diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2014/1279]

(DOGV núm. 7214 de 14.02.2014) Ref. Base de dades 001403/2014

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2014/1279]
Advertida una errada material en la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, aprovada pel Ple de les Corts en la sessió del 17 de desembre de 2013 i publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7181 (27.12.2013) i en el Butlletí Oficial de les Corts número 212, escau la correcció següent:

En l’article 146, on diu:
«Es modifica la disposició addicional segona, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com segueix:
“Disposició addicional segona
L’espai natural protegit del Desert de les Palmes es declara parc natural en aplicació de l’article 3.1 d’esta llei”»;

Ha de dir:
«Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional segona, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com segueix:

“Disposició addicional segona
2. L’espai natural protegit del Desert de les Palmes es declara parc natural en aplicació de l’article 3.1 d’esta llei”».

linea