diari

Extracte de la Resolució del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoca la concessió de subvencions de caràcter pluriennal per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, regulades a l'empara Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de 2018, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. [2019/1252]

(DOGV núm. 8484 de 12.02.2019) Ref. Base de dades 001396/2019

Extracte de la Resolució del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoca la concessió de subvencions de caràcter pluriennal per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, regulades a l'empara Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de 2018, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. [2019/1252]

BDNS (identif.): 438859.
De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Beneficiàries
Podran ser beneficiàries les empreses, independentment de la seua forma jurídica, la seu social de la qual, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat es trobe radicada en la Comunitat Valenciana, que realitzen projectes d’inversió d’alguna de les tipologies previstes les bases reguladores en el territori de la pròpia Comunitat Autònoma, tenint en compte les restriccions per a les ajudes regionals indicades en l’article 28.3 de les bases.

Segon. Objecte
L’objecte és la convocatòria per a l’exercici pressupostari 2019 de la concessió de subvencions de caràcter pluriennal en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de determinats projectes d’inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, regulades a l’empara de l’Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de 2018, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, publicada el 31.12.2018 (correcció d’errors DOGV 8469, 22.01.2019), i això en el marc del canvi de model econòmic desenvolupat pel Consell, a través de les bases i elements orientadors per a la seua transformació, aprovats per Acord del Consell de 15 d’abril de 2016.
Els incentius a la inversió s’instrumentaran a través de tres modalitats:
I. Promoció de l’establiment, desenvolupament i consolidació del teixit empresarial productiu, especialment industrial, així com la creació i manteniment de l’ocupació.
II. Afavoriment d’un model econòmic sostenible mediambientalment.
III. Foment de la recerca i desenvolupament.

Tercer. Bases reguladores
Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de 2018, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a determinats projectes d’inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, publicada el 31.12.2018 (correcció d’errors DOGV núm. 8469, de 22.01.2019)
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/31/pdf/2018_12315.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/22/pdf/2019_415.pdf

Quart. Quantia
Aquestes subvencions seran finançades amb càrrec a la línia S5136000 Incentius a la inversió per a impulsar el canvi de model econòmic de la Comunitat Valenciana, del programa 615.20 Model Econòmic i Actuacions sobre el Sector Públic, fons propis no condicionats de la Generalitat, recollida en els annexos de transferències i subvencions de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019 o el seu equivalent en els exercicis successius, pels següents imports globals màxims:
2019: 5.000.000 (cinc milions d’euros)
2020: 3.500.000 (tres milions cinc-cents mil euros)
2021: 3.000.000 (tres milions d’euros)
Les anualitats corresponents a exercicis futurs quedaran condicionades a l’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos de la Generalitat. La modificació de la distribució inicialment aprovada requerirà la tramitació del corresponent expedient de reajustament d’anualitats.

Cinqué: Termini de presentació de sol·licituds
En relació amb el que disposa l’article 12 de les bases reguladores, el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, fins a les 14.00 hores del 30 de juny de 2019.


Sisé: Altres dades
Es presentarà una sol·licitud per cada modalitat i projecte, indicant-se en el model corresponent la modalitat al fet que corresponga el projecte que es presenta. En el cas que un projecte d’inversió s’emmarque en més d’una modalitat, hauran de presentar-se sol·licituds i documentació diferents.
La presentació de les sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per a això es requerirà que l’empresa dispose de signatura electrònica, amb el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, amb el DNI electrònic, amb el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o bé amb qualsevol altre certificat reconegut en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

València, 7 de febrer de 2019.– El conseller: Vicent Soler i Marco

linea