diari

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2011, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del Parc Natural de Chera-Sot de Chera. [2011/879]

(DOGV núm. 6450 de 01.02.2011) Ref. Base de dades 001233/2011

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2011, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del Parc Natural de Chera-Sot de Chera. [2011/879]
La xarxa d'espais naturals ha sigut sempre un objectiu prioritari de totes les actuacions de prevenció d'incendis forestals desenvolupades per la Generalitat, prioritat que s'ha manifestat tant en les figures de planificació com en les d'actuació.
No obstant això, els espais naturals, per les seues característiques, requereixen figures pròpies d'ordenació sectorial, tant en matèria ambiental general com, en aquest cas, en prevenció incendis forestals.
Conscients d'aquesta necessitat, i d'acord amb el que estableix l'article 58 del Decret 10/2007, de 19 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Chera-Sot de Chera, des de la Direcció General de Gestió del Medi Natural s'ha impulsat l'elaboració del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del Parc Natural de Chera-Sot de Chera.
La directriu bàsica seguida en la redacció ha sigut l'adaptació de les directrius generals de prevenció d'incendis forestals a les característiques específiques i singulars del Parc de Chera-Sot de Chera, i en especial als seus rellevants valors ambientals, paisatgístics i culturals.
El pla que ha estat sotmés a informació pública durant els mesos de maig i juny de 2010 i va ser remés per a la seua consideració a les entitats locals i associacions més representatives de l'àmbit de l'espai natural, disposa de l'informe positiu del Servei de Parcs Naturals.
D'acord amb l'anterior, i a proposta de la directora general de Gestió de Medi Natural, resolc:
Article 1. Aprovació del pla i contingut
Aprovar el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del Parc Natural de Chera-Sot de Chera com a document director en la matèria en l'àmbit del parc.
El pla està estructurat en quatre blocs:
1. Anàlisi i diagnòstic: inclou informació detallada dels incendis ocorreguts en l'àmbit. Anàlisi de risc d'acord amb paràmetres físics i antròpics i diagnòstic de la situació actual.
2. Pla d'actuacions per a la prevenció de la iniciació de les causes d'incendis: inclou mesures normatives, de conciliació, difusió i de vigilància.
3. Pla d'actuacions per a la prevenció de la propagació: inclou dotació d'equips d'actuació ràpida.
4. Memòria economicofinancera.
Així mateix, disposa d'una referència cartogràfica completa dels diferents aspectes tractats en els blocs anteriors.
Tots els documents que componen el pla, elaborats per a una major operativitat exclusivament en format digital, són accessibles a través de la pàgina web de la Conselleria de Medi, Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
Article 2. Autorització per al desenvolupament i l'execució
Es faculta la directora general competent en prevenció d'incendis forestals i en gestió d'espais naturals perquè, en l'àmbit de les seues atribucions, dicte les disposicions i adopte les mesures necessàries per al desenvolupament i el foment del pla.
Article 3. Caràcter subsidiari
El contingut d'aquest Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del Parc Natural de Chera-Sot de Chera constitueix la directriu tècnica en aquesta matèria en l'àmbit del parc, sense perjudici del que s'estableix en el marc legislatiu propi, en concret el Decret 10/2007, de 19 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Chera-Sot de Chera (DOCV núm. 5435, de 24 de gener de 2007), com de la normativa general de prevenció d'incendis forestals.
Contra aquesta resolució, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici d'interposar recurs potestatiu de reposició davant del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 11 de gener de 2011.- El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i vicepresident tercer del Consell: Juan Gabriel Cotino Ferrer.

linea