulsada dels permisos de circulació dels vehicles que componen la flota, expedits a nom del titular de la concessió, juntament amb les targetes d'inspecció tècnica periòdica d'estos al corrent de les revisions, així com la fitxa tècnica del vehicle.
c) Certificat actualitzat de l'òrgan administratiu competent de hisenda que acredite estar al corrent de les obligacions amb la hisenda estatal i autonòmica.
d) Certificat administratiu actualitzat de l'òrgan competent de la Seguretat Social que acredite estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social, així com la documentació acreditativa de l'alta dels treballadors de l'empresa i els seus grups de cotització.
e) Declaració responsable de compliment de les millores descrites en el pla (model II de l'annex II).
f) Certificat de tindre la llicència municipal d'activitat i obertura de local o, alternativament, del justificant d'haver-les sol·licides.
3. MEMÒRIA ECONOMICOFINANCERA
A) Solvència econòmica de l'empresa
Compte de resultats de l'empresa concessionària dels exercicis 2006-2007, 2008 i 2009.
B) Pla d'explotació
Previsió dels resultats de l'explotació de la concessió mitjançant la projecció del compte de pèrdues i guanys al llarg del període des de la presentació del pla fins a l'acabament estimat. Així mateix, s'aportaran tantes dades com es consideren de rellevància per a provar la viabilitat econòmica de la concessió.
ANNEX II
MODELS
I. Model de compromís sobre el compliment dels requisits preceptius
Sr./Sra. .............................................................., amb DNI núm. ...................................., com a representant legal de la mercantil .................................................,
DECLARE
Que amb la presentació del pla de modernització em compromet al fet que l'empresa .................................................. pose en marxa les actuacions següents:
1. Disposar, en tot moment, d'una flota les dimensions de la qual siga un 20% superior a la mínima requerida per a la prestació del servici, i es tindran en compte, en el seu dimensionament, les diferents característiques dels vehicles requerits.
2. Adaptar la flota a persones de mobilitat reduïda, almenys, en un 40% en els primers tres anys des de l'aprovació del pla, i haurà d'estar-ho el primer any, almenys, el 20%, i, en tot cas, un vehicle. En qualsevol cas, amb anterioritat al 31 de desembre de 2018 la totalitat de la concessió haurà d'estar completament adaptada.
3. Rebaixar, a partir del 31 de desembre de 2011, l'edat mitjana de la flota de manera que no supere els deu anys, sense que puga tindre cap vehicle una antiguitat superior a setse anys.
4. Aplicar un descompte tarifari, almenys, d'un 30% respecte de la tarifa base de la concessió, als pensionistes el nivell de renda dels quals siga inferior al salari mínim interprofessional, com també als majors de 65 anys que tinguen residència habitual a la Comunitat Valenciana i estiguen proveïts de l'acrecitació corresponent.
5. Identificar els vehicles amb la imatge que a l'efecte establisca la conselleria competent en matèria de transport terrestre.
6. Disposar de suficient personal contractat per a la cobertura dels servicis de la concessió, amb un mínim d'un conductor o conductora per vehicle de què siga necessari disposar, inclosa la flota de reserva.
7. Implantar, en un termini de quatre anys, una estructura tarifària zonal que establisca, a més del bitllet individual, abonaments multiviatge i títols de vigència temporal amb caràcter il·limitat i personal, segons els estàndards que respecte d'això disposa la conselleria competent en matèria de transport, que permeten la coordinació amb títols d'altres operadors, en el cas que s'hagen d'utilitzar en àmbits amb sistemes d'integració i coordinació tarifària.
8. Dotar, en un termini de tres anys, la flota de les concessions de sistemes de validació i expedició de bitllets per a l'ús de la targeta Móbilis sense contacte de la Comunitat Valenciana, que permeten l'enviament automatitzat de les dades requerides per la conselleria competent en matèria de transport terrestre, segons els estàndards tècnics que esta dispose.
9. Aportar anualment a la direcció general competent en matèria de transport terrestre, abans del 30 de setembre de cada any, una auditoria externa comptable i un informe de gestió referits exclusivament a l'explotació de la concessió de què es tracte durant l'anterior exercici econòmic, tant si el titular de la concessió és persona física com jurídica, de conformitat amb el que establix l'Orde FOM/3398/2002, de 20 de desembre, per la qual s'establixen normes de control en relació amb els transports públics de viatgers per carretera, si la concessió representa un volum anual de vehicles-quilòmetre superior a 200.000.
10. Dotar la flota d'un sistema d'ajudes a l'explotació, propi o compartit amb altres operadors, d'acord amb les especificacions tècniques de la conselleria competent en matèria de transport terrestre.
11. Acreditar el compliment de les normes UNE 9000, UNE 14000 i UNE 13816 en el termini de tres anys des de l'aprovació del pla i de les normes que, amb caràcter equivalent, es puguen dictar durant la vigència de la concessió, sempre que la concessió tinga un volum anual de quilòmetres que supere els 500.000 vehicles-quilòmetre.
12. Incloure en les línies els municipis de la seua àrea d'influència que no tinguen alternativa de transport públic regular de viatgers d'ús general.
13. Mantindre les millores proposades durant la vigència de la concessió.
............................, ....... de ................................ de 2010.
(Firma)
II. Model de declaració responsable de compliment de les millores proposades en el pla
Sr./Sra. ...................................................................., amb DNI núm. ..............................., com representant legal de la mercantil ...............................................,
DECLARE
L'empresa .................................................. escometrà les millores proposades en el pla de Modernització presentat per esta, en la forma i en el terminis que s'hi detallen.
............................, ....... de ................................ de 2010.
(Firma)

linea