diari

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2014, del secretari autonòmic d'Economia i Ocupació i director general del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la delegació de competències en matèria de personal, contractació, gestió de subvencions i gestió financera i pressupostària. [2014/1239]

(DOGV núm. 7214 de 14.02.2014) Ref. Base de dades 001419/2014

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2014, del secretari autonòmic d'Economia i Ocupació i director general del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la delegació de competències en matèria de personal, contractació, gestió de subvencions i gestió financera i pressupostària. [2014/1239]
El temps transcorregut des de la creació del Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) per la Llei 3/2000, de 17 d’abril, i els canvis recents en l’organització de l’Administració de la Generalitat i la seua estructura orgànica bàsica, a nivell de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, han aconsellat elaborar un nou reglament del SERVEF.
Aprovat el nou Reglament d’Organització i Règim Jurídic del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, pel Decret 194/2013, de 20 de desembre (DOCV 7178, 23.12.2013), és oportú fer determinades delegacions de competències, amb vista a aconseguir la màxima agilitat i eficàcia administratives.

En conseqüència, i de conformitat amb el que disposen l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l’article 63 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, resolc:


Primer. Delegació de competències en matèria de gestió de personal
Es deleguen els òrgans que s’indiquen a continuació i en els termes que s’expressen per a les competències següents:
1. En matèria d’horaris de treball, permisos, llicències i vacacions es delega:
a) El director/a general de Planificació i Servicis per a les competències atribuïdes per la normativa vigent en matèria d’horaris de treball.
b) La Subdirecció General Administrativa per a la concessió de permisos, llicències i vacacions del personal del SERVEF.
c) Així mateix, es delega els caps dels servicis territorials de Gestió Administrativa i Coordinació de Centres respectius per a la concessió de permisos, llicències i vacacions quan corresponguen al personal destinat en les direccions territorials respectives i en els centres de la província que en depenen.
2. La competència per a autoritzar les comissions de servici amb dret a les indemnitzacions previstes en la normativa, que fa el personal de les direccions territorials i dels centres de la província que en depenen, correspon als caps dels servicis territorials respectius, si la destinació de la comissió se situa dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i es delega el director/a general de Planificació i Servicis per a esta competència en la resta de casos.

3. En relació amb el personal docent que impartix la formació professional per a l’ocupació en els centres de la Generalitat, es delega el director/a general d’Ocupació i Formació per a l’aprovació dels mòduls econòmics que determinen la seua retribució.
4. Es delega el director/a general de Planificació i Servicis per a l’exercici de la resta de competències atribuïdes directament al director/a general del SERVEF per la normativa en matèria de gestió de personal i de funció pública.

Segon. Delegació de competències en matèria de contractació administrativa, patrimonial i de dret privat
Es deleguen els òrgans que s’indiquen a continuació i en els termes que s’expressen per a les competències següents:
1. El director/a general de Planificació i Servicis per a les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa i de dret privat respecte a les unitats adscrites a eixa direcció general, relatives a contractes l’import dels quals no supere els 18.000 euros, IVA exclòs.
2. El director/a general d’Ocupació i Formació per a les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa i de dret privat respecte a les unitats adscrites a eixa direcció general, relatives a contractes l’import dels quals no supere els 18.000 euros, IVA exclòs.
3. No obstant això, es delega els caps dels servicis territorials respectius per a les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa respecte a les unitats, dependències i centres del seu àmbit territorial, relatives a contractes l’import dels quals no excedisca de 6.000 euros, IVA exclòs.
Per a la resta de contractes administratius de les unitats, dependències i centres d’àmbit territorial per import superior a 6.000 euros, IVA exclòs, les facultats ordinàries en matèria de contractació recauen en el director/a general corresponent, amb el límit dels 18.000 euros, IVA exclòs.
4. El director/a general de Planificació i Servicis per a l’exercici de les competències que, en matèria patrimonial, té atribuïdes l’òrgan executiu del SERVEF per la normativa, amb les limitacions i requisits de la normativa, llevat de les adquisicions de béns immobles.

5. Així mateix, es delega el director/a general de Planificació i Servicis per a la representació del SERVEF en d’altres administracions en els actes conduents a l’atorgament de llicències i autoritzacions administratives que resulten necessàries en els procediments de contractació administrativa, privada i patrimonial.
6. El cap del Servici de Contractació i Gestió Administrativa i Patrimonial per a la firma dels certificats d’inventari de béns mobles.
7. Documents comptables
7.1. La firma dels documents comptables que es deriven de les competències per a les quals s’ha delegat en este apartat segon el director/a general de Planificació i Servicis correspon al titular de la Subdirecció General Administrativa.
7.2. La firma dels documents comptables que es deriven de les competències per a les quals s’ha delegat en este apartat segon el director/a general d’Ocupació i Formació correspon al titular de la subdirecció general dependent d’esta direcció que pertoque per raó de la matèria.
7.3. La firma dels documents comptables que es deriven de les competències per a les quals s’ha delegat en este apartat segon els caps dels servicis territorials correspon als titulars de les subdireccions generals de què depenguen funcionalment. En el cas de les competències per a les quals s’ha delegat els caps/as dels Servicis Territorials de Gestió Administrativa i Coordinació de Centres, la firma dels documents comptables correspon sempre a la Subdirecció General Administrativa.

7.4. La firma dels documents comptables de les competències no delegades en matèria de contractació correspon a la Subdirecció General Administrativa.
Tercer. Delegació de competències en matèria de gestió de subvencions i altres procediments
1. Es delega l’àmbit funcional de la Direcció General de Planificació i Servicis per a l’exercici de les competències següents:
a) La resolució dels procediments en matèria de subvencions corrents i de capital de caràcter genèric o nominatiu i la firma de tots els documents administratius que siguen necessaris per a formalitzar-ne la concessió.
b) La resolució d’acceptació del desistiment o renúncia per part del sol·licitant, així com qualsevol altra incidència que es produïsca després de la concessió.
c) El reconeixement de l’obligació i la proposta de pagament, així com la justificació del beneficiari.
d) Les resolucions relatives a les garanties per pagaments anticipats que s’haje d’aportar en relació amb les subvencions concedides.
e) La minoració de la subvenció concedida en els supòsits d’incompliment per part del beneficiari establits en la normativa.

f) La incoació i resolució dels procediments de revocació, minoració, reintegrament i interessos de demora de subvencions, així com qualssevol altres incidències que se’n deriven.
g) La firma de tots els documents comptables que es necessiten correspon al titular de la subdirecció general corresponent per raó de la matèria.
2. Es delega l’àmbit funcional de la Direcció General d’Ocupació i Formació per a l’exercici de les competències següents:
2.1. El titular de la Direcció General d’Ocupació i Formació
2.1.1. En matèria d’ocupació se’l delega per a:
a) La resolució de les sol·licituds presentades a l’empara de convocatòries de subvencions corrents i de capital de caràcter genèric dels àmbits de l’ocupació pública, plans integrals d’ocupació i ocupació protegida.
b) La resolució de les sol·licituds presentades a l’empara de convocatòries de subvencions corrents i de capital de caràcter genèric en la convocatòria de les qual se n’haja atribuït expressament la gestió a la Subdirecció General d’Ocupació.
c) La resolució de les subvencions de caràcter nominatiu.
d) La resolució de qualsevol incidència que tinga lloc en relació amb les subvencions de l’àmbit de l’ocupació protegida i de les que indiquen les lletres b i c d’este apartat, incloses les relatives a les garanties per pagaments anticipats.
e) Les resolucions relatives al reconeixement d’obligacions i a la proposta de pagaments corresponents a les subvencions de l’àmbit de l’ocupació protegida i de les que indiquen les lletres b i c d’este apartat.

f) La incoació i resolució dels procediments de revocació, reintegrament de subvencions i interessos de demora de l’àmbit de l’ocupació protegida i de les què fan indiquen les lletres b i c d’este apartat.

g) La resolució dels procediments de qualificació, desqualificació i registre dels centres especials d’ocupació i de les empreses d’inserció.

2.1.2. En matèria de formació professional, se’l delega per a:
a) La resolució dels procediments en matèria de subvencions corrents i de capital de caràcter genèric o nominatiu i la firma de tots els documents administratius que siguen necessaris per a formalitzar-ne la concessió.
b) La resolució de les incidències que comporten una modificació de la resolució de concessió i es produïsquen després de la concessió.
c) El reconeixement de l’obligació i la proposta de pagament, així com l’aprovació de la justificació del beneficiari.
d) Les resolucions relatives a les garanties per pagaments anticipats que s’hagen d’aportar en relació amb les subvencions concedides.
e) La resolució dels procediments de revocació, minoració, reintegrament i interessos de demora de subvencions.
f) La resolució d’altes i baixes relatives a l’homologació, acreditació o inscripció de centres col·laboradors per a impartir especialitats formatives a la Comunitat Valenciana.
h) La resolució d’autorització d’activitats de formació professional per a l’ocupació no finançades amb fons públics dutes a terme per empreses, entitats i centres d’iniciativa pública o privada, així com la vinculada als contractes de formació i aprenentatge, si estan relacionats amb certificats de professionalitat.
i) Les relatives a la designació, i la resta de circumstàncies que se’n deriven, del personal funcionari docent de la conselleria competent en matèria d’educació que impartix la formació professional per a l’ocupació en els centres de formació professional de la Generalitat, i l’aprovació dels mòduls econòmics que determinen la seua retribució.

2.2. Els titulars de les direccions territorials del SERVEF
2.2.1. En matèria d’ocupació i en l’àmbit provincial corresponent se’ls delega per a:
a) La resolució de les sol·licituds presentades a l’empara de convocatòries de subvencions corrents i de capital de caràcter genèric de l’àmbit de l’ocupació privada o que s’emmarquen en programes sectorials especials.
b) La resolució de qualsevol incidència que tinga lloc en relació amb les subvencions dels àmbits de l’ocupació pública, de l’ocupació privada i de les que s’emmarquen en programes sectorials especials i plans integrals d’ocupació, incloent-hi les relatives a les garanties per pagaments anticipats.
c) Les resolucions relatives al reconeixement d’obligacions i a la proposta de pagaments corresponents a les subvencions a què fa referència la lletra b d’este apartat.
d) La incoació i resolució dels procediments de revocació, reintegrament i interessos de demora corresponents a les subvencions a què fa referència la lletra b d’este apartat.
2.2.2. En matèria de formació professional i en l’àmbit provincial corresponent, se’l delega l’exercici de les atribucions següents, llevat de les relatives a programes de gestió centralitzada, per a les quals es delega la subdirecció general competent en matèria de formació:
a) L’aprovació de la documentació justificativa del gasto, així com la proposta de pagament de les bestretes i liquidacions, en relació amb les transferències corrents i de capital.
b) La incoació dels procediments de revocació, reintegrament i d’interessos de demora des del moment del pagament de les subvencions en els casos previstos en la normativa, excepte quan s’hagen d’iniciar com a conseqüència d’un informe emés per un òrgan de control. En este cas els ha d’incoar la direcció general competent en matèria de formació.

c) La resolució d’acceptació del desistiment o renúncia per part dels sol·licitants de subvencions.
d) Declarar la no-admissió de les sol·licituds de reconeixement de drets no previstos en l’ordenament jurídic o manifestament mancats de fonament.
e) La resolució de la suspensió cautelar del desplegament de les accions formatives, així com l’alçament d’esta mesura.
f) La resolució de denegació de sol·licituds de certificats de professionalitat i dels certificats i denegacions corresponents a les sol·licituds d’acreditacions parcials acumulables de les unitats de competència corresponents.
g) L’emissió dels certificats individuals d’aprofitament o diplomes expedits a les persones que hagen superat amb èxit, de conformitat amb la normativa reguladora, els cursos corresponents a qualsevol programa formatiu gestionat per la direcció general competent en matèria de formació professional per a l’ocupació que s’hagen d’emetre en la matèria segons la normativa.
h) L’emissió dels certificats relatius a les competències clau necessàries per a accedir a les accions formatives corresponents als certificats de professionalitat.
i) L’emissió dels certificats d’exempció de mòduls de formació pràctica prevista en l’article 5 bis del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener.
2.3. La firma de tots els documents comptables que es necessiten correspon al titular de la subdirecció general corresponent per raó de la matèria.

Quart. Delegació de competències en matèria de gestió financera i pressupostària
Es delega els òrgans que s’indiquen a continuació i en els termes que s’expressen per a les competències següents:
1. Gestió de gastos de personal
Es delega la Subdirecció General Administrativa per a:
a) L’exercici de les competències relatives a la gestió dels gastos imputables al capítol I del pressupost del SERVEF, inclosa la firma de tots els documents de gestió pressupostària que es requerisquen en tramitar-los, així com l’autorització de les modificacions tècniques entre crèdits del capítol I que resulten necessàries per a gestionar-los adequadament.
b) La subscripció dels informes d’inclusió de variacions en nòmina a què es referix l’article 4 de l’Orde de 30 de maig de 1990, sobre confecció, fiscalització, comptabilització i pagament de les nòmines del personal de la Generalitat Valenciana, així com la totalitat dels actes administratius per a la gestió del pagament de la nòmina, inclosa la gestió de les retencions de l’IRPF i de les cotitzacions a la Seguretat Social i la resta de mutualitats de previsió social, referit tot això a la totalitat del personal del SERVEF.
c) La certificació de retribucions i retencions a compte.
2. Gestió pressupostària de gastos no arreplegats en els apartats anteriors i que resulten imputables al capítol II del pressupost del SERVEF
Es delega la Subdirecció General Administrativa per a la firma de tots els documents de gestió comptable que es necessiten per a tramitar-los.
3. Gestió pressupostària de gastos que resulten imputables al capítol III del pressupost del SERVEF
Es delega la Subdirecció General Administrativa per a la resolució d’aprovació de la liquidació d’interessos de demora a què hi haja lloc, si ho sol·licita la persona interessada i ho proposa l’òrgan gestor dels gastos el pagament dels quals ha incorregut en demora.
Es delega igualment la Subdirecció General Administrativa per a la firma de tots els documents de gestió comptable que es necessiten per a tramitar-los.
4. Pagaments
4.1 Les referències fetes a la delegació de firma dels documents de gestió comptable efectuades en esta resolució s’entenen fetes a totes les fases comptables excepte a la formalització de les fases P i T de l’ordenació de pagaments.
4.2 Es delega el director/a general de Planificació i Servicis per a la firma de tots els documents que siguen necessaris per a formalitzar les ordes de pagament (fase P).
4.3 Es delega la Subdirecció General Administrativa per a la firma de tots els documents que siguen necessaris per a materialitzar els pagaments (fase T) corresponents a les ordes de pagaments lliurades a favor dels creditors del SERVEF.
5. Operacions extrapressupostàries
Es delega la Subdirecció General Administrativa per a la firma de tots els documents comptables que siguen necessaris per al reflex comptable fidel de les retencions a compte i la resta d’operacions extrapressupostàries.
6. Ingressos
6.1. Es delega el director/a de Planificació i Servicis per a les compensacions de dèbits i crèdits així com els ajornaments i fraccionaments dels reintegraments que es generen.
6.2. Es delega la Subdirecció General Administrativa per a la firma de tots els documents comptables que siguen necessaris per a formalitzar els ingressos competència del SERVEF, inclosos els relatius a reintegraments, interessos de demora, ajornaments, fraccionaments i compensacions de deute.

Quint. Suplència dels òrgans delegats
En cas de vacant, absència o malaltia dels titulars dels òrgans delegats en la present resolució, les competències delegades s’exerciran a través del règim següent:
a) En cas d’absència, vacant o malaltia dels titulars dels òrgans delegats amb rang de subdirecció general o inferior, les competències delegades seran assumides automàticament, mentres perdure la situació, pel seu superior jeràrquic. En el cas que, al seu torn, el superior jeràrquic es trobe en la mateixa situació, assumiran les competències els òrgans que se citen en l’apartat c), en l’orde establit.

b) S’exceptua de l’anterior la situació d’absència, vacant o malaltia dels directors/es territorials del SERVEF, i en este cas les competències delegades seran assumides pel cap del servici territorial del SERVEF que corresponga per raó de la matèria de què es tracte. En cas d’absència, vacant o malaltia simultània del cap del servici territorial, les competències delegades seran assumides pels caps de servici territorial descrits en l’article 23 del Reglament d’organització i règim jurídic del SERVEF i per eixe orde.

c) En cas d’absència, vacant o malaltia dels titulars dels òrgans delegats amb rang de director general, les competències delegades les assumixen els òrgans directius descrits en l’article 15 del Reglament d’organització i règim jurídic del SERVEF, per eixe orde, i en absència d’estos últims, els titulars dels òrgans amb rang de subdirecció general que figuren successivament en els articles 16 i 20 del reglament esmentat, per l’orde que s’hi determina.

Sext. Constància expressa de la delegació
Les resolucions administratives que s’adopten per delegació han d’indicar expressament esta circumstància i es consideren dictades per l’òrgan delegatori, i no és permés delegar per a competències delegades.


Sèptim. Revocació i avocació de la competència
Esta delegació d’atribucions la pot revocar en qualsevol moment l’òrgan delegatori, de conformitat amb el que establixen l’article 63.5 de la Llei del Consell i l’article 13.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Les atribucions delegades en esta resolució poden ser avocades, en els termes i amb els requisits que establix l’article 14 de la Llei 30/1992.


Octau. Revocacions expresses
Queden revocades totes les delegacions que s’oposen al que establix esta resolució i, en especial:
– La delegació de competències efectuada per la Resolució de 3 de març de 2008, del director general del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, en matèria de personal, gestió financera i pressupostària, contractació administrativa i gestió de subvencions, i les modificacions posteriors.
– La delegació de competències efectuada per la Resolució de 22 d’octubre de 2008, del secretari autonòmic d’Ocupació i director general del SERVEF, de competències derivades de la gestió de les mesures que preveu l’Orde de 22 d’octubre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual convoca i regula la concessió de subvencions per a facilitar la reinserció laboral dels treballadors excedents del sector tèxtil i de la confecció.
– La delegació de competències efectuada per la Resolució de 4 de març de 2009, del secretari autonòmic d’Ocupació i director general del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, de modificació de la Resolució de 3 de març de 2008, del director general del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, en matèria de personal, gestió financera i pressupostària, contractació administrativa i gestió de subvencions.

– La delegació de competències efectuada per la Resolució de 14 d’abril de 2009, del secretari autonòmic d’Ocupació i director general del SERVEF, de competències derivades de la gestió de les mesures que preveu l’Orde de 8 d’abril de 2009, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual convoca i regula la concessió de subvencions dirigides a treballadors desocupats, amb experiència laboral i problemes greus d’ocupabilitat, que participen en itineraris personalitzats d’inserció.
– La delegació de competències efectuada per la Resolució de 13 de juliol de 2009, del secretari autonòmic d’Ocupació i director general del SERVEF, de competències derivades de la gestió de les mesures previstes en l’Orde de 10 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual convoca i regula la concessió de subvencions per a facilitar la reinserció laboral dels treballadors excedents del sector de fabricació i components del calçat, pells adobades i marroquineria.
– La delegació de competències efectuada per la Resolució de 23 d’octubre de 2010, del director general del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual modifica la Resolució de 3 de març de 2008, del mateix òrgan, en matèria de personal, gestió financera i pressupostària, contractació administrativa i gestió de subvencions.

– La delegació de competències efectuada per la Resolució de 7 de juny de 2010, del secretari autonòmic d’Ocupació i director general del SERVEF, de competències derivades de la gestió, en l’àmbit del SERVEF, de les mesures per a facilitar la reinserció laboral dels treballadors excedents dels sectors tèxtil i de la confecció, de fabricació i components del calçat, adobs i marroquineria, joguet i moble.

– La delegació de competències efectuada per la Resolució de 26 de novembre de 2010, del secretari autonòmic d’Ocupació i director general del SERVEF, de competències derivades de la gestió, en l’àmbit del SERVEF, de les mesures per a facilitar la reinserció laboral dels treballadors i treballadores que hagen perdut el lloc de treball inclosos en el Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG).

– La delegació de competències efectuada per la Resolució de 8 d’abril de 2011, del secretari autonòmic d’Ocupació i director general del SERVEF, de competències derivades de la gestió, en l’àmbit del SERVEF, del Reial Decret 1675/2010, de 10 de desembre, que modifica el Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, que regula els certificats de professionalitat i els reials decrets que establixen certificats de professionalitat dictats per aplicar-lo.

– La delegació de competències efectuada per la Resolució d’11 de gener de 2011, del secretari autonòmic d’Ocupació i director general del SERVEF, de competències derivades de la gestió, en l’àmbit del SERVEF, de l’ajuda especial als treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació 76/2000, de 8 de març de 2001, i 25/2001, de 31 de juliol, de 2001.
Nové. Entrada en vigor
Esta resolució té efecte des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 10 de febrer de 2014.– El secretari autonòmic d’Economia i Ocupació i director general del SERVEF: Fernando Díaz Requena.

linea