diari

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes per a la realització de l'Informe d'avaluació d'edificis. [2019/1193]

(DOGV núm. 8482 de 08.02.2019) Ref. Base de dades 001304/2019

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes per a la realització de l'Informe d'avaluació d'edificis. [2019/1193]
Mitjançant l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’Informe d’avaluació d’edificis (DOGV 8257, 20.03.2018).
En virtut de l’anterior, i de conformitat amb l’article 160.4.b, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:

Primer. Objecte
Convocar per a l’exercici 2019 les ajudes establides en l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’Informe d’avaluació d’edificis (IEEV.CV).

Segon. Finançament de les ajudes
1. El finançament de les ajudes regulades en la present resolució es farà a càrrec del capítol VII de l’aplicació pressupostària 08.02.01.431.10.7, línia S8289000, «Finançament per a l’elaboració d’Informes d’Avaluació d’Edificis», dels pressupostos de la Generalitat per a 2019.
2. La quantia total màxima de les ajudes a concedir en l’exercici 2019 serà inicialment de 287.900,00 euros. Aquest import s’estima segons la disponibilitat pressupostària de la línia esmentada.
No obstant això, si es compleixen algun dels supòsits previstos en l’article 58 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’import anterior es podrà augmentar o disminuir mitjançant resolució de la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana prèviament a la resolució de concessió de les ajudes.
3. L’efectivitat de la quantia addicional a la qual es refereix l’apartat 2 queda condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en un moment anterior a la resolució de la concessió de les subvencions.

Tercer. Condicions de la concessió de les ajudes
1. El procediment de concessió d’aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva.
2. Podran ser part beneficiària d’aquestes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o propietàries únics d’edificis de caràcter predominantment residencial, que hagueren registrat l’IEE posteriorment a l’1 de juny de 2018, segons el model establit per la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

Quart. Termini i forma de presentació de sol·licituds
1. El termini per a la presentació de la sol·licitud s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 30 d’abril de 2019, inclusivament. L’incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l’exclusió de la convocatòria.
2. La presentació i procediment de tramitació serà telemàtic i es realitzarà segons s’estableix en la base quarta de l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’Informe d’Avaluació d’Edificis.

Cinqué. Sol·licitud d’ajudes i documentació
A la sol·licitud s’adjuntarà la documentació que a continuació s’esmenta:
a) Acta de la comunitat de propietaris per la qual es nomena representant d’aquesta per a tramitar la sol·licitud de les ajudes.
b) Factura d’honoraris per la realització de l’Informe d’Avaluació d’Edificis, amb el document bancari que acredite que l’abonament de la factura s’ha efectuat a través d’una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.
c) Imprés normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, en què es designe el compte bancari del sol·licitant en el qual es realitzarà l’ingrés de les ajudes.
En aquells supòsits en els quals les parts sol·licitants, en aplicació del que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l’Administració sol·licite electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient, hauran d’aportar, a més, la documentació que a continuació s’esmenta:

a) Nota simple del Registre de la Propietat.
b) Certificats de l’Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social i Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic respecte del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Sisé. Criteris de valoració de les sol·licituds
Les sol·licituds presentades es baremaran d’acord amb el que disposa la base cinquena de l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’Informe d’avaluació d’edificis.

Seté. Termini de resolució d’ajudes, notificació i recursos
1. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les ajudes serà de sis mesos, comptadors a partir de la publicació de la present resolució de convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i publicat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu.
2. La resolució de les ajudes es notificarà mitjançant la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La citada publicació substituirà la notificació individual de la resolució, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Contra la resolució de les ajudes, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquesta, segons el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta, d’acord amb el que estableixen els articles 10.1.a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Huité. Entrada en vigor
La present resolució entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució de convocatòria d’ajudes, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seua publicació, d’acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 6 de febrer de 2019.– La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori: Maria José Salvador Rubert.

linea