diari

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, del conseller, per la qual es convoca la concessió de subvencions de caràcter pluriennal per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, regulades a l'empara de l'Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. [2019/1190]

(DOGV núm. 8484 de 12.02.2019) Ref. Base de dades 001395/2019

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, del conseller, per la qual es convoca la concessió de subvencions de caràcter pluriennal per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, regulades a l'empara de l'Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. [2019/1190]

Índex

Preàmbul
Primer. Objecte i finalitat
Segon. Finançament i crèdits pressupostaris de les subvencions

Tercer. Condicions dels projectes
Quart. Beneficiàries
Cinqué. Sol·licituds: requisits, documents i informacions que han d’acompanyar-la
Sisé. Termini de presentació de les sol·licituds
Seté. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
Huité. Comissió d’avaluació
Nové. Criteris de valoració de les sol·licituds
Deu. Resolució de concessió
Onze. Forma i terminis de justificació de les ajudes
Dotze. Pagament de l’ajuda
Tretze. Seguiment, control i règim sancionador
Catorze. Incidències posteriors a la concessió
Quinze. Entrada en vigor
Annex. Demarcacions territorials homologades (comarques) i municipis a l’efecte de valoració del criteri C, «Impacte territorial»


Preàmbul

La transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana constitueix un dels eixos estratègics en l’actuació del Consell, que ha establit entre els seus objectius fonamentals establir les bases que propicien la consecució d’un model basat en el coneixement, la innovació i l’obertura a l’exterior, tot això des d’un principi de sostenibilitat, tant ambiental, com a productiva i social, en coherència amb els pactes que sustenten l’acció del Consell.
En aquest context, l’Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8454, de 31 de desembre de 2018, establia les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a determinats projectes d’inversió empresarial que contribuïsquen al seu creixement, adaptació i consolidació, i impulsen, conseqüentment, el desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana en el marc del canvi del model econòmic establit pel Consell en les bases i elements orientadors per a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, mitjançant l’aprovació el 15 d’abril de 2016 del denominat «Document d’Elx».

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en la seua faceta de fomentar la transformació del model econòmic valencià, vol impulsar la materialització més ràpida possible de les decisions d’inversió de les empreses, mitjançant l’establiment de la present convocatòria de subvencions en les modalitats d’ajudes regionals a l’atracció d’activitat empresarial, de protecció mediambiental més enllà de l’obligació normativa en aquesta matèria, així com d’innovació i desenvolupament.

Aquesta concepció es troba inscrita de ple i en coherència amb els objectius i iniciatives previstes en el Pla d’acció per a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana 2027, que és un referent clar de l’inici de la seua trajectòria.
Cal assenyalar també com a tret distintiu que tindrà un horitzó temporal de tres anys, per tant, és de caràcter pluriennal, en virtut del que es disposa en l’article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i d’acord amb la mateixa naturalesa de les actuacions subvencionables, a la conveniència de mantindre de forma sostinguda en el temps els esforços dirigits a la revitalització de l’economia i a la creació d’ocupació i incorporació de solucions en l’àmbit de la innovació i la sostenibilitat mediambiental, fet que afermarà i contribuirà a mitigar la inseguretat jurídica que es poguera ocasionar entre els projectes susceptibles de ser beneficiaris, i així, potenciar més, si és possible, l’efecte incentivador d’aquesta mesura.
Igualment, s’ha previst la possibilitat que aquestes ajudes puguen ser cofinançades per fons de la Unió Europea, en el supòsit de ser incloses com a actuació en algun programa operatiu, d’aquest període de programació, o de posteriors. En aquest supòsit, s’haurà d’ajustar al que disposa la normativa europea sobre els procediments de concessió i control, així com sobre reintegraments i sancions.
En els annexos de transferències i subvencions de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019, figura, en el capítol IV del programa pressupostari 615.20, Model econòmic i actuacions sobre el sector públic, la línia de subvenció S5136000, «Incentius a la inversió per a impulsar el canvi de model econòmic de la Comunitat Valenciana», amb crèdit adequat per al finançament d’aquesta convocatòria.
Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb l’article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb l’article 4 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en les quals s’organitza l’Administració de la Generalitat, i el Decret 119/2018, de 3 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, resolc:

Primer. Objecte i finalitat
1. L’objecte d’aquesta resolució és la convocatòria per a l’exercici pressupostari 2019 de la concessió de subvencions de caràcter pluriennal en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de determinats projectes d’inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, regulades a l’empara de l’Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, publicada el 31 de desembre de 2018 (Correcció d’errades DOGV 8469, 22.01.2019), i això en el marc del canvi de model econòmic desenvolupat pel Consell, a través de les bases i elements orientadors per a la seua transformació, aprovats per Acord del Consell de 15 d’abril de 2016.

2. Els incentius a la inversió s’instrumentaran a través de tres modalitats, conformement s’estableix en el títol III de les bases reguladores, aprovades per l’Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, i es destinaran a:
I. Promoció de l’establiment, desenvolupament i consolidació del teixit empresarial productiu, especialment industrial, així com la creació i manteniment de l’ocupació.
II. Afavoriment d’un model econòmic sostenible mediambientalment.
III. Foment de la investigació i desenvolupament.

Segon. Finançament i crèdits pressupostaris de les subvencions
1. Aquestes subvencions seran finançades a càrrec de la línia S5136000, «Incentius a la inversió per a impulsar el canvi de model econòmic de la Comunitat Valenciana», del programa 615.20, Model econòmic i actuacions sobre el sector públic, fons propis no condicionats de la Generalitat, recollida en els annexos de transferències i subvencions de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019, o el seu equivalent en els exercicis successius, pels següents imports globals màxims:

2019: 5.000.000 € (cinc milions d’euros)
2020: 3.500.000 € (tres milions cinc-cents mil euros)
2021: 3.000.000 € (tres milions d’euros)
2. Les anualitats corresponents a exercicis futurs quedaran condicionades a l’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos de la Generalitat. La modificació de la distribució inicialment aprovada requerirà la tramitació del corresponent expedient de reajustament d’anualitats.
3. Les quanties màximes establides en l’apartat primer podran incrementar-se amb una quantia addicional de l’import global, quan, com a conseqüència de la concurrència d’alguna de les circumstàncies previstes en l’article 58 del Reglament que desplega la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, es produïsca un augment de crèdit disponible abans de la concessió de les ajudes regulades per la present resolució.

4. L’efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies abans assenyalades i, si escau, a l’aprovació prèvia de la modificació pressupostària que pertoque, en un moment anterior a la resolució de la concessió de l’ajuda.
5. En tot cas, la declaració del crèdit final disponible i la seua distribució definitiva es publicarà en la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS) i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb caràcter previ a la resolució de la concessió, sense que aquesta publicitat implique l’obertura de termini per a presentar noves sol·licituds, ni l’inici de nou còmput de termini per a resoldre.
6. Conforme al que s’estableix en la lletra k de l’article 8 de les bases reguladores, s’exigirà un 25 % de finançament amb recursos propis o finançament extern exempt de qualsevol ajuda pública, per a cobrir el cost total del projecte subvencionat.
7. D’acord amb el que s’indica en la disposició addicional cinquena de les bases reguladores, les ajudes contingudes en aquesta convocatòria podran ser susceptibles de cofinançament per la Unió Europea, en el supòsit de ser incloses com a actuació en algun programa operatiu, d’aquest període de programació, o de posteriors.

Tercer. Condicions dels projectes
1. Només seran susceptibles de subvenció aquelles inversions empresarials que contribuïsquen a la transformació del model econòmic valencià, entenent-se per tals aquelles en les quals concórreguen almenys tres de les huit prioritats temàtiques següents, i complisquen els requisits generals i específics establits en la normativa aplicable:

A) Desenvolupament de la capacitat innovadora, fonamentalment tecnològica, la digitalització de processos, promoció d’actius intangibles.
B) Modernització i diversificació de productes.
C) Inversió en sectors productius.
D) Impacte positiu en l’ocupació estable, preferentment qualificat, promoció de la igualtat d’oportunitats i la corresponsabilitat en les cures.
E) Millora de la competitivitat i la internacionalització: estabilització i creixement empresarial.
F) Increment de la connectivitat i de la capacitat logística que afavorisca l’obertura de nous mercats.
G) Inversions de sostenibilitat mediambiental, mitjançant la introducció de millores protectores.
H) Desenvolupament local i territorial equilibrat.
2. L’import mínim dels projectes d’inversió serà d’1.000.000 euros, sense perjudici dels percentatges d’intensitat de l’ajuda que corresponguen en funció de la naturalesa de cada projecte concret, del límit màxim de concessió que s’estableix i dels llindars màxims de cada modalitat d’ajuda.
3. Els projectes hauran de complir les disposicions comunes i específiques aplicables segons les diferents modalitats d’ajuda que s’estableixen en el Reglament (UE) número 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.6.2014) modificat pel Reglament (UE) 2017/1084, de la Comissió, de 14 de juny de 2017, quant a les ajudes a infraestructures portuàries i aeroportuàries, els llindars de notificació per a les ajudes a la cultura i la conservació del patrimoni i per a les ajudes a infraestructures esportives i recreatives multifuncionals, així com els règims d’ajudes de funcionament de finalitat regional, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 702/2014 quant al càlcul dels costos subvencionables (DO 156, 20.06.2017) (d’ara en avant, Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió), i en particular amb l’efecte incentivador per a l’execució dels projectes segons es disposa en l’article 3 de l’Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de 2018, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en relació amb l’article 6 del Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, esmentat.

4. De la mateixa manera, els projectes d’inversió hauran de complir els requisits assenyalats expressament per a cada modalitat establida en el títol III de les bases reguladores, aprovades per l’Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.


Quart. Beneficiàries
1. Podran ser beneficiàries les empreses, independentment de la seua forma jurídica, la seu social, l’establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat de les quals es trobe radicada a la Comunitat Valenciana, que realitzen projectes d’inversió d’alguna de les tipologies previstes en les bases reguladores en el territori de la mateixa comunitat autònoma, tenint en compte les restriccions per a les ajudes regionals indicades en l’article 28.3 de les bases.
2. Respecte del que es disposa en l’article 6 de les bases reguladores, aquesta convocatòria no estableix sectors, activitats o àmbits d’actuació objectiu de caràcter prioritari; així com altres sectors exclosos que no es troben recollits en l’article 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
3. Queden excloses d’aquest règim d’ajudes les entitats de dret públic, les universitats públiques, organismes autònoms, empreses, societats o fundacions públiques, i les participades majoritàriament per aquestes, així com les que tinguen per activitat la gestió d’un servei públic.

Cinqué. Sol·licituds: requisits, documents i informacions que han d’acompanyar-la
1. Es presentarà una sol·licitud per cada modalitat i projecte, i s’indicarà en el model corresponent la modalitat a què correspon el projecte que es presenta. En el cas que un projecte d’inversió s’emmarque en més d’una modalitat, hauran de presentar-se sol·licituds i documentació diferents.
2. La presentació de les sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per a això es requerirà que l’empresa dispose de signatura electrònica, amb el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, amb el DNI electrònic, amb el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o bé amb qualsevol altre certificat reconegut en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
3. La sol·licitud haurà d’expressar el consentiment o oposició perquè l’òrgan instructor puga comprovar o demanar d’altres òrgans, administracions o proveïdors d’informació, per mitjans electrònics, la informació sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons el que es disposa en l’article 22.4 del Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, o sobre altres circumstàncies de les empreses sol·licitants o de les sol·licituds que, d’acord amb la convocatòria i la normativa aplicable, siguen pertinents per a la instrucció del procediment. En cas d’oposició, l’empresa sol·licitant haurà d’aportar els certificats o les proves que a aquest efecte li exigisca la convocatòria.
4. La presentació de la sol·licitud portarà implícita l’acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en la convocatòria respectiva.
5. Llevat que alguns dels documents exigits ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l’Administració de la Generalitat, en aquest cas l’empresa sol·licitant podrà acollir-se al que s’estableix en el paràgraf d de l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faça constar la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats o, si escau, emesos, i quan no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen, a la sol·licitud haurà d’acompanyar-se la documentació següent en els models i formularis que seran accessibles a través de la seu electrònica i la web de l’òrgan concedent:
a) Declaració responsable sobre els requisits exigits per a obtindre la condició de beneficiària, així com del compliment de les obligacions per a ser beneficiària, de conformitat amb el que s’estableix en les bases reguladores aprovades per l’Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.
De conformitat amb el que disposa l’article 23.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els supòsits de declaració responsable, abans de la proposta de resolució de concessió de la subvenció es requerirà a l’empresa sol·licitant la presentació de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la declaració esmentada, en un termini no superior a 15 dies.
b) Declaració expressa de no haver rebut subvencions concurrents o, si escau, la relació exhaustiva d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats que puguen afectar la compatibilitat per a les mateixes actuacions objecte d’ajuda.
c) Informe sobre verificació de l’efecte incentivador de l’ajuda.
d) Resum del projecte d’inversió.
e) Memòria tècnica descriptiva i valorada del projecte objecte d’ajuda, en la qual es faran constar tots els aspectes tècnics, fases temporals i pressupost de les actuacions que garantisquen l’execució del projecte en el període sol·licitat.
f) Informes de viabilitat tècnica, financera i organitzativa dels recursos associats al projecte establits per a cada modalitat específica.

g) Qualsevol altra documentació o informació addicional que es considere convenient o necessària per a l’adequada valoració per part de la comissió d’avaluació, relativa als criteris d’avaluació establits en les bases reguladores i en aquesta convocatòria.
En aquest sentit, es farà constar el document que es presente, amb indicació del criteri la valoració del qual es proposa. No seran valorats aquells aspectes que no s’hagen acreditat degudament.
6. En el cas de presentar-se sol·licituds que no s’hagen emplenat aportant tota la informació que es requereix o no hagen acompanyat tota la documentació establida en aquesta convocatòria, l’òrgan instructor requerirà l’empresa interessada perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa així, es considerarà que ha desistit en la seua petició, amb una resolució prèvia i d’acord amb el que es preveu en els articles 68 i 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7. Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s’entendran practicats o rebutjats en els termes que s’assenyalen en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren 10 dies naturals sense que s’accedisca al contingut del requeriment, s’entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de notificació.
8. Només s’admetrà la modificació de la sol·licitud a requeriment de l’òrgan instructor i sempre que no supose reformulació, ni millora d’aquesta, en aplicació de l’article 68.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sisé. Termini de presentació de les sol·licituds
1. En relació amb el que disposa l’article 12 de les bases reguladores, el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, fins a les 14.00 hores del 30 de juny de 2019.

2. Les sol·licituds presentades fora de termini es declararan no admeses mitjançant resolució expressa que serà notificada a l’empresa sol·licitant.

Seté. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
1. La competència per a resoldre aquestes subvencions correspondrà a la persona titular de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, sense perjudici del règim de desconcentració o delegació que s’establisca, sobre la base del que es disposa en l’article 160.5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
2. La resolució del procediment de concessió de subvencions de quantia superior a un milió d’euros requerirà l’autorització prèvia del Consell, segons disposa l’article 160 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, sense que això supose l’aprovació de la despesa que, en tot cas, correspondrà a l’òrgan competent per a la concessió.

3. L’ordenació i instrucció del procediment correspondrà a les unitats administratives corresponents de la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni.

Huité. Comissió d’avaluació
1. Es constituirà una comissió d’avaluació que, a la vista de l’informe facilitat per l’òrgan instructor, elevarà a l’òrgan competent per a la resolució del procediment de concessió, una proposta de resolució de concessió o denegació, si escau, de les ajudes, mitjançant un informe motivat en el qual es concrete el resultat de l’avaluació de les sol·licituds, la prelació de les sol·licituds admeses, la puntuació obtinguda en aplicació dels criteris d’avaluació, i la quantia de la subvenció en aquelles que es propose la concessió. En el mateix informe es faran constar les sol·licituds no admeses i la seua motivació.

2. La comissió d’avaluació estarà integrada pels membres següents:
a) Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de model econòmic o persona en qui delegue.
b) Vocalies:
– La persona titular de la subdirecció general competent en matèria de model econòmic o persona en qui delegue.
– La persona titular de la unitat competent en matèria de planificació i impuls del model econòmic o persona en qui delegue.
c) Secretaria: una persona tècnica de les unitats administratives que instruïsquen el procediment, amb veu, però sense vot.
3. En l’exercici de les seues competències la comissió podrà comptar amb l’assistència tècnica que estime necessària, sobre la base del perfil professional o competència tècnica d’acord amb la matèria objecte de la subvenció.
4. A la comissió d’avaluació li serà aplicable la regulació prevista per als òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i s’haurà d’ajustar als principis de composició i presència equilibrada entre homes i dones, establits per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.


Nové. Criteris de valoració de les sol·licituds
1. L’avaluació es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada per l’empresa sol·licitant en la fase d’admissió de sol·licituds. Per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva, no s’admetran modificacions o millores voluntàries de la sol·licitud, llevat que hi haja requeriment de l’òrgan instructor i sempre que no supose reformulació, ni millora d’aquesta, en aplicació de l’article 68.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. Una vegada complides les condicions prèvies exigides, l’avaluació es realitzarà basant-se en els criteris i ponderació que s’especifiquen en les bases i en aquesta convocatòria.
3. La puntuació total de l’avaluació estarà normalitzada en el rang entre 0 i 100 punts.
4. S’estableix en 40 punts el límit mínim de puntuació conjunta que s’han d’obtindre per a poder optar a finançament. En cap cas es podrà concedir finançament a aquelles inversions la puntuació de les quals no supere o iguale aquest límit.
5. En els casos de sol·licituds amb igual puntuació, tindrà prioritat la sol·licitud que complisca tots els requisits exigits que s’haja presentat abans. En el supòsit que hi haja esmena a requeriment de l’òrgan instructor, s’entendrà la data i hora de presentació dels aspectes requerits.

6. Seran aplicable els següents criteris i ponderació indicada sobre la puntuació total:
a) Criteri A: valor de transformació del model econòmic del projecte, segons les prioritats temàtiques de l’apartat 3r (màxim de 25 punts).

S’haurà de justificar detalladament la concurrència i vinculació del projecte d’inversió amb cada prioritat temàtica que s’al·legue.
I. Concurrència de menys de 3 prioritats: Exclusió
II. Concurrència de 3 prioritats 0 punts
III. Concurrència de 4 prioritats 10 punts
IV. Concurrència de 5 prioritats 15 punts
V. Concurrència de 6 o més prioritats 25 punts
b) Criteri B: valor del projecte (màxim de 30 punts)
– Incorporació de tecnologia avançada i de sistemes que garantisquen la qualitat i protecció del medi ambient fins a 15 punts
VI. Caràcter innovador per procés o per producte fins a 15 punts
VII. Viabilitat tècnica i financera fins a 10 punts
VIII. Adequació de la programació temporal i pressupostària fins a 10 punts
c) Criteri C: impacte territorial, social o mediambiental (màxim de 30 punts)
– Establiment en zones d’interior, s’entén inclosos en aquestes, aquells municipis en què concórreguen les circumstàncies detallades i ponderades en l’annex fins a 10 punts
– Benefici econòmic derivat de la localització del projecte en una zona determinada: utilització de recursos, matèries primeres, serveis, etc. locals fins a 20 punts
– Creació neta de llocs de treball de caràcter indefinit associats al projecte fins a 20 punts
d) Criteri D: característiques de l’empresa sol·licitant (màxim 15 punts)
– Disposar de Pla d’igualtat degudament visat per entitat o organisme competent, quan no siga exigible legalment. fins a 5 punts
– Acreditació per qualsevol entitat certificadora de sistemes de gestió de la responsabilitat social corporativa o d’accions i mesures desenvolupades en el marc del compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 per a les empreses fins a 5 punts
– Disposar de certificacions de qualitat, de sistemes d’R+D+I, de mecanismes de desenvolupament net… d’entitats certificadores acreditades fins a 5 punts
– Plantilla amb persones discapacitades, amb diversitat funcional o trastorn mental greu, per damunt del mínim exigible legalment fins a 5 punts


7. En la documentació o informació justificativa o acreditativa que s’acompanye a la sol·licitud s’indicarà expressament el criteri i apartat al qual correspon, de manera que la comissió d’avaluació realitze una ponderació adequada en cadascun dels criteris.

Deu. Resolució de concessió
1. Amb independència de la modalitat d’ajuda, l’import màxim de concessió de la subvenció per a cada empresa i projecte no excedirà del 25 % del crèdit total destinat inicialment a finançar la convocatòria per a cada exercici pressupostari. En cap cas l’import de la subvenció serà superior a l’import de la despesa sol·licitada per a la seua execució.

2. La resolució del procediment, la competència del qual correspon a la persona titular de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, estarà degudament motivada i haurà de contindre els aspectes següents:
a) La relació de les empreses sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció en què figure la identificació de l’actuació, així com la desestimació expressa de les restants sol·licituds.
b) Quantia d’ajuda concedida i despeses subvencionables. En el cas de subvenció a projectes pluriennals, i atés el ritme d’execució del projecte subvencionat, es determinarà l’import per a cadascuna de les anualitats de vigència de la subvenció, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Generalitat en exercicis futurs.

c) Condicions generals i les condicions particulars de concessió de l’ajuda.
d) Forma de pagament, i, si escau, les garanties a presentar per al pagament anticipat de les ajudes.
e) Termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció.
f) Publicitat de l’ajuda concedida.
g) Règim de recursos.
h) Quan siga procedent, es farà esment al finançament amb fons estructurals i d’inversió europeus.
3. En els supòsits de sol·licitud de projectes pluriennals, la resolució de concessió assenyalarà la distribució per anualitats de la quantia atés el ritme d’execució programat del projecte subvencionat en la documentació que acompanya a la sol·licitud. La imputació a cada exercici es realitzarà amb l’aportació prèvia de la justificació equivalent a la quantia que corresponga per a poder efectuar pagaments anuals a compte.

4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos. Transcorregut el termini sense que s’haja notificat resolució expressa, les empreses sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjudici de l’obligació de resoldre expressament que incumbeix a l’Administració.
5. Les resolucions del procediment de concessió d’aquesta convocatòria posen fi a la via administrativa, i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació, davant la corresponent sala contenciosa administrativa competent, d’acord amb el que s’estableix en els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan competent per a la resolució en el termini d’un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que es puga presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.
6. La resolució motivada del procediment es notificarà a les empreses interessades per mitjans electrònics i s’entendran practicats o rebutjats en els termes que s’assenyalen en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària; i les ajudes concedides es publicaran en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) en compliment del que s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s’imputen, empresa beneficiària, quantitat concedida i objectiu o finalitat de l’ajuda. En el cas de subvencions a projectes pluriennals, es determinarà l’import per a cadascuna de les anualitats de vigència de la subvenció, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Generalitat. També es publicarà una relació amb el mateix contingut en la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

7. Les empreses beneficiàries hauran d’acceptar expressament la concessió de la subvenció, així com les seues condicions, de forma telemàtica a través del Registre telemàtic de la Generalitat, mitjançant signatura electrònica avançada, en el termini de 15 dies hàbils, computats des de l’endemà de la notificació. En el cas de no acceptació, o transcorregut el termini assenyalat sense haver acceptat la concessió, s’entendrà que l’empresa beneficiària renúncia a la subvenció i es declararà mitjançant resolució expressa.
8. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, sempre que s’entenga complit l’objectiu d’aquesta, i si escau, l’obtenció concurrent d’altres ajudes concedides per qualsevol altra administració podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió de les subvencions. A aquest efecte es dictarà l’oportuna resolució, en la qual es reajustaran els imports de les subvencions concedides.
9. L’empresa beneficiària haurà de realitzar el projecte objecte de l’ajuda en el termini i en la forma que es determine en la convocatòria i en la resolució de concessió notificada. En cap cas es podran admetre modificacions que estiguen en contradicció amb els requisits exigits per a l’aprovació del projecte, a excepció de la circumstància de reajustament d’anualitats prevista en l’article 21.6 i les especificitats de l’article 19, tots dos de l’Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que aprova les bases reguladores per a la concessió d’aquestes subvencions.

Onze. Forma i terminis de justificació de les ajudes
1. Les empreses beneficiàries de les subvencions han de justificar l’aplicació efectiva dels fons als projectes d’inversió concedits, d’acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i concordants del Reglament d’aquesta llei, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
2. En particular, les subvencions que financen obres que exigisquen projecte tècnic, aquest haurà de sotmetre’s a informe de l’oficina de supervisió de projectes o de personal tècnic de l’administració designats per aquesta, amb caràcter previ a la data de justificació de la primera anualitat d’ajuda.
3. En el supòsit d’adquisició de béns immobles haurà d’aportar-se certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial.
4. Conforme al que s’estableix en la lletra k, de l’article 8 de les bases reguladores, sobre l’exigència d’autofinançament d’un 25 % del cost total del projecte subvencionat, l’import, procedència i l’aplicació d’aquests fons propis al projecte subvencionat haurà de ser acreditada en el moment de la justificació.
5. L’òrgan concedent elaborarà unes instruccions per a la justificació de les subvencions dels projectes que es publicaran en la web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en les quals es determinaran els canals i models per a la presentació del compte justificatiu.

6. Els terminis per a la presentació de la documentació justificativa de l’execució dels projectes d’inversió objecte de la subvenció serà d’un mes comptat a partir de la finalització de cada fase anualitzada d’execució prevista en la resolució de concessió que, en tot cas, serà anterior al 31 d’octubre de cada exercici pressupostari, i s’ajustarà als límits següents:
– Justificació de l’execució realitzada en 2019: fins al 31 d’octubre de 2019.
– Justificació de l’execució de 2020: fins al 31 d’octubre de 2020.

– Justificació de l’execució de 2021: fins al 31 d’octubre de 2021.

7. Podrà concedir-se una pròrroga d’aquests terminis, amb una sol·licitud prèvia motivada de l’empresa beneficiària, quan no es puga justificar en el termini previst. La pròrroga concedida no podrà excedir de la meitat del termini inicial i sempre que amb això no es perjudique dret de terceres persones. La sol·licitud de la pròrroga del termini de justificació haurà de presentar-se, com a màxim, fins un mes abans del venciment de cada termini anualitzat de fi de justificació. No podrà ser objecte d’ampliació un termini ja vençut.

Dotze. Pagament de l’ajuda
1. El pagament de l’ajuda es realitzarà després de la justificació prèvia per l’empresa beneficiària de la realització del projecte, íntegrament o en les fases anuals aprovades del projecte, i comprovació de l’Administració, d’acord amb la sol·licitud presentada i en els termes establits en la resolució de concessió.
2. No podrà realitzar-se el pagament de l’ajuda fins que no s’haja verificat que l’empresa beneficiària es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, o tinga la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament. Sense perjudici de l’anterior, podrà realitzar-se el pagament de la subvenció des del moment en què, per òrgan competent de l’Administració de la Generalitat, s’haja notificat a la persona deutora del reintegrament, l’inici del corresponent expedient de compensació de deutes, amb vista a la seua completa extinció.
3. En les subvencions de projectes pluriennals es faran abonaments a compte en els termes i condicions previstos en l’article 171 de la Llei 1/2015, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en l’article 57.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d’acord amb la distribució per anualitats de la quantia concedida, atés el ritme d’execució del projecte subvencionat, que s’aprove en la resolució de concessió. La imputació a cada exercici es realitzarà després de l’aportació prèvia de la justificació equivalent a la quantia que corresponga.
4. Una vegada recaiguda la resolució de concessió, i de conformitat amb el que es disposa en l’apartat 8 de l’article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, quan per causes justificades es pose de manifest desajustaments entre les anualitats previstes en la resolució de concessió, i la realitat econòmica que la seua execució exigeix, l’empresa beneficiària podrà sol·licitar de forma raonada el reajustament de les anualitats previstes en la resolució de concessió per a adaptar el calendari d’execució, sempre que els romanents crediticis ho permeten. Els reajustaments els acordarà el Consell, a proposta del titular de l’òrgan que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se amb antelació d’un mes al fet que concloga el termini parcial o final corresponent a l’anualitat desajustada per a l’execució del projecte.

5. Sense perjudici del que es preveu en els apartats anteriors, podrà anticipar-se el pagament de l’ajuda, lliuraments de fons amb caràcter previ a la justificació, d’acord amb les condicions establides en l’article 171 esmentat de la Llei 1/2015 o, si escau, les lleis de pressupostos de la Generalitat per a cada exercici al qual s’aplica la convocatòria, amb la constitució i aportació prèvia de garantia consistent en un aval bancari per import del 100 % de la quantitat anticipada.
6. L’incompliment total o parcial dels requisits i obligacions establides en la normativa reguladora aplicable a aquesta convocatòria, així com de les condicions que, si escau, s’establisquen en la corresponent resolució de concessió comportarà, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte la subvenció concedida o minorar-la i, en el cas que s’haja produït el cobrament, reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, juntament amb els interessos de demora corresponents, conforme al que es disposa en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En particular, l’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció en els termes establits, o la justificació insuficient d’aquesta comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acorde la procedència del reintegrament, o la data en què el deutor ingresse el reintegrament, si és anterior a aquesta.

Tretze. Seguiment, control i règim sancionador
1. L’òrgan competent per a la concessió realitzarà les actuacions de seguiment i control necessàries per a garantir compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a la concessió de l’ajuda, així com de la realització de l’actuació objecte d’aquesta. Així mateix, l’empresa beneficiària estarà sotmesa a actuacions de control per qualsevol òrgan de la Generalitat o una altra instància competent.
2. La comprovació formal i material de l’efectiva realització de l’activitat subvencionada es durà a terme en els termes establits en el Pla de control que a aquest efecte aprovarà la persona titular de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, segons estableix article 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
3. S’aplicarà el règim sancionador per la comissió d’infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s’estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a aquelles persones beneficiàries de subvencions, que siguen responsables d’aquestes, sent sancionats conforme al que es disposa en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Catorze. Incidències posteriors a la concessió
Segons disposa la disposició final segona de l’Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, es faculta la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament perquè dicte les instruccions necessàries per a l’aplicació i interpretació d’aquestes bases, així com de les convocatòries corresponents. Així mateix, resoldrà les incidències relatives a l’expedient de concessió de les ajudes que es produïsquen després d’aquesta concessió.


Quinze. Entrada en vigor
La present resolució entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació, davant la corresponent sala contenciosa administrativa competent, d’acord amb el que s’estableix en els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament recurs de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d’un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

València, 5 de febrer de 2019.– El conseller d’Hisenda i Model Econòmic: Vicent Soler i Marco.


ANNEX

En coherència amb els objectius de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) i les condicions que estableix el Decret 182/2018, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana, a l’efecte de valoració del criteri C, «Impacte territorial», apartat relatiu a «Establiment en zones d’interior», s’atorgarà la puntuació següent en relació amb la concurrència de les circumstàncies següents:

– Població inferior o igual a 1.000 habitants 10 punts
– Densitat de població:
igual o inferior 20 habitants per quilòmetre quadrat 10 punts
– Població entre 1.001 i 5.000 habitants 8 punts
– Població entre 5.001 i 10.000 habitants 5 punts
– Població entre 10.001 i 20.000 habitants 2 punts
– Resta de municipis 0 punts

(Aquestes dades s’obtindran de conformitat amb les xifres de població aprovades pel Govern que figuren en l’última actualització del padró municipal vigent, i d’estadístiques oficials publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, per l’Institut Valencià d’Estadística i dades oficials de les administracions públiques.)

linea