diari

LLEI 1/2017, d'1 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de la Innovació. [2017/1000]

(DOGV núm. 7975 de 08.02.2017) Ref. Base de dades 001345/2017

LLEI 1/2017, d'1 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de la Innovació. [2017/1000]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:


PREÀMBUL

I

L’economia de la Comunitat Valenciana ha experimentat els últims lustres serioses dificultats per a mantenir un nivell de renda per capita comparable amb el de les regions europees de semblant potencial de desenvolupament, un fet que resulta indissociable dels relativament reduïts nivells de productivitat aconseguits per una majoria de les empreses que conformen el seu sistema productiu, com també del molt escàs creixement que aquesta variable ha mostrat al llarg del temps.
En aquestes condicions, no resulta sorprenent que el salari mitjà d’un treballador o una treballadora valencians es trobe, així mateix, per sota dels estàndards aconseguits per altres regions del nostre entorn, i, per descomptat, molt allunyat dels nivells assolits als països que componen l’eurozona.
Entre les diferents causes que contribueixen a explicar aquesta situació es troba la dimensió reduïda de les empreses esmentades, però també la relativament escassa incorporació de la innovació i el coneixement especialitzat, com un dels elements centrals en la definició de les seues estratègies competitives. Unes causes que, d’altra banda, també explicarien la reduïda capacitat d’adaptació mostrada per bona part del sistema productiu valencià davant d’un entorn econòmic internacional marcat per la globalització dels mercats, els canvis en les pautes de la demanda, la ràpida extensió i accessibilitat de les tecnologies de la informació, les comunicacions, la logística i la necessitat de disposar d’una cultura financera adequada. I, més en general, per tots aquells processos de digitalització i ús intensiu del coneixement que s’han incorporat al llarg de tota la cadena de valor dels productes i dels serveis.
Els principals problemes estructurals de l’actual model productiu valencià no es deriven, per tant, de la seua singular especialització sectorial, sinó, sobretot, del comportament competitiu, individualment considerat, de les empreses que formen part d’aquests sectors, de tal manera que les distàncies de valor afegit i productivitat entre aquestes, dins de cada sector, han acabat tenint més rellevància que les diferències observades entre dues empreses pertanyents a sectors diferents.

A més d’altres factors, com ara la dimensió de les empreses i la intensitat en l’ús del capital respecte del treball que aquestes posseïsquen, el factor determinant que distingeix unes d’altres té a veure, fonamentalment, amb el major o menor nivell d’incorporació del coneixement i la innovació en tots els seus vessants coneguts: producte, procés, organització i mercat, en el si de les seues estratègies competitives.
Ara bé, perquè les empreses puguen incorporar tota mena de tecnologies i innovacions necessàries per a refermar les estratègies esmentades, cal no sols un volum elevat de coneixement emmagatzemat en el sistema (alt percentatge d’R+D respecte del PIB), o una indiscutible qualitat d’aquest, sinó també una alta implicació de la demanda empresarial i un elevat grau d’accessibilitat al coneixement esmentat per part de les empreses, la qual cosa no pot produir-se eficaçment si el sistema d’innovació en conjunt no està interconnectat degudament.

De tal manera que un sistema d’innovació poc eficient i, per tant, escassament generador de sinergies entre els diferents components, dificulta que les empreses tinguen fàcil accés al talent disponible, la qual cosa resulta imprescindible per a emprendre estratègies competitives d’innovació capaç de generar nivells superiors de valor afegit, i, en conseqüència, salaris més elevats. Alhora, els centres productors de ciència i tecnologia també poden contribuir a estendre i diversificar el sistema productiu, per mitjà de la concreció en el territori de noves activitats i empreses amb alt valor afegit.
Per totes aquestes raons, l’Agència Valenciana de la Innovació (d’ara endavant l’Agència), que es crea per mitjà d’aquesta llei, considera que la millora del model productiu valencià, que n’és el principal objectiu, és inseparable de l’objectiu subordinat d’aconseguir un desenvolupament integral de tota la seua capacitat innovadora amb criteris de sostenibilitat. Ciència, tecnologia i innovació exerceixen un paper cabdal per al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
L’Agència, doncs, dissenyarà i coordinarà l’estratègia d’innovació de la Comunitat Valenciana, alhora que impulsarà l’articulació de tots els agents del Sistema Valencià d’Innovació (incloses les universitats, les institucions públiques d’investigació, els centres del CSIC presents al seu territori, i els instituts tecnològics, entre altres), i evitarà en tot cas duplicitats amb la resta d’organismes de la Generalitat. En aquest sentit l’Agència orientarà, en última instància, les seues accions cap a l’increment de la productivitat d’empreses i dels serveis públics, per mitjà de la innovació i l’ús del coneixement, com també a la generació de noves activitats d’alt valor afegit que estenguen la base productiva existent. Així mateix, l’Agència promourà iniciatives en coordinació amb altres conselleries per a incrementar la cultura de la innovació en diferents àmbits.
Els resultats a mitjà termini esperats per part de la Generalitat no són altres que el creixement sostingut de la renda per capita, la creació de llocs de treball de qualitat, l’augment de l’ocupació i l’increment de la qualitat de vida dels ciutadans. En suma, l’assoliment d’un patró de creixement intel·ligent, sostenible i integrador, en línia amb els objectius adoptats en l’estratègia europea 2020.


II

Aquesta llei es dicta a l’empara del que hi ha establit en els articles 19.1, 52.2 i 79.1 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana. La llei consta de tres capítols, 27 articles, dues disposicions addicionals, dues disposicions finals i una disposició derogatòria. El primer dels capítols estableix la naturalesa jurídica, l’objecte, l’adscripció i les funcions de l’Agència Valenciana de la Innovació. Aquesta es configura com a entitat de dret públic de la Generalitat, adscrita a la Presidència, l’objecte general de la qual és la millora del model productiu valencià per mitjà del desenvolupament de la capacitat innovadora, per a la consecució d’un creixement sostenible, integrador i inclusiu.
Per a això, l’Agència impulsarà l’enfortiment i el desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació (SVI) en conjunt, i promourà la generació, la difusió, l’intercanvi i l’explotació de coneixement.
A aquests efectes, cal destacar, entre les seues funcions, l’enfortiment dels agents del Sistema Valencià d’Innovació i les seues interrelacions, la coordinació de l’estratègia d’innovació de la Comunitat Valenciana, el disseny i el desenvolupament d’accions dirigides a l’ús més eficient dels recursos de l’SVI, i a la cooperació entre l’activitat pública i privada de la Comunitat Valenciana, d’acord amb la seua contribució a la consecució dels fins de l’Agència.
El segon capítol de la llei estableix els òrgans de l’Agència, les competències atribuïdes a cadascun i diferents aspectes del seu funcionament. Els òrgans prevists per la llei són el consell de direcció, el Consell Valencià de la Innovació, la presidència, la vicepresidència executiva i la secretaria general.
El consell de direcció es preveu com a màxim òrgan col·legiat de govern de l’Agència Valenciana de la Innovació, i en formaran part diferents representants de les administracions, les entitats i les organitzacions que integren el Sistema Valencià d’Innovació, la confluència dels quals en aquest òrgan permetrà facilitar la relació cooperativa i col·laboradora que persegueix l’Agència.
Cal destacar, així mateix, l’important rol assignat al Consell Valencià de la Innovació, per mitjà del qual s’integrarà la presència d’un ampli nombre d’agents del sistema valencià d’innovació, atorgant-li facultats de preceptiva informació de les principals decisions que haja d’adoptar l’Agència.
La presidència de l’Agència s’estableix que recaiga en el titular de la Presidència de la Generalitat, la qual cosa li atorga un caràcter transversal d’acord amb els seus objectius i funcions propis, com també una visibilitat proporcional a la importància que es concedeix a la creació i l’aplicació de coneixement en l’àmbit dels sectors econòmics i socials de la Comunitat Valenciana.
Com a segona singularitat, el principal òrgan unipersonal executiu de l’Agència –la seua vicepresidència executiva– es preveu que siga triada per un mínim de dos terços de la Cambra en primera votació, o per majoria simple en segona votació. Per mitjà d’aquest procediment es persegueix preservar el caràcter independent i professional de l’Agència. Una finalitat que es reforça per mitjà de la previsió que el càrrec esmentat tinga una durada, almenys, de quatre anys, la qual cosa li permet independitzar el seu exercici del cicle polític de cada moment, proporcionant continuïtat i estabilitat a l’Agència.
El tercer capítol de la llei regula els principis de funcionament de l’Agència, com també l’organització, la gestió i els mitjans. Destaca l’explícita relació dels principis que caracteritzen el funcionament de l’Agència: autonomia, independència tècnica, objectivitat en l’avaluació del mèrit innovador en totes les actuacions, transparència, eficàcia en l’actuació, eficiència en l’assignació i utilització de recursos públics i avaluació continuada, cooperació interinstitucional i igualtat de gènere. Principis, tots, expressius d’una administració compromesa, responsable, moderna i plenament disposada a donar compte de les seues activitats i de la gestió que realitze dels recursos públics.

Finalment, les disposicions addicionals es refereixen a les relacions amb les Corts i a la condició de l’Agència com a mitjà propi i servei tècnic de l’administració autonòmica.


CAPÍTOL I
Naturalesa jurídica, objecte, adscripció i funcions

Article 1. Objecte de la llei i naturalesa jurídica de l’Agència
Es crea l’Agència Valenciana de la Innovació (d’ara endavant l’Agència) com a entitat de dret públic de la Generalitat, de les previstes per l’article 155.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, facultada per a exercir potestats administratives i realitzar activitats prestacionals i de foment destinades al desenvolupament de les polítiques públiques que l’administració de la Generalitat aplique per a l’enfortiment i el desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació (d’ara endavant SVI).
L’Agència es regeix pel dret privat excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en l’exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes i en els aspectes específicament regulats per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, els seus estatuts i la legislació pressupostària.

Article 2. Objecte i fins de l’Agència
L’objecte general de l’Agència és la millora del model productiu valencià per mitjà del desenvolupament de la capacitat innovadora per a la consecució d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
Per a això, l’Agència dissenyarà i coordinarà l’estratègia d’innovació de la Comunitat Valenciana, i promourà l’enfortiment i el desenvolupament de l’SVI en el seu conjunt, impulsant la generació, la difusió, l’intercanvi i l’explotació de coneixement. Amb aquest fi, l’Agència establirà les relacions que en cada cas resulten necessàries amb els agents innovadors.

Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta llei i de les disposicions que la despleguen s’entén per:
1. Sistema Valencià d’Innovació, el constituït:
a) Pels agents de la Comunitat Valenciana, públics i privats, relacionats amb la producció, l’ús i la intermediació d’innovacions orientades a l’activitat productiva, per mitjà de la generació i l’aplicació del coneixement i la creativitat.
b) Per les interrelacions entre els agents esmentats en l’apartat a.
2. Agent de l’SVI: tota entitat que, amb independència de la seua personalitat i naturalesa jurídica, contribueix a la creació, difusió, transferència i implementació d’innovacions, i l’activitat de la qual es desenvolupa, totalment o en una part significativa, a la Comunitat Valenciana.
3. Innovació: consisteix en la introducció, en els sectors públic i privat, de:
a) Nous béns i serveis o la substancial millora dels existents.
b) Nous processos de producció o la substancial millora dels existents.
c) Noves formes organitzatives i de mercat o la substancial millora de les existents.

Article 4. Adscripció
D’acord amb l’objecte i fins assenyalats en l’article 2, l’Agència s’adscriu a la Presidència de la Generalitat.

Article 5. Funcions
En particular, l’Agència complirà el seu objecte per mitjà de l’exercici de les funcions següents:
1. L’enfortiment dels agents de l’SVI i les seues interrelacions, les existents amb els agents d’altres sistemes d’innovació i el suport a la introducció de nous agents en el sistema.
2. La coordinació de l’estratègia d’innovació de la Comunitat Valenciana.
3. El disseny i el desenvolupament d’estratègies dirigides a l’ús més eficient dels recursos de l’SVI, incloent-hi l’impuls cooperatiu dels existents.
4. La cooperació amb l’activitat pública i privada de la Comunitat Valenciana que contribuïsca a la consecució dels fins de l’Agència.
5. L’obtenció de suports privats a la innovació per la via del patrocini, el cofinançament i els compromisos derivats de les estratègies de responsabilitat social de les empreses.
6. L’execució d’encàrrecs de gestió, i l’Agència tindrà, a l’efecte, la condició de mitjà propi de l’administració autonòmica, i la realització de les activitats o la prestació de serveis en virtut de contractes, convenis i en general negocis jurídics, acordats amb altres entitats, d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

7. Qualsevol altra que li assigne reglamentàriament el Consell en desenvolupament d’aquesta llei.

Article 6. Execució de les funcions de l’Agència
1. L’execució de les funcions de l’Agència en el marc del contracte plurianual de gestió previst en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es concretarà per mitjà de plans i programes, anuals o plurianuals. Ambdós podran contemplar:
a) La concessió de subvencions corrents i de capital als agents del Sistema Valencià d’Innovació per mitjà de les corresponents convocatòries de concurrència competitiva, sempre que no col·lidisquen amb les competències d’altres organismes, procurant maximitzar la captació de fons procedents tant de la Unió Europea com del sector privat.

b) La subscripció de convenis amb entitats que exercisquen activitats innovadores.
c) La participació en plans i programes d’altres administracions públiques.
d) La participació en la creació o el desenvolupament de nous agents de l’SVI, qualsevol que en siga la naturalesa jurídica i la finalitat específica, d’acord en cada cas amb allò que s’ha establit per la legislació que s’aplique.
e) La concessió d’avals i préstecs, amb subjecció a l’esmentada Llei 1/2015, que seran vehiculats per l’Institut Valencià de Finances.
2. Per al compliment de les funcions atribuïdes a l’Agència i la consecució d’un major grau d’eficàcia i eficiència de la seua gestió, aquesta podrà exercitar-les per si mateixa o executar-les en col·laboració amb:
a) Els òrgans del Consell, organismes que en depenen i, en general, les entitats pertanyents al sector públic empresarial de la Generalitat, competents o amb funcions relatives, en particular, a les polítiques d’investigació científica, industrial, de finançament de la innovació, turística, agroalimentària, sanitària i sociosanitària, mediambiental, d’innovació cultural, d’innovació social i d’innovació tecnològica, especialment de tecnologies de la informació i les comunicacions i d’aquelles tecnologies susceptibles de ser utilitzades en la resolució de problemes mediambientals i en la producció sostenible de béns i serveis destinats a l’eradicació de la pobresa, com també a facilitar el seu ús.
b) Altres entitats relacionades amb l’SVI, en particular administracions i institucions públiques o amb funcions d’aquesta naturalesa, organitzacions associatives privades sense finalitats lucratives i empreses i fundacions públiques i privades pertanyents a l’SVI.
En aquest últim cas s’haurà d’acreditar l’interès general que ho justifica, com també la participació de l’Agència en els beneficis econòmics que es desprenguen, si és el cas, de l’exercici de les funcions concertades.


CAPÍTOL II
Òrgans de l’Agència Valenciana de la Innovació

Article 7. Òrgans de l’Agència
Són òrgans de l’Agència:
– El consell de direcció
– El Consell Valencià de la Innovació
– La presidència
– La vicepresidència executiva
– La secretaria general.

Article 8. Composició, designació i funcionament del consell de direcció
1. El consell de direcció és l’òrgan de govern col·legiat de l’Agència.
2. Són membres del consell de direcció:
– El president o la presidenta
– La persona titular de la vicepresidència executiva, designada d’acord amb allò que s’ha indicat en l’article 13.
– Els vocals següents:
a) Dos representants de la conselleria competent en matèria de política industrial, amb rang almenys de director o directora general, designats per la persona titular de la conselleria.
b) Una persona representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda i sector públic instrumental, amb rang almenys de director o directora general, designada per la persona titular de la conselleria.

c) Una persona representant de la conselleria competent en matèria d’investigació i universitats, amb rang almenys de director o directora general, designada per la persona titular de la conselleria.
d) Una persona representant de la conselleria competent en matèria de sanitat, amb rang almenys de director o directora general, designada per la persona titular de la conselleria.
e) Una persona representant de la conselleria competent en matèria d’agricultura, amb rang almenys de director o directora general, designada per la persona titular de la conselleria.
f) Una persona representant de l’Institut Valencià de Finances, amb rang almenys de director o directora general, designada per la presidència del dit institut.
g) La persona titular del lloc de coordinador institucional del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a la Comunitat Valenciana.
h) Una persona representant de les universitats, designada per la Conferència de Rectors de la Comunitat Valenciana.
i) Una persona representant de la Xarxa d’Instituts Tecnològics, designada per l’òrgan de direcció d’aquest.
j) Dos persones representants de les organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana, designades pels seus òrgans de direcció.
k) Dos persones representants de les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana, designades pels seus òrgans de direcció, una de les quals ho serà a proposta consensuada amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.
A més, assistiran el consell, amb veu i sense vot:
– La persona titular de la secretaria general de l’Agència
– Una persona representant de l’Advocacia General de la Generalitat.
3. La durada màxima del mandat dels vocals elegits per designació serà de quatre anys, i la durada esmentada es comptarà a partir de la data del seu nomenament.
4. En el nomenament dels membres del consell de direcció s’haurà de tendir a la representació paritària d’homes i dones, d’acord amb el que disposa la disposició addicional novena, apartat 3, de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, en la redacció donada per la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.

5. Els membres del consell de direcció la presència dels quals en aquest no ho siga per raó del seu càrrec, seran nomenats per la persona titular de la vicepresidència executiva de l’Agència, a proposta de les organitzacions corresponents.
6. El secretari o secretària serà la persona titular de la secretaria general, i assistirà a les sessions amb veu però sense vot. Serà substituït pel vocal de menor edat en els casos de vacant, absència, malaltia o impediment legítim.
7. La persona titular de la vicepresidència executiva determinarà els membres de l’alta direcció de l’Agència que puguen assistir, amb veu però sense vot, a les reunions del consell i serà substituïda en la seua absència pels vocals, seguint l’ordre de prelació establit en l’apartat 2 d’aquest article, a igualtat d’aquest, el de major edat.
8. El consell de direcció es reunirà almenys cada tres mesos, i podrà celebrar sessions extraordinàries per decisió de la persona titular de la vicepresidència executiva o quan així ho sol·licite almenys la meitat dels seus membres.
9. Les resolucions del consell de direcció esgoten la via administrativa.
10. En allò que no es disposa en aquesta llei, el consell de direcció ajustarà la seua actuació, en allò que se li aplique, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 9. Funcions del consell de direcció
Corresponen al consell de direcció les funcions següents, sense perjudici de les competències que en cada cas atribueix la normativa vigent als distints òrgans de l’administració del Consell:
a) Efectuar el seguiment, la supervisió i el control superiors de l’actuació de l’Agència.
b) Aprovar la proposta del contracte de gestió.
c) Aprovar els plans d’acció, anuals i plurianuals; els objectius estratègics i operatius de l’Agència, i els procediments, criteris i indicadors per al mesurament del seu compliment i del grau d’eficiència en la gestió.
d) Proposar al Consell, perquè els aprove, l’estructura directiva de l’Agència i els criteris retributius.
e) Nomenar i revocar la persona titular de la secretaria general de l’Agència, a proposta de la persona titular de la vicepresidència executiva.
f) Controlar la gestió de la persona titular de la vicepresidència executiva i del secretari o secretària general de l’Agència.
g) Aprovar l’avantprojecte de pressupostos anuals, la contracció de qualssevol obligacions de caràcter plurianual dins dels límits fixats en el contracte de gestió i també els comptes anuals auditats.
h) Aprovar els informes anuals i plurianuals d’activitat com també aquells extraordinaris que es consideren necessaris, valorant els resultats obtinguts i consignant les deficiències observades.
i) Nomenar i cessar els membres del Consell Valencià de la Innovació.
j) Aprovar els criteris i els procediments de selecció del personal, tenint en compte el que estableix el contracte de gestió.
k) Aprovar la relació de llocs de treball de l’Agència, dins del marc d’actuació que en matèria de recursos humans s’establisca en el contracte de gestió, com també elevar la proposta d’oferta anual d’ocupació de l’Agència per a la seua integració en l’oferta d’ocupació pública.

l) Aprovar la contractació i el cessament del personal directiu de l’Agència, com també els criteris per a la determinació dels incentius retributius per rendiment que li corresponguen, tenint en compte el que estableix el contracte de gestió i d’acord amb el que es fixe anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat; i això sense perjudici dels objectius generals i les directrius d’avaluació del sistema d’objectius en relació amb la productivitat que, si és el cas, establisquen les conselleries competents en matèria d’economia i d’hisenda, d’acord amb el que disposa l’article 20 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional.
m) Aprovar els expedients que reglamentàriament es determinen, bé siga per la quantia econòmica o per la importància estratègica per al funcionament i la millora del Sistema Valencià d’Innovació.
n) Qualssevol altres que li corresponguen en funció de la legislació vigent o que s’establisquen reglamentàriament.

Article 10. El Comitè Executiu
El consell de direcció podrà delegar en un comitè executiu, les funcions, composició i règim de funcionament del qual es determinaran reglamentàriament.

Article 11. Del Consell Valencià de la Innovació
1. El Consell Valencià de la Innovació és l’òrgan col·legiat de suport i assessorament al consell de direcció i als òrgans unipersonals de l’Agència en allò que aquests li sol·liciten o proposen.
2. Pel que fa a la seua composició:
a) La presidència i la vicepresidència del Consell Valencià de la Innovació recauran en les persones titulars de la Presidència de la Generalitat i la vicepresidència executiva de l’Agència, respectivament.

b) Els restants membres del Consell Valencià de la Innovació es determinaran reglamentàriament, i hauran de formar-ne part institucions i personalitats del Sistema Valencià d’Innovació reconegudes per la seua labor i contribucions a la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i les seues aplicacions a la innovació empresarial, com també professionals i representants d’entitats i empreses, i dels seus treballadors, igualment reconegudes per les seues capacitats i iniciatives innovadores.
c) En tot cas, a més de representants de les institucions presents en el consell de direcció, formaran part del Consell Valencià de la Innovació una persona representant de cadascuna de les conselleries no integrades en el consell de direcció, amb rang almenys de director o directora general; dos membres de l’Alt Consell Consultiu en R+D+I, nomenats a proposta de la seua vicepresidència executiva; una persona representant del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana; una persona representant de la xarxa de municipis innovadors de la Comunitat Valenciana, i la persona titular de la secretaria general de l’Agència, amb veu però sense vot.
3. Pel que fa al funcionament del Consell Valencià de la Innovació, i sense perjudici del desplegament reglamentari, regiran les normes següents:
a) Els vocals i les vocals del consell de direcció podran assistir a les sessions del Consell Valencià de la Innovació, amb veu però sense vot.

b) El Consell Valencià de la Innovació es reunirà de forma ordinària com a mínim una vegada a l’any, i, de forma extraordinària, quan ho determine la presidència, la vicepresidència executiva per delegació d’aquesta o bé quan ho sol·licite un terç dels seus membres.
c) Els membres del Consell Valencià de la Innovació podran formar comissions i grups de treball per a l’elaboració de dictàmens, informes, propostes i tasques d’avaluació. Els anteriors treballs s’elaboraran per delegació del Consell Valencià de la Innovació amb l’acord previ d’aquest, o bé a petició de qualsevol dels restants òrgans de l’Agència. En aquest últim cas, l’òrgan sol·licitant assenyalarà la composició de la comissió o grup de treball.
A les anteriors comissions i grups de treball podran incorporar-se membres temporals, triats per la seua especialització i capacitats professionals.
d) Els membres del Consell Valencià de la Innovació i els membres temporals que s’incorporen a sessions de comissions i grups de treball rebran les dietes i la compensació de despeses d’allotjament i desplaçament que fixe el consell de direcció de l’Agència. El personal directiu, funcionarial o laboral de la Generalitat queda subjecte a la regulació general establida pel Consell.
e) Actuarà com a titular de la secretaria del Consell Valencià de la Innovació qui exercisca aquesta funció en el consell de direcció.
4. Pel que fa a l’àmbit de competències, i sense perjudici d’altres que se li assignen mitjançant el desplegament reglamentari oportú, correspondrà al Consell Valencià de la Innovació informar, amb caràcter preceptiu, sobre les matèries següents:
a) L’avantprojecte de pressupost
b) Els programes plurianuals i anuals de suport al reforçament i articulació del Sistema Valencià d’Innovació
c) Altres plans i projectes rellevants de l’Agència
d) La memòria d’activitats de l’Agència
e) Altres iniciatives dirigides a la millora del Sistema Valencià d’Innovació.

Article 12. De la presidència
1. La presidència de l’Agència recau en el president o la presidenta de la Generalitat.
2. Corresponen a la presidència de l’Agència les funcions següents:

a) Exercir la màxima representació institucional i legal de l’Agència, presidir-ne el consell de direcció i vetlar pel compliment de l’objecte, els fins i les funcions d’aquest, sense perjudici de les delegacions que puguen establir-s’hi.
b) Dirigir les tasques del consell de direcció, ordenar-ne les convocatòries, fixar l’ordre del dia de les reunions, presidir-les i dirigir les deliberacions.
c) Dirimir amb el seu vot els empats, a l’efecte d’adoptar acords, en el si del consell de direcció.
d) Autoritzar amb la seua firma, juntament amb la persona que ocupe la secretaria, les actes aprovades de les sessions del consell de direcció i la certificació dels acords o dels punts continguts en les actes.
e) Exercir la resta de facultats i funcions que li atribuïsquen aquesta llei, el consell de direcció i les disposicions vigents.

Article 13. De la vicepresidència executiva. Elecció i mandat
1. A proposta del president o la presidenta de la Generalitat, la persona titular de la vicepresidència executiva de l’Agència serà elegida per les Corts entre persones amb acreditada experiència i formació en l’àmbit de les polítiques i estratègies d’innovació a la Comunitat Valenciana.
2. Perquè l’elecció siga vàlida, caldrà que comparega prèviament davant de la comissió que, per raó de la matèria, designen les Corts i el posterior vot favorable de –com a mínim– dos terços de la cambra en primera votació o per majoria simple en segona votació. Aconseguit aquest quòrum i comunicada tal circumstància, el nomenament correspondrà al president o la presidenta de la Generalitat.
3. Així mateix, la majoria anterior serà necessària per a revocar-la.

4. El mandat de la persona titular de la vicepresidència executiva de l’Agència serà de quatre anys, exigirà plena dedicació i serà incompatible amb tota mena d’exercici, tant en el sector públic com en el privat, excepte les funcions de representació que li corresponguen pel que fa al càrrec, les quals en cap cas no seran retribuïdes.

Article 14. Funcions de la vicepresidència executiva
1. Corresponen a la persona titular de la vicepresidència executiva de l’Agència les funcions següents:
a) Les funcions ordinàries de representació i legals que es determinen reglamentàriament, així com aquelles altres que li delegue la presidència de l’Agència.
b) Proposar al consell de direcció el nomenament i el cessament del secretari o de la secretària general de l’Agència.
c) Elevar al consell de direcció la proposta del contracte plurianual de gestió de l’Agència.
d) Elevar al consell de direcció els objectius estratègics i operatius de l’Agència, i els procediments, els criteris i els indicadors per a mesurar-ne el compliment i el grau d’eficiència en la gestió.
e) Elevar al consell de direcció el pla d’acció anual de l’Agència, en el marc del contracte plurianual de gestió.
f) Elaborar amb la persona titular de la secretaria general l’avantprojecte de pressupost de l’Agència i elevar-lo al consell de direcció.
g) Elevar al consell de direcció l’informe anual d’activitats, ordinàries i extraordinàries, de l’Agència.
h) Aprovar, a proposta de la persona titular de la secretaria general de l’Agència, les convocatòries d’ajudes, subvencions i beques.
i) Resoldre les reclamacions formulades en matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques i retre compte al consell de direcció, en la primera reunió que se celebre, de les resolucions adoptades en l’exercici d’aquestes facultats.
j) Informar les conselleries competents i altres institucions de la Generalitat sobre l’execució i el compliment dels objectius fixats en el contracte de gestió de l’Agència.
k) Exercir les facultats d’òrgan de contractació de l’entitat, establir convenis de col·laboració, memoràndums d’enteniment, acords d’execució o instruments jurídics de qualsevol altra naturalesa que puguen generar compromisos i obligacions per a l’Agència, sense perjudici de les delegacions que, si escau, s’hi establisquen, i retre compte al consell de direcció, en la primera reunió que se celebre, de les resolucions adoptades en l’exercici d’aquestes facultats.
l) Conferir i revocar poders generals i especials a persones determinades, tant físiques com jurídiques, públiques o privades, per als assumptes en què calga atorgar-los, i retre compte al consell de direcció, en la primera reunió que es realitze, de les resolucions adoptades en l’exercici d’aquestes facultats.
m) Proposar al consell de direcció la contractació i el cessament del personal directiu de l’Agència.
n) Ocupar-se de l’execució dels acords presos pel consell de direcció.
o) Elevar al Consell Valencià de la Innovació els documents pertinents sobre pressupost i plans, programes plurianuals i anuals i la memòria d’activitats de l’Agència.
p) Exercir les altres facultats i funcions que li atribuïsquen aquesta llei, el consell de direcció i les disposicions vigents.
2. Les resolucions de la persona titular de la vicepresidència executiva esgoten la via administrativa.

Article 15. Del secretari o de la secretària general
1. La contractació i el cessament del secretari o de la secretària general de l’Agència seran aprovats pel consell de direcció de l’Agència, a proposta de la persona titular de la vicepresidència executiva. La contractació es formalitzarà per mitjà d’un contracte d’alta direcció, i el cessament se sotmetrà al que estableixen la normativa laboral i el contracte corresponent.
2. Els requisits i el procés per a la selecció es determinaran reglamentàriament. Hi ha de participar una comissió integrada per membres del consell de direcció, designada a tal objecte.
3. Corresponen a la persona titular de la secretaria general les funcions següents:
a) La direcció i la gestió ordinària de l’Agència, en el marc de les funcions atribuïdes en aquest apartat o de les que li siguen expressament delegades i, en particular, l’execució dels acords del consell de direcció.

b) Elaborar la proposta del contracte de gestió de l’Agència.
c) Elaborar la proposta d’objectius estratègics i operatius de l’Agència, i els procediments, els criteris i els indicadors per a mesurar-ne el compliment i el grau d’eficiència en la gestió.
d) Elaborar la proposta de pla d’acció anual i dirigir i coordinar les activitats que calguen per al desenvolupament de les funcions de l’Agència.
e) Elaborar amb la vicepresidència executiva la proposta d’avantprojecte de pressupost de l’Agència.
f) Formular els comptes anuals i elevar-los al consell de direcció junt amb l’informe d’auditoria de comptes, amb el coneixement i l’autorització previs de la vicepresidència executiva.
g) Acordar les variacions pressupostàries que calguen i que no hagen de ser autoritzades per la conselleria competent en matèria d’hisenda i proposar a la vicepresidència executiva aquelles que necessiten aquesta autorització.
h) Autoritzar, per causa justificada, la disposició de despeses, el reconeixement d’obligacions i l’ordenació dels pagaments corresponents, de què donarà compte a la vicepresidència executiva i al consell de direcció, sense perjudici de les competències atribuïdes a la persona titular de la vicepresidència executiva en matèria de responsabilitat patrimonial de l’administració.
i) Proposar la modificació dels límits generals de compromís de despesa amb càrrec a exercicis futurs per causa justificada, dels quals donarà compte a la vicepresidència executiva i al consell de direcció.
j) Elaborar la proposta d’informe anual d’activitats, ordinàries i extraordinàries, de l’Agència.
k) Subscriure contractes per delegació de la persona titular de la vicepresidència executiva.
l) Proposar a la persona titular de la vicepresidència executiva el nomenament i el cessament del personal directiu de l’Agència.
m) Exercir la direcció del personal de l’Agència i preveure’n les necessitats en aquest àmbit, així com elaborar la proposta de relació de llocs de treball de personal laboral.
n) Proposar a la direcció general competent en matèria de funció pública les convocatòries de llocs de treball de personal funcionari per a proveir-los per mitjà de concurs o lliure designació, així com la cobertura de llocs per mitjà d’altres formes de provisió, com adscripcions provisionals, comissions de servei o permutes, i contractar el personal laboral dins de les limitacions legals i pressupostàries i sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Generalitat.

o) Elaborar la proposta de criteris per a la determinació dels incentius al rendiment del personal de l’Agència, perquè els aprove el consell de direcció, amb el coneixement i l’autorització previs de la persona titular de la vicepresidència executiva i en els límits assenyalats per la legislació vigent. El règim i la quantia dels incentius al rendiment s’ajustaran al que, si escau, amb caràcter general, s’aplique al conjunt del sector públic instrumental de la Generalitat.
p) Exercir la representació institucional i legal de l’Agència quan no corresponga a altres òrgans o les funcions esmentades hagen estat delegades de forma expressa.
q) Demanar al Consell Valencià d’Innovació els informes i l’assessorament que considere necessaris per al funcionament adequat de l’Agència.
r) Instar la conselleria competent en matèria d’hisenda a autoritzar les variacions pressupostàries que calguen.
s) Exercir la secretaria del consell de direcció i del Consell Valencià d’Innovació.
t) Qualsevol altra que li atribuïsquen el consell de direcció i la vicepresidència executiva.
4. Podran ser objecte de delegació en el personal directiu les competències que corresponguen al secretari o la secretària general, excepte les previstes reglamentàriament i aquelles que, per disposició legal o per la seua naturalesa, no siguen susceptibles de delegació.
5. Excepte en les funcions de secretari o secretària dels òrgans col·legiats de l’Agència, la persona titular de la secretaria general serà substituïda en cas de vacant, absència, malaltia o impediment legítim, per la persona que, entre els membres directius de l’Agència, designe la persona titular de la vicepresidència executiva.
6. Les resolucions del secretari o de la secretària general esgoten la via administrativa.


CAPÍTOL III
Organització, gestió i mitjans

Article 16. Organització
L’estructura orgànica i funcional de l’Agència es determinarà reglamentàriament, mitjançant decret del Consell, a proposta del consell de direcció.

Article 17. Principis bàsics d’actuació
L’Agència observarà els principis d’interès general pels quals ha de regir-se l’actuació de les administracions públiques. En l’exercici de les seues funcions específiques es regirà, a més, pels principis bàsics següents:
a) Autonomia, entesa com la capacitat de l’Agència de gestionar, en els termes que preveu aquesta llei, els mitjans posats a la seua disposició per a assolir els objectius compromesos.
b) Independència tècnica, basada en la capacitació, l’especialització, la professionalitat i la responsabilitat individual del personal al servei de l’Agència, que haurà d’observar els valors de competència, ètica professional i responsabilitat pública que s’hi apliquen.
c) Objectivitat en l’avaluació del mèrit innovador en totes les actuacions.
d) Transparència en totes les activitats administratives i compliment de les obligacions de bon govern per part dels responsables públics de l’Agència, així com la rendició de comptes i compromisos per a presentar la informació precisa i completa sobre tots els resultats i els procediments utilitzats en la gestió. Quan corresponga s’utilitzaran els mitjans de la Generalitat orientats a facilitar la transparència de la gestió de l’Agència.
e) Eficàcia en l’actuació, posant tots els mitjans per a dur a terme l’objecte i el fi definits en aquesta llei.
f) Eficiència en l’assignació i la utilització de recursos públics i avaluació continuada per mitjà dels indicadors corresponents de seguiment i millora de la qualitat dels processos de gestió i dels procediments d’actuació, que s’efectuarà d’acord amb els criteris de legalitat, celeritat, simplificació i accessibilitat electrònica.
g) Cooperació interinstitucional, entesa com el principi que busque les sinergies en la col·laboració amb altres administracions, agents i institucions, públiques o privades, per al foment de la innovació en tots els àmbits.
h) Igualtat de gènere, promovent la perspectiva de gènere i una composició equilibrada de dones i homes en els òrgans, els consells, els comitès i les activitats, d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la disposició addicional tretze de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

Article 18. Contracte de gestió
L’Agència desenvoluparà les activitats d’acord amb un pla d’acció anual, sota la vigència i en el marc d’un contracte plurianual de gestió, que aprovarà el Consell a proposta de la Presidència de la Generalitat, amb informe favorable de la conselleria amb competència en les matèries d’hisenda i de sector públic. L’esmentat contracte contindrà, almenys:

a) Els objectius que cal assolir, els resultats que cal obtenir i, en general, la gestió que cal desenvolupar, així com els indicadors per a avaluar els resultats obtinguts.
b) Els recursos personals, materials i econòmics per a la consecució dels objectius.
c) El procediment que s’ha de seguir per a la cobertura del dèficit anual que, si escau, es pot produir per insuficiència dels ingressos reals respecte dels estimats i les conseqüències de responsabilitat en la gestió que, si escau, procedisquen.
d) El règim de control del seu compliment per part de la conselleria competent en matèria d’hisenda, així com el procediment per als ajustos i les adaptacions anuals que, si escau, procedisquen.

Article 19. Règim del personal
1. L’entitat podrà disposar de personal funcionari i laboral en els termes que preveu la legislació de funció pública i es regirà, amb caràcter general, per les normes de dret administratiu o laboral que li siguen d’aplicació.
2. El personal funcionari adscrit a l’entitat es regirà per la normativa en matèria de funció pública. El personal laboral, a més de la legislació laboral i el conveni aplicables, es regirà pels preceptes de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i pels de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que així ho disposen expressament.
3. La selecció de personal laboral de l’Agència es realitzarà per mitjà de convocatòria basada en els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Se li aplicaran les previsions de la legislació de la funció pública valenciana referents al codi de conducta de l’empleat públic, els principis de selecció i l’accés a l’ocupació pública de les persones amb discapacitat.
Quan hi resulte aplicable, la valoració de la fase de concurs serà proporcionada i, en cap cas, la puntuació determinarà per si mateixa el resultat del procediment.
4. Podran constituir-se borses de treball temporal vinculades al desenvolupament dels procediments selectius als quals es refereix l’apartat anterior.
5. La contractació del personal laboral fix o temporal, excepte el de nivell directiu, s’efectuarà en règim de dret laboral comú. El contracte s’haurà de formalitzar per escrit.
6. En el cas del personal laboral temporal, el contracte podrà formalitzar-se en qualsevol de les modalitats de contractació de duració determinada previstes en la legislació aplicable.
7. Anualment, l’Agència publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació dels llocs de treball.
8. L’Agència no podrà tenir personal eventual al seu servei.

Article 20. Règim retributiu del personal
1. El personal funcionari que preste serveis en l’Agència se sotmetrà al règim retributiu establit en la normativa vigent en matèria de funció pública i en les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat.
2. El règim retributiu del personal laboral de l’entitat s’ajustarà als acords convenials i a les previsions contingudes en les successives lleis de pressupostos de la Generalitat.

Article 21. Règim del personal directiu
1. L’elecció del personal directiu es realitzarà per mitjà de procediments que garantisquen la publicitat i la concurrència, i la seua designació es basarà en criteris de mèrit i capacitat i en criteris d’idoneïtat per la seua experiència en l’exercici de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada.
2. Li serà aplicable el règim establit en la normativa autonòmica sobre declaració de béns, drets patrimonials i activitats d’alts càrrecs.

3. Li serà aplicable, en matèria d’incompatibilitats, la legislació autonòmica o, a falta d’això, la legislació estatal, en matèria de conflictes d’interessos.
4. Estarà subjecte a avaluació d’acord amb els criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seua gestió, mesures d’austeritat i reducció de costos i control de la despesa pública.
5. Les retribucions que ha de percebre el personal a qui es refereix aquest article es determinaran d’acord amb els criteris que el Consell establisca reglamentàriament per al personal que ocupe llocs de caràcter directiu en el sector públic instrumental de la Generalitat. En defecte de normativa reglamentària, el límit de la quantia d’aquestes retribucions serà l’establit anualment en les respectives lleis de pressupostos de la Generalitat per al càrrec de director o directora general. Excepcionalment, per causes degudament justificades, i amb l’autorització prèvia del Consell, podrà superar-se aquest límit fins a l’import que en cada supòsit s’establisca en atenció a les circumstàncies singulars que hi concórreguen. A l’efecte, la persona titular de la vicepresidència executiva elevarà al Consell un informe específic que contemple:
a) Per a la fixació de les retribucions inicials d’accés al lloc directiu: idoneïtat acreditada per al lloc, posant-ne en relació el perfil amb l’experiència professional del candidat i el seu grau d’especialització, les seues retribucions en llocs anteriors de treball i la magnitud i qualitat del seu treball científic o tecnològic, quan s’haja exercit en entitats d’R+D+i.
b) Per a la variació de les retribucions inicials, més enllà d’allò que s’ha aprovat amb caràcter general: la presentació d’un informe d’avaluació de l’exercici que valore la labor desenvolupada pel directiu d’acord amb criteris de compliment d’objectius, exercici de noves o majors responsabilitats, mesures per a la reducció de costos i control de la despesa pública i captació de recursos externs a la Generalitat en la consecució dels quals haja tingut una participació destacada.
6. Aquest personal, quan reunisca la condició de personal laboral, estarà sotmès a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció i no percebrà cap indemnització quan cesse, excepte les que estiguen establides per disposició legal de dret necessari, i no poden pactar-se ni subscriure’s clàusules contractuals que tinguen per objecte reconèixer indemnitzacions o compensacions econòmiques, siga quina siga la seua naturalesa o quantia.
7. Les funcions del personal directiu es fixaran reglamentàriament.

Article 22. Recursos patrimonials
1. L’Agència disposarà, per al compliment dels seus fins, d’un patrimoni propi, integrat pel conjunt de béns i drets de què siga titular.
2. La gestió i l’administració dels seus béns i drets propis, com també els d’aquells que se li adscriguen per al compliment dels seus fins, s’ajustaran, en allò que se li aplique, al que s’ha establit per la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la Generalitat.
3. L’Agència podrà adquirir qualsevol classe de béns i drets, per qualsevol dels modes admesos en l’ordenament jurídic.
4. Les competències relatives a l’adquisició a títol onerós de béns immobles, com també per a subscriure contractes en matèria d’arrendament, corresponen a la persona titular de la vicepresidència de l’Agència, amb l’acord previ del consell de direcció, sense perjudici de les autoritzacions establides en la normativa vigent.
5. L’Agència formarà i mantindrà actualitzat el seu inventari de béns i drets, tant propis com adscrits, a excepció dels de caràcter fungible. L’inventari es revisarà anualment amb referència a 31 de desembre i se sotmetrà a l’aprovació del consell de direcció.


Article 23. Recursos econòmics
1. Els recursos de l’Agència estaran integrats per:
a) Les transferències consignades en els pressupostos de la Generalitat.
b) Els ingressos propis que perceba com a contraprestació per les activitats que puga realitzar, en virtut d’encàrrecs de gestió, contractes, convenis o disposicions legals, per a altres entitats, públiques o privades, o persones físiques.
c) Els productes i les rendes del seu patrimoni.
d) Les aportacions voluntàries, les donacions, les herències, els llegats i altres aportacions a títol gratuït d’entitats privades i de particulars.

e) Els ingressos rebuts de persones físiques o jurídiques com a conseqüència del patrocini d’activitats i instal·lacions.
f) Els altres ingressos de dret públic o privat que estiga autoritzada a percebre.
g) Els crèdits i els préstecs que puguen concedir-se-li, la contractació dels quals, excepte els destinats a operacions de tresoreria, es realitzarà en col·laboració amb l’Institut Valencià de Finances.
h) El producte de l’alienació dels béns mobles i valors que constituïsquen el seu patrimoni.
i) Qualsevol altre recurs que puga ser-li atribuït.
2. Són ingressos de dret privat els que perceba l’Agència per la prestació de serveis o la realització d’activitats que li són pròpies sempre que no tinguen la naturalesa de taxes o preus públics d’acord amb la legislació general.
3. Els recursos que es deriven dels subapartats b, d, e i f de l’apartat 1 d’aquest article, que no estiguen previstos inicialment en el pressupost de l’Agència, es podran destinar a finançar increments de despesa.

4. L’Agència podrà contractar pòlisses de crèdit o préstec, sempre que el saldo pendent no supere el deu per cent del seu pressupost, quan siga necessari per a atendre desfasaments temporals de tresoreria, entenent com a tals les situacions de falta de liquiditat que es puguen produir ocasionalment i de forma excepcional, d’acord amb el que disposa la Llei 1/2015.

Article 24. Règim pressupostari
1. El règim pressupostari de l’Agència s’ajustarà a allò que s’ha establit per a les entitats de dret públic en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, sector públic instrumental i de subvencions, i a les previsions de les lleis de pressupostos de la Generalitat.

2. A instància de la persona titular de la vicepresidència executiva de l’Agència, el consell de direcció aprovarà l’avantprojecte de pressupost, d’acord amb el que disposa el contracte de gestió, o d’acord amb la seua proposta inicial i amb l’estructura que establisca la conselleria competent en matèria d’hisenda. La proposta serà tramesa a la presidència de la Generalitat per a ser examinada i traslladada posterioment a la conselleria esmentada. Una vegada analitzat per aquest últim departament, l’avantprojecte s’incorporarà al dels pressupostos de la Generalitat per a ser aprovat pel Consell i tramés a les Corts.
3. El pressupost de despeses de l’Agència té caràcter limitador pel seu import global, caràcter estimatiu per a la distribució dels crèdits en categories econòmiques, a excepció dels corresponents a despeses de personal que, en tot cas, tenen caràcter limitador i vinculant per la seua quantia total, i de les subvencions nominatives que tindran caràcter limitador i vinculant, siga quin siga el nivell de classificació econòmica a què s’establisquen. El pressupost de l’Agència haurà de ser equilibrat.

4. Els romanents de tresoreria que resulten de la liquidació de l’exercici pressupostari, no afectats al finançament del pressupost de l’exercici següent, podran aplicar-se al pressupost d’ingressos i destinar-se a finançar increment de despeses per acord de la persona titular de la secretaria general, i se’n retrà comptes al consell de direcció. Els dèficits derivats de l’incompliment de l’estimació d’ingressos anuals es compensaran en la forma que es preveja en el contracte de gestió.

5. L’execució del pressupost de l’Agència correspon a la persona titular de la secretaria general, la qual trametrà a la vicepresidència executiva, mensualment, i, trimestralment, al consell de direcció, un estat d’execució pressupostària.
6. L’Agència podrà adquirir compromisos de despesa que hagen d’estendre’s a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen, amb els límits i les previsions establits en la legislació vigent.

Article 25. Gestió financera i comptabilitat
1. La gestió financera de l’entitat s’efectuarà d’acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
2. La comptabilitat s’ajustarà a les normes aplicables a les entitats de dret públic de la Generalitat.

Article 26. Control intern de la gestió econòmica
1. L’Agència disposarà d’un auditor o auditora, que tindrà per objecte la mesura i l’avaluació de l’eficàcia dels controls interns.
2. L’auditor o l’auditora intern verificarà el bon funcionament dels sistemes i dels procediments d’execució del pressupost de l’Agència, com també l’equilibri i la correspondència adequats entre despeses i ingressos.
A més emetrà informes i propostes de millora per a:
a) Assegurar l’exactitud i la veracitat de les dades comptables i extracomptables, utilitzades per a la presa de decisions.
b) Millorar els mètodes i procediments de control intern que redunden en una eficàcia i eficiència majors de l’explotació.
c) Assegurar el compliment de les polítiques, plans, procediments i normativa que afecten l’Agència.
3. Correspon també a l’auditor o l’auditora intern realitzar el seguiment de l’aplicació de les mesures correctores de les incidències detectades en els treballs d’auditoria externa i del grau de compliment de les instruccions de compliment obligatori emanades de l’òrgan, departament o entitat competent.
4. L’auditor o l’auditora intern informarà el consell de direcció i el comitè executiu, assistint a les reunions, amb veu però sense vot.

5. L’auditor o l’auditora intern haurà de ser un o una professional que posseïsca coneixements tècnics adequats i mantindrà un caràcter independent dins de l’organització de l’ens.
6. En cas de discrepància amb els informes de l’auditor o l’auditora intern, la persona titular de la vicepresidència executiva o de la secretaria general, en l’àmbit de les seues competències respectives, elevarà les seues al·legacions al consell de direcció.

Article 27. Règim de contractació
L’Agència es troba subjecta a la normativa en matèria de contractació del sector públic.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Relacions amb les Corts
1. En el marc del que disposa el Reglament de les Corts, el titular de la vicepresidència executiva de l’Agència podrà ser requerit per la comissió corresponent, a fi d’informar sobre el desenvolupament del contracte de gestió i la resta d’aspectes de la gestió.
2. L’Agència, a través de la presidència de la Generalitat, trametrà anualment a les Corts l’informe d’activitat aprovat pel consell de direcció, relatiu a les tasques de l’Agència i al grau de compliment dels seus objectius.

Segona. Condició de l’Agència com a mitjà propi i servei tècnic de l’administració autonòmica
L’Agència té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’administració autonòmica. El règim de les comandes que es puguen conferir a l’Agència i les condicions en què podran adjudicar-se-li contractes s’establiran reglamentàriament, d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’Agència no podrà participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors de què siga mitjà propi, sense perjudici que, quan no hi concórrega cap licitador, puga encarregar-se-li l’execució de la prestació objecte d’aquests.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions, del mateix rang o d’un rang inferior, que s’oposen al que estableix aquesta llei.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Posada en funcionament de l’Agència
La posada en funcionament de l’Agència es produirà a partir de l’entrada en vigor del seu reglament.
L’aprovació del reglament de l’Agència es realitzarà en el termini màxim de dos mesos a partir de la data d’aprovació d’aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 1 de febrer de 2017

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

linea