diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. [2018/1301]

(DOGV núm. 8233 de 13.02.2018) Ref. Base de dades 001516/2018

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. [2018/1301]
La Mesa de les Corts, en la reunió del 6 de febrer de 2018, ha tingut coneixement de l’escrit amb RE número 91633, presentat pel director general de Relacions amb les Corts, en el qual comunica una possible errata en el text de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV 8202, 30.12.2017).
En aquest sentit, la Mesa de les Corts, vist l’informe emés pels Serveis Jurídics de la Cambra, i d’acord amb el Catàleg de procediments per a la correcció parlamentària de les errades i errates que es produïsquen en les fases del procediment legislatiu o en la publicació de les lleis aprovades per les Corts (AM 1537/IX, de 30.03.2017), ha acordat la correcció del text de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, tant en la versió valenciana com en la castellana, en els termes següents:

On diu:
«MO = -x DQO, de manera general»;

Ha de dir:
«MO = x DQO, de manera general».

linea