diari

ORDRE 1/2010, de 29 de gener, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen aspectes relatius al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. [2010/1004]

(DOGV núm. 6199 de 04.02.2010) Ref. Base de dades 001153/2010

ORDRE 1/2010, de 29 de gener, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen aspectes relatius al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. [2010/1004]
El Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, va constituir i va dotar, entre altres, el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
En l'article 4, paràgraf 2, establix que "Les obres seran executades per la Generalitat quan corresponguen amb projectes autoritzats a municipis amb una població superior als 10.000 habitants...".
L'article 5.3 diu que "En l'import real d'execució de l'obra es podrà incloure el cost de redacció del projecte, la direcció d'obres, si és el cas, i el valor d'adquisició del sòl".
Una millor gestió dels projectes i una major eficàcia dels resultats que es pretenen a través del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana fan que siga convenient que l'adquisició del sòl es realitze pels ajuntaments.
Per això i fent ús de la facultat continguda en la disposició final primera, paràgraf segon, del Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell
ORDENE
Article únic. Subjectes responsables de l'adquisició del sòl
Als efectes de l'execució de les obres el finançament de les quals haja sigut autoritzada a càrrec del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, els ajuntaments seran els subjectes responsables de l'adquisició del sòl en aquells projectes que, de conformitat amb el que disposa l'article 5.3 del Decret llei 1/2009, de 20 de febrer de 2009, hagen inclòs en l'import real d'execució de l'obra el valor d'adquisició del sòl.
La Generalitat satisfarà l'import d'adquisició del sòl als ajuntaments per mitjà de l'oportuna transferència de capital.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Les conselleries que, en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, tinguen assignada l'execució de projectes que incloguen com a import finançable el valor d'adquisició del sòl, realitzaran les operacions oportunes que permeten la disponibilitat el crèdit necessari per a l'efectiva cobertura del cost del valor del sòl. A este efecte, realitzades les operacions esmentades esmentades, la Direcció General de Pressupostos i Despeses tramitarà les modificacions tècniques necessàries que asseguren l'efectivitat del que disposa la present ordre.
Segona
La present ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 29 de gener de 2010
El vicepresident segon del Consell i
conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA

linea